profil

Zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Dokumenty wchodzące w skład Europass:
1. Europass ? CV ?dane osobowe
2. Europass ? Paszport Językowy ? stan znajopmosci jezyka
3. Europass ? Mobilność ?potwierdzenie okresu nauki i szkolnictwa
4. Europass ? Suplement do Dyplomu
5. Europass ? Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe
Deklaracja Bolońska
(19 czerwca 1999) Jest to wspólna deklaracja europejskich ministrów edukacji w 29 krajach w sprawie ujednolicenia szkolnictwa wyższgo. Zakłada wprowadzenie systemu szkolnictwa wyższego opartego na trzech cyklach kształcenia: co najmniej 3-letni cykl podstawowy, np. studia licencjackie oraz studia zaawansowane (graduate) z tytułem magistra (2 lata) i stopniem doktora (3 lata) . Głównym celem Deklaracji Bolońskiej jest stworzenie do 2010 roku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
wprowadzanie przejrzystych i porównywalnych systemów stopni oraz wdrożenie Suplementu do Dyplomu,
przyjęcie systemu kształcenia opartego na dwóch głównych poziomach: licencjackim i magisterskim ("pre-licence" i "post-licence");
powszechne stosowanie systemu punktów kredytowych (tj. ECTS- European Credit Transfer System);
promocja mobilności studentów, nauczycieli akademickich, naukowców oraz personelu administracyjnego;
promocja współpracy europejskiej w zakresie zwiększenia poziomu jakości szkolnictwa wyższego;
promocja europejskiego wymiaru szkolnictwa wyższego, szczególnie w zakresie rozwoju zawodowego, mobilności oraz zintegrowanych programów nauczania, szkolenia i badań.

Deklaracja Monachijska 17.06.2000
Prośba pielęgniarek do WHO o zmianę dot. zatrudnienia oraz warunków pracy i życia personelu piel. I zawiera podstawowe wymagania w dziedzinie nauczania i szkolnictwa.

Europejska strategia WHO ksztalcenia pielegniarek i poloznych ? kopenhaga 14.05.1999r
Zbior wytycznych dot. Kształcenia piel i poł. ? kontrola jakosci i postepowania w nauce, kryteria przygotowania nauczycieli, zasady akredytacji, kwalifikowanego ksztalcenia.

Konwencja nr. 149 Międzynarodowej Organizacji pracy dotyczącą zatrudnienia i warunków pracy personelu pielęgniarskiego przyjęta w Genewie 21 czerwca 1977r.

Omawia kto to jest personel pielęgniarski , omawia proces kształcenia i zatrudnienia i warunków pracy dla pielęgniarek
Personel pielęgniarski będzie korzystał z warunków co najmniej
równorzędnych tym, jakie przysługują innym pracownikom danego kraju, w
następującym zakresie:
a) czasu pracy, włączając zasady stosowania i wynagrodzenia za godziny
nadliczbowe, za pracę w godzinach niedogodnych oraz za pracę zmianową,
b) cotygodniowego odpoczynku,
c) corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego,
d) urlopu szkoleniowego,
e) urlopu macierzyńskiego,
f) zwolnienia od pracy w razie choroby,
g) zabezpieczenia społecznego.

1. Podstawowe wymagania w dziedzinie nauczania i szkolenia personelu
pielęgniarskiego oraz nadzór nad tym nauczaniem i szkoleniem będą
określone przez ustawodawstwo krajowe lub przez właściwą władzę albo
właściwe organizacje zawodowe, uprawnione do tego przez ustawodawstwo
krajowe.

Konwencja nr 115 ? Genewa 22.06.1960 dot. ochrony pracownikow przed promieniowaniwem jonizującym.. skierowana do wszystkich pracownikow narażonych na promieniowanie jonizujące jak chronic, jakie sa warunki zatrudnienia. Np. kobieta w ciazy bieze urlop od poczatku ciazy.

EUROPEJSKIE POROZUMIENIE w sprawie szkolenia i kształcenia pielęgniarek,
sporządzone w Strasburgu dnia 25 października 1967 r. Ratyfikowana w marcu 1996r.
(Dz. U. z dnia 17 lipca 1996 r.)określa podstawowe standardy kształcenia i szkolenia pielęgniarek. Określa moduły kształcenia i przedmioty. Sporządzone w celu ujednolicenia ksztalcenia.
Wykształcenie wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół pielęgniarskich
Okres i program kształcenia
Program kształcenia pielęgniarek powinien obejmować minimum 4.600 godzin nauki pielęgniarstwa podstawowego. Przynajmniej połowa czasu przeznaczonego na naukę powinna być poświęcona na szkolenie kliniczne (praktykę) (patrz część B). Niemniej jednak liczba godzin szkolenia teoretycznego i formalnego (patrz część A) nie powinna być mniejsza od 1/3 całego programu szkolenia
Szkolenie teoretyczne i formalne
Szkolenie kliniczne (praktyka kliniczna)
Wymagania, które powinny być spełnione przy organizacji szkół pielęgniarskich
Poziom wykształcenia wymagany od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkół pielęgniarskich (patrz załącznik I do porozumienia, rozdział II)
Ukończenie 10-letniej szkoły ogólnokształcącej nie jest obowiązkowe, jeśli poziom wykształcenia osiągnięty w krótszym okresie odpowiada wymaganemu poziomowi rozwoju kulturalnego i intelektualnego.

Karta reformowania opieki zdrowotnej Lubliana
Stworzaona przez WHO dla potrzeb profilaktyki I-rzędowej, ukierunkowana na zdrowie. Zwraca uwagę by najwięcej finansów przeznaczonych było na podstawową opiekę zdrowotną i profilaktykę bo jest to tańsze niż leczenie już istniejących chorób.
Sformułowała program, który ulepszy op. Zdr. Formułuje zasady, które są integralną częścią obecnych systemów opieki zdrowotnej lub mogą ją ulepszyć we wszystkich krajach czlonkowskich Regionu Europejskiego. reorientacja zasobów ludzkich na op zdr.
Wg niej systemy opieki zdrowotnej powinny być:
- oparte na wartościach
ukierunkowane na zdrowie
ukierunkowane na ludzi
skoncentrowane na jakości
właściwie finansowane
ukierunkowane na POZ
wzmocnienie zarządzania
uczenie się w oparciu o doświadczenie

Traktat akcesyjny 24.04.2000
Zawiera wszystkie regulacje dotyczące poszczególnych zawodów. Zawiera dziedziny medycyny i mówi kto może rozpocząć specjalizacje i po jakim cyklu kształcenia. Są 3 szkoły kształcące medyków: UM, Collegium medicum. UJ. Żeby pielęgniarka mogla uzyskać prawow wykonywania zawodu w UE musi posiadać:
- dyplom licencjata pielęgniarstwa - co najmniej trzy kolejne lata w ciągu pięciu lat praktyki w zawodzie,
- dyplom pielęgniarstwa (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) z wykształceniem pomaturalnym uzyskanym w zawodowej szkole medycznej- co najmniej pięć kolejnych lat w ciągu siedmiu lat przed dniem wydania zaświadczenia
- Mgr pielęgniarstwa-prawo zawody wydawane automatycznie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut