profil

Pedagogika społeczna- sciąga

poleca 85% 129 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bad, ankietowe mają charakter bad, ilościowych i są przeprowadzane w celach sondażowych i czy dany problem istnieje, jaki jest jego zasięg albo w celach poznania opinii na dany temat.3 rodzaje ankiet: *prasowa, *pocztowa, *środowiskowa czyli rozdawana. -Rozpatrywać naukowo można tylko te ankiety, na które udzielono 80% i więcej poprawnych odpowiedzi. -Podstawowym narzędziem jest kwestionariusz ankiety, który powinien zawierać : *tytuł literacki, *apel, wezwanie mobilizujące do wypełnienia. Powinien zawierać wyjaśnienia - dlaczego badany bierze w niej udział oraz gwarantować anonimowość. Forma jej to: jak najmniej słów, a jak najwięcej treści. Nie istnieje idealny wzorzec jednego kwestionariusza na ten sam temat w różnych rodzajach środowisk.Rodzaj ankiety środowiskowej: *regionalny, *zawodowy, * klasowy.Budowa kwestionariusza rozpoczynamy od: & Określenie celu, przedmioty i podmiotu bad, zgodnie ze sformułowanym problemem badawczym, (dla kogo jest przeznaczony) # zaczynamy od pytań prostych, dotyczących mało skomplikowanych spraw, które mogłyby pobudzić bad, dalszym przebiegiem badań. #należy stosować formy grzecznościowe, #nie należy stosować terminów naukowych lub pseudonaukowych, starając się o jednakowe brzmienie #nie należy zadawać pytań na tematy drażliwe i dotyczące osobistych spraw (margines intymności), #należy przechodzić z jednej gr, pytań do innych dopiero po wyczerpaniu wszystkich pytań, aby unikać skoku myślowego i chaosu u os, bad. # pytania powinny być napisane zgodnie z porządkiem logicznym i merytorycznym. # Pytania o dane osobowe umieszczamy zawsze na końcuRodzaje pytań: I. Pyt. Zamknięte - to pytania, które proponuje badanemu do wyboru, z pośród różnych podanych odpowiedzi. 1.pyt alternatywa - to pyt, w których można wybrać jedną z dwóch wykluczających się odp. 2.pyt dyzjunkcja - to pyt, w którym można wybrać jedną z kilku wykluczających się odp.3.pyt kafeteria - to pyt, w którym proponuje się badanemu szereg wszystkich możliwych odp, jakich można udzielić na to pyt.( badacz musi być doskonale przygotowany merytorycznie).&kafeteria dysjunktywna - jest to pyt, w którym można wybrać tylko jedną z podanych odp.&kafeteria koniunktywna - to pyt, w którym można wybrać kilka z pośród podanych odp. zaznaczając kolejność ich wyboru. &kafeteria pół zamknięta - to pyt w którym można wybrać jedną, dwie spośród podanych odp. i/lub dopisać własną. 4. Pytanie dialog - Kiedy chodzi o zbadanie spraw wrażliwych, osobistych czy trudnych, wówczas przedstawia się bad, dialog prowadzony między dwiema fikcyjnymi osobami, prosząc bad, w pytaniu podanym pod dialogiem, by wypowiedział z którą osobą podziela swoje poglądy bądź nie.5. pyt. Historyjka, opowiadanie - Dotyczy skomplikowanych i drażliwych spraw tak jak w dialogu. Badacz przedstawia historyjkę a potem zadaje pytania.6. Obrazki, foto, rys - stosuje się je do poznania opinii, poglądów, znajomości pewnych faktów, stosowane są gł u dzieci nie czytających. Wybieramy taki obrazek który wywołuje u dziecka emocje i skłania go do powiedzenia coś o sobie. 7.pyt. skala - służy do pomiaru natężenia pewnych postaw, opinii a także ich zmiany. Np: czy jest pan/pani zadowolony(a) z wybranego kierunku studiów?a)skala 3-stiopniowa jednostronna ( można przyporządkować do nich liczby i zmienić na skale0- jestem b. zadowolony, - jestem zadowolony- nie mam zdaniab)skala wielostopniowa jednostronna- jestem b. zadowolona- jestem zadowolona- jestem częściowo zadowolona- raczej jestem zadowolona - nie mam zdaniac)skala 3-stopniowa 2-stronna- jestem b. zadowolona - jestem zadowolona - nie mam zdania- jestem b. nie zadowolonad)skala wielostopniowa 2-stronna- jestem b. zadowolona- jestem zadowolona- jestem częściowo zadowolona- raczej jestem zadowolona - nie mam zdania- raczej nie jestem zadowolona itp.II. pyt otwarte - to pyt, w których pozostawia się bad, całkowitą swobodę udzielenia odp. zostawiając stosowną ilość miejsca, a w wywiadzie notując słowo w słowo co mówi bad.1.Pyt. filtrujące - stosowane są po to aby wyeliminować do dalszych pyt, os, które nie mają w tej sprawie nic do powiedzenia.2. pyt, półotwarte - to pyt, w których przedstawia się bad, w pierwszej części możliwości wyboru 1z 2 odp a następnie prosi się do by dopisał w drugiej części pyt, odp własną


