profil

Unia Europejska- Podstawowe Pojęcia

poleca 88% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czym jest Unia Europejska

Unia Europejska jest nowym typem związku między państwami. Unia respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historie, tradycje i kulturę.

Unia wspiera się na trzech filarach
? Pierwszy, o charakterze gospodarczym to: Wspólnoty Europejskie:
a) Wspólnota Europejska (WE),
b) Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) oraz
c) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom).
? Drugim filarem jest Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa.
? Trzeci obejmuje zadania z zakresu Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Do jej najważniejszych celów należą:
? zapewnienie bezpieczeństwa
? zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego
? ochrona wolności, praw i interesów obywateli

Symbole UE
? Flaga Unii Europejskiej: dwanaście gwiazd (liczba nie zmienia się) w miejscu godzin na tarczy zegara, lazurowe tło. Autorami pomysłu są: hiszpański dyplomata Salvadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz (niedawno ujawniono fakt, że inspiracją Heitza była korona Matki Boskiej Niepokalanej "z gwiazd dwunastu") ? Hymn: jest to muzyczna aranżacja Herberta von Karajana "Ody do radości" z IV części IX symfonii Ludwiga van Beetthoovena.
? Paszport w kolorze burgundzkiego wina, z napisem "Unia Europejska" pod nazwą państwa wydającego dokument; może być używany podczas podróży po całym świecie.Instytucje Unii Europejskiej
? Rada Europejska - została powołana w 1974 roku, a w jej skład wchodzą szefowie rządów państw członkowskich Wspólnot Europejskich. Rada zbiera się co najmniej dwa razy w roku, pod przewodnictwem Unii Europejskiej. Przewodnictwo trwa pól roku i zmienia się rotacyjnie.
? Rada Unii Europejskiej - stanowi prawo w Unii. W jej skład wchodzą ministrowie różnych resortów.
? Komisja Europejska - do jej głównych zadań należy kontrola stosowania prawa wspólnotowego (europejskiego) oraz realizacja postanowień zawartych w traktatach i aktach prawnych. Obecnie Komisja liczy 20 komisarzy wybieranych na 5 lat.
? Parlament Europejski - nie stanowi prawa w Unii, ale uczestniczy w procesie decyzyjnym. Ma tez uprawnienia dotyczące uchwalania budżetu, oraz przyjmowania nowych członków. Kontroluje prace Komisji Europejskiej. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich i obecnie liczy 732 deputowanych.
? Trybunał Sprawiedliwości - jest to organ orzekający UE. Dokonuje wykładni prawa europejskiego i interpretacji traktatów. Składa się z 25 sędziów, mianowanych przez państwa członkowskie na sześcioletnią kadencję. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu.
? Trybunał Obrachunkowy - sprawuje kontrole nad dochodami i wydatkami Wspólnot oraz bada czy finansami wspólnotowymi zarządzano właściwie i zgodnie z prawem.
Mini kalendarium Unii Europejskiej
? 1951 - Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali między Belgią, Francją, Holandią, Niemcami, Luksemburgiem i Włochami.
? 1957 - Podpisanie tzw. Traktatów Rzymskich - utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Euratomu.
? 1965 - Połączenie organów wykonawczych EWWiS, EWG i Euratomu.
? 1973 - Pierwsze rozszerzenie: do Wspólnoty Europejskiej wstępują Dania, Irlandia i Wielka Brytania. 1979 - Pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego.
? 1981 - Drugie rozszerzenie: 10. członkiem WE zostaje Grecja.
? 1986 - Trzecie rozszerzenie: Do WE dołączają Hiszpania i Portugalia.
? 1987 - Wejście w życie Jednolitego Aktu Europejskiego.
? 1992 - Podpisanie w Maastricht (Holandia) Traktatu o Unii Europejskiej
? 1993 - Wejście w życie traktatu z Maastricht
? 1995 - Czwarty etap rozszerzenia: Austria, Finlandia i Szwecja zostają kolejnymi członkami.
? 1999 - Wejście w życie wspólnej waluty euro (na razie w rozliczeniach bezgotówkowych).
? 2002 - Nowe banknoty i monety zastąpią dotychczasowe waluty.
? 2004 - Piąty etap rozszerzenia. UE poszerza się o 10 nowych krajów: Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Kraje Wchodzące w skład Unii Europejskiej to:


Austria
Belgia
Bułgaria
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Włochy

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata