profil

Przychody jednostki gospodarczej

poleca 86% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Pojęcie przychodów jednostki gospodarczej
- jest to należna lub otrzymana kwota z tytułu sprzedaży oraz innych operacji gospodarczych np. złożenie lokaty bankowej, sprzedaż środka trwałego
Sprzedaż produktów, towarów lub innego składnika majątku jest związany z następującymi czynnościami:
? przeniesienie prawa własności ze sprzedawcy na nabywcę
? udostępnienie towaru nabywcy ? przychód ze sprzedaży produktów to iloczyn ceny i wielkości sprzedaży

2. Określenie momentu sprzedaży
- następuje w określonych okolicznościach
* sprzedaż krajowa
- data wydanie towaru
- data wysyłki
- data przedstawienia do dyspozycji odbiorcy przedmiotu sprzedaży
- data wpłaty gotówkowej
* sprzedaż zagraniczna
- potwierdzenia przekroczenia granicy na podstawie dokumentów celnych W każdym przypadku moment sprzedaży związany jest z faktem wystawienia faktury na sprzedane towary.

3. Przychody z ogólnej działalności firmy dzielimy na:
a) przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
- występują bardzo często i są podstawową grupą przychodów jednostki
- przychody ze sprzedaży produktów (wyroby gotowe), półfabrykaty, usług oraz robót
- przychody ze sprzedaży towarów (placówki handlowe)
- przychody ze sprzedaży materiałów

b) pozostałe przychody operacyjne
- są nieregularne, występują stosunkowo rzadko i nie wynikają z podstawowej działalności firmy
* przychody netto ze sprzedaży zbędnych środków trwałych, inwestycji, likwidacji lub zbędnych wartości niematerialnych i prawnych
* przedawnione, umorzone zobowiązania, kredyty bankowe
* otrzymane odszkodowania, kary, grzywny, dotacje
* otrzymane darowizny, czynsze za dzierżawę pomieszczeń
* nadwyżki inwentaryzacyjne lub w kasie

c) przychody finansowe
- są efektem różnych operacji finansowych jednostki gospodarczej
* dywidendy od zysku z innych jednostek (z tytułu udziałów lub akcji)
* przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
* odsetki od obligacji, lokat bankowych, od udzielonych pożyczek
* dodatnie różnica kursowe
* dyskonto przy zakupie weksli lub innych papierów wartościowych

4. Przychody przyszłych okresów
- są to kwoty jakie otrzymuje jednostka będąca formą zapłaty ?z góry? za towary, które będą wydane nabywcy w przyszłych okresach np. zaliczka na poczet zakupu towarów w II kwartale, prenumerata czasopism.
- kwota przychodów przyszłych okresów staje się częściowo przychodem bieżącym firm jeżeli w danym miesiącu nastąpią określone czynności
* wydanie nabywcy produktów zakupionych w danym miesiącu
* rozliczenie całej kwoty przychodów proporcjonalnie do kresu przedpłaty i ilości wydanych produktów

5. Zyski nadzwyczajne
- są to przychody nieplanowane z tytułu zdarzeń losowych, zaniechania lub zawieszenia działalności oraz likwidacji firmy np.
* odszkodowania za straty wywołane zdarzeniem losowych
* przychody ze sprzedaży zorganizowanej części jednostki
* sprzedaż środków trwałych uszkodzonych w wyniku zdarzenia losowego
* obniżenie zobowiązań na skutek postępowania układowego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy