profil

Pytania - odpowiedzi

drukuj
poleca 83% 619 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

3. Postanowienia konferencji wersalskiej w sprawie granic Polskich.
Sprzymierzeni spierali się o przynależność Warmii i Mazur, które pozostały niemieckie, o Gdańsk, któremu nadano status wolnego miasta, oraz o Górny Śląsk. Aby zapewnić Polsce dostęp do morza przyznano jej Pomorze
Gdańskie, przycinając terytorium Niemiec i tworząc tak zwany korytarz. Na granicy południowej podzielono w 1920r. Śląsk Cieszyński bez uwzględnienia stosunków narodowościowych i duża grupa Polaków znalazła się w obrębie Czechosłowacji. Górny Śląsk podzielono między Polskę i Niemcy na podstawie plebiscytu w 1921r.; w rezultacie w Niemczech pozostała mniejszość polska, a w Polsce- niemiecka. Samą Polskę zamieszkiwali Ukraińcy, Niemcy, Białorusini oraz Żydzi.

4. Kształtowanie się granicy wschodniej.
W odrodzonej Polsce ścierały się ze sobą dwie wizje ukształtowania granicy wschodniej:
 Federacyjna- lansowana przez zwolenników Józefa Piłsudskiego ( „architektem” był Leon Wasilewski, pierwszy minister spraw zagranicznych Polski odrodzonej), zakładająca utworzenie na wschód od Polski państw oddzielających nas od Rosji, związanych w jakiś sposób z Polską.
 Inkorporacyjna- lansowana przez koła endeckie zakładała z kolei stworzenie państwa narodowego, włącznie obszarów zamieszkałych przez Polaków i asymilację mniejszości.
Południowy odcinek granicy wschodniej ukształtował się w bolesnym, tragicznym dla obu społeczeństw sporze polsko- ukraińskim. Realny konflikt interesów w Galicji Wschodniej, podsycany przez Austriaków i nacjonalistów obu stron, przekształcił się w otwartą wojnę w 1.11.1918r., gdy Ukraińcy sięgnęli po władzę we Lwowie. Wkrótce walki przeniosły się na cały wschodnio- galicyjski region. Powstało tutaj państwo Zachodnio- Ukraińska Republika Ludowa.

5. Kształtowanie się granicy zachodniej.
Fakty, które zadecydowały o przebiegu granicy wschodniej:
 Konferencja pokojowa w Paryżu i jej efekt w postaci pokoju wersalskiego (czerwiec 1919r.)
 Polskie racje reprezentowała tam delegacja na czele z Romanem Dmowskim (z Ignacym Paderewskim i Szymonem Askenazym w składzie), która przedłożyła swoje proporcje obejmujące historyczne obszary Rzeczypospolitej
 Ze strony uczestników- zwycięskich mocarstw problemy polskie rozpatrywała tzw. komisja Cambona (ministra spraw zagranicznych Francji), jej wstępne propozycje były nawet korzystne- przewidywały przekazanie Polsce Górnego Śląska i Gdańska. Jednak pod naciskiem protestów popartych przez Wielką Brytanię jej ustalenia ostatecznie odbiegały od polskich aspiracji- efekt końcowy to powrót Pomorza Wschodniego (bez Gdańska), zdecydowanej większości Wielkopolski, uznanie za terytoria plebiscytowe Górnego Śląska, Warmii, Mazur i utworzenie Wolnego Miasta Gdańska.
6. Kształtowanie się I rządów II Rzeczypospolitej.
W wyborach przeprowadzonych 26.01.1919r najwięcej głosów zdobyła endecja, następnie PSL- Piast oraz socjaliści. Był to sukces prawicy i centrum. Premierem został Ignacy Jan Paderewski znany jako artysta i patriota. Po nim (XII 1919) funkcję premiera piastowali kolejno Leopold Skulski oraz Władysław Grabski, a w momencie zagrożenia państwa Wincenty Witos. I prezydentem RP, dzięki wyborom Zgromadzenia Narodowego został Gabriel Narutowicz a przegrał z nim kandydat prawicy hrabia Maurycy Zamoyski.
8. Główne założenia Konstytucji Marcowej- 1921r.

 Polska według niej miała być republiką o charakterze demokratyczno- parlamentarnym.
 Władzę ustawodawczą sprawował Sejm i Senat wybierane co 5 lat w powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych wyborach.
 Czynne prawo wyborcze do sejmu przysługiwało obywatelom, którzy ukończyli 21 lat, do Senatu 30 lat.
 Władzę wykonawczą powierzała prezydentowi i rządowi, który posiadał również inicjatywę ustawodawczą.
 Prezydenta na kadencję 7 letnią wybierało Zgromadzenie Narodowe, czyli wspólne posiedzenie dwóch izb parlamentu.
 Prezydent reprezentował państwo na zewnątrz, był głową państwa i mógł rozwiązać Sejm, ale tylko za zgodą 3/5 senatorów.
 Sejmowi podlegała Najwyższa Izba Kontroli.
 O zgodności aktów prawnych, ustaw, zarządzeń ministrów z konstytucją orzekać miał Najwyższy Trybunał Administracyjny.
10. Przyczyny przewrotu majowego.

 Rozczarowanie społeczeństwa rządami parlamentarnymi, niemocą, słabością systemu władzy, nie zapewniającego poczucia stabilizacji(częste zmiany gabinetów w zależności od konfiguracji sejmowych i walk partyjnych)
 Egoizm partyjny ze szkodą dla interesów kraju, zauważalny wśród aktorów sceny politycznej.
 Ciężary reform ekonomicznych W. Grabskiego, które nie zdążyły jeszcze dać wyników odczuwalnych w znaczącej skali dla mas; częściowo problemy gospodarcze wynikały z wojny celnej z Niemcami, co hamowało polski eksport.
 Wzrastające poczucie zagrożenia bezpieczeństwa państwa od czasu konferencji w Locarno.
 Coraz wyraźniej artykułowane tęsknoty i pragnienia w pewnych kręgach społecznych silnej władzy, autorytetu.
 Ogólnoeuropejski kryzys demokracji parlamentarnej, wzrost tendencji autorytatywnych na kontynencie.
 Plany wzmocnienia władzy wykonawczej wśród kilku ośrodków politycznych: endecji, Witosa, piłsudczyków
 Ambicje marszałka Piłsudskiego.
 Niepopularność Witosa formującego w maju 1926 swój trzeci rząd.
12. Rządy sanacji
Sanacja, to potoczna nazwa obozu politycznego, który doszedł do władzy po przewrocie majowym 1926r, pod hasłem uzdrowienia stosunków w kraju, czyli „sanacji moralnej”, i rządził Polską do wybuchu II wojny światowej. Sanacja opierała się głównie na ludziach oddanych J. Piłsudskiemu, jak W. Sławek, A. Prystor, J. Jędrzejewicz, K. Świtalski, A. Skwarczyński. w celu zapewnienia szerszego zaplecza politycznego sanacja powołała Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem, szukała też oparcia w organizacjach kombatanckich, młodzieżowych i gospodarczych. Sanacja nie miała określonego programu działania. Głosiła ona tezy o kryzysie demokracji, zwalczała zwłaszcza system parlamentarny.
13. Konstytucja kwietniowa 1935r.
Zgodnie z jej postanowieniami:
 Zasadę suwerenności narodu zastąpiono zasadą nadrzędności państwa(w myśl założeń sanacji)
 W ręku prezydenta wybierano na kadencję 7 letnią przez tzw. Zgromadzenie Elektorów(urzędnicy państwowi i przedstawiciele obu izb), skupiała się najwyższa władza.
 Prezydent desygnował premiera, członków rządu i innych wysokich urzędników
 Prezydent mógł odwoływać i rozwiązywać parlament, był zwierzchnikiem sił zbrojnych, decydował o wojnie i pokoju, ratyfikował umowy międzynarodowe i jako głowa państwa reprezentował je na zewnątrz.
 Prezydent wydawał dekrety mocą ustawy, proponował swego następcę i obsadzał 1/3 senatu.
 Kwintesencją zakresu władzy prezydenta było słynne zdanie o odpowiedzialnością: „przed Bogiem i historią”
 Konstytucja potwierdzała autorytarny system rządów.
15. Pojęcie: anschluss
Anschluss Austrii- przyłączenie Austrii do III Rzeszy w 1938r. Dążenie do wcielenia Austrii do Niemiec pojawiło się w kołach nacjonalistów oraz socjaldemokratów niem. i aust. po upadku monarchii austro- węgierskiej (1918). Niemcy w traktacie wersalskim (1919) wyrzekły się dążeń do zagarnięcia Austrii. W wyniku zbliżenia Hitlera z Mussolinim Austria została zmuszona do zawarcia z Niemcami układu 11. VII 1936r. Podporządkowującego ekonomicznie Austrię interesom III Rzeszy.

16. Czego dotyczyła konferencja w Monachium i jakie były żądania Niemiec wobec Polski.
Polska była zagrożona niemieckim atakiem od północy, zachodu i południa. Niemieckie żądanie rewizji traktatu wersalskiego zagrażały Polsce od chwili jego podpisania. Dotyczyły przede wszystkim polskiego „korytarza”, który oddzielał Prusy Wschodnie od reszty Niemiec, Śląska oraz Wolnego Miasta Gdańska. W mieście tym rozwinęła działalność partia nazistowska, głośno domagająca się przyłączenia do Niemiec. W październiku 1938r. Hitler wysunął pod adresem Polski żądania aneksji Gdańska oraz zezwolenia na wytyczenie „korytarza przez korytarz”, który łączyłby Rzeszę z Prusami Wschodnimi. Polska zdecydowanie je odrzuciła, jako pogwałcenie swej suwerenności. Hitler w odpowiedzi rozpoczął ten sam scenariusz zastraszania rządu polskiego i wojny nerwów, który zastosował w odniesieniu do Czechosłowacji: agresywne ataki na Polskę w niemieckiej prasie, ruchy wojsk w pobliżu granicy polsko- niemieckiej, prowokowane incydenty między ludnością polską i niemiecką w Gdańsku, na Śląsku i w zachodniej Polsce. Coraz silniejszy opór Polski budził tylko wściekłość wodza Rzeszy. Coraz bardziej oczywiste było, że następnym obiektem agresji niemieckiej stanie się Polska.Polecasz? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:21)

to mi się podoba mało i źwiężle