SOCJOMETRIA: 1962- M-N Kof w Genewie przjyęto iż socjometria stanowi podst metodę diagnozy kontaktów interpersonalnych w grupie zwłaszcza w klasie szkolnej od tej pory uznano tą metodę za obligatoryjną pracy nauczyciela. Za twórcę socjometrii uważa się Jana Moreno, opracowanie techniczne zostało przedstawione przez URIO BRONFENBRENNER’a. Na grunt Polski socjometrię przeniósł Marek PILKIEWICZ- autor skali akceptacji. Celem badania socjometrycznego jest:-identyfi jedn wymagających specjalnych zabiegów wychowawczych-identyf jedn szczególnie atrakcyjnych dla grupy-identyf jedn izolowanych i odrzuconych w grupie-diagnoza zewnętrzna struktury grupy-porównanie grup między sobąTECHNIKI SOCJOMETRYCZNE:1)technika J. Moreno-zwana inaczej tech klasyczną 2)technika samooceny socjometrycznej , w której zadajemy pytanie każdemu członkowi grupy o to kto jego zdaniem go wybrał, a kto odrzucił.3)technika- zgadnij KTO TO? Podając opis pewnej osoby prosi się badanych o wskazanie kto w danej grupie spełnia te kryteria. 4)technika szeregowania ramowego polega na uporządkowaniu wszystkich członków danej grupy z wyjątkiem siebie pod wzgl podanego kryterium5)technika porównywania parami członków grupy pod wzg podanego kryterium i wybór osoby, która w największym stopniu spełnia to kryterium.WNIOSEK: socjometria bada przyjęcia, czyli atrakcje albo też wybory pozytywne oraz odzwierciedla inaczej repulsje czyli wybory negatywne. W strukturze wewnętrznej każdej grupy dochodzi do ciągłej fluktacji we wzajemnych relacjach sympatii i antypatii, ale zawsze wyodrębnić można uczniów o wysokim, przeciętnym lub niskim statusie socjometrycznym dlatego badanie socjometr nie może być jednorazowe i winno być przeprowadzone co najmniej dwukrotnie. Najlepiej robić to na początku (po 2,3 tyg) roku szkolnego i na zakończenie najlepiej w maju. Dopiero wówczas wychowawca otrzyma obiektywne podstawy do planowania pracy z grupą, pojedynczymi uczniami. Badanie socjometryczne- w tej samej grupie umożliwia dokonanie analizy efektów pracy wychowawczej. PRZYGOTOWANIE BADAŃ: Podstawą staje się określenie kryterium socjometrycznego, jest to: - specyficzna sytuacja społ (założona lub realistyczna) będąca podstawą do dokonania wyboru osób z danej grupy społ. odp wymaganiom podanym w instrukcji, jednakże kryterium socjometryczne musi:1)jasno ukazać rodzaj i istotę aktywności zgodnie z którą osoby badane mogą dokonać wyboru2)powinno dot.działalności dobrze znanej członkom grupy3)powinno być oparte na silnych, względnie trwałych stosunkach interpersoonalnych 4)powinno stwarzać możliwości dokonywania wyboru między członkami grupy bez zmieniania dotychczasowej struktury grupy. Optymalne jest stosowanie kilku kryteriów ale nie więcej jak 5Jest ona obiektywna i uniwersalna.WARUNKI BADANIA:1)dobry kontakt z grupą (to nie może być nieznana osoba)2)wyjaśnienie celu badania z zapewnieniem możliwości wprowadzenia zmian, uwzględnienia wyników badań.3)rękojmia tajemnicy (wybory dokonywane przez badanych są tajemnicą)WNIOSEK: analiza socjogramów i wskaźników socjometrycznych musi być przeprowadzona zgodnie z założeniami statystycznymi:1)są to wybory jednostronne pozytywne nie odwzajemnione2)pary3)siemi i kliki- kilka oznaczonych grup, osób wybierających się wzajemnie przy czym nie wszystkie wybory są odwzajemnione4)gwiazda socjometryczna- zostaje nią osoba która uzyskała 50% głosów pozytywnych +1

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy