profil

Nauka o polityce, semestr II - wykłady

poleca 85% 488 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pole w jakich może występować partia polityczna:
1. W roli ogniwa partycypacyjnego (współczesnego0 za pośrednictwem partii obywatele mogą uczestniczyć w procesie tworzenia polityki. W tym również polityki sprawowanej na arenie polityki parlamentarno-gabinetowej.
2. Partia jako ogniwo wyborcze- partia umożliwia proces partycypacyjny obywateli i polityce reprezentacji społeczeństwa obecni na różnych poziomach wewnątrz partyjnej aktywności decydując o przebiegu procesu wyłaniania kandydatów na stanowiska publiczne i kontrolujące późniejsze zachowania, a takie wyłaniają i kontrolują reprezentantów zasiadających w aparacie państwowym
3. ogniwo klijentelistyczne –partia w naturalny sposób dąży do wyodrębnienia części społeczeństwa i uczynienia z niej stabilnej klienteli nie podatne na zbyt drastycznego zachowania nastroju i orientacji wyborczej(także stawia na stabilny lektorat)

Postanowienia partii politycznych –genetyczny model pouczenia partii politycznej
a) PARTIE WEWNĘTRZNE- powstały poprzez ustabilizowane elity parlamentarne, funkcjonowały w ramach parlamentu.
b) PARTIE ZEWNETRZNIE TWORZONE- partie są tworzone przez grupy społeczne i stowarzyszenia nie posiadające statusu społecznego stały się najpierw forma organizacji politycznej grupy społecznej . Unikające areny parlamentarnej (nie kandydowały do parlamentu). Jednak z czasem zaakceptowały, arenę jako miejsce kontynuowania interesów publicznych.


Czynniki wpływające na proces zróżnicowań struktur organizacyjnych powstałych partii:
1.Organizacyjny rozwój partii może charakteryzować się terytorialną penetracją lub rozproszeniem.
Terytorialna penetracja ma miejsce, gdy centrum kontroluje, stymuluje i kieruje rozwojem peryferii.
Terytorialne rozproszenie – lokalne elity tworzą względnie autonomiczne stowarzyszenia, które zostają zintegrowane w ramach narodowych organizacji.
2.istnienie lub brak zewnętrznej instytucji sponsorującej partie polityczną. Mogą to być organizacje społeczne, które stanowią pierwotna formę mobilizacji określonej grupy społecznej i niejednokrotnie były inicjatywa stworzenia partii politycznej jako gwaranta realizowania interesów sektoralnych.
3.charyzmatyczni liderzy – niektóre partie polityczne mogą powstawać tylko dzięki aktywności konkretnego lidera i skupionej wokół niego wąskiej grupy zwolenników. Partie istnieją w cieniu przywódców, mają punkt odniesienia w osobie założyciela.

Transformacje partii politycznych:
1.Partia Masowe
•Dążyły do politycznego zorganizowania dużych grup społecznych i uzyskania statutu ich jedynego reprezentowania w przetargach politycznych, poparcie udzielone im w wyborach przez ogromną większość członków grupy społecznej staje się karta przetargową na arenie parlamentarno-gabinetowej w rozgrywkach politycznych.
•Partie masowe wypełniały funkcję ekspresywną, co jest konsekwencją odgrywania przez nie roli efektywnego kanału umożliwiającego szeroką partycypację polityczną obywateli; zwłaszcza tej części, która musiała walczyć o prawa polityczne, a potem społeczne.
•Źródłem lojalności partyjnej i stabilnych zachowań wyborczych był schemat identyfikacji społeczno-strukturalnej.Trwałe preferencje partyjne wyborczy – tak charakterystyczne dla partii masowych – były efektem poczucia jego przynależności do określonej grupy społecznej, której partia interesy reprezentowała.
•Partie opierały się na formule masowego członkostwa, jako że partyjne zorganizowanie grupy społecznej stało się recepta na sukces wyborczy. Powstały lokalne ogniwa organizacyjnie obejmujące swym zasięgiem cały kraj, których zaś celem stała się mobilizacja potencjalnego elektoratu oraz dyscyplinowanie członków i sympatyków.
•Centralna pozycje w partii typu masowego zajmował aparat biurokratyczny, narodowy i lokalny, który wypełniał podstawowe funkcje administracyjno-polityczne. Ta biurokracja partyjna przechwyciła odpowiedzialność za rekrutowanie kadr kierowniczych oraz określała zasady awansu organizacyjnego. Dominował model awansu wewnątrzpartyjnego, czyli przechodzenie kolejnych etapów w ramach struktury partii.
2.Partie wyborcze cechy charakterystyczne
•Zasadniczym punktem odniesienia apelu wyborczego nie jest już tylko i wyłącznie konkretna grupa społeczna, a znacznie bardziej zróżnicowany elektorat narodowy. Apel wyborczy zostaje skierowany do szerszego kręgu społecznego, a jego efektem ma być sukces wyborczy i przechwycenie odpowiedzialności za politykę państwa.
•Partie wyborcze są zainteresowane realizowanie funkcji ekspresywnej w mniejszym stopniu. Zasadniczy cel, jakim jest dążenie do zdobycia władzy nie zmienił się, jednak zmieniły się instrumenty jakimi się posługują. Strategie wyborcze – bardziej ofensywny charakter, bowiem chodzi o przyciągnięcie nowych wyborców, gdyż tradycyjna klientela nie gwarantuje sukcesu wyborczego.
•Współczesne partie polityczne utraciły zdolność strukturyzowania elektoratu. Adresatem apelu wyborczego nie jest reprezentant grupy społecznej (będący w dodatku członkiem partii, zdefiniowany na podstawie właściwości socjo-demograficznych), a dobrze poinformowany i wykształcony wyborca.
•Coraz mniejszą rolę odgrywa członkostwo, w dobie elektronicznych mediów tak rozbudowany aparat partii jest nieprzydatny, a w dodatku może krępować swobodę działań elit politycznych. Ponad to składki członkowskie przestały być zasadniczym źródłem finansów partii politycznych. Centralną rolę odgrywają dotacje publiczne i fundusze od grup interesu zainteresowanych promocją określonej kwestii programowej.
•W partiach obserwujemy stopniowy zwrot w kierunku partii kadrowej. Oznacza to, przede wszystkim, iż centralną rolę odgrywają w nich wyspecjalizowane grupy polityków i profesjonalnych biurokratów, czyli eksperci ze specjalistyczną wiedzą. Partie wykorzystują coraz bardziej osobie przywódcy jako istotny element kampanii wyborczej. Elity partyjne znajdują silne poparcie w grupach interesu, co pomaga w finansowaniu kampanii wyborczych i jest jednocześnie sposobem na utrzymanie bliskich kontaktów z konkretnymi grupami elektoratu.

System partyjny – konfiguracja partii politycznych rywalizujących bądź kooperujących ze sobą na podstawie ustabilizowanych wzorów zachowań, które podlegają procesowi instytucjonalizacji, określają wzajemne powiązania na arenie wyborczej i parlamentarno -gabinetowej.

Typologia systemów partyjnych –Blohtel podzielił wg kryterium liczby partii i ich rozmiarów w ramach systemu partyjnego

1.system dwupartyjny – występują dwie duże jedyne lub dominujące partie (Wielka Brytania, Malta)
2.system dwu i pół-partyjny – występują dwie duże partie oraz trzecia mała i słabsza, jednak mająca duży wpływ na funkcjonowanie systemu partyjnego. Źródłem sił politycznych partii trzeciej jest jej centralna pozycja między obu dużymi patiami, co czyni ją potencjalnym partnerem koalicyjnym zarówno partii prawicowej jak i lewicowej. Działając jako mała partia obrotowa wykorzystuje sytuację, gdy żadnej z dwóch dużych partii nie uda się zdobyć absolutnej większości w parlamencie.
3.system wielopartyjny z partia dominującą – jedna z partii jest szczególnie silna, jednak z reguły nie dysponuje większością w parlamencie i dlatego musi zabiegać o poparcie innych partii w procesie tworzenia koalicji gabinetowej. Istota dominacji sprowadza się do tego, iż partia ta nie zdobywa z reguły większości absolutnej, za to dysponuje większą siłą w parlamencie niż drugie w kolejności ugrupowanie. Jest ona niezbędna do stworzenia większościowej koalicji gabinetowej.
4.system wielopartyjny bez partii dominującej – żadna z partii nie dysponuje większością w parlamencie, a zdobycze wyborcze większych są bardzo zbliżone. W konsekwencji żadna z partii nie jest niezbędna w procesie tworzenia koalicji gabinetowych. Układy międzypartyjne są dość płynne i w grę wchodzi możliwość sformułowania kilku koalicji rządowych.

Wykład 8.03.
1 liberalna teoria opinii publicznej:
-liberalne wartości dobrego państwa
-arena wymiany poglądów (sfera publiczna)
-przedmiot wymiany opinii
2 Krytyczna teoria opinii publicznej. Głównym przedstawicielem jest Arend Habemas.
Opinia publiczna to zsumowane poglady obywateli w odniesieniu do róznych kwestii politycznych.
Opinia publiczna to suma tych prywatnych opinii obywateli, które brane są pod uwagę przez rządy przy podejmowaniu decyzji.
Czynniki wpływające na kształtowanie opinii publicznej
-interesy badanych grup
-identyfikacja polityczna
-media
-monitoring polityczny
-strategia liderów

Wykład 15.03
Podejście legitymistyczne (forma przeobrażenia)
Podejście behawioralne (treść przeobrażenia)
Wg p. legitymistycznego reforma jest to przeobrażenie dokonujące się zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i nie naruszającym zasady legalności.
Wg p. behawioralnego reforma jest to każda przemiana, która nie zmienia klasowego charakteru władzy państwowej nie zależnie od tego w jakiej formie się dokonuje.
Reforma to stopniowa zmiana istniejącej rzeczywistości kontrolowana przez grupe rządzącą nie naruszająca ram instytucjonalnych ustroju politycznego i społecznego.
Cechy reformy:
-jest zmianą fragmentaryczna obejmująca jedna lub kilka społecznie nośnych dziedzin
-głebokosć zmian jest niewielka , zazwyczaj są powierzchniowe tzn takie które bez trudu można usunąć skutki lub kierunki reform odwrócic.
-celem reformy zazwyczaj nie nie odpowiadają w pelni społecznym oczekiwanią
-reforma w swoim założeniu ma służyc utrzymaniu istniejących stosunków społecznych przy równoległym ich ulepszaniu.

Cele reformy ograniczone są przez:
-ramy instytucjaonalneustroju
-nawyki myślowe zaszczepione w społeczeństwie
-niska kultura polityczna społeczeństwa i władzy.
Cechy reformy:
-reforma jest procesem długotrwałym charakteryzującym się powolnymi stopniowymi zmianami
-reforma służy zazwyczaj przystosowaniu państwa jak i pozostałych elementów wchodzących w skład syst. polit. do wymagań które narastają w syst. ekonom. lub kulturowym
-reformy maja zazwyczaj charakter adaptacyjny rzadziej regulacyjny czy innowacyjny.
Rodzaje reform:
1 kryterium genezy
-r. prewencyjne- podjęte z inicjatywy grupy rządzącej
-rwymuszone- zapoczątkowane w wyniku silnego nacisku społecznego lub w wyniku przymusu obiektywnych okoliczności
2 kryterium podmiotowe
-r. wprowadzone odgórnie(na szczeblu lokalnym lub centralnym)
-r. wprowadzone oddolnie przez poszczególne grupy społeczne (może przybrać formę inicjatywy ludowej lub tez lub sygnalizowania rządzącym o zaistniałych problemach).
3 Kryterium przedmiotowe
-r.polityczne
-r. społeczne
-r. gospodarcze
-r. militarne
4 kryterium adresata
-r.odnoszące się do całego społeczeństwa i mające charakter kompleksowy
-r. odnoszące się do poszczególnych gr. społecznych lub jednostek i mające charakter partykularny.
5 kryterium skutków
-r. regulacyjne, innowacyjne, adaptacyjne
-r. częściowo rozładowujące napięcie rewolucyjne
-r. wsteczne, stabilizujące, postępowe
-r. osłabiające , stabilizujące lub wzmacniające przewagę interesów grup społecznych mający wpływ na proces rządzenia.

