profil

Pedagogika pracy

poleca 85% 278 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1 Działy pedagogiki pracy i ich podstawowe problemy.
2 Główne nurty myślenia o pracy człowieka
- aspekt, w jakim można ujmować prace człowieka
- filozoficzne konteksty myślenia o pracy
- rola, funkcje, i zadania pracy zawodowej
3 Miejsce i zadanie edukacji zawodowej w nowym systemie edukacyjnym:
- przemiany w sferze metod pracy i ich wpływ na teorię i praktykę kształcenia zawodowego
- kształcenie zawodowe a wyzwania współczesnego rynku pracy
- wpływ integracji europejskiej na teorię i praktykę kształcenia zawodowego
4 Przygotowanie zawodowe, zatrudnienie, praca zawodowa i bezrobocie Rzeczywistość nowej rzeczywistości polskiej.
- nieprawidłowość w sferze zatrudnienia
-bezrobocie- cecha gospodarki wolnorynkowej czy przejaw patologii społecznej
5 Rzeczywistość zakładów pracy w obszarze humanizacji pracy i działalności edukacyjnej.
-zakład pracy i jego struktura oraz podstawowe funkcje
-pojęcia i zadania ogólne humanizacji pracy
- grupy pracownicze i ich problemy edukacyjne
Odpowiedzi !!!

1
działy pedagogiki pracy:
- pedagogika przedzawodowa
- pedagogika zawodowa
-pedagogika zakładu pracy

Problematyka badawcza pedagogiki pracy jest bardzo obszerna, obejmuje zagadnienia, które stanowią przedmiot zainteresowań pedagogiki ogólnej i innych dyscyplin pedagogicznych oraz wielu problemów swoistych wymagających skupienia wokół:
-sylwetki człowieka, jakiego chcemy wychować,
-zadań, jakie będzie wykonywał absolwent po ukończeniu określonej szkoły zawodowej,
-treści, metod, i środków kształcenia, dokształcania, oraz doskonalenia zawodowego
-skuteczności kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego
-skuteczności działań edukacyjnych w miejscu pracy
- warunków osobowych i materialnych przygotowania człowieka do pracy

2

A) Praca jest szczególnym rodzajem ludzkiego działania można ją ujmować w następujących aspektach:
- aspekt filozoficzny pracę traktuje jako wartość, która jest źródłem innych wartości
-aspekt fizjologiczno-psychologiczny traktuje prace jako obiektywną potrzebę a takie jako nieodzowny warunek jego egzystencji
- aspekt społeczny pozwala na kontakty społeczne i na realizacje potrzeb człowieka
-aspekt ekonomiczny stanowi podstawowe źródło i warunek egzystencji człowieka oraz rozwoju gospodarczego kraju.
-aspekt wychowawczy człowiek wykonujący prace podlega nieustannemu rozwojowi osobowemu i społecznemu
-aspekt moralny chodzi o stosunek do pracy sposób jej traktowania i wykonywania.
B) Filozoficzne konteksty myślenia o pracy;
w feudalizmie a szczególnie według panującej wówczas ideologii chrześcijańskiej, prace traktowano różnie : jako konsekwencję „ grzechu pierworodnego” i „dopust boży” ( praca jako pokuta).
W literaturze można wyczytać, że jest: działaniem zmieniającym świat materialny, nastawionym na zaspokajanie ludzkich potrzeb podstawowych i wyższych.
Jan Paweł II uważa ze praca jest dobrem człowieka dobrem jego społeczeństwa.
„ praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi”
Tomasz z Akwinu pracę potraktował jako środek konieczny do utrzymania ciała i duszy oraz jako źródło określonych cnót niezbędnych w celu zbawiania.
Kardynał Wyszyński stwierdza, że: praca ludzka pomimo jej ciężaru jest nasza potrzeba, nasza radością, jest wielkim błogosławieństwem ludzkości

C) Rola pracy zawodowej z życiu każdego człowieka jest ogromna
Stanowi ona nie tylko niezbędny warunek do życia, ale także ważną formę aktywności człowieka. Zadaniem pracy zawodowej jest produkowanie wytworów społecznie wartościowych oraz pełnienie odpowiednich usług, oraz podnoszenie jakości życia jednostki pracującej.
3
A) Współcześnie dąży się do tego, aby przekazywane w procesie kształcenia zawodowego treści gwarantowały maksymalne wiązanie treści i praktyki. Coraz bardziej uwęglenia się korelację pomiędzy zajęciami praktycznymi a teoretycznymi. Wyróżnić możemy kształcenie zawodowe teoretyczne i kształcenie zawodowe praktyczne, często w kształceniu zawodowym ogólnym występuje przewaga jednego z nich, jednak dąży się do kształcenia pratyczno-teoretycznego. Wymogi współczesnego rynku pracy kładą coraz bardziej nacisk na umiejętności praktyczne a nie jak do tej pory było na wiedzę teoretyczną. Dlatego też pracodawcy oczekują wykwalifikowanych fachowców, fachowców, więc powiązanie teorii z praktyką pozwala na zdobycie kwalifikacji zawodowych.

B) kształcenie zawodowe możemy rozpatrywać jako stan wiedzy i jako proces. Pod pojęciem kształcenie zawodowe zazwyczaj pokłada się różne typy szkół zawodowych i różne poziomy kształcenia, a także możemy tu włączyć szkoły wyższe. A więc jako szkołę zawodową rozumiemy instytucje oświatowo-wychowawczą, która umożliwia młodzieży i dorosłym zdobycie wykształcenia zawodowego na odpowiednim poziomie wraz z elementami wykształcenia ogólnego oraz jako szkołę doprowadzająca do kwalifikacji zawodowych. W wyniku coraz to większych wymogów rynku pracy zaczęto profilować szkoły średnie, jednak liceum techniczne czy też profilowane licea są jedynie szkołami prozawodowymi. Współczesny rynek pracy stawia wyzwania wysokie oczekuje fachowców – specjalistów, wiec szkolnictwo musi przejąć idee wychowania człowieka- obywatela- pracownika zarazem.

C) Wpływ integracji Europy jest rzeczywistością naszej codzienności, chodzi o dojście do europejskiego wymiaru edukacji, szczególnie edukacji zawodowej. Standard kwalifikacji zawodowych to zakres wiedzy i umiejętności zawodowych wraz z zestawem sprawdzianów teoretycznych i praktycznych. Wpływ na teorię i praktykę ujęty jest w obszarach celów edukacyjnych wiedza – umiejętności - postawy a wiec teoria i praktyka jest także naciskiem ze strony Unii Europejskiej.

4
A) Nieprawidłowością w sferze zatrudniania jest oczekiwanie kwalifikacji kluczowych lub mistrzowskich
B) Bezrobocie to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i poszukujących jej. W warunkach gospodarki rynkowej przyjmuje się, że: bezrobocie w nadmiernych wymiarach powoduje wytwarzanie się swoistej patologii społecznej. Bezrobocie według mnie jest przejawem patologii społecznej, ponieważ miliony ludzi w okresie swojej aktywności zawodowej, mimo usilnych starań znaleźć pracy a przy czym wykonać swojej powinności, jaką jest praca zawodowa.
5
A) Potocznie przez zakład pracy rozumie się każda wyodrębnioną jednostkę organizacyjna, która zatrudnia pracowników i funkcjonuje na zasadach określających jej powstanie i działanie. Najogólniejszym i podstawowym działaniem każdego zakładu pracy jest produkowanie dóbr oraz pełnienie usług, które zaspokoją stale rosnące potrzeby społeczeństwa.
Funkcje zakładu pracy to funkcja produkcyjna i usługowa.
Produkcyjna funkcja zakładu pracy wiąże się z dwoma systemami:
• system technologiczny – maksimum efektów przy minimum zabiegów
• system ekonomiczny –maksimum wartości przy minimum kosztów.
Społeczną strukturę zakładu pracy można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach:
• jako formalna organizację to znaczy układ stosunków określonych przepisami , systemem oficjalnych stanowisk, oraz zależnością stosunków służbowych . Podstawowe elementy formalnej organizacji to specjalizacja, hierarchia wiedzy, procedura w zakresie łączności i przepływu wiedzy oraz koordynacja.
• jako organizację nieformalna – jest ot układ stosunków które są przeciwieństwem do układu formalnego

B) Przez pojecie humanizacji pracy przyjęło się rozumieć całokształt przemian w traktowaniu pracy ludzkiej, uwarunkowanych współczesna kulturą pracy i postępem naukowo-technicznym prowadzącym do nadania warunką pracy człowieka charakteru w pełni humanistycznego.
Do istotnych właściwości humanizacji pracy zaliczamy:
• widzenie człowieka jako podmiotu pracy
• bezpieczeństwo podczas wykonywania prac
• zwiększenie czasu wolnego na odpoczynek i doskonalenie osobowości
• czynny udział w kontrolowaniu procesów technologicznych oraz społecznych
• przezwyciężenie podziału pracy umysłowej i fizycznej po przez podwyższanie wykształcenia robotników
• traktowanie pracy jako podstawowego miernika wartości człowieka .

C) Grupy pracownicze:
• pracownicy okresowo związani z zakładem pracy
• pracownicy nowo przyjęci
• pracownicy ze średnim i dłuższym stażem pracy
• pracownicy w okresie przedemerytalnym
• emeryci którzy formalnie nie są już pracownikami lecz nadal związani są z zakładem pracy a także inne osoby zwolnione z pracy
Do grupy pracowników związanych z zakładem pracy zalicza się:
• uczniów różnych szkól zawodowych odbywających zajęcia praktyczne
• uczniów szkół zawodowych i studentów uczelni wyższych odbywających zajęcia praktyczne
• stażystów ( w tym absolwentów na stażu)
• pracowników sezonowych
Problem edukacyjny polega głownie na tym, że zakłady pracy nie traktują serio tej grupy i nie czują się zobowiązani do realizowania programu praktyk np. w przypadku praktyk na podstawie umowy ze szkołą

Do grupy pracowników nowo przyjętych do pracy zaliczany:
• absolwentów szkół zawodowych
• absolwentów szkół wyższych
• pracowników o dłuższym oraz bogatszym doświadczeniu zawodowym i społecznym którzy zmienili miejsce pracy lub przekwalifikowali się
• pracowników podejmujących prace zawodową po raz pierwszy lecz nieposiadający kwalifikacji zawodowych
• uczniów szkół zawodowych przyjmowanych w celu odbywania praktycznej nauki zawodu
Główne problemy edukacji to: absolwenci szkół zawodowych, którzy mieli już kontakt z danym zakładem pracy zazwyczaj czują się swobodnie dobrze zaś są i tacy, którzy uważają, że wszystko wiedzą, umieją a w praktyce okazują się nieudolni. Pracownicy o dłuższym stażu pracy, którzy np.: zmienili swoje miejsce pracy są grupą stosunkowo trudną, ponieważ legitymują się istniejącymi już wcześniej powiązaniami.
Pracownicy podejmujący prace zawodową po raz pierwszy i niemający kwalifikacji zawodowych czują się niepewnie. Pracownicy nowo zatrudnieni, zatrudniani są w celu odbywania zajęć praktycznych.

Pracownicy ze średnim i dłuższym stażem pracy
Stanowią oni niezmiernie cenną i interesującą grupę, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia grupa ta gwarantuje wysoką wydajność pracy są to pracownicy, którzy są w stanie wiele zdziałać i na których można polegać.

Pracownicy w okresie przedemerytalnym
Odznaczają się tym, że niekiedy dochodzą do szczytowych osiągnięć wysokiej pozycji zawodowej i społecznej zyskują szacunek całej załogi pełnią role ekspertów w swoim zawodzie. Problemem tej grupy może być np.: przygotowanie pracowników do zmiennych warunków życia.

Emeryci i osoby zwolnione z pracy
Zaliczamy tu ludzi należący do grupy wiekowej: okresu emerytalnego i ludzi trzeciego wieku.
Osoby zwolnione z pracy zdane są na łaskę urzędu pracy jednak zakład pracy powinien, choć w małym stopniu czuć się zobowiązany wobec swoich pracowników.
Zakład pracy powinien emerytowi zapewnić udział w różnych imprezach, wycieczkach, a nawet uwzględniać te osoby przy przyznawaniu nagród i odznaczeń.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 9 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy