profil

Ekonomia - zagadnienia do zaliczenia

poleca 85% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.) Czym jest ekonomia, mikroekonomia i makroekonomia?
Ekonomia to nauka o gospodarowaniu, dzieląca się na mikro i makroekonomię
Mikroekonomia zajmuje się poszczególnymi działami gospodarki.
Makroekonomia zajmuje się gospodarką w całości.

2.) Co to jest rynek?
Rynek to fikcyjne miejsce spotkań kupujących i sprzedających.

3.) Co to jest popyt?
Popyt to ilość dóbr jaką konsumenci są w stanie kupić w danej chwili przy danej cenie.

5.) Czynniki wpływające na popyt:

- Gusta
- Liczba ludności.
- Preferencje
- Pora roku.
- Moda
- Wiek
- Płeć
- Wykształcenie.
- Miejsce zamieszkania.


6.) Prawo popytu
Prawo popytu mówi że, jeżeli cena rośnie, popyt na dany produkt maleje.

7.) Co to jest podaż?
Podaż to ilość dóbr jaką producenci są w stanie sprzedać w danej chwili przy danej cenie.

8.) Czynniki poza cenowe wpływające na podaż :
- liczba przedsiębiorstw,
- wydatki budżetu państwa: dotacje i subwencje,
- ceny czynników produkcji,
- polityka państwa.

9.) Prawo podaży.
Prawo podaży mówi, że jeżeli cena danego dobra rośnie to podaż również rośnie.

10.) Równowaga rynku.
Równowaga na rynku jest to sytuacja , w której rozmiary podaży i popytu są sobie równe.

11.) Czynniki produkcji.
- Praca ludzka
- Kapitał
- Ziemia

12.) Ograniczoność zasobów
Ograniczoność zasobów oznacza ze w przedziale występuje ograniczona wielkość zasobów, którymi trzeba umiejętnie gospodarować, aby osiągnąć wysoką efektywność.

13.) Krzywa obojętności
Krzywa obojętności obrazuje różne kombinacje konsumpcji i owych dóbr, dobra dają klientowi ten sam poziom zadowolenia. Ograniczeniem krzywej obojętności jest dochód do dyspozycji.

14.) Co to jest izokwanta produkcji?
Izokwanta produkcji są to różne kombinacje zużycia dwóch czynników, które pozwalają wyprodukować taką samą wielkość.

15.) Pojęcie bezrobocia, przyczyny i skutki.
Bezrobocie to sytuacja w której występuje nierównowaga na rynku pracy , jest więcej chętnych do przyjęcia pracy niż pracy.
Przyczyny Bezrobocia
- Frykcyjne ( krótkookresowe) są to chwilowe niedostosowania rynku pracy
- Strukturalne jest to sytuacja w której potrzeby rynku pracy są większe niż kwalifikacje wolnej siły roboczej.
Skutki Bezrobocia
- Finansowe niższe dochody ludności z racji pozostawania na bezrobociu, wyższe wydatki budżetu w postaci świadczeń społecznych
- Społeczne patologie rodzinne , kradzieże , nadużycie alkoholu , narkotyki, rozboje, alinacja (odrzucenie) społeczna ,depresje , stany lękowe)

16.) Pojęcie inflacji i przyczyny, skutki.
Inflacja jest to zjawisko wzrostu poziomu cen.
Przyczyny inflacji
- popytowe (wzrost konsumpcji )
- podażowe (wzrost ceny czynników produkcji , spadek liczby przedsiębiorców )
- niezależne ( nieurodzaje , kryzysy gospodarcze)
Skutki inflacji:
- wzrosty ceny
- mniejsza siła nabywcza pieniądza (w tym roku za takie same pieniądze kupimy mniej niż w latach wcześniejszych)
- ogranicza się konsumpcja .

17.) Funkcje państwa.
a) alokacyjna (sprowadza się do podziału zasobów aby zachowały się do dziedziny najefektowniejszych)
b) stabilizacyjne (zapewnianie stabilizacji społecznej politycznej i gospodarczej np. ochrona zdrowia ,szkolnictwa, bezpieczeństwo, ustawodawstwo).
c) redystrybucyjna (wtórny podział dochodów , który polega na tym, iż osoby które zarabiają więcej , płacą większe podatki).

18.) Budżet państwa wpływy i wydatki państwa.
Budżet - roczny plan finansowy, przejrzysty , ogólnie dostępny , zrównoważony , stanowi jeden dokument.
Wpływy mają charakter fiskalny, w znacznym stopniu podatkowe z tytułu dochodów osobistych , przychodów majątkowych, różnego rodzaju darowizn. (Podatek od osób fizycznych - 80%, Przedsiębiorstwa ? 20%)
Wydatki:
- świadczenie na nie przedsiębiorców (subwencje, dotacje, zwolnienia podatkowe)
- na rzecz osób fizycznych.
- świadczenie społeczne w celu wyrównania różnic dochodowych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty