profil

Rok, który wstrząsnął Rosją - 1917.

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

22. Przyczyny narastającego niezadowolenia wśród ludności rosyjskiej:
słabość rządów
Austriacy i Niemcy zajęli ziemie polskie zaboru rosyjskiego, część Ukrainy, Białorusi i krajów bałtyckich
pogorszenie się sytuacji gospodarki
wzrost cen żywności
korupcja urzędników carskich ( chodzi tutaj o osobę Grigorija Rasputina –rzekomy mnich uchodzący za uzdrowiciela następcy wykorzystując zaufanie jakim go darzono mieszał się w sprawy państwa – podejrzewano nawet, że jest on szpiegiem rosyjskim sugerującym rozwiązania prowadzące do destrukcji państwa
domagano się poprawy warunków bytowych oraz zakończenia wojny
23. Rewolucja Lutowa - 3 marca 1917 wybuchł strajk w jednym z największych zakładów Piotrogrodu . Został on poparty przez robotników innych przedsiębiorstw oraz żołnierzy garnizonu piotrogrodzkiego .Doszło do walk zbrojnych .
24. Car Mikołaj II w obliczu zagrożenia abdykował na rzecz swojego brata księcia Michała , który na następny dzień zrezygnował z objęcia tronu .
25. W dniu abdykacji został utworzony Rząd Tymczasowy złożony z przedstawicieli burżuazji i ziemiaństwa . Niezależnie od niego zawiązała się Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich . Powstały 2 ośrodki władzy , sytuację tę określono mianem dwuwładzy ( wpłynęło destabilizująco na sytuację w państwie)
26. Rząd Tymczasowy - tymczasowy organ władzy państw utworzony w wyniku  rewolucji lutowej i obalenia caratu w Rosji.
27. Piotrogrodzka Rada delegatów Robotniczych i Żołnierskich – jeden z ośrodków powstałych po rewolucji lutowej .
28. Sytuacja po rewolucji lutowej
rząd zapewniał swobody polityczne oraz równoupranienie wszystkich narodowości
ogłoszono amnestię więźniów politycznych , zaczęli powracać skazani przez cara zesłańcy
zlikwidowano szereg instytucji carskich ( Departament Policji , Korpus Żandarmów )
nie poprawiono życia szerokich warstw ludności
29. Bolszewicy - zwolennicy kierunku, któremu przewodził Lenin.Zwolennicy wprowadzenia ustroju komunistycznego
30. Wojna domowa w Rosji ( 1917-1922)
31. Lenin – ( Włodzimierz Iljicz Uljanow) twórca partii bolszewickiej, organizator i pierwszy przywódca państwa sowieckiego. Do 1917 przebywał na emigracji w Szwajcarii . Wtedy jego działalnością zainteresowały się władze niemieckie , umożliwiły mu przejazd przez swoje terytorium do Rosji .Zobowiązały się także do przekazywania środków finansowych wspomagających działalność bolszewicką .Miały nadzieję , że doprowadzi to do wycofania się tego państwa z wojny.
32. Hasła głoszone przez Lenina:
pokój chatom
fabryki robotnikom
ziemia dla chłopów
33. W rzeczywistości bolszewikom obce były ideały wolności , równości społecznej , humanizmu .Interesowała ich głównie władza , byli gotowi zrobić wszystko by ją zdobyć
34. Bolszewicy wykorzystali zamęt , jaki powstał w Rosji by przejąć władzę.
35. Rewolucja październikowa – 24,25 października ( 6,7 listopada) 1917 – okres odbierania władzy Rządowi Tymczasowemu przez bolszewików .Na sygnał wystrzału z krążownika „Aurora” oddziały bolszewickie zaatakowały Pałac Zimowy - siedzibę Rządu Tymczasowego . Bolszewicy opanowali także inne ważne punkty stolicy – mosty, dworce, banki . Przejęcie władzy nastąpiło na drodze zamachu stanu.
36. Rada Komisarzy Ludowych -najwyższy wykonawczy organ sowieckiej centr. władzy państwowej powstały po rewolucji październikowej .
37. Rada Komisarzy ogłosiła szereg dekretów, które tak naprawdę miały znaczenie wyłącznie propagandowe
dekret o pokoju – zapowiadano natychmiastowe przystąpienie do pertraktacji pokojowych
dekret o ziemi – zniesiono w nim prywatną własność i przekazywano chłopom użytkowane grunty majątków obszarniczych i kościelnych
deklarację praw narodów Rosji – zagwarantowano w niej równość i suwerenność narodów oraz możliwość ich samookreślenia

38. Bolszewicy utworzyli Nadzwyczajną Komisję do Walki z Sabotażem , Kontrrewolucją , Spekulacją ( Czeka) – policję polityczną .Kierownikiem był Felix Dzierżyński – fanatyk rewolucji . Działalność CZk obejmowała likwidację wszystkich przeciwników nowej władzy .
39. Zamęt w Rosji wykorzystały Niemcy i Austria , które zmusiły rząd radziecki do zawarcia traktatu pokojowego w Brześciu Litewskim ( 3 marca 1918). Postanowienia:
Rosja zrzeka się Łotwy , Estonii, Litwy , ziem polskich , Białorusi i Ukrainy . W takim układzie oznaczało to koniec udziału Rosji w I wojnie światowej .
40. Biali – przeciwnicy bolszewizmu w Rosji, należeli do nich zwolennicy przywrócenia monarchii oraz ugrupowania opowiadające się za demokracją .
41. Państwa entaty nie wyszły naprzeciw bolszewizmowi

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: