profil

Prawo egzekucyjne

drukuj
satysfakcja 67 % 6 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wojew. SA tworzy i znosi…
Prezydent RP
2.Kadencja prezesa NSA trwa:
Sześć lat
3.rzecznika Dyscy. NSA wybiera:
Kolegium NSA
4.Do rozpoznania sprawy właściwy jest WSA:
Na którego obszarze właściwości ma siedzibe organ AP, którego działalność została zaskarżona
5.Uprawniony do wniesienia skargi do SA jest:
Każdy kto ma w tym interes prawny
Prokurator
Rzecznik Praw Obywatelskich
6.Organ którego działania lub bezczynności są przedmiotem skargi może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości:
Do dnia rozpoczęcia rozprawy
7. Uzasadnienie wyroku SA sporządza się:
W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku
8. Sąd odrzuca skargę:
Jeżeli sprawa nie należy do właściwości SA
Wniesiona po upływie terminu do jej wniesienia
9. od wydanego przez WSA wyroku lub postanowienia kończącego post. W sprawie przysługuje:
Skarga kasacyjna do NSA
10. Wszczęcie egzekucji następuje:
Z chwilą doręcz. Zobowiązanemu tytułu wykonawczego,
Z chwilą doręczenia dłużnikowi zajętej…
11. Organ egzekucyjny wszczyna egz. Adm.
Na wniosek wierzyciela
Na podsta. Wysta. Przez wierzyciela tytułu wykonawczego
Z urzędu jeżeli jest jednoczesnie wierzycielem
12. We wniosku o wszczecie egzek. Adm. Wierzyciel:
Może wskazać srodek egzem. Przy egzem. Obowiązków w charakterze pieniężnym
Musi wskazać srodek egzem……..
13. Wskaż błędną odp. Organem egzekuc. W zakresie egzem. Adm. Obowiązków o charakterze niepieniężnym jest:
Naczelnik właściwego urzędu Skarbowego
14. Organ egzem po otrzymaniu wniosku i tytułu wykonawczego:
Bada z urzędu dopuszcz. Egze. Adm.
15. Zobowiązanemu przysługuje środek zaskarzenia:
Zarzut
Skarga
16. Z żądaniem (wniosku) wyłączenia spod egzekucji może wystąpić:
Zobowiązany
Osoba roscząca sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego
17. przeszukanie odzieży na osobie zobowiązanego poza mieszkaniem przedsię. Zakładem może dokonać:
Egzekutor na podst. Pisemnego polecenia org. Adm.

18. Skarga na przewlekłość postę egzem. Przysługuje:
Zobowiązanemu
Wierzycielowi nebędącemu jednocześnie org.

Egzem.
Podmiotowi, którego interes prawny lub faktyczny został naruszony w wyniku …..
Organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiązku
19. Skargę na czynności egzem. Organu egzem. Lub egzekutora wnosi się w term.
14dni
20. fałszywe jest zdanie. Postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:
Jeżeli obowiązek egzem został określony…
21. Sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić:
Siudmego dnia od zajęcia
22. Termin wniesienia zarzutu wynosi:
Siedem dni od dnia doręczenia zobowiązanemu tytułu wykonawczego
23. Zajęcie wynagrodzenia za prace dokonane jest z chwilą:
Doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy