profil

Terenowe organy administracji publicznej

poleca 85% 707 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TERENOWE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Terenowe organy administracji publicznej:
Organy administracji państwowej
Organy administracji samorządowej

Terenowy organ administracji ogólnej: wojewoda 16

Terenowe organy administracji socjalnej:
WKZ, Kurator
IS, IH, IB, IOR, IW…
ARRR, AOŚ, AON
PSP, KWP, KWSG

Terenowe organy administracji państwowej:
Terenowe organy administracji specjalnej zespolone są z wojewodą. Zespolenie to ma charakter personalny i kompetencyjny.
Zespolenie personalne polega na tym, iż wojewoda powołuje kierowników zespolonych służb i inspekcji w porozumieniu z właściwym ministrem lub po zasięgnięciu jego opinii.
Zespolenie kompetencyjne polega na tym, że wojewoda koordynuje działalność administracji zespolonej, np. składane są mu doroczne sprawozdania.

Kompetencje wojewody jako organu administracji państwowej o kompetencji ogólnej
1. reprezentuje Rząd RP w województwie
2.odpowiada za wdrażanie polityki państwa w województwie
3.wykonuje inne zadania państwowe, np. podpisuje kontrakty wojewódzkie,
4.koordynuje prace administracji zespolonej,
5.nadzoruje prace podporządkowanej