profil

Test z rachunkowości

poleca 84% 744 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

? Usystematyzowane dwustronne, wartościowe zestawienie składników majątku i źródeł jego pochodzenia ustalone dla podmiotu gospodarczego na określony dzień, to:
a) bilans,
? Przy ustalaniu wyniku finansowego jednostki uwzględniamy zapisy na kontach:
a) wynikowych,
? Do inwestycji o charakterze aktywów trwałych należą:
a) udziały w obcych podmiotach,
b) należności długoterminowe.
? Aktywa obrotowe netto to aktywa obrotowe pomniejszone o:
a) całkowite zobowiązania,
? Które z kapitałów (funduszy) mają charakter pierwotny:
a) fundusz udziałowy,
b) kapitał akcyjny,
? Różnicę między sumą aktywów, a sumą długów nazywamy:
a) majątkiem czystym,
b) kapitałem własnym .
? Spis z natury całego majątku i długów nosi nazwę:
a) inwentarza,
? Otrzymane pożyczki długoterminowe to:
a) składnik pasywów bilansu,
? Cechy rachunkowości finansowej to:
a) dostarcza informacji przede wszystkim użytkownikom zewnętrznym,
b) podlega międzynarodowej standaryzacji,
? Nadrzędną konceptualną zasadą rachunkowości jest:
a) zasada współmierności kosztów i przychodów,
b) zasada kontynuacji działania.
? Elementami polskiego sprawozdania finansowego w jednostkach objętych Ustawą są:
a) bilans,
b) rachunek zysków i strat,
c) rachunek przepływów pieniężnych.
? Wynik z działalności gospodarczej to:
a) wynik operacyjny powiększony o przychody finansowe, a pomniejszony o koszty finansowe,
b) wynik brutto pomniejszony o zyski nadzwyczajne, a powiększony o straty nadzwyczajne,
? Wynik finansowy jest stratą, jeżeli:
a) w grupie kont wynikowych suma sald DT jest większa od sumy sald CT,
? Na kontach układu rodzajowego kosztów księguje się:
b) koszty proste,
c) wszystkie koszty poniesione w danym okresie i dotyczące podstawowej działalności operacyjnej,
? Które z poniższych kont informuje o zmianie stanu produktów;
a)rozliczenie kosztów rodzajowych,

? Do wartości niematerialnych i prawnych jednostki zaliczamy:
a) wartość firmy,
? W skład źródeł finansowania majątku jednostki wchodzą między innymi:
a) kapitał własny,
b) zobowiązania krótkoterminowe,
? Zakup materiałów na kredyt to operacja o charakterze:
a) aktywno ? pasywnym zwiększającym,
? Które z poniższych charakterystyk dotyczą rachunkowości finansowej:
a) dostarcza informacji głównie użytkownikom zewnętrznym,
b) podlega w każdym kraju normom prawnym.
? Bilans w Polsce jest sporządzany metodą:
a) netto,
? Które z kapitałów (funduszy) mają charakter wspólny:
a) kapitał zapasowy,
b) fundusz zasobowy.
? Równowaga bilansowa to:
a) równość między aktywami i pasywami,
? Strata występuje wówczas, gdy:
a) przychody < koszty ich uzyskania,
? Największy wpływ na wierny i rzetelny obraz przedsiębiorstwa ma zasada:
a) kontynuacji działania,
b) memoriału,
c) ostrożnej wyceny,
? Ustawa o rachunkowości dotyczy:
a) wszystkich osób prawnych z wyjątkiem NBP i Skarbu Państwa,
? Weksle własne to:
a) forma zobowiązania,
b) papier wartościowy przeznaczony do obrotu,
? Wynik operacyjny to:
a) wynik z działalności gospodarczej powiększony o koszty finansowe i pomniejszony o przychody finansowe,
b) wynik ze sprzedaży powiększony o pozostałe przychody operacyjne i pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne.
? Wynik finansowy jest zyskiem, jeżeli:
a) w grupie kont wynikowych suma sald DT jest mniejsza od sumy sald CT,
? Odpisy aktualizujące należności:
a) nie wykazuje się ich w bilansie,
? Która z metod wyceny zmniejsza wartość zużycia w warunkach inflacji:
a) metoda FIFO,


Informacja dodatkowa jest obligatoryjnym elementem polskiego sprawozdania finansowego. P
Zmianą stanu produktów korygowane przychody w porównawczym rachunku
zysków i strat. P
Dodatnie różnice kursowe są zawsze przychodem finansowym. F
VAT jest zawsze elementem ceny zakupu środka trwałego. F
VAT naliczony to należność przedsiębiorstwa od US z tytułu tego podatku. P
Zakup materiałów za gotówkę to operacja pasywna. F
Kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat prezentuje koszty wg rodzajów. F
Kapitał stały obejmuje kapitały własne i zobowiązania długoterminowe P
Środki trwałe wykazuje się na kontach syntetycznych zawsze w wartości netto F
Ujemne różnice kursowe są zawsze kosztem finansowym F
VAT należny to zobowiązanie przedsiębiorstwa wobec US z tytułu tego podatku P
Uregulowanie zobowiązania z kredytu bankowego to operacja aktywna F

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Typ pracy