profil

Wypracowanie "Eucharystia"

poleca 85% 2134 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zapewne ilość teorii na temat znaczenia Eucharystii jest równa liczbie ludzi na Świecie. W encyklopedii możemy przeczytać zwięzłą formułkę: ?sakrament symbolizujący ciało i krew Chrystusa, ujmowany jako ofiara (msza) i komunia. Eucharystia z greckiego oznacza ?dziękczynienie?.
Kościół katolicki podkreśla, że Eucharystia jest przede wszystkim DAREM. Nie została wymyślona przez katolików, papieża, czy Apostołów. Bynajmniej, nie wymyślił jej nikt. Po raz pierwszy została odprawiona przez Jezusa prawie dwadzieścia wieków temu: ?Z nastaniem wieczoru Jezus zajął miejsce u stołu z Apostołami. Rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami. Potem wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: To jest moja krew przymierza. To czyńcie na moją pamiątkę? (por. Mt 26, Mk 14, Łk 22, Kor 11).
Słowa Jezusa niewiele różnią się od tych, wypowiadanych przez księży w czasie Mszy Świętej. To oni otrzymali Eucharystię w darze od Jezusa, a ich zadaniem jest przekazanie jej katolikom.

Przygotowanie kluczem do zbawienia

Każda Msza Święta wymaga odpowiedniego przygotowania. Fundamentalną zasadą jest obowiązek przystąpienia do spowiedzi, a w trakcie Eucharystii do Komunii. Należy również pamiętać o odpowiednim stroju. Nie powinien być zbyt odważny i krzykliwy. Przy jego doborze powinniśmy zwrócić uwagę na charakter modlitwy. W Kościele najlepiej jest być kilka minut przed rozpoczęciem Eucharystii. Dzięki temu w spokoju możemy rozważyć intencje. Jest to też wyraz szacunku dla rozpoczynającego się misterium.
Przed Eucharystią warto jest przeczytać Ewangelię dnia. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć treść kazania.

Początek Mszy

Odpowiednie przeżycie początku Eucharystii jest fundamentem całego misterium. Mszę rozpoczynają tzw. Obrzędy wstępne, które składają się między innymi ze znaku krzyża, zapowiedzi intencji i aktu żalu.
Znak krzyża wykonujemy na początek każdej modlitwy, jako oznakę jej ważności. Na początku mszy, kapłan głośno odczytuje intencje. My również możemy mieć własne. W momencie wypowiadania Aktu żalu, powinniśmy wyrazić skruchę, stanąć przed Bogiem jako grzesznicy. Obrzędy wstępne kończy tzw. KOLEKTA.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa jest niezwykle ważnym elementem Eucharystii. To ta część najbardziej pozwala na rozwój w wierze. Pierwszym jej punktem jest odczytanie fragmentu Starego Testamentu oraz Psalm, następnie czytanie z Nowego Testamentu oraz śpiew. Kolejnym etapem Liturgii jest Ewangelia, po której następuje Homilia. Po jej zakończeniu wstajemy, by wyznać wiarę. Na koniec odmawiamy Modlitwę powszechną.
Trzeba pamiętać o tym, że na Liturgii Słowa należy być obecnym, nie tylko ciałem, ale i duchem. Homilia jest nieodłącznym elementem Eucharystii. Należy z uwagą słuchać słów wypowiadanych przez kapłana, gdyż jest on wysłannikiem Boga. Jego racje, z którymi często się nie identyfikujemy, oparte są na Piśmie Świętym; Zatem są racjami Boga.

Liturgia Eucharystyczna

Przygotowanie darów, Modlitwa eucharystyczna, obrzęd Komunii Świętej- to trzy główne części Liturgii Eucharystycznej. Przygotowanie darów to nie tylko przygotowanie ofiary, ale również siebie samego na przyjęcie Jezusa. Należy pamiętać, że kapłan razem z wiernymi składa ofiarę, modląc się o wzrost Bożej chwały, własne zbawienie i dobro całego Kościoła. Przygotowanie kończy modlitwa nad darami, którą od XVIII wieku kapłan odmawia w ciszy.

Modlitwa Eucharystyczna

Kiedy dary zostały już złożone, rozpoczyna się centralna część Mszy Świętej- Modlitwa Eucharystyczna. Jej pierwszą częścią jest tzw. prefacja(z łaciny- przemówienie). Kapłan wzywa wiernych do dziękowania za wszelkie dzieła Boga. Następnie odbywa się przeistoczenie, podczas którego Chleb staje się Ciałem, a wino Krwią Jezusa. Następnie śpiewamy ?Święty, Święty, Święty??. Wtedy kapłan modli się, aby Ojciec mocą Ducha Świętego zachciał przemienić dary ludzkie w Boskie Ciało i Krew Chrystusa (epikleza konsekracyjna), po czym wyznajemy wiarę wspominając zmartwychwstanie Jezusa. Podczas Modlitwy Eucharystycznej kapłan składa Ofiarę Bogu Ojcu (epikleza komunijna). Wtedy powinniśmy modlić się o zjednoczenie wszystkich przyjmujących Ciało Chrystusa.

Obrzędy Komunii

Obrzędy Komunii rozpoczyna przygotowanie Uczty Eucharystycznej z liturgią pokoju oraz wspólna Uczta Ofiarna, następnie dziękczynienie po Komunii Świętej. Obrzęd kończy Modlitwa kapłana po Komunii.
Fundamentalną modlitwą wypowiadaną w czasie Obrzędów Komunii jest ?Ojcze nasz?. To tę Jezus zostawił Apostołom ( Mt 6, 9-13; Łk 11, 2 ? 4 ). Odnosi się do siedmiu spraw, w tym trzech Bożych i czterech ludzkich. ?Ojcze nasz? według Tertuliana to streszczenie Ewangelii, które ukazuje właściwy obraz Boga oraz hierarchię wartości, wprowadza świadomość bycia we wspólnocie.
W 1215 roku Sobór Laterański wprowadził zasadę, że do Komunii Świętej należy przystąpić przynajmniej raz w roku. Jednak częsta Komunia jest oznaką szacunku i głębokiej wiary. Rzadka świadczy o obowiązku. Komunię Świętą można przyjmować na dwa sposoby; ?do ręki?- stosowany głównie na Zachodzie oraz , kiedy kapłan ofiarowuje ciało Chrystusa prosto do ust wiernego. Ten sposób stosowany jest w Polsce. Obie te postacie są równorzędne, bez względu na sposób, w jaki są przyjmowane.

Obrzęd Zakończenia

Bardzo ważne jest, aby nie opuszczać Świątyni zaraz po Mszy Świętej. Wtedy cały owoc zdobyty podczas Mszy zostanie zniszczony. Do Obrzędów Zakończenia należą ogłoszenia duszpasterskie, dotyczące głównie parafii, błogosławieństwo kapłańskie oraz rozesłanie. Polega ono na oficjalnym orzeczeniu zakończenia liturgii, wymawiane jako ?Idźcie w pokoju Chrystusa?. Dopełniają je wierni słowami ?Bogu niech będą dzięki?. W tym momencie kończy się Msza Święta.

Msza Święta składa się z wielu szczegółów. Ksiądz wypowiada szereg formułek, których z czasem mimowolnie uczymy się na pamięć. Myślę jednak, że Eucharystia jako sakrament jest fundamentalnym elementem życia katolika. Słuchając jej w skupieniu, od początku do końca, z pewnością wiele się nauczymy. Zależy to tylko od naszej postawy wobec Boga. Musimy pamiętać, że to On jest najważniejszy i to właśnie On ofiarował nam Eucharystię w darze.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata