profil

Porównanie systemów administracyjnych w dwóch państwach

poleca 85% 146 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Porównanie systemów Administracyjnych w dwóch państwach

Administracja jako system ?to zbiór powiązanych i współpracujących ze sobą instytucji.
W mojej pracy przedstawię systemy administracyjne dwóch sąsiadujących Rzeczpospolitą Polską krajów. Od wschodniej granicy ?Federacja Rosyjska i od zachodniej Republika Federalna Niemiec. Bowiem zarówno na wschodzie jak i na zachodzie kraju nasze jednostki samorządu terytorialnego sąsiadują z jednostkami lokalnymi za granicą. Poza tym obydwa te kraje łączy z Polską wspólna historia ,która ma niewątpliwie ogromny wpływ na systemy administracyjne ,które zamierzam przedstawić w mojej pracy.
Federacja Rosyjska-Konstytucja- została przyjęta na drodze referendum przeprowadzonego w dniu 12 grudnia 1993 roku w wyniku głosowania. Miała ona uzyskać moc prawną w momencie jej oficjalnego ogłoszenia. Nastąpiło to 25 grudnia 1993 roku. Na ten dzień datuje się w Rosji stabilizację prawnych podstaw państwa. Jednak niejednolitość prawodawstwa na całym terytorium Federacji doprowadziła do sytuacji , że Konstytucja FR nie miała zastosowania w niektórych podmiotach Federacji. Sytuacja ta stanowiła bezpośrednie zagrożenie dla integralności państwa rosyjskiego. Dążono do uporządkowania w kraju panujących stosunków prawnych pomiędzy poszczególnymi organami oraz szczeblami władzy. Doprowadzono do rozpowszechnienia prawodawstwa federalnego na całym terytorium Rosji, wyrównano znaczenie podmiotów federacji niezależnie od zasad ich powstania. Powyższe zadania postawione zostały przed reformą Administracyjną.
Administracyjnie Federacja Rosyjska podzielona jest na:
89 podmiotów federacji tym na 21 republik (posiadających własną konstytucję),6 krajów (specyficzne jednostki słabo zamieszkane),49 obwodów,1 obwód(żydowski),10 okręgów autonomicznych (tworzone na terenach zamieszkanych przez mniejszości etniczne),oraz 2 miasta wydzielone (Miasta o znaczeniu federalnym ?chodzi o Moskwę i Petersburg).Regiony Rosji są skupione w 11 rejonach ekonomicznych. Reforma administracyjna wprowadziła w życie tzw. Okręgi federalne ,na czele, których stoi przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej. W chwili obecnej na terenie federacji funkcjonuje 7 okręgów.
Władza Centralna w Federacji Rosyjskiej
Głową państwa w federacji Rosyjskiej jest Prezydent wybierany w wyborach powszechnych na czteroletnią kadencję. Prezydent ma szerokie uprawnienia w zakresie władzy ustawodawczej(prawo wydawania dekretów z mocą ustawy)oraz władzy wykonawczej jest gwarantem konstytucji ,praw i swobód obywatelskich ,naczelnym dowódcą sił zbrojnych oraz arbitrem w sprawach między władzą centralną i regionalną.
Organem władzy ustawodawczej jest dwuizbowy parlament. Zgromadzenie Federalne W skład Rady Federacji wchodzi 178 członków (po 2 przedstawicieli z każdego z 89 podmiotów federacji: po 1 reprezentancie władzy ustawodawczej i wykonawczej).
Duma Państwowa składa się z 450 deputowanych wybieranych na 4-letnią kadencję w wyborach powszechnych.

Organem władzy wykonawczej jest rząd, na którego czele stoi przewodniczący (premier) powoływany przez prezydenta w uzgodnieniu z Dumą Państw. Członków rządu mianuje prezydent na wniosek premiera. Republiki wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej mają własne konstytucje i organy władzy ustawodawczej oraz wykonawczej.
Rząd Federacji Rosyjskiej
Władzę wykonawczą w Federacji Rosyjskiej sprawuje Rząd Federacji Rosyjskiej.
Rząd Federacji Rosyjskiej składa się z Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej, wicepremierów Rządu Federacji Rosyjskiej i ministrów federalnych. Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej za zgodą Dumy Państwowej.
Wniosek w sprawie kandydatury Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej przedkładany jest najdalej w ciągu dwóch tygodni od chwili objęcia urzędu przez nowo wybranego Prezydenta Federacji Rosyjskiej lub po ustąpieniu Rządu Federacji Rosyjskiej albo w ciągu tygodnia od dnia odrzucenia kandydatury przez Dumę Państwową.
Duma Państwowa rozpatruje przedstawioną przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej kandydaturę Premiera Rady Ministrów w ciągu tygodnia od dnia przedłożenia wniosku w sprawie kandydatury.
Po trzykrotnym odrzuceniu przez Dumę Państwową przedstawionych kandydatur na stanowisko Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej, Premiera Rządu Federacji Rosyjskiej powołuje Prezydent Federacji Rosyjskiej, rozwiązując Dumę Państwową oraz zarządzając nowe wybory.
Premier Rządu Federacji Rosyjskiej najdalej w ciągu tygodnia od daty powołania przedstawia Prezydentowi Federacji Rosyjskiej wnioski odnośnie struktury federalnych organów władzy wykonawczej.
Premier Rządu Federacji Rosyjskiej proponuje Prezydentowi Federacji Rosyjskiej kandydatury na stanowiska wicepremierów Rządu Federacji Rosyjskiej i ministrów federalnych.
Premier Rządu Federacji Rosyjskiej zgodnie z Konstytucją Federacji Rosyjskiej, ustawami federalnymi i dekretami Prezydenta Federacji Rosyjskiej określa podstawowe kierunki działalności Rządu Federacji Rosyjskiej oraz organizuje jego pracę.

Rząd Federacji Rosyjskiej-kompetencje
a) opracowuje i przedstawia Dumie Państwowej budżet federalny i zapewnia jego wykonanie; przedkłada Dumie Państwowej sprawozdanie z wykonania budżetu federalnego;
b) zapewnia realizację w Federacji Rosyjskiej jednolitej polityki finansowej, kredytowej i monetarnej;
c) zapewnia realizację w Federacji Rosyjskiej jednolitej polityki państwa w dziedzinie kultury, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych i ekologii;
d) zarządza własnością federalną;
e) zapewnia obronę kraju, bezpieczeństwo państwa oraz realizuje politykę zagraniczną Federacji Rosyjskiej;
f) zapewnia praworządność, prawa i wolności obywateli, chroni własność i porządek społeczny, zwalcza przestępczość;
g) realizuje inne uprawnienia nadane mu przez Konstytucję Federacji Rosyjskiej, ustawy federalne oraz dekrety Prezydenta Federacji Rosyjskiej;

Tryb działania Rządu Federacji Rosyjskiej określa federalna ustawa konstytucyjna.
Mając za podstawę i wykonując Konstytucję Federacji Rosyjskiej, ustawy federalne i dekrety normatywne Prezydenta Federacji Rosyjskiej - Rząd Federacji Rosyjskiej wydaje uchwały i rozporządzenia oraz zapewnia ich wykonanie.
Uchwały i rozporządzenia Rządu Federacji Rosyjskiej są obowiązujące w Federacji Rosyjskiej.

Rząd Federacji Rosyjskiej składa swe pełnomocnictwa na ręce nowo wybranego Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Rząd Federacji Rosyjskiej może podać się do dymisji, którą przyjmuje lub, której nie przyjmuje Prezydent Federacji Rosyjskiej.
Prezydent Federacji Rosyjskiej może zdymisjonować Rząd Federacji Rosyjskiej.
Duma Państwowa może wyrazić votum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej. Uchwała o wyrażeniu votum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej podejmowana jest większością głosów ogólnej liczby deputowanych Dumy Państwowej. Po wyrażeniu przez Dumę Państwową votum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej Prezydent Federacji Rosyjskiej ma prawo zdymisjonować Rząd Federacji Rosyjskiej lub też nie zgodzić się z decyzją Dumy Państwowej. W przypadku, jeśli Duma Państwowa w ciągu trzech miesięcy powtórnie wyrazi votum nieufności dla Rządu Federacji Rosyjskiej, Prezydent Federacji Rosyjskiej dymisjonuje Rząd Federacji Rosyjskiej albo rozwiązuje Dumę Państwową.
Premier Rządu Federacji Rosyjskiej może zwrócić się do Dumy Państwowej z wnioskiem o udzielenie votum zaufania Rządowi Federacji Rosyjskiej. Jeśli Duma Państwowa odmówi udzielenia votum zaufania, Prezydent w ciągu siedmiu dni dymisjonuje Rząd Federacji Rosyjskiej albo rozwiązuje Dumę Państwową i zarządza nowe wybory.
W przypadku zdymisjonowania lub złożenia pełnomocnictw Rząd Federacji Rosyjskiej na polecenie Prezydenta Federacji Rosyjskiej kontynuuje działalność aż do chwili utworzenia nowego R
Ustrój samorządu terytorialnego` Federacj Rosyjskiej

Podstawę prawną powołania samorządu terytorialnego Federacji Rosyjskiej stanowi Konstytucja z 1993r,ustawa federalna nr 131 z 6 października 2003 o zasadach ogólnych organizacji samorządu terytorialnego federacji Rosyjskiej.
Samorząd terytorialny wprowadzony jest na całym terytorium Federacji Rosyjskiej, w miastach i wiejskich osiedlach ,rejonach municypalnych ,okręgach miejskich i w jednostkach podziału wewnętrznego miast o znaczeniu federalnym tj. Moskwie i Sanki-Petersburgu..
Formami bezpośredniego wykonywania przez ludność zadań lokalnych są referenda lokalne ,wybory municypalne ,zgromadzenia mieszkańców ,inicjatywa prawotwórcza obywateli ,konsultacje z mieszkańcami ,wnioski obywateli do organów samorządu terytorialnego.

Organy Gminy- Oprócz organów władzy państwowej, lud Rosji może realizować swoją władzę, swoją suwerenność za pośrednictwem organów samorządu terytorialnego (art. 3 ust. 2 Konstytucji). ?Uznanie i gwarancja dla samorządu terytorialnego?, jaką zapewnia Konstytucja (art. 12), a także włączenie powyższej gwarancji do rozdziału I, mającego priorytetowy charakter.
Strukturę organów samorządu terytorialnego stanowią:

-organ przedstawicielski jednostki municypalnej-składa się z delegatów (radnych) wybieranych w wyborach municypalnych. Organ przedstawicielski osiedla nie jest powoływany, jeżeli liczebność mieszkańców posiadających prawa wyborcze wynosi poniżej 100 osób. W takim przypadku uprawnienia organu przedstawicielskiego wykonuje zebranie ogólne mieszkańców.
Szef jednostki municypalnej ?jest ważnym urzędnikiem jednostki municypalnej, któremu zgodnie z ustawą statut jednostki municypalnej określa zakres właściwości w rozstrzyganiu spraw o znaczeniu lokalnym.
Zgonie ze statutem jednostki municypalnej wybierany jest w wyborach municypalnych lub przez organ przedstawicielski jednostki municypalnej ze swego grona.
Administracja terenowa (organ wykonawczo zarządzający jednostki municypalnej)
Szefem administracji terenowej -jest szef jednostki municypalnej albo osoba powołana na stanowisko szefa administracji na mocy kontraktu zawieranego na podstawie wyników konkursu na objecie danego stanowiska na okres kadencji.
Strukturę administracji terenowej ustala organ przedstawicielski jednostki municypalnej na wniosek szefa administracji terenowej.
Zadania samorządu terytorialnego

-Sporządzanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu terenowego
-zarządzanie, użytkowanie i rozporządzanie mieniem stanowiącym przedmiot własności komunalnej.
-utrzymanie i budowa dróg publicznych, mostów
-udział w zapobieganiu i likwidacji skutków zdarzeń nadzwyczajnych
-zapewnienie podstawowej ochrony przeciwpożarowej
-organizacja usług bibliotecznych dla ludności
W celu wykonania zadań i zaspokajania potrzeb danego terenu organy samorządu terytorialnego mają następujące uprawnienia:
-uchwalanie statutu jednostki municypalnej
-tworzenie komunalnych przedsiębiorstw i zakładów, finansowanie instytucji municypalnych, ustalanie i składanie municypalnych zamówień publicznych.
-kształtowanie współpracy międzynarodowej i więzi gospodarczych zagranicą zgodnie z postanowieniami ustaw federalnych.

Obecnie obowiązująca Konstytucja Federacji Rosyjskiej jest pierwszą demokratyczną konstytucją państwa rosyjskiego. Fakt, iż obowiązuje ona już ponad 13 lat i brak poważniejszych prób jej rewidowania świadczy, iż jest ona dobrze dopasowana do rosyjskiej rzeczywistości.

Drugim państwem graniczącym od strony zachodniej z Rzeczpospolitą Polską jest również państwo federacyjnie Republika Federalna Niemiec.
Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec to demokratyczna republika federalna z jedynym w swoim rodzaju systemem kanclersko-parlamentarnym. Podstawowymi konstytucyjnymi zasadami ustrojowymi Republiki Federalnej Niemiec są: federalizm, demokratyzm, zasada państwa socjalnego i zasada podziału władz oraz samorządności.
Niemcy są dobrowolną federacją państw związkowych zwanych landami. Każdy kraj związkowy posiada swój własny rząd i parlament (zwany Landtagiem), które posiadają szerokie kompetencje w tworzeniu prawa i sprawowaniu władzy wykonawczej. Na szczeblu federalnym praktycznie cała władza wykonawcza należy do kanclerza - głowy rządu federalnego, który jest wybierany przez niższą izbę parlamentu, czyli Bundestag. Większość władzy prawodawczej należy do niższej izby parlamentu - Bundestagu, która jest wybierana w wyborach mieszanych, proporcjonalno-większościowych z 5% progiem poparcia. Wyższa izba parlamentu Bundesrat składa się z delegatów rządów krajowych i pełni głównie rolę kontrolną.
Prezydent Niemiec jest formalnie głową państwa, lecz pełni on w zasadzie rolę głównie reprezentacyjną oraz posiada pewną władzę nad systemem sądowniczym. Jego władza nabiera większego znaczenia tylko w czasie kryzysów gabinetowych. Prezydent federalny wybierany jest przez Zgromadzenie Federalne, które tworzą deputowani do Bundestagu i taka sama liczba deputowanych do parlamentów krajowych. Decyzja musi
Zapaść bezwzględna większością głosów ustawowej liczby członków Zgromadzenia.
Dopuszczalne są dwie tury głosowania, jeżeli żadna z nich nie wypadnie dla któregoś z kandydatów pomyślnie, przeprowadza się trzecie głosowanie, w którym decyduje większość zwykła. Kadencja trwa 5 lat, bezpośrednio prezydent może sprawować swój urząd przez dwie
Kadencje, co oznacza, że istnieje możliwość kolejnego wyboru w przyszłości. Zwyczajowo obowiązków momencie przejęcia obowiązków głowy państwa rezygnuje on z członkostwa w partii albo zawiesza.
Akty normatywne wydawane przez prezydenta to zarządzenia, dekrety lub
Obwieszczenia.
Do jego uprawnień należy także wykonywanie prawa łaski w przypadkach
Indywidualnych.
Prezydent reprezentuje RFN w stosunkach zewnętrznych, zawiera i ratyfikuje
Umowy międzynarodowe, mianuje i odwołuje sędziów związkowych. Jego konstytucyjna pozycja została określona jako prezydent ??arbiter oraz, strażnik konstytucji''.
Wszystkie jego Akty wymagają kontrasygnaty kanclerza i właściwego ministra, z wyjątkiem rozwiązania Bundestagu oraz powołania kanclerza. Nie posiada on jednak inicjatywy ustawodawczej,
Dysponuje jedynie prawem veta ustawodawczego. Nie ma także prawa wydawania Rozporządzeń z mocą ustawy. Jego akceptacji wymaga natomiast regulamin wewnętrzny rządu Federalnego, nie może jednak uczestniczyć osobiście w jago pracach. To zadanie zostało powierzone szefowi kancelarii prezydenta (Federalnego Urzędu Prezydialnego) w randze Sekretarza stanu. Prezydent ponosi odpowiedzialność konstytucyjna w przypadku umyślnego
naruszenia przepisów ustawy zasadniczej. Bundestag lub Bundesrat mogą na wniosek z liczby Deputowanych większością 2/3 głosów postawić prezydenta w stan oskarżenia, a o winie rozstrzyga Związkowy Trybunał Konstytucyjny.
Stolicą federalną Niemiec jest Berlin, mieszczą się tam organy ustawodawcze oraz większość ministerstw (pozostałe są w Bonn, mieście o statusie miasta federalnego). Najwyższe organy sądownicze mają siedzibę poza Berlinem (w Karlsruhe i Lipsku), co odpowiada decentralistycznemu modelowi państwa niemieckiego oraz obrazuje niezawisłość trzeciej władzy.
RFN jest parlamentarną republika federalna, określana także jako demokracja kanclerska.
Władza centralna- jest podzielona na wykonawcza - rząd federalny (Bundesregierung) pod przewodnictwem kanclerza (Bundeskanzler) oraz prezydent (Bundesprsident),

Ustawodawcza
- parlament związkowy (Bundestag) i rada związkowa (Bundesrat) oraz sadownicza,
Sprawowana przez Związkowy Trybunał Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht). Ustawa
Zasadnicza (Grundgesetz) została uchwalona 23 maja 1949 (BGBl. I S. 1), ostatnia
Nowelizacja 16 lipca 1998 (BGBl. I S. 1822). Pierwsza powojenna konstytucja miała obowiązywać tylko tymczasowo, dlatego nie otrzymała nawet oficjalnej nazwy,, konstytucja'' i była całkowitym odcięciem się od historii, nazizmu i hitleryzmu - w preambule umieszczono
Bezpośredni zwrot do narodu niemieckiego, podkreślając znaczenie narodu, a nie państwa.
Landy'' - dawna Niemiecka Republikę Demokratyczna. Obecnie RFN zajmuje terytorium 357

Parlament - obu izbom przysługuje inicjatywa ustawodawcza
Członkowie Bundsetagu wybierani są w wyborach wolnych, równych, tajnych, powszechnych i mieszanych. Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 rok życia. Dysponują oni dwoma głosami - jeden oddają na listne krajowa, a drugi na
Kandydata w jednomandatowym okręgu wyborczym. Klauzula zaporowa wyznacza minimalny wynik wyborczy 5%. Deputowani wybierają przewodniczącego parlamentu, jego przedstawicieli oraz sekretarza. Uchwalany jest tak statut oraz harmonogram działań. Przy
Bundestagu działają komisje stałe i tymczasowe, np. do spraw Unii Europejskiej, bezpieczeństwa, finansów. Przedterminowe wybory do Bundestagu odbywają się, gdy w trzeciej turze głosowania nie uda się wyłonić kanclerza, wniosek kanclerza o udzielenie mu
Votum zaufania zostanie odrzucony lub, gdy prezydent rozwiąże parlament w przypadku braku zgody na kandydaturę kanclerza.
Natomiast izba wyższa - Bundesrat, składa, sie z 68 przedstawicieli krajów związkowych, które dzięki temu maja wpływ na ustanawiane prawo? Każdy land dysponuje, co najmniej trzema głosami, czterema, gdy liczy powyżej 2 ml. Mieszkańców, pięcioma, powyżej 6 mln.
Oraz sześcioma powyżej 7 ml. Liczba głosów jest równa liczbie przedstawicieli.
Wybierany jest także przewodniczący Bundesratu na roczną kadencję. Decyzje zapadają większością głosów, obrady mogą zostać utajnione. Członkowie rządu mogą albo w określonych przypadkach, albo, gdy są do tego zobowiązani braci udział w obradach izby wyższej oraz jej komisji.
Kraje związkowe maja możliwość stanowienia prawa. Władze federalne nie wpływają na kształt przepisów prawnych kreowanych w poszczególnych landach. Maja one jednak wyłączność na podejmowanie decyzji w zakresie: obronności i spraw zagranicznych, jedności państwa, procedur wizowych, paszportowych, imigracyjnych, polityki pieniężnej, polityki celnej, ochrony granic, transportu kolejowego, lotniczego i morskiego, poczty i telekomunikacji, praw człowieka i obywatela, zobowiązań instytucji i przedsiębiorstw państwowych, współpracy z krajami związkowymi (policja, bezpieczeństwo, przeciwdziałanie
Przemocy). Natomiast w wielu przypadkach może wystąpić nakładanie się kompetencji władz Federalnych i lokalnych - problem ten dotyczy miedzy innymi edukacji, ochrony zdrowia, praw osobowych, prawa pracy oraz gospodarki wewnętrznej. Dodatkowo z budżetu centralnego finansowana jest budowa i rozbudowa szkół wyższych, wpierany jest rozwój
regionalnej struktury gospodarczej, rolnictwa oraz sztuki.

Władza lokalna W republice federalnej Niemiec.

Istotą Samorządu terytorialnego jest zaangażowanie społeczne obywateli, którzy w sposób szczególny są zaznajomieni z sytuacją panującą na terenie objętym...) Działaniem organów administracji samorządowej. Zaangażowanie obywatelskiego ma na celu zmniejszenie dystansu pomiędzy aparatem administracji i obywatelami a zwiększeniem elastyczności administracji, gwarantując w ten sposób wyższą jakość i akceptacje realizacji zadań publicznych.
Samorząd w sensie prawnym oznacza natomiast wykonywanie zadań publicznych na własną odpowiedzialność przez niezależne w stosunku do państwa podmioty na podstawie upoważnienia ustawowego lub w drodze powierzenia zadań przez państwo, pozostając pod państwowym nadzorem prawnym
Źródłami prawa stanowiącymi podstawy ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego są:
Podstawowym aktem prawnym jest Konstytucja RFN, której art.28 stanowi:

Porządek konstytucyjny w krajach musi odpowiadać zasadom republikańskiego, demokratycznego i socjalnego państwa prawnego w rozumieniu niniejszej ustawy Zasadniczej.
Gminom musi być zagwarantowane prawo do regulowania na własna odpowiedzialność wszelkich spraw miejscowej społeczności w ramach zakreślonych przez ustawy.

Struktura TERYTORIALNA
Państwo podzielone jest na kraje, dzieli się dalej na okręgi regencyjne ?podział ten nie występuje we wszystkich krajach federalnych, generalnie jedynek szczeble okręgu regencyjnego należ do administracji państwowej. Wyjątek stanowi Bawaria, której okręg (Bezik) jest trzecim po gminie i powiecie szczeblem samorządu terytorialnego. Okręgi podzielone są na powiaty o dwoistym rządowo ?samorządowym charakterze i samorządowe gminy. Jednostką samorządu terytorialnego na szczeblu ponadginnym jest powiat.

Organy gminy i innych jednostek samorządu terytorialnego

Gmina -najważniejszym organem jest rada, stanowiąca reprezentację ogółu mieszkańców gminy.
Organami wewnętrznym rady gminy są komisje.

Funkcję organu wykonawczego w gminach niemieckich pełni najczęściej jednoosobowo burmistrz. Jego pozycja jest uzależniona przede wszystkim od charakteru gminy..
Do podstawowych zadań burmistrza należy ?
-literowanie administracją gminna
-reprezentowanie gminy na zewnątrz
-kierowanie biedzącymi sprawami gminy
-wydawanie decyzji administracyjnych

Powiat ?najważniejszym organem powiatu jest rada powiatu. Stanowi ona polityczne przedstawicielstwo powiatu i jego mieszkańców.
Drugim organem powiatu jest starosta ?wybierany na okres kadencji przez radę lub wyborach powszechnych. Starosta odpowiada za działalności administracji powiatowej.

Zadania samorządu terytorialnego ?Zadania samorządu terytorialnego rozumieniu art.28 ust. 2 Konstytucji RFN można podzielić na obowiązkowe oraz dobrowolne. Zadania obowiązkowe gmina wykonuje samodzielnie, ale są na nią nałożone ustawowo. Zadania dobrowolnego gminna może wykonywać w ramach swojej sprawności organizacyjnej.
Do zadań własnych samorządu o charakterze obowiązkowym nalezą np. szkolnictwo podstawowe (budowa i utrzymanie placówek oświatowych),budowa i utrzymanie dróg. Pomoc i opieka socjalna, zaopatrzenie w wodne i energię elektryczną, odbiór utylizacja oczyszczanie ścieków, wywóz i utylizacja odpadów, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa.

Do zadań własnych o charakterze dobrowolnym należy natomiast przykładowo: zakładanie i utrzymywanie instytucji kultury ( bibliotek, muzeów, teatrów, kin, szkół, domów dziecka)

Niemcy są państwem federalnym powstałym w rezultacie jednoczenia się państewek niemieckich. Nie zawsze państewka te różniły się narodowościowo, ale wspólnota językowa i kulturowa przyciągały oraz zespalały aspiracje do jedności narodowej. O wyborze federalnej formy państwa przesądza wiele czynników, m.in. narodowe, językowe, religijne, terytorialne, historyczne. W pewnym okresie dziejowym przesądziły one o zespoleniu narodów i narodowości oraz stworzenia wspólnoty federalnej i wspólnego dzielenia bytu narodowego.

Obydwa wybrane państwa federacyjne są powiązane z Rzeczpospolitą zarówno terytorialnie jak i historycznie .Konieczność współpracy Polski z sąsiadującymi państwami skłoniła mnie do właśnie takiego wyboru. Federacja bowiem to przyszłość państw europejskich ?warto więc przyjrzeć się jakie rozwiązania pod względem ustroju, administracji przyjęły porównywane kraje .Zarówno Federacja Rosyjska jak i Republika Federalna Niemiec budowały swoje systemy administracyjne na podwalinach nie chlubnej przecież historii. Federacja Rosyjska borykała się przez długi okres z komunizmem ,natomiast Republika Federalna Niemiec z nazizmem będącym niechlubna kartą historii tego państwa .

Źródła :

Konstytucja Federacji Rosyjskiej
Konstytucja Republiki Federalnej Niemiec
Materiały Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej http://www.ukie.gov.pl
E. Rusiakowski B. Dolnicki, Władze i Finanse Lokalne w Krajach ościennych.
G. Rydlewski, Polityka i administracja w rządach państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2006.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 18 minut

Nauki
Typ pracy