Wykład 22.03.
Rewolucja to:
1 szczególny okres historyczny, w którym występuje obiektywna możliwość zastapieniapanowania jednej władzy przez drugą lub też przejscie od jednej formacji społeczno-ekonomicznej do drugiej.
2 każde zbrojne i krwawe przejecie władzy i zmiana ustroju.
3 obalenie rządu od środka państwa czyli przez opozycje wewnętrzna
4 transformacja systemu politycznego
5 proces polityczny czyli zespół zmian zachodzących w następujących po sobie stadiach rozwojowych, których wynikiem są określone przeobrażenia.definicja rewolucji- to nagła, bezprawna zmiana ustroju państwa lub jedynie grupy rządzącej niosą ze soba szereg modyfikacji o charakterze prawnym i instytucjonalnym.
Przewrót polityczny- to gwałtowna zmiana polityczna która zachodzi w formie zamachu stanu lub puczu. Zamach stanu jest dziełem ludzi z aparatuwładzy lub samych panujących.
Pucz jest dziełem politycznym autsajderów, czyli ludzi pozostających poza władzą.
Rewolta- to przewrót charakteryzujący się brakiem realnego projektu rewolucyjnego wystepuje zazwyczaj w obronie zagrozonego przez samowolę władzy lub ich poszczególnych eksponentów. Cechuje się żywiołowością i brakiem zorganizowania może ograniczać się do walki o cele bliskie i lokalne.
Rodzaje rewolucji:
Kryterium historyczne:
-husycka (Czechy)
-purytańska (Anglia)
-niepodległościowa(USA)
-burżułazyjna(Francja)
-bolszewicka(Rosja)
-narodowa(Turcja)
-komunistyczna(Chiny)
Kryterium celu:
-personalne, polegające na gwałtownym obaleniu panującego
-konstytucyjne, w wyniku których usunięto istniejące konstytucje
-socjalne polegające na gwałtownym obaleniu podstaw prawnych, na których opiera się Zycie społeczne
-religijne
-gospodarcze będące wynikiem zmierzchu feudalizmu i wzrostu znaczenia miast i jej mieszkańców.
Kryterium siły rewolucyjnej
-wojskowe, gdzie siłą działającą jest wojsko
-parlamentarne dokonane w obrębie parlamentu
-masowe, w którym bierze udział cały lud
Kryterium paradygmatu charakteryzującego dany typ rewolucji:
-żakerie, rewolucje chłopskie
-rebelie
-rewolucje jakobińsko-komunistyczne
-spiskowe zamachy stanu
-masowe, zbrojne insurekcje.
Bezpośrednie przyczyny wybuchu rewolucji:
1 pojawienie się konkurentów mających alternatywne w stosunku do władzy żądania.
2 poparcie tych żądań przez znaczna część ludności
3 rządowa niezdolność lub niechęć do zlikwidowania alternatywnych koalicji lub poparcie ich żądań.
Fazy rewolucji:
1 niepokoju społecznego, niezadowolenia i wrzenia
2 niepokoju ogarniającego intelektualistów którzy formułują ideologie zawierające wizje nowego porządku społecznego.
3 powstania organizacji celowych przygotowujących rewolucje , ukierunkowanych na realizacje określonego celu przygotowujących rewolucje, jej program polityczny i ekonomiczny będacy podstawa mobilizacji szerokiego poparcia dla ludzi.
4 wybuch rewolucji
5 władzy sprawowanej przez grupy umiarkowane
6 moblizacji rozwoju grup ekstremistycznych obawiających się ze umiarkowani nie obronią rewolucji i jej zdobyczy.
7 przejecia władzy przez ekstremistów i terroru mającego na celu zwalczanie kontrrewolucji
8 opadania fali terroru, stabilizacji, nowego porządku, lub restauracji porządku dawnego.

Rozwój
1 stabilizacja zdobyczy rewolucji i porewolucyjne władz ukształtowanie w jej wyniku
2 częściowe cofniecie się rewolucji przy zachowaniu pewnych podstawowych zdobyczy okresu rewolucyjnego
3 pojawienie się dyktatury będącej równowagą sił miedzy różnymi ugrupowaniami dawnego obozu rewolucyjnego
4restauracja dawnego porządku w wyniku samoistnego wygaśnięcia rewolucji albo pod presją kontrrewolucji z zewnątrz.

Wykład 29.03.
Elita to wyodrębniona , choć nie koniecznie w sposób sformalizowany grupa przywódcza stanowiąca wzór dla reszty społeczeństwa kierująca jego życie i określająca lub przynajmniej wpływająca na kierunek jego rozwoju. Może być sytuowana w róznych segmentach struktury społecznej niekoniecznie w ……..??????????????????//
Szczególne znaczenie przypisywane jest powszechnie elicie politycznej i intelektualnej.
Elita władzy- to zespół ludzi sprawujących władzę, a więc podejmujących istotne decyzje polityczne.
Elitaryzm- to przekonanie o celowości lub konieczności i dobrowolności czynności istnienia elit. Wg niego elita jest trwałym elementem struktury społecznej i pełni rolę sprawczą w historycznym procesie.
Metody wyodrębniania elit politycznych
1 pozycyjna- wg niej elitę tworzą osoby zajmujące strategiczne pozycje w państwie np. prezydent, premier, ministrowie.
2reputacyja- tworzą osoby które nie mają opinii publicznej, mają istotny wpływ na decyzje państwa.
3 decyzyjna- tworzą osoby rzeczywiście podejmują decyzje bądź mające istotny wpływ.
Ograniczenia jakie podlegają elity
1 elity zawsze wymagaja pomocy ze strony mas (nieelit)
2 elity ograniczone są przez obietnice i apele i nie muszą czynic zamian za pomoc nieelit przy czym argumenty polityczne elit muszą być dostosowane do orientacji nieelit do których SA skierowane.
3 orientacje nieelit w stosunku do świata społecznego i politycznego, są zależne od stopnia rozwoju socjoekonomicznego jakie osiągnęło społeczeństwo.
Cechy elit
1
-wiek
-pochodzenie narodowościowe
-pochodzenie społeczne
-
-formalne wykształcenie
-rodzaj specjalistycznego wykształcenia
2 cechy karier politycznych
-formalna pozycja
-doswiadczenie polityczne
3 orientacja na wartości i zadania
Struktura społeczna wg
1 elity rządzące- jednostki bezpośrednie lub ośrednio ograniczające znaczne role w rządzeniu
2 e. nierządzące- obejmujące pozostałych członków elit.
3 masy

Robert Putnamark
1 elita decyzji- są osoby, które zajmuja urzędy polityczne na skutek procedur demokratycznych
2 elity wpływu- to te jednostki i grupy, które w sposób pośredni oddziałuja na decyzje polityczne . mogą to być urzędnicy państwowi wyższego szczebla, wielcy właściciele, przemysłowcy, finansjera, gr. interesu, przywódcy partyjni.
3 aktywisci polityczni
4 uwaznie obserwujące Zycie polityczne
5 wyborcy
6 nie uczestniczący w życiupolitycznym.

1 kryterium w stosunku do tradycji i nowoczesności
-elity kosmopolityczne
2
3
4elity liberalne- próbuja łączyc nowoczesność i tradycje by stały się niesprzeczne. Ów kompromis oznacza unowocześnienie nieniszczące podstawowych wartości tradycji i kultury. Rozwiązanie to jest najkorzystniejsze lecz jeśli zostałyby połączone najgorsze cechy starej i nowej kultury przyniosłoby to najgorsze efekty.
5 stopnia strukturalnej integracji oraz porozumienia dotyczącego wartości politycznych.
-elita sfragmentaryzowana, cechuje ją fundamentalna rozbieżność co do wartości i reguł polityki.odłamy elit zachowuja się wobec siebie jak wrogowie. Konsekwencji tego może być długotrwała destabilizacja polityczna, rewolucja czy teżdyktatura elity która odwołuje się do zasady egalitaryzmu po to aby uzyskać pomoc elit.
-elita ideologicznie zmunifikowana inaczej elita zintegrowana, w jej skład wchodzą obsadzający strategicznie pozycje przywódcy zwartych ideologicznie i organizacyjnie ……politycznych. pojawia się w wyniku zwciestw militarnych lub rewolucji wewnętrznych. Elita monopolizuje decyzje polityczne stopniowo eliminując konkurentów mających inne przekonania. Jest jedynym graczem na scenie politycznej a wyznawana przez nia ideologia….
-elita konsensualnie zunifikowana składa się ona z frakcji prowadzących podobne wartości i reguły gry politycznych niezależnie od róznic poszczególne frakcjiekomunikuje się ze sobą a niekiedy współpracy są politycznymi oponentami, których należy stosując niepodważalne przez żadną ze stron procedury by przekonać, zneutralizować lub osłabic nie są one jednak wrogami, członkowie elit dobrowolnie ograniczaja kłutnie i rywalizowanie miedzy sobą , co powoduje iż konflikty polityczne maja umiarkowana tendencje. Jedność elity opiera się na pewnych podstawach, jakie tworzą tradycyjne wartości demokratyzmu, liberalizmu, swobód obywatelskich.

Podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych
-każdy ma prawo do swobodnego zrzeszania się z innymi
-każde dziecko ma prawo do zrzeszania się , nie może być w żaden sposób ograniczone
-każdy ma prawo do swobodnego pokojowego zrzeszania.


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Sektory współczesnej demokracji:
1. Administracja państwowo- publiczna
2. Rynek gospodarczy
3. pozarządowe struktury obywatelskie

Podstawy funkcjonowania organizacji pozarządowych:
1. Art. 20 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
2. Art. 22 Międzynarodowy Pakt praw Obywatelskich i Politycznych
3. Konwencja prawa Dziecka. Daje prawo osobom nieletnim doi zrzeszania się.
4. Art. 11 Konwencja praw człowieka i postawa wolności.
5. Konstytucja, art.12, 58
6. Ustawa z 7 kwietnia 1979 prawo o stowarzyszeniach
Ustawa z 6 kwietnia 1984r. prawo o Fundacjach
Ustawa z 24 kwietnia 2004 r. o działalności porządku publicznego i wolontariacie


ORGANIZACJA POZARZADOWA- jest to specyficzna, współczesna forma samoorganizację społeczna, struktura integrującą grupę obywateli, charakteryzuje się względnie dojrzałą tożsamością społeczna, określonym stopniem zorganizowania. Prywatnym charakterem inicjatywy, dobrowolnością uczestnictwa, niezależnością i niekomercyjną, a także znacznym odziałem wolontariatu i istotną rolą w kształtowaniu postaw ludzkich zarówno osób działających w organizacji jak i posiadających jakiekolwiek z nimi kontakt charakteryzują ja również działalności w swerze publicznej i społecznej.

W ramach działania organizacji pozarządowych można wyróżnić działalność.
1. Działanie na rzecz pożytku publicznego:
-pożytek publiczny zewnętrzny(zaspokajanie potrzeb osób poza organizacji)
-pożytek wewnętrzny(zaspokaja potrzeby członków organizacji)

2. Działanie na rzecz interesu własnego, danej grupy i jednocześnie na rzecz pożytku publicznego
3. Działania na rzecz interesu własnego
4. Działania na rzecz wartości brudnych nierozwiązanych z pożytkiem publicznym.

PODSTAWOWE RODZAJE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH:
1. Organizacja pożytku wzajemnego: realizuje one przede wszystkim bezpośrednie, krótkookresowe, prywatne korzyści swoich członków w celu zaspokojenia ich potrzeb.
2. Organizacja pożytku publicznego: działają one dla społecznej użyteczności, mają więc na uwadze wartości całego społeczeństwa, innych ludzi, a także własnych członków o ile ich potrzeby mieszczą się w kategorii pożytku publicznego.

POZYTEK PUBLICZNY: to działalność spełniająca cele szlachetne, społecznie użyteczne, żądza mające na względzie cele społecznie użyteczne i prowadzone w swerze zadań publicznych.

POŻYTKIEM PUBLICZNYM MOŻE BYĆ:
- Każde działanie społecznie użyteczne a wiec nie tylko działanie dostarczone społecznie pewnych dóbr czy świadczeń lecz także pośrednio wpływające na wykształcenie się dobrych, pożytecznych cech społeczeństwa
- dostarczanie obywatelom konkretnych usług lub świadczeń przed wszystkim dla osób zagrożonych, słabych lub poszkodowanych społecznie lub osób szczególnie cennych dla społeczeństwa.
- dostarczanie pewnych usług tylko na zewnątrz danej organizacji

Formy organizacji- prawne funkcjonowanie trzeciego sektoru w Polsce:
- stowarzyszenia
- fundacje
- kościoły i inne związki wyznaniowe
-wolontariusze
- org. Zawodowe
- org. Samorządowe

Funkcje organizacji pozarządowych:
1. Funkcja afiliacyjna – wynika ona z pierwotnej naturalnej potrzeby przynależności człowieka do grupy społecznej z która chce się utożsamiać.
2. Funkcja ekspresywna- polega na umożliwieniu ludziom realizacji potrzeb wyższego rzędu np. potrzeby samorealizacji twórczości.
3. Funkcja pomocnicza- jest ona ściśle związana z idea samopomocy i pomocy charytatywnej. Polega na zaspokojeniu podstaw potrzeb osób, które samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z przeżywaniami.
Funkcja Integracyjna – przejawia się w procesie budowania wiezi spolcznych. Zblizanie się jednostek i społeczności lokalnych a także calych narodow.

Funcka opiekuńczo wychowawcza – polega ona na wspiraniu kształtowania osobowości dzieci i młodzieży, pomocy w wyrównywaniu brakow w rozwoju psycho fizycznym, warukach zycia oraz tworzenia optymalnych warunkow do rozwoju. Funkcja ta zwiazana jest z rola jaki powinno odgrywac środowisko lokalne w procesie wychowawczym. Np. swietlice terapeutyczne.

Funkcja normalizacyjna – zwiazana jest z działalnością spoleczna w tych dziedzinach, w których wystapuje luka w oficjalnym systemie służb publicznych. W dzidzinach gdzie państwo nie dostrzega problemow bagatelizuje je lub nie jest w stanie ich rozwiązać.

Funkcja GRUPY NACISKU – zwiazana jest ona z obrona podstawowych wartości społeczeństwa obywatelskiego. Np. wolności pluralizmu, poszanowania interesow wszystkich grup społecznych i wspolnego dobra. Fundacja Batorego…

Zadania organizacji poza rządowych

- zaspokajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności.
- przyjecie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie tzw. Spraw ludzkich i lokalnych a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra.
- propagowanie pluralizmu i równości zycia społecznego.
- tworzenie sektora realizacji zadan indywidualnych i społecznych, alternatywnego wobec rządowego, swobodę w wyborze metod pracy dająca duza elastyczność w zaspokajaniu potrzeb indywidualnych klientów.
- tworzenie mechanizmow współudziału społecznego w podejmowaniu decyzji dotyczących róznych problemów i poziomu funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa.
- budowania poczucia niezależności i podmiotowości.

Ustawowe źródła finansowania 3 sektora w Polsce:
- składki członkowskie.
- spadki i zapisy
- darowizny
- sponsoring
- kredyty i pożyczki
- zbiórki publiczne, loterie i aukcje.

Organizacja pozarzadowa – (konstytucja) organizacja pozarządową jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osoby prawnej, ale utworzona na podstawie przypisów ustaw jeżeli spełnia dwa warunki: 1. nie jest jednosta sektora finansów publicznych 2. nie działa w celu osiągnięcia zysku. W Polsce organizacjami pozarządowymi mogą być : fundacje, stowarzyszenia. Organizacjami nie mogą być: pratiami politycznymi, fundacje utworzone przez partie polityczne, związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje którym jedynym fundatorem jest skarb panstwa lub jednostka samorządu terytorialnego, spółki działające na podstawie przypisów o kulturze fizycznej.

Status organizacji pożytku publicznego mogą otrzymać po wpisaniu do krajowego rejestru sądowego po 1. organizacje pozarządowe po2 organizacje kościelne po 3 związki wyznaniowe i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Dzielności pożytku publicznego – jest dziłalnośc społecznie uzyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadan publicznych.

Dziłalnośc pożytku publiczneg może być:
- odpłatna (jest działalność z zakresie działan należących do zadan sfery publicznych prowadzona w ramach realizacji celów statutowych organizacji za która pobierane jest wynagrodzenie, ale nie jest ona traktowana jako działalność gospodarcza.)
Warunki: - wynagrodzenie nie może być wyższe od tego jaki wynika z bezpośrednich kalkulacji kosztów tej działalności. – może nią być sprzedaz towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystających z działalności pożytku publicznego w szczególności w zakresie rehabilitacji oraz przystosowywania do pracy osób niepełnosprawnych. – Moza nia być sprzedaz przedmiotów/darowizn na cele prowadzenia dzilalnosci pożytku publicznego.

- działalność nieodpłatna – jest dziallnosc statutowa organizacji za która nie jest pobierane wynagrodzenie.
WYKŁAD NOP 26.04.07


I. Przywileje organizacji pożytku publicznego:
1. Zwolnienie podatku
- podniesienie do prowadzonej działalności
- od podatku dochodów, od osób prawnych, część dochodu przeznaczono na cel struktury organizacji.
- działalność naukowa, nauk technicznych , działanie oświatowo-kulturowa, działalność w zakresie kultury-fizycznej i sportu. W zakresie ochrony środowiska, w zakresie dobroczynności społecznej, w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
2. Zwolnienie podatkowe od podatku- nieruchomości
3. Zwolnienie od podatku czynności cywilno-prawnych
4. Zwolnienie od opłaty skarbowej
5. Zwolnienie od opłat sądowych

II. Organizacja pożytku publicznego mogą nabywać na szczególnych warunkach prawo użytkowania nieruchomości, będących własnością skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
III. Osoby fizyczne i prawne mogą skorzystać z ulgi podatkowej jeżeli przekażą darowiznę na rzecz organizacji pozarządowych. Mogą sobie odliczyć prawnie osobowe do 10%, a fizyczne 6%.
IV. Podatnik od podatku dochodowego od osoby fizycznej może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Współpraca administracji publicznej z organizacja pozarządową i może polegać
Organizacja stanowiąca jednostkę samorządu:
-na zlecenie realizacji zadań publicznych
- wzajemnym informowaniu się oferowaniu kierunków działalności
- współdziałanie w celu zharmonizowania planowanych kierunków działania
-konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji.
-tworzenie wspólnych zespołów w charakterze doradczym i inicjatywnym (komisja trójstronna)

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ :
1. zasada pomocniczości
2. zasada suwerenności stron
3. zasada partnerstwa
4. zasada efektywności
5. zasada uczciwej konkurencji
6. zasada jawności

Zlecenie zadań realizacji publicznych:
- zlecenia wykonywane zadań publicznych: polega na przeniesieniu zobowiązań na podmiot nie publiczny wraz z przekazaniem środków niezbędnych do ich wykonania

- wspieranie realizacji zadań publicznych polega na dofinansowaniu działalności statutowej organizacji jeśli mieści się ona w ustawowej sferze pożytku publicznego

Zlecenie realizacji zadań publicznych może odbywać się w wyniku:
1. przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w którym mogą uczestniczyć
-org. Pozarządowe
- org. Kościelne
- związki wyznaniowe
- jednostki org. podlegające org. Administracyjno-publicznym lub przez nie nadzorujące
- podmioty komercyjne

2. Organizacje pozarządowe może z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 23 minuty

Typ pracy