profil

Rodzaje PITów i inne deklaracje

poleca 81% 997 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

* VAT-7
Deklaracja dla podatku od towarów i usług.
Składana do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* VAT-UE
Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów. Składana do 25-ego dnia miesiąca następującego po kwartale


2. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

* PIT-4
PIT-4 jest to deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wpłat. W deklaracji należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat oraz ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty oraz należności z tytułu działalności określonej dla przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw majątkowych za pośrednictwem płatnika - deklaracji nie składa się.
Składana do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki

* PIT-4R
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklarację PIT-4R składają:
- zakłady pracy;
- gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
- podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
- podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
- komornicy sądowi lub podmioty nie będące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
- inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-5
Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy. Formularz ten, na podstawie art. 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r., obowiązuje podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, a także podatników osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze.
Składana do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

* PIT-11
Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Informację roczną PIT-11 składają ci sami, co składali deklarację PIT-4R. PIT-11 należy przesłać do:
- podatnika (pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.),
- urzędu skarbowego.
Składana do 28 (lub 29) lutego za rok poprzedni.

* PIT-16A
Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-28
Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Formularz PIT-28 wybierają podatnicy osiągające:
- przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny).
Składana do 31 stycznia za rok poprzedni.

* PIT-36
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie wypełniają zeznania PIT-37, tj. podatników, którzy niezależnie od liczby źródeł przychodów:
- prowadzili: pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej lub działy specjalne produkcji rolnej,
- uzyskali przychody: z najmu, dzierżawy lub poddzierżawy, albo z umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach; od których byli obowiązani samodzielnie opłacać zaliczki na podatek; ze źródeł przychodów położonych za granicą, z innych źródeł, opodatkowanych na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie mieli obowiązku odprowadzenia zaliczek,
- korzystają ze zwolnienia (tzw. kredytu podatkowego), na podstawie art. 44 ust. 7a updof
- sporządzili remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego,
- są zobowiązani doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci (np. rentę rodzinną).
Składana do 30 kwietnia za rok poprzedni

* PIT-36L
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz PIT-36L wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane podatkiem liniowym, i to bez względu na to, czy uzyskał dodatkowe dochody ujmowane w innym formularzu PIT, czy też nie.PIT-36L będzie, zatem formularzem właściwym dla podatników uzyskujących dochody:
- z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym;
- z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanej podatkiem liniowym.
Składana do 30 kwietnia za rok poprzedni.

* PIT-37
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz PIT-37 wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i to wyłącznie za pośrednictwem płatników.
Warunkiem rozliczenia rocznego przy wykorzystaniu formularza PIT-37 (a nie PIT-36) jest:
- brak działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
- brak działów specjalnych produkcji rolnej;
- brak dochodów małoletnich dzieci, które podatnik miałby obowiązek doliczyć do swoich dochodów;
- brak odliczeń z tytułu strat;
- dochody wyłacznie ze źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca za granicą - PIT-36);
- dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników (podmiotów wypłacających dochody, zobowiązanych do wystawienia informacji podatkowej lub potrącenia zaliczki na podatek dochodowy).
Składana do 30 kwietnia za rok poprzedni

* PIT-38
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Formularz PIT-38 przeznaczony jest dla podatników uzyskujących niektóre dochody kapitałowe. Formularz ten powinni wybrać podatnicy, którzy uzyskują przychody z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach, w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a także z odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych (np. z obrotu giełdowego);
- pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka);
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających;
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną.
Składana do 30 kwietnia za rok poprzedni


3. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓ PRAWNYCH

* CIT-8
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.
Składana do 31 marca za rok poprzedni

4. INNE

* PIT-8A
Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
Składana do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek

* PIT-8C
Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. PIT-8C odnośnie dochodów kapitałowych wystawiają nie tylko biura maklerskie, ale również podmioty, np. te, które są stroną umowy zbycia papierów wartościowych (nabywcą), jeżeli są osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Składana do 29 lutego za rok poprzedni

* PIT-8S
Informacja o wysokości wypłaconego stypendium. Formularz PIT-8S dotyczy stypendiów dla uczniów i studendów, zarówno zwolnionych z podatku zgodnie z art.21 ust.1 pkt 40b i art.21 ust.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i opodatkowanych z powodu przekroczenia limitu. Nie dotyczy on innych rodzajów stypendiów.
Składana do 29 lutego za rok poprzedni

* PIT-12
Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym. Dotyczy podatników, którzy uzyskali dochód wyłącznie od jednego płatnika i są:
- pracownikiem,
- członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej albo innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
- osobą otrzymującą emeryturę czy rentę z zagranicy za pośrednictwem polskiego płatnika,
- stypendystą,
- tymczasowo aresztowanym lub skazanym,
- otrzymującym świadczenia integracyjne,
Wtedy mogą skorzystać z możliwości rozliczenia swoich dochodów przez tego właśnie płatnika. Składana płatnikowi przed dniem 10 stycznia. Rozlicza pracodawca

* PIT-40 Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika. Rozlicza pracodawca, gdy podatnik chce:
- odliczyć dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
- wrzucić w koszty imienne bilety za dojazd do pracy środkami komunikacji publicznej.
Składana do 28 lutego za rok poprzedni


5. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

* PCC-3
Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. PCC-3 trzeba wypełnić kupując używany samochód, np. na giełdzie.
Składana do 14 dni od powstania obowiązku podatkowego


6. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

* DT-1
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Składana do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu ? w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut

Typ pracy