profil

Informacja, propaganda, grupy społeczne

poleca 85% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

INFORMACJA-to każdy czynnik zmniejszający poziom niewiedzy o danym zjawisku. Źródłem informacji są odbierane przez nas wiadomości.
PROPAGANDA- to rozpowszechnianie (czasem przedstawionych jednostronnie lub nawet całkowicie fałszywych) informacji o sprawach publicznych, celem przekonania dom czegoś dużych zbiorowości ludzkich. Jest pozytywna i negatywna.
?KURCZENIE SIĘ ZIEMI?- ludzie uświadamiają sobie fakt, iż bez względu na rasę, kolor skóry, przekonanie polityczne czy wyznanie religijne są współgospodarzami tej planety.
WPŁYW NA kształcenie się człowieka mają:
- dom rodzinny -szkoła -kościół
- sam człowiek -środowisko rówieśnicze
CZŁOWIEK jest istota społeczną, ponieważ:
1 jego rozwój jest nierozerwalnie związany ze społeczeństwem
2 realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie
3 kształtuje swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom, którzy przekazują mu tradycje, reguły zachowania, wiadomości o życiu itp.
4 społeczeństwo umożliwia mu przeżycie w początkowym okresie jego życia
5 poprzez swoją działalność działa na otaczającą go rzeczywistość.
SOCJALIZACJA- to proces, który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w społeczeństwie. W czasie socjalizacji jednostka przyswaja obowiązujące w otoczeniu społecznym:
a) umiejętności niezbędne do życia
b) ideały, reguły i normy postępowania, wartości oraz symbole
c) role społeczne
FAZY SOCJALIZACJI
1. socjalizacja pierwotna- która zachodzi w okresie dzieciństwa, dzięki kontaktom z rodzicami i rówieśnikami (socjalizacja poprzez naśladownictwo)
2. socjalizacja wtórna- zaczyna się w późniejszym okresie życia dziecka i trwa do śmierci, a zachowuje się pod wpływem instytucji społecznych.
GRUPA SPOŁECZNA-to zbiorowość składająca się z trzech lub więcej osób, pomiędzy którymi zachodzą różnego rodzaju więzi i zależności o względnie trwałym charakterze. Grupą społeczną jest rodzina, klasa, szkoła itp.
GRUPY SPOŁECZNE:
1.rodzaj zorganizowania:
a) formalne
-zbudowane według określonej struktury
- cele i zasady działalności są określone przez prawo, przepisy
b)nieformalne
-tworzą się spontanicznie
-nie mają sformalizowanej struktury organizacyjnej
2.CHARAKTER CZŁONKOSTWA
a)zamknięte- przynależność uzależniona od spełniania przez jednostkę określonych kryteriów
b)otwarte- przyjmują wszystkich, którzy chcą do nich przystąpić
3.WIELKOŚĆ GRUPY
a)małe
-prosta struktura wewnętrzna
-brak podziału na mniejsze grupy
-bezpośrednie stosunki między członkami
b)duże
-rozbudowana struktura wewnętrzna
-istnienie wielu podgrup
-członkowie nie znają się osobiście
4.RODZAJ WIĘZI
a)pierwotne
-członków łączy więź emocjonalna i kontakty osobiste
-przynależność nie zawsze jest dobrowolna
b)wtórne
-członków łączy więź rzeczowa wynikająca ze wspólnych zainteresowań lub poglądów
-członkostwo jest rezultatem dobrowolnego wyboru
SPOSOBY KIEROWANIA GRUPĄ
a)autokratyczny
-przywódca podejmuje decyzje sam, bez konsultacji z członkami grupy
-wyraźny podział na rządzących i rządzonych
b)demokratyczny
-przywódca jest ?pierwszym wśród równych?- liczy się ze zdaniem członków grupy, którzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji
-członkowie mają dużą samodzielność
c)liberalny
-przywódca bardzo rzadko ingeruje w prace grupy-jego rola ogranicza się do sugestii
-członkowie mają całkowitą swobodę w podejmowaniu decyzji
CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ:
a)liczy przynajmniej trzech członków
b)zachodzą w niej rozmaite interakcje-członkowie grupy oddziaływają na siebie (udzielanie informacji, pomoc, ocenianie, nagradzanie, karanie)
c)ma własne reguły postępowania, wartości oraz symbolikę
d) ma swoje cele, których realizacja wzmacnia spójność grupy
e)stanowi jedność na zewnątrz, zachowuje odrębność od innych grup i zbiorowość
f)posiada przywódcę i strukturę wewnętrzną, funkcjonuje w niej ustalona hierarchia-każdy członek pełni w niej określoną funkcję.
WIĘZI SPOŁECZNE- to relacje i zależności wiążące jednostkę ze zbiorowościami i grupami społecznymi lub innymi jednostkami.
TYPY WIĘZI SPOŁECZNYCH
a)więzi naturalne- ich źródłem jest wspólne pochodzenie lub pokrewieństwo członków grupy. Ten typ więzi nigdy nie wygasa, występuje np. w rodzinie
b)więzi zrzeszeniowe- powstają w wyniku dobrowolnego zrzeszenia się ludzi w różnych organizacjach, np. stowarzyszeniach, związkach zawodowych
c)więzi stanowione- są narzucane z zewnątrz lub ustanawiane siłą. W przeciwieństwie do więzi naturalnych, więzi stanowione słabną lub zanikają, gdy przestają istnieć warunki, w jakich się one wytworzyły, np. więzienie
ZBIOROWOŚC SPOŁECZNA- grupa ludzi, między którymi wytworzyła się i choćby przez krótki czas utrzymuje więź społeczna.
PRZYKŁADY ZBIOROWOŚCI:
a)para- najmniejsza zbiorowość społeczna; jej członków mogą łączyć różnego typu więzi, np. przyjaźń, pokrewieństwo
b)krąg społeczny-niewielka zbiorowość, która powstaje w wyniku utrzymujących się kontaktów między ludźmi.
c)tłum- duża zbiorowość ludzi, którzy z jakiegoś powodu znajdują się na niewielkiej przestrzeni.
POTRZEBA- jest to stan uświadomienia sobie braku czegoś. Obiektywnie potrzeby są wspólne wszystkim ludziom, niezależnie od czasu, przestrzeni i w zasadzie są jednakowe pod względem ilościowym i jakościowym.
POSTAWA- jest to gotowość do reagowania w określony sposób na określony przedmiot postawy. Wyróżnia się trzy elementy:
* element poznawczy, emocjonalny i reakcja
POSTAWY LEGALISTYCZNE- kiedy socjalizowana jednostka postępuje z oczekiwaniami grup społecznych i jest wewnętrznie przekonana o tym, że tak powinna postępować
POSTAWY OPORTUNISTYCZNE- występujące wówczas, gdy jednostka postępuje zgodnie z normami i oczekiwaniami grupy, ale jest wewnętrznie przekonana o tym, że nie powinna tak postępować, ponieważ nie akceptuje i nie utożsamia się z tymi normami i wartościami, które są jej przekazywane.
POSTAWY NONKONFORMISTYCZNE- charakteryzujące się tym, że jednostka nie tylko nie akceptuje przekazywanych jej norm, zasad, wartości, ale wręcz akcentuje swą odrębność i niezależność.
STEREOTYP- jest specyficzną formą postawy, a charakteryzuje go to, że nie ma w nim pierwszego najważniejszego elementu postawy, czyli elementu poznawczego i cechuje go duża skłonność do ogulnień.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata