profil

Przedsiebiorczość personalistyczna

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przedsiębiorczość personalistyczna - każdy ma prawo do inicjatywy ekonomicznej , powinien odpowiednio korzystać ze swoich talentów, żeby przyczyniać się do rozwoju użytecznego dla wszystkich i uzyskać owoce swoich wysiłków.

Przedsiębiorczość możemy dzielić odnosząc ją do przedsiębiorców działających w świecie biznesu, którzy podejmując ryzyko chce zarówno wykorzystać szanse pojawiające się na rynku , jaki i stworzyć nowe wartości dla klienta :
-Definicje funkcjonalne

Proces organizowania i prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie związanego z nią ryzyka.
- Rozpoczynanie przedsięwzięcia
- Kreatywność w rozwoju nowych produktów.
- Zarządzanie istniejącym przedsięwzięciem w celu jego rozwoju .
- Poszukiwanie Finansowych i rzeczowych źródeł zasilenia rozwijających się przedsięwzięć.

-Definicje ? cechy osoby przedsiębiorcy
? Inicjatywa
? Zdolność przekonywania.
? Skłonność do podejmowania ryzyka,
? Elastyczność
? Niezależność
? Potrzeba osiągnięć
? Wyobrażnia
? Zdolność do ciężkiej pracy

- definicje - przedsiębiorczość odnosi się do zarządzania
I . Pomysł na biznes
? Analiza rynku
? Kim są konkurenci.

Zarządzanie przedsiębiorcze (przedsiębiorczość ) menadzerskie zachowanie, oraz punkty wyjścia przy formowaniu strategii.
? Gdzie są klienci, czego potrzebują, jaki produkt.
Koncepcja organizacji
? Zakup produktów.
? Produkcja.
? Dystrybucja.
? Sprzedaż.

Opracowanie biznes planu
rejestracja działalności - Pozyskanie żródła kapitału obcego, poszukiwanie inwestora .
zaistnieć na rynku: Reklama, Promocje, wizerunek dla firmy.

Cechy:
? upór.
? Elastyczność i kreatywność (rozszerzony asortyment ).
? Skłonność do ryzyka i rozwaga.
? Pozytywny stosunek do ludzi.

Pomysł na biznes:
? Wartość dla klienta .
? Rynek o odpowiednich rozmiarach.
? Wykonalność i rentowność.
? Innowacyjność.

II.Motywacja- móc osiągnąć zamierzone korzyści efektem jest móc zaistnieć na rynku. Efekt ma być użyteczny, jaką wyznaczamy wartość dla klienta, prawdopodobieństwo musi być >0, wewnętrzne przekonanie że jesteśmy w stanie to zrobić.

III . Środki realizacji
? Zasoby ludzkie.
? Zasoby finansowe.
? Zasoby rzeczowe.

IV. Realizacja.

V. Efekt.

VI. źródła innowacji.
? to co niespodziewane
? Niezgodność.
? Potrzeba procesu.
? Zmiany w strukturze branży (rynku)
? demografia
? Zmiany w postrzeganiu ,znaczeniu
? Nowa wiedza.

Testowanie pomysłu:
? Czy pomysł będzie można wdrożyć w rozsądnym okresie czasu przy wykorzystaniu rozsądnych środków finansowych?
? Kto będzie kupował produkt lub usługę?
? Dlaczego klienci będą kupować produkt?
? W jaki sposób produkt/ usługa będzie dostarczana klientowi?
? Na czym polega innowacja produktu/ usługi?
? Co sprawia ze produkt/usługa jest lepsza od konkurencji?.
? Jakiego rodzaju jest to przewaga nad konkurencją? Czy zostanie ona skopiowana?
? Kiedy produkt zacznie przynosić zyski?

BIZNES PLAN:

? Streszczenie:
- produkt / usługa.
- Wartość dla klienta.
- Rynek na produkt/ usługę.
- Umiejętności zarządzania.
- Wymagania finansowe ( na 5 lat) i potencjalna stopa zwrotu z inwestycją

? Opis produktu / usługi.
- do jakich docelowych klientów kierujemy ofertę?
- Jakie są ich potrzeby?
- Jaką wartość proponuje produkt / usługa?
- Na czym polega innowacyjność oferty?
- Jaką usługę posprzedażową klienta planujemy? Czy dawana jest gwarancja na produkt?
- Jakie są najważniejsze czynniki zachęcające klienta do zakupu?
- Czy jest to produkt kupowany impulsywnie? Jaka część portfela klienta pochłania?
- Jakie produkty konkurencyjne aktualnie istnieją?
- Jakich komponentów potrzebujemy aby wyprodukować produkt..
- jakie są planowane dochody (na 5 lat)

? Zespół zarządzający
- kim są członkowie zespołu? Co ich wyróżnia? Wykształcenie, sukcesy , kontakty w świecie biznesu?
- Jakie doświadczenie: umiejętność przydatne przy realizacja przedsięwzięcia posiada zespół?
- Jakich doświadczeń i umiejętność im brakuje? Jaki jest plan wzmocnienia zespołu?
- Do jakich celów dążą członkowie zespołu zakładający nową firmę?

? rynek i konkurencja
- wielkość rynku
- liczba klientów
- liczba sprzedanych jednostek.
- Spodziewana wielkość dochodów.
- Oczekiwania co do rozwoju rynku.
- Zdobywać informacje w sposób kreatywny.
- Segmentacje rynku.
- Grupa klientów najbardziej zainteresowana produktem.

Konkurencja.
? kryteria oceny.
? Wysokość obrotów.
? Wysokość cen.
? Oferta produktów
? obsługa klientów.
? Kanały dystrybucji.

? Marketing i sprzedasz.
- Jaka jest cena produktu? Jakiej się będziemy spodziewać ceny w poszczególnych latach
- jak cena kształtuje się w porównaniu do konkurencji?
- Jak klienci będą realizować płatności?
- Jakie są planowane przychody ze sprzedaży (w perspektywie 5 lat)
- które segmenty rynku zostaną pozyskane w pierwszej kolejności?
- Czy chcemy dostosować niskie ceny (penetracja rynku) czy wysokie ceny? ( by osiągnąć wysoki zysk)?
- Jakie materiały reklamowe wykorzystamy w celu pozyskania klienta
- jak trudno będzie zdobyć lojalność klienta.

? System biznesowy i komunikacja.
Ogólny system biznesowy.
- Badania i rozwój.
- Produkcja.
- Marketing.
- Sprzedaż.
- Obsługa, serwis.

? Harmonogram realizacji.
Plan rozwoju filmy na 5 lat.
- rozwój nowych produktów.
- Wchodzenie na nowe rynki , zdobywanie nowych klientów.
- w procesie rozwoju firmy jakie są główne zadania?
- Jakie są główne etapy realizowania biznes planu? Kiedy mają być osiągnięte?
- Kto jest odpowiedzialny za realizacje zadań? Jakie działy funkcjonalne?

gwiazdy nie gwarantują wysokich zysków, trzeba w nie inwestować.
Psy ? produkty w końcowej fazie życia

? obroty firmy (jaki wzrost)
? osoby odpowiedzialne za wzrost produktu.
? Poziom zatrudnienia (Kto realizuje zadania?, Ilu pracowników?)

HARMONOGRAM REALIZACJI CZYNNOŚCI :
1. przeprowadzenie badań rynku. (p. 3m-ce)
2. zarejestrowanie spółki (trzeci)
3. uzyskanie regonu i nip. (trzeci)
4. założenie konta w banku (trzeci)
5. uzyskanie kredytu z banku (3 i 4 m)
6. zakup lokalu. (3 i 4 m)
7. Modernizacja lokalu. ( 4-6 m)
8. przygotowanie materiałów reklamowych (7 m)
9. wyprodukowanie materiałów reklamowych (7 m)
10. zakup wyposażenia (7-8 m)
11. zamontowanie wyposażenia (7-8 m)
12. zatrudnienie pracowników (7?10 m)
13. otwarcie sklepu (10 m)

? Możliwości i zagrożenia.
Zagrożenia podczas realizacji planu. Związane z:
- rynkiem.
- Konkurencją.
- Technologią.
- Jakie jest podobieństwo zaistnienia dla poszczególnych zagrożeń?

? Plany finansowe
- Ile pieniędzy firma potrzebuje? W jakim okresie czasu?
- Jakich zysków można się spodziewać po wprowadzeniu firmy na rynek
- Na jakich założeniach oparte są prognozowane wyniki?

Czynności przed założeniem firmy:
- pomysł na biznes -> cel założenia firmy
- określenie szans i zagrożeń
- opracowanie strategii rozwoju firmy
- forma prawna
- opracowanie biznes planu
- wpis do ewidencji, umowa na piśmie

Wybór formy prawnej (kwestie):
- kto ponosi odpowiedzialność materialną i podejmuje ryzyko
- kto sprawuje funkcje kierownicze i jest uprawniony do reprezentowania spółki
- w jaki sposób określa się źródła finansowania działalności
- kto decyduje o podziale zysku i kto pokrywa straty

Wybór formy prawnej podmiotu zależy od:
- rozmiaru działalności
- wielkości posiadanych zasobów kapitałowych
- możliwości pozyskania wspólników
- wyboru formy zatrudnienia w swojej firmie
- posiadanych kwalifikacji

Kodeks spółek handlowych:
- w spółkach osobowych wspólnicy bezpośrednio prowadzą sprawy spółki, wspólnicy mają równe prawa i obowiązki.
- w spółkach kapitałowych wspólnicy oddziałują pośrednio na sprawy spółki, prawa i obowiązki wspólników zależą od ilości posiadanych udziałów
- z prawnego punktu widzenia spółka jest umową
- z ekonomicznego punktu widzenia spółka jest to umowny związek osób i ich kapitału, zawarta po to, żeby prowadzić działalność gospodarczą.

Spółka jawna ? aktem założycielskim jest rejestracja w sądzie gospodarczym. To musi być zawarte w umowie spółki. W umowie spółki trzeba podać: nazwę i siedzibę, określenie wkładów wniesionych przez wspólników, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki. Zgłaszając ją do sądu gospodarczego: nazwę, siedzibę, adres, przedmiot działalności, imiona i nazwiska wspólników, ich adresy, , imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania spółki, podpisy muszą być poświadczone notarialnie. Prawo nie przewiduje żeby dla spółki jawnej występowały władze. Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki. Nie jest dozwolone aby osoby trzecie były odpowiedzialne za plan spółki. Ważny jest obowiązek lojalności. Majątek spółki jest tworzony z wkładów wspólników firmy a także majątek nabyty, majątkiem dysponują wszyscy.
Spółka partnerska ? tworzą osoby, które mają wolne zawody, np. adwokat, architekt, farmaceuta, lekarz, księgowy, radca prawny itp. Przy rejestracji spółki dołączamy dokumenty, które stwierdzają nasze uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu. W ramach jednej spółki można wykonywać więcej wolnych zawodów. Umowa spółki musi być zawarta na piśmie w formie aktu notarialnego. Podajemy nazwę i adres, siedzibę spółki, jakie wkłady wnoszą wspólnicy, przedmiot i czas trwania spółki. Odpowiedzialność wspólników:
- zobowiązania zaciągane na ogólnych zasadach w toku normalnej działalności
- w tym przypadku majątek wspólny a następnie majątek osobisty wspólników
- nie obciąża się odpowiedzialnością za stany, które są niezależne od danego partnera
- każdy z partnerów odpowiada za własne zobowiązania

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ? 1 lub więcej wspólników, wnoszą wkłady tak żeby kapitał nakładany wynosił min 50tys. Min. udział może wynosić 500zł. 50tys musi być zebrane jeszcze przed zarejestrowaniem spółki. Gdy powstaje spółka należy zawiązać umowę i powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Od momentu zawarcia umowy jest 6 m-cy do zarejestrowania spółki w sądzie.
3 organy:
- zgromadzenie wspólników
- zarząd
- rada nadzorcza ( powstaje gdy kapitał zakładowy >50tys i wspólników >25)
Zarząd kieruje spółką i reprezentuje ją na zewnątrz, ponadto członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność majątkową za szkody; odpowiedzialność majątku osobistego jest nieograniczona. Pozostali wspólnicy wnoszą wkłady kapitałowe i odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli tylko do wysokości wniesionego wkładu. Spółka odpowiada za zobowiązania majątkiem własnym. Kapitał 50tys jest cały czas w posiadaniu spółki i nie może być naruszany. Stanowi fundusz gwarantujący wypłacalność spółki a także jest podstawą do uzyskiwania kredytów.
Gdy rejestrujemy spółkę w sądzie gospodarczym podajemy: siedzibę, adres, przedmiot działalności, ustalenie czy wspólnik może posiadać więcej niż 1 udział, należy podać imiona i nazwiska członków zarządu, skład osobowy rady nadzorczej, informacje o wniesionych wkładach niepieniężnych.
Osoba fizyczna ? jest to przedsiębiorstwo jednoosobowe. Cały zysk jaki będzie wypracowany należy tylko do właściciela, strata również w całości należy do właściciela. Straty powstałe w firmie będą stratą w jego majątku osobistym. Właściciel ma prawo dysponowania przedsiębiorstwem wg własnego uznania, ma motywacje do pracy na swoim. Wady: nieograniczona odpowiedzialność wobec wierzycieli, ograniczony kapitał, ograniczony rozwój firmy, mniejsza zdolność do osiągania kredytów.

Czynniki po założeniu firmy:
- uzyskanie numeru statystycznego REGON
- założenie konta bankowego
- rejestracja w US i uzyskanie Nip
- zgłoszenie osób do ubezpieczenia w ZUS-ie
- bankowa inspekcja handlowa ? zawiadomić
- ubezpieczenia majątku, przeciwpożarowe
- pieczątki, szyldy

Cechy przedsiębiorstw, które mają więcej niż 100 lat:
- świadomość własnej tożsamości, organizację stanowi społeczność jej pracowników
- wrażliwość na otoczenie, dostosowanie się do zmian
- otwartość na nowe koncepcje, idee
- konserwatywne podejście do zarządzania finansami, reinwestowanie zysków

Powszechne przyczyny sukcesu:
- ciężka praca
- pęd do rozwoju
- skłonność do poświęceń

Popyt rynkowy ? trafnie rozpoznany, rozpoznanie konkurencji

Kompetencje menadżerskie:
- jak wybrać lokalizację?
- jakie obiekty i urządzenia?
- jakie fundusze?
- jak kierować ludźmi?

Przyczyny niepowodzeń:
- brak kompetencji lub doświadczenie kierownika
- zaniedbanie
- przeoczenie niezadowolenia klienta
- brak lub nieskuteczna kontrola
- klienci ociągający się z zapłatą
- nadmierne zapasy wyrobów
- niedostateczne wyposażenie w kapitał

Przedsiębiorcza firma:
- przedsiębiorczość i innowacje nie są czymś naturalnym, spontanicznym
- przedsiębiorczość to praca
- przedsiębiorczość może być osiągnięta przez dowolną firmę
- przedsiębiorczość może pojawić się w firmach istniejących już na rynku

Zarządzanie przedsiębiorcze sprowadza się do strategii i praktyk w czterech głównych obszarach:
- innowacje(zmiana jest szansą)
- ocena wyników firmy
- praktyki zarządzania
- zakazy czego nie należy robić

Innowacje; przedsiębiorcze strategie:
- polityka skreślana
- diagnoza cyklu życia produktu
- definicja luki
- sformułowanie planu przedsiębiorczego

Pomiar wyniku innowacyjnego:
- projekt innowacyjny (jakie oczekiwania i wyniki)
- przegląd projektów innowacyjnych (czy porzucić projekt, czy podwoić wysiłki)
- ocena firmy (czy zyskaliśmy przywództwo innowacyjne)

ściąga jest w załączniku, wersja od razu do druku

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 12 minuty

Typ pracy