profil

Charakterystyka Litwy, Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji - warunki naturalne, ludność i gospodarka

poleca 82% 1994 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Czechy słowacja ukraina

Litwa


Warunki naturalne:
- kraj nizinny,
- polodowcowy charakter rzeźby terenu,
- malowniczy krajobraz,
- ubogie gleby bielicowe,
- klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
- znaczną część powierzchni państwa zajmują grunty orne oraz łąki i pastwiska.
- krainy geograficzne: Nizina Nadmorska, Pojezierze Litewskie, Wysoczyzna Żmudzka.

Ludność:
- większość ludności kraju stanowią Litwini; mieszkają także Rosjanie, Polacy i Białorusini,
- ujemny przyrost naturalny,
- kraj średnio zurbanizowany(jak większość państw europejskich),
- największe miasta: Wilno, Kowno, Kłajpeda.

Gospodarka:
- kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
- połowę gruntów ornych zajmują uprawy przeznaczone pod paszę(wyspecjalizowany chów zwierząt).
- niewiele surowców mineralnych(torf, surowce budowlane, oraz niewielkie złoża ropy naftowej,
- kraj uzależniony od importu surowców oraz paliw
- w ostatnich latach handel ożywił się, ze względu na utworzenie obszarów wolnocłowych.

Białoruś


Warunki naturalne:
- kraj śródlądowy,
- nizinny,
- klimat umiarkowany ciepły, przejściowy między morskim ,a kontynentalnym,
- ubogi w surowce mineralne(wydobywane: sól kamienna i potasowa, ropa naftowa; nie eksploatowane: węgiel brunatny, łupki palne, rudy żelaza i boksyty,

Ludność:
- ujemny przyrost naturalny,
- większość ludności stanowią Białorusini; mieszkają także Rosjanie, Polacy, Ukraińcy,
- najpowszechniejsza religia to prawosławie,
- 70% ludności mieszka w miastach,
- największe miasta: Mińsk, Homel, Witebsk i Grodno,

Gospodarka
- kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
- import surowców energetycznych i rud metali,
- przemysł zlokalizowany przy dwóch głównych szlakach tranzytowych: Brześć - Mińsk - Moskwa i Charków - Wilno,
- produkty białoruskiego przemysłu(głownie maszyny, samochody) są drogie i niskiej jakości,
- rolnictwo nastawione na chów bydła,
- uprawy: głównie jęczmień, żyto oraz ziemniaki,
- niskie plony.

Ukraina


Warunki naturalne:
- Ukraina należy do największych państw Europy,
- przeważają niziny(Poleska, Naddnieprzańska, Czarnomorska),
- leża Góry Karpaty,
- rzeki: Dniepr, Boh, Dniestr,
- gleby czarnoziemne,
- klimat umiarkowany ciepły i suchy,
- roślinność stepowa i stepowo - leśna,
- dużo surowców mineralnych (rudy żelaza, manganu, soli kuchennej i potasowej, węgiel kamienny i brunatny oraz gaz ziemny i ropa naftowa),

Ludność:
- ujemny przyrost naturalny(najniższy w Europie),
- żyją Ukraińcy i Rosjanie,
- większość mieszkańców Ukrainy wyznaje chrześcijaństwo(kościół prawosławny i grekokatolicki),
- 68% ludności mieszka w miastach,
- największe miasta: Kijów, Charków, Dniepropietrowsk, Donieck, Odessa, Zaporoże i Lwów,
Gospodarka:
- dobrze rozwinięty, lecz mało nowoczesny, ze względu na stare technologie przemysł,
- przemysł wydobywczy, hutnictwo, przemysł elektromaszynowy, chemiczny i włókienniczy,
- uprawia się rośliny o dużych wymaganiach glebowych: pszenica, jęczmień, buraki cukrowe; Ukraina zmuszona jest importować żywność.

Czechy


Warunki naturalne:
- przeważającą część kraju zajmuje Masyw Czeski,
- najwyższe góry - Sudety,
- klimat umiarkowany ciepły,
- rzeki: Łaba z Wełtawą oraz Morawa,
- lasy pokrywają 33% terytorium państwa,
- surowce mineralne: węgiel kamienny i brunatny oraz rudy uranu, kaolin i grafit.

Ludność:
- ujemny przyrost naturalny,
- żyją Czesi i Morawianie,
- 74% ludności mieszka w miastach,
- miasta: Praga, Brno, Ostrawa i Pilzno.

Gospodarka:
- dobrze rozwinięte hutnictwo żelaza i stali, przemysł elektromaszynowy, rafineryjny, chemiczny, mineralny i spożywczy,
- wysoko wydajne rolnictwo w pełni zaspokaja potrzeby żywnościowe Czechów.
- główne uprawy: pszenica, jęczmień, żyto, buraki cukrowe, ziemniaki i chmiel,
- ze zwierząt hoduje się bydło, trzodę chlewną i drób.

Słowacja


Warunki naturalne:
- Słowacja jest krajem górzystym(góry Karpaty, Tatry),
- mniej niż w sąsiednich krajach gruntów ornych, a więcej lasów,
- klimat umiarkowany ciepły,
- mało surowców mineralnych(magnezyt oraz węgiel brunatny, ropa naftowa, mangan, żelazo. miedź, rtęć),

Ludność:
- mieszkają Słowacy, Węgrzy, Romowie, Czesi,
- 56% ludności mieszka w miastach,
- większe miasta: Bratysława, Koszyce.

Gospodarka:
- kraj słabo rozwinięty gospodarczo,
- przemysł hutniczy, mineralny, włókienniczy, rafineryjny, elektromaszynowy,
- słowackie rolnictwo rozwija się głównie na nizinie Naddunajskiej i w dolinach rzek,
- uprawy: pszenica, jęczmień, kukurydza, buraki cukrowe, ziemniaki, tytoń, chmiel,
- w Słowacji hoduje się trzodę chlewną, bydło i owce,
- walory turystyczne: piękne krajobrazy, interesujące zabytki architektury i sztuki ludowej oraz baza noclegowa i gastronomiczna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata