profil

Kardiowerter- defibrylator serca

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kardiowerter-defibrylator serca - (ang. ICD-implantable cardioverter defibrillator) - to wszczepialne urządzenie medyczne, mające za zadanie przerwać potencjalnie groźną dla życia arytmię i przewrócić rytm zatokowy serca. Wszczepienia urządzenia dokonuje się u chorych, u których pomimo leczenia farmakologicznego istnieje duże ryzyko wystąpienia groźnych dla życia (tak zwanych złośliwych) zaburzeń rytmu serca, mogących doprowadzić do zatrzymania krążenia i nagłej śmierci sercowej.

Do wskazań bezwzględnych należą:
? Epizody nagłego zatrzymania krążenia w przebiegu częstoskurczu korowego (VT) lub migotania komór (VF), których przyczyna nie jest przemijająca lub odwracalna;
? Źle tolerowany hemodynamicznie VT;
? Utraty przytomności o nieustalonej etiologii u osób, u których w czasie badania elektrofizjologicznego wywołuje
się źle tolerowany utrwalony VT lub VF, a leki antyarytmiczne są nieskuteczne, przeciwwskazane;
? Nieutrwalony VT u chorych po zawale serca z dysfunkcją lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory < 35%), u których w czasie badania elektrofizjologicznego wywołuje się utrwalony VT lub VF, także po lekach antyarytmicznych;
? Utrwalony VT przebiegający bez znaczących zaburzeń hemodynamicznych, jeżeli jest oporny na zastosowane leczenie.
Do wskazań względnych należą:
? Utraty przytomności o nieustalonej etiologii, gdy wykluczono inne przyczyny, u osób ze stwierdzoną chorobą serca, dysfunkcją lewej komory, u których w czasie badania elektrofizjologicznego wywołuje się utrwalony VT, źle tolerowany hemodynamicznie;
? Osoby z rodzinnie występującą kardiomiopatią przerostową lub zespołem wydłużonego QT, z utratami przytomności, incydentami nieutrwalonego VT oraz nagłymi zgonami wśród członków najbliższej rodziny

Zabieg wszczepienia stymulatora trwa zwykle jedną do dwóch godzin. Generator impulsów, jest zazwyczaj wszczepiany pod skórę w okolicy podobojczykowej. Elektrody są wprowadzane do serca przez żyłę przebiegającą w pobliżu obojczyka. Końcówka każdej z elektrod jest umocowywana w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z wewnętrzną powierzchnią ściany serca. Zazwyczaj zabieg wszczepienia stymulatora przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, bez usypiania pacjenta. Następnie pacjenta poddaje się znieczuleniu ogólnemu - określa się podczas niego tak zwany próg defibrylacji, czyli określa się jaki poziom energii jest potrzebny do przerwania arytmii. Kilka dni po wszczepieniu wykonuje się test wysiłkowy, który pozwala ułatwia wychwycenie ewentualnych zaburzeń pracy ICD, ale pozwala również na lepsze, zależne od aktywności pacjenta, dostrojenie pracy kardiowertera-defibrylatora. Zwykle po 7 dniach wykonuje się dodatkowo kontrolną próbę progu defibrylacji. Pacjent wypisywany jest do domu, jednak z częstością 3 - 6 miesięcy wymaga kontroli pracy ICD.

Funkcje defibrylatora-kardiowertera:
detekcyjne ? ICD jest w stanie rozpoznać wystąpienie częstoskurczu komorowego i nadkomorowego oraz w najbardziej skuteczny sposób go przerwa
terapeutyczne ? powoduje wyładowanie, które np. w przypadku groźnych arytmii komorowych prowadzi do powrotu właściwej czynności elektrycznej serca
stymulacyjne

Ograniczenia aktywności życiowej po wszczepieniu ICD
Po wszczepieniu ICD należy bezwzględnie unikać działania pól elektomagnetycznych, nie wyłaczając tych emitowanych przez radio CB czy telefon komórkowy (powinien być używany po przeciwnej stronie od miejsca implantacji). Należy także unikać podnoszenia ciężkich przedmiotów, nie wolno mieć wykonanego badania MRI.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty