profil

Wartości niematerialne i prawne

poleca 85% 1370 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu (amortyzacji), które powinno odzwierciedlać utratę ich wartości w wyniku zużycia spowodowanego upływem czasu.
Przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia ich do używania, jeśli przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok oraz są one wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ewentualnie zostaną nabyte w celu oddania do użytkowania na podstawie umowy dzierżawy, najmu, umowy licencyjnej (sublicencyjnej) lub innej umowy o podobnym charakterze. Do wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć należy również koszty organizacji, poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej, wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych wykorzystanych na potrzeby gospodarcze podatnika.
Jeśli chodzi o prawa majątkowe wchodzące w skład wartości niematerialnych i prawnych, to zaliczamy do nich przede wszystkim:
- prawo użytkowania wieczystego gruntu
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego
- własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
- prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
- autorskie prawa majątkowe i pokrewne prawa majątkowe
- prawa do projektów wynalazków i patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych oraz licencje
- wartość stanowiącą równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how).
Do kosztów organizacji poniesionych przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej zalicza się m.in.: opłaty sądowe, opłaty notarialne, opłaty skarbowe, opłaty giełdowe, koszty opracowania i wydrukowania prospektu emisyjnego, koszty rozpoznania rynku.
Wartość firmy zdefiniowana została w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z przytoczoną tam definicją wartość firmy stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością rynkową składników majątkowych jednostki lub zorganizowanej jej części.
Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym dotyczące nowych produktów lub technologii, które zostały poniesione przed rozpoczęciem produkcji, zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych tylko wtedy, jeśli jednocześnie spełnione zostaną wymienione poniżej warunki:
1) produkt lub technologia wytwarzania są ściśle ustalone, a koszty tych prac rozwojowych wiarygodnie określone,
2) techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzona i udokumentowana i na tej podstawie podjęto decyzje o wytwarzaniu produktu lub stosowaniu technologii,
3) z dokumentacji wynika, że koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedaży produktów lub zastosowania technologii.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata