profil

Ćwiczenie na egzamin techniczny z technika ekonomisty- rozwiazane-wzór

drukuj
poleca 80% 734 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej:

Projekt realizacji prac obejmujących sporządzanie dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów meblarskich ?MEBLEX? z dnia 31 marca 200x, kalkulacji kosztu własnego, wytworzenia wyrobów gotowych, ewidencji operacji gospodarczych z dnia 31 marca 200x r. oraz ustalenie progu rentowności dla planowanej w zakładach meblarskich ?MEBLEX? produkcji w miesiącu kwietniu 200x r. oraz wykonanie prac wynikających z opracowanego projektu.

2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

A) Założenia dotyczące zakładów meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do sporządzenia dokumentów:
- dane identyfikacyjne zakładów meblarskich ?MEBLEX? załącznik nr 1
- jednostka jest płatnikiem podstawowej stawki podatku VAT 22%
- rodzaj działalności : produkcja i sprzedaż mebli
- dane identyfikacyjne odbiorcy wynikają z treści zadania Hurtownia ?IRENA? sp. Z o.o. ul Poznańska 12, 50-400 Wrocław NIP 820-90-40-987
- numeracja dokumentów prowadzona jest odrębnie w ramach grup rodzajowych, w każdym miesiącu od początku ze wskazaniem miesiąca
- odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 7 dni
- na sprzedaży wyrobów realizowany jest zysk w wysokości 25% jednostkowego kosztu własnego wytworzenia
B) Założenia dotyczące Zakładów Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do otwarcia kont i prowadzenia rachunkowości
- wykaz wybranych kont ?księgi głównej? załącznik nr 2
- salda kont ?księgi głównej? na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 1
- koszty ewidencjonowane są w zespole 5
- wyroby gotowe przyjmowane są do magazynu po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
C) Założenia dotyczące zakładu Meblarskiego ?MEBLEX? potrzebne do przeprowadzenia kalkulacji wytworzenia wyrobów gotowych na dzień 31 marca 200x r. załącznik nr 4
- wysokość kosztów ogólnego zarządu wynika z załącznika nr 3
- w marcu wyprodukowano 4000 szt. Stołów kuchennych
- zdolność produkcyjna została wykorzystana na 100%
D) Założenia dotyczące zakładów Meblarskich ?MEBLEX? potrzebne do ustalenia progu rentowności dla planowanej w miesiącu kwietniu 200x r.
- w kwietniu zakłady planują wyprodukować 5000 szt. krzeseł stołowych
- na produkcję jednostka szacuje koszty stałe na wartość 90 000 zł. jednostkowy koszt zmienny 80 zł., cena sprzedaży 110 zł.

3. Wykaz prac związanych ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania zakładów Meblarskich ?MEBLEX? w dniu 31 marca 200x r.

A) Sporządzenie PK 01/03 ? wycena stołów po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
4000 szt. x 125 zł/szt. = 500 000 zł 601/580
B) Sporządzenie PK 01/03 z 31 marca 200x r
- przeksięgowanie kosztów wydziałowych 9 200 zł. 501-520
- przeksięgowanie kosztów zarządu 29 280 zł. 550
C) Sporządzenie PK 02/03 z 31 marca 200x r.
- przeksięgowanie rzeczywistego PKW 480 000 zł. 580/500
- przeksięgowanie odchyleń 500 000 - 480 000 zł. = 20 000 580/621

D) Sporządzenie Wz 01/03 z dnia 31 marca 200x r.
- wycena wyrobów po planowanym technicznym koszcie wytworzenia
1000 szt. x 125 zł. = 125 000 zł 711/601
E) Sporządzenie faktury VAT 01/03 z dnia 31 marca 200x r.
470800
k. bezpośrednie 9200
--------------------=--------- wart. Netto 157500
k. wydziałowe 480000 pod. VAT 22% 34650
k. zarządzania 24000 wart. Brutto 192150
-------------------------------
koszt własny 504000

jed. koszt własny 504000
:-----------= 126
4000

Cena sprzedaży jedn. 126 x 125 % = 157500
F) Sporządzenie PK 03/03 z 31 marca 200x r.
- przeksięgowanie odchyleń na sprzedaż wyrobów gotowych
(125 zł-120zł) x 100 = 5000 621/711

4. Wykaz prac związanych z przeprowadzeniem kalkulacji kosztu własnego wytworzenie wyrobów gotowych na 31 marca 200x r.
- ustalenie kosztów bezpośrednich wraz z narzutami
- ustalenie kosztów wydziałowych
- ustalenie rzeczywistego TKW
- ustalenie kosztów zarządu
- ustalenie rzeczywistego kosztu własnego
- ustalenie jednostkowego rzeczywistego kosztu własnego
5. Kalkulacja kosztu własnego wytworzenia wyrobów gotowych i obliczenie ceny sprzedaży netto wyrobów gotowych

- materiały bezpośrednie z narzutami 350000
- płace bezpośrednie z narzutami 120800
-----------
- koszty bezpośrednie 470800

- uzasadnione koszty wydziałowe 9200
- rzeczywisty koszt wytworzenia 480000
- koszty zarządu 24000
- całkowity koszt własny wytworzenia 504000
- jedn. koszt własny wytworzenia 504000 : 4000 = 126
- cena netto sprzedaży wyrobu 126 x 125 % = 157,50

6. Komplet sporządzanych i zdeklarowanych dokumentów dotyczących zdarzeń gospodarczych z 31 marca 200x r.
7. Wykaz operacji gospodarczych z 31 marca 200x r.


Lp. dowód treść operacji gospodarczych wrtość w zł wn ma
Fa 57/03/0x dzierżawa pomieszczeń biurowych a) netto, b) podatek wat., c) brutto 24000 5280 29280 550 225 ---- 202
2 PW 01/03 przyjęcie stołów do magazynu po planowanym TKW 500000 601 580
3 PK 01/03 przeksięgowanie k wydziałów przeksięgowanie k odchyleń 9200 24000 501 711 520 550
4 PK 02/03 przeksięgowanie rzeczywistego TKW przeksięgowanie odchyleń 480000 20000 580 580 501 621
5 WZ 01/03 wydanie stołów hurtowni Irena według TKW 125000 711 601
6 Fa VAT 01/03 sprzedaż wyrobów gotowych a) netto b) podatek vat c) brutto 157500 34650 192150 201 701 225 ----
7 PK 03/03 przeksięgowanie odchyleń na sprzedaży wyrobów gotowych 5000 621 711

8. Wykaz prac związanych z ewidencją operacji gospodarczych z 31 marca 200x r.
- otwarcie kont ze stanami początkowymi wg załącznika nr 4
- sprawdzenie dokumentu pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym
- chronologiczne uporządkowanie dokumentów
- zadeklarowanie dokumentów
- zaksięgowanie operacji na kontach księgi głównej zgodnie z zasadą podwójnego księgowania
9. Ewidencja operacji gospodarczych z 31 marca 200x r.
131 501 520
WN Rachunek bieżący MA WN Koszty działalności podst. MA WN Koszty wydziałowe MA
-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
Sp 120000 Sp 470800 480000 (4a Sp. 9200 9200 (3a
3a 9200

801
WN Kapitał zakładowy MA WN 550 MA WN 225 MA
----------------------------------------------------------- ---------------------------------------- ----------------------------------
600000 (Sp 1a) 24000 24000 (3b 1b) 5280 34650 (6b


WN 202 MA WN 601 MA WN 580 MA
----------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------
29280 (1c 1a) 500000 125000 (5 4a) 480000 500000 (2
4b) 20000


WN 711 MA WN 621 MA WN 701 MA
------------------------------------- ----------------------------------------- -----------------------------------
3b) 24000 5000 (7 7) 5000 20000 (4b 157500 (6a
5 ) 125000


WN 201 MA
--------------------------------------
7c) 19215010. Wykaz prac związanych z ustaleniem progu rentowności przez zakłady Meblarskie ?MEBLEX? do planowanej w kwietniu 200x r. produkcji wyrobów gotowych.
- ustalenie ilościowego i wartościowego progu rentowności dla planowanej w kwietniu produkcji krzeseł stołowych
- interpretacja uzyskanych wyników
- wyciągniecie wniosków z przeprowadzenia analizy
11. Analiza progu rentowności w zakładach Meblarskich ?MEBLEX? z miesiąca kwietnia 200x r. wraz z wnioskami
- obliczenia ilościowego progu rentowności dla miesiąca kwiecień 200x r.

Koszty stałe 90000
P=---------------- = ----------- = 3000 szt.
Cena k. zmienne 110-80

- interpretacja
Aby przychody ze sprzedaży pokryły zaplanowane koszty stałe i zmienne
wielkość sprzedanych krzeseł musi być równa 3000
Próg wartościowy równa się 3000 x 110 zł. = 330000
- wniosek
Aby nie ponieść straty przychód ze sprzedaży krzeseł musi wynosić 330 000

5000 szt. x 110 zł = 550 000 zł. przychód


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy