profil

Prawa człowieka i patrii politycznych.

poleca 91% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dokumenty zawierające prawa i wolności człowieka
a)Powszechna Deklaracja Praw Człowieka- uchw. Przez ONZ 1948
b) Europejska konwecja o Ochronie Praw CzłowiekaIPodst. Wolności
c) Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowy Pakt Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kultural
ratyfikacja- zatwierdzenie przez odpowiedni organ państwa umowy międzynarodowej i przestrzegania jej.
Prawa i wolności osobiste oraz polityczne
A)prawo do życia, wolności i nietykalności osobistej B)prawo do przenoszenia się i wyboru miejsca zamieszkania C)prawo do sprawiedliwego sądu D)wolność zrzeszenia sięE)prawo wyborcze
Prawa ekonomiczne i socjalne
A)Do pracy B) do strajku C) do wypoczynku D) do nauki E) prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Prawa z zakresu ekologii oraz prawo do korzystania z dorobku współczesnej cywilizacji A)prawa kulturalne B).. do czystego powietrza, czystej wody i gleby C) do bezpiecznej dla zdrowia żywności
Amnesty International- organizacja miedzy narodowa, zał1961, jej celem jest występowanie w obronie osób, wobec których naruszono prawa człowieka.
Partia polityczna- dobrowolna organizacja, która dąży do zdobycia i utrzymania władzy w państwie w celu realizacji swojego programu
Ideologia- zbiór idei społecznych i politycznych, interpretujących rzeczywistość i prezentujących wizję przyszłości.
Cechy Partii liberalnej
A)Wolność i dobro jednostki B)wolność osobista, wolność rozporządzania w własnością, wolność słowa i druku C)państwo nie wielki zakres kompetencji D) wyraźny trójpodział władzy E) gospodarka wolnorynkowa, którą podstawą jest wolność jednostki F) naturalne zróżnicowanie społeczeństwa wynikające z rywalizacji jednostek
Cechy Patrii konserwatywnej
A)odwołanie do tradycji i religii dobro ogółu ważniejsze niż jednostki B)silna władza wykonawcza C)gospodarka wolnorynkowa D)wspieranie prywatnej przedsiębiorstwa E)społeczeństwo zróżnicowane gdyż mają różne umiejętności i zdolności
Cechy partii chrześcijańskiej
A)odwołanie się do religii, tradycji, rodziny i zasad moralnych B)silna władza wykonawcza C) gospodarka rynkowa z zachowaniem świadczeń socjalnych
Cechy partii socjaldemokracji
A)sprawiedliwość społeczna rozumiana jako sprawiedliwy podział dóbr i równość społeczna rozumiana jako równość szans oraz równość prawa B)gospodarka wolnorynkowa z możliwością interwencjonizmu państwowego, opartych na różnych formalnościach C) parlament reprezentujący interesy całego społeczeństwa


Funkcje Patrii
a)funkcja kształtowania opinii społecznej- cechy: tworzenie swojego pozytywnego wizerunku partii i pozyskiwaniu zwolenników
b)funkcja wyborcza- państwo demokratyczne- polega na budowaniu programów, wysyłaniu kandydatów i organizowaniu kampanii wyborczych niedemokratyczne- funkcja jest ograniczana lub nie jest realizowana.
c)funkcja rządzenia- realizowana jest przez partię, która wygrała wybory i samodzielnie lub w koalicji sprawuje rządy w państwie
systemy partyjne
a)jednopartyjne- władzę sprawuje tylko jedna partia, inne nie istnieją lub lecz nie są zdolne do zdobycia władzy- są podporządkowane 1głównej partii
b)dwupartyjne- istnieje wiele partii lecz tylko dwie walczą o władzę
c)wielopartyjne- istnieje wiele partii i każda może zdobyć władzę
kultura- Kulturę można określić jako całość społecznego dorobku ludzi, czyli zarówno wszystkie wartości duchowe (takie jak wzory myślenia i zachowania), jak i wszelkie wytwory materialne.
Polityka- to sztuka rządzenia państwem obejmująca prowadzeniem polityki zewnętrznej i wewnętrznej
Kultura polityczna zaliczamy: wiedza o polityce, znajomość faktów , ocenę zjawisk politycznych, wzory zachowań politycznych
3.Typy kultur politycznych
Kultura polityczna parafialna (zaściankowa) charakteryzuje się całkowitą obojętnością polityczną społeczeństwa
Kultura polityczna poddańcza(podporządkowana)- polega na tym, że społeczeństwo ma świadomość istnienia władzy centralnej, dostrzega związek pomiędzy decyzjami władzy a własnym losem, ale nie wykazuje aktywnych postaw.
Kultura polityczna uczestnicząca (uczestnictwa) - obywatele interesują się, co system polityczny im daje, oraz tym jak sami mogą uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym
Kultura polityczna społeczeństwa obywatelskiego charakteryzuje się:
A) obejmuje wartości i podstawy o standardach demokratycznych i humanistycznych B) akceptuje pluralizm i wolną grę sił politycznych pod warunkiem przestrzegania wszystkich braw obywatela. C)wrażliwa na sprawy socjalne i poziom życia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata