profil

Analiza SWOT miasta Lędziny.

poleca 91% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ANALIZA SWAT MIASTA LĘDZINY NA LATA 2007 - 2012


STRATEGIA ROZWOJU GMINY LĘDZINY
NA LATA 2007 - 2012Wstęp

W dzisiejszym świecie, pełnym zagrożeń i pojawiających się szans, podlegającym procesom globalizacji i nasilającej się konkurencji, niezbędną dla każdej organizacji, dla każdego człowieka staje się potrzeba wypracowania własnego planu działania na przyszłość, który pozwoli bądź to na dostosowanie się do szybko zachodzących zmian, bądź na podejmowanie walki konkurencyjnej. Czym trudniejsze i bliższe stają się wyzwania współczesnej gospodarki, tym mocniej wszyscy ludzie i poszczególne organizacje pracują nad sformułowaniem koncepcji własnego rozwoju. Stąd też każdy z nas ma plan działania na przyszłość.
Każda organizacja posiada mniej lub bardziej sprecyzowany program lub strategię działania. Strategia wpływa na kształt i charakter naszych działań oraz determinuje sposób postrzegania rzeczywistości przez każdego z nas, czy to mieszkańca gminy, powiatu, czy też pracownika lub pracodawcę. Koniecznością i zadaniem samorządowych władz gminy Lędziny jest opracowanie i realizacja koncepcji działania na rzecz długotrwałego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Lędziny wychodzi naprzeciw aspiracjom i dążeniom mieszkańców gminy, tworząc podstawę ożywiania wszelkiej społecznej i gospodarczej aktywności.


Wizerunek miasta Lędziny

1. Dane podstawowe.
Gmina Lędziny położona jest w województwie śląskim, w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Lędziny leżą w odległości 22 km od Katowic i 14 km od Tychów.


2. Ludność, rynek pracy i szkolnictwo.
Lędziny zamieszkują 16 904 osoby. Wśród mieszkańców nieznacznie przeważają kobiety, stanowiąc 50,2% populacji gminy. Około 56% ogółu mieszkańców stanowią osoby pomiędzy 20 a 59 rokiem życia.
Na obszarze gminy Lędzin można zaobserwować niewielki, ale systematyczny wzrost liczby ludności. Choć przyrost naturalny na obszarze gminy od kilku lat jest ujemny, saldo migracji stałej jest dodatnie i to należy uznać za zjawisko korzystne.


3.Szkolnictwo i wychowanie - liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych.

Na terenie miasta istnieje 5 szkół podstawowych, 2 gimnazja i 1 szkoła średnia oraz 4 placówki przedszkolne. W ciągu najbliższych 10 lat przewiduje się, że liczba uczniów w poszczególnych szkołach będzie wynosić odpowiednio 1500, 700 i 300 uczniów. Obecnie na jedną szkołę przypada od 150 do 460 uczniów.


4.Organizacje kulturalne.
W Lędzinach znajduje się kompleks sportowo - rekreacyjny „Ośrodek Rekreacyjno - Sportowy Centrum” obejmujący halę sportową i widowiskową, siłownię, basen, saunę, solarium. W gminie odbywają się cykliczne imprezy sportowe o znaczeniu zarówno gminnym i wojewódzkim. Do ważniejszych należy zaliczyć: rozgrywki ligowe w piłce ręcznej i nożnej.
Ważną rolę w życiu miasta spełniają instytucje kulturalne oferujące szeroki i urozmaicony program z udziałem artystów polskich i zagranicznych. Wyróżnia się Miejski Dom Kultury działający pod patronatem Rady Miejskiej w Lędzinach. W zakres działalności Ośrodka wchodzą:
· działalność edukacyjna dla dzieci i młodzieży;
· prowadzenie kół i sekcji zainteresowań /plastycznych, fotograficznych oraz zespołów artystycznych , tanecznych, muzycznych, teatralnych i innych
· prowadzenie Galerii Plastycznej i Malej Galerii Fotografii \"Kontrast\"
· organizacja Imprez w środowiskach wiejskich
· organizacja imprez cyklicznych np. Artystyczny Świat Malucha -Prezentacje,
· Konkurs Poetycki \"Lędziny -moja mała Ojczyma\',
· Spotkania z Muzyką i Poezją


Analiza SWOT/ PEST Lędzin

W poniższych tabelach zostały przedstawione wyniki silnych i słabych stron w gminie.
(reszta pracy w załączniku)

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty