profil

WOS- ściąga

poleca 85% 439 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zasady prawa rodzinnego: dobro dziecka (osobowe i majątkowe); ochrona rodziny; ochrona prywatności życia rodzinnego; solidarność grupy rodzinnej (obowiązki i prawa); trwałość małżeństwa; świeckość Funkcjonowanie rodziny (akta prawne): Konstytucja RP, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Kodeks Pracy, ustawy sejmowe. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), Kodeks Praw Dziecka (1989), umowy i konwencje europejskie Instytucje powołane do ochrony rodziny: sądy rodzinne, prokuratura, Rzecznik Praw Dziecka, organy pomocy społecznej, Rzecznik Praw Obywatelskich, organizacje pozarządowe (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas, PCK, Towarzystwo 'Nasz dom') Zawarcie małżeństwa: *osobiście (przed USC, duchownie ?w kościele) *w obecności 2 świadków *z dowodem *z odpisem aktu ur. *oświadczeniem Unieważnienie małżeństwa: fałszywe dokumenty; związek zawarto pod wpływem groźby; pod wpływem psychotropów; niewłaściwe pełnomocnictwo Przeszkody: wielożeństwo, ubezwłasnowolnienie, powinowactwo w linii prostej (zięć-teściowa), pokrewieństwo Obowiązki: wspólne pożycie, wierność, wzajemna pomoc współdziałanie dla dobra rodziny, współodpowiedzialność za dzieci Władza rodzicielska: ograniczona, zawieszona, odebrana (pozbawienie praw rodzicielskich) Funkcje rodziny: ekonomiczna, socjalizacyjna, opiekuńczo-zabezpieczająca, rekreacyjna.Kulturalna, seksualna, prokreacyjna, Stratyfikacyjna. Pokrewieństwo: a) linia boczna (nie pochodzą od siebie) -rodzeństwo b) linia prosta (jedna od drugiej) -bezpośrednio (ojciec-syn) -pośrednio (dziadek-wnuczek) -wstępni (przodkowie) -zstępni (potomkowie) Adopcja - przysposobienie, usynowienie - forma przyjęcia do rodziny osoby obcej, stwarzająca stosunek podobny do pokrewieństwa. Przybranie dziecka za swoje. Intercyza - umowa zawierana pomiędzy małżonkami, prowadząca do odmiennego niż ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego. Naród-jest zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym jako wspólnotę o podłożu gospodarczym, społecznym, kulturowym o świadomości narodowej swych członków. Mniejszość narodowa-grupa narodowościowa mieszkająca na terenie danego państwa. (Litwini, Tatarzy, Ukraińcy, Słowacy, Czesi, Niemcy) Polonia na świecie: USA, Irlandia, Brazylia, Argentyna, Kanada, Meksyk, Australia, Japonia, Austria, Belgia, Dania, Holandia, Francja, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Wlk. Bryt, Włochy Czynniki narodotwórcze: terytorium, język, religia, Kultura, tradycja, ekonomia, symbole narodowe, Świadomość narodowa. Patologia: Wzrost przestępczości nieletnich; obniżenie wieku tych, co dokonują przestępstwa; wzrastająca brutalizacja; większa ilość przestępstw przeciwko zdrowiu i życiu; narkomania i alkohol; prostytucja Problemy społeczeństwa polskiego po 1989 roku -przekształcenia (transformacja) ustrojowe i gospodarcze przyczyną przemian społecznych (bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, patologie) -przyczyny bezrobocia *zewnętrzne (recesja partnerów; upadek gospodarki; struktura naszej gospodarki: rozbudowany przemysł ciężki, a słabo rozbudowany przemysł lekki oraz usługi; postęp naukowo-techniczny, nowe technologie; słabe kwalifikacje polskich pracowników) -bezrobocie: *ukryte *zależne (od płci, wieku, wykształcenia) Postawy narodowe: PATRIOTYZM (rodak,ojczyzna) jest to postawa poszanowania i umiłowania ojczyzny, rzetelnego wypełniania podstawowych obowiazków, które konstytucja nakłada na każdego obywatela. Powinnosci: słuzba wojskowa i obrona ojczyzny, troska o wspólne dobro i stan środowiska naturalnego, przestrzeganie prawa i płacenie podatków. Patriotyzm wymaga stawiania dobra kraju ponad interes osobisty, troski o dobro wspólne, nawet rezygnacji z własnych korzyści - silna więź emocjonalna i społeczna z narodem. NACJONALIZM (naród) jest ideologią lub postawą społeczno-polityczną, w której gł.wartością jest naród. Opiera sie na przekonaniu, ze członkowie kazdej narodowości powinni dążyć do utworzenia odrębnego państwa. Sprzyja kształtowaniu sie poczucia tożsamości narodowej, jednoczy w dążeniu do niepodległości lub obrony suwerenności kraju. Nacjonalizm moze tez kultywując przekonanie o wyższości własnego narodu nad innymi, usprawiedliwiać ekspansję i agresją wymierzona w inne grupy etniczne, narody, lub zaostrzac konflikty. KOSMOPOLITYZM (obywatel świata) jest to postawa społeczno-polityczna, która opiera sie na założeniu, że ojczyzną człowieka jest cały świat, zasady organizacji państw narodowych są przestarzałe, a wiezi narodowe i historyczne - pozbawione znaczenia. Takie stanowisko prowadzi do zaniku patriotyzmu i odcinaiu sie od tradycji, kultury narodu. KSENOFOBIA (strach przed obcym) jest to postawa niecheci, wrogosci wobec ludzi obcych rasowo, religijnie lub etnicznie i tworzonej przez nich kultury.Wyrasta z poczucia wyższości własnego narodu i pogardy wobec innych , czesto wynika z niezrozumienia odrębnosci obcych kultur, zachowan. Brak tolerancji, wiaze sie z nacionalizmem. SZOWINIZM jest to skrajna postać nacjonalizmu. Wyraza sie w bezkrytycznym stosunku do własnego narodu, niedostrezganiu jego wad i wyolbrzymianiu zalet. Towarzyszy tu pogarda, nienawiśc wobec innych narodów. RASIZM jest to teoria głoszaca że wartość człowieka zależy od jego rasy. Według rasistów są bowiem rasy lepsze i gorsze, wyzsze i niższe. Konsekwencją tego jest uprzywilejowanie jednych, a dyskryminacja drugich. ANTYSEMITYZM-niechęć do Żydów kultura duchowa-obejmuje ćwiczenie umysłu, rozwijanie wrodzonych zdolności,kształcenie i wychowanie kultura materialna-jej celem jest uzyskiwanie doskonalszych i bardziej użytecznych rzeczy, np.gatunków roślin czy zwierząt, a takżewydobywanie dóbr naturalnych, przetwarzanie ich i nadawanie pożądanych cech użytkowych. Subkultura-grupa lub środowisko istniejące w obrębie większej kultury, mającej własne specyficzne cechy, wzory zachowań i systemy wartości, ważnym zjawiskiem współczesności jest istnienie podkultur młodzieżowych, pośród których wiele ma charakter komercyjny, czyli określają swoją tożsamość poprzez sprzeciw wobec kultury otoczenia. -killersi-czciciele śmierci, farbują włosy na kolor siwy, malują twarz na żółto -blokersi-mieszkańcy blokowisk, chuligani, nie uczą się, prowadzą regularne bitwy z policją, są agresywni, biją pałami -hippisi-?dzieci kwiatów?; pacyfiści, nie zgadzali się na wojnę w Wietnamie, nie godzili się z mieszczańskim życiem, nosili dzwony, Szerokie bluzki, mięli długie włosy. Brali narkotyki, buddyzm

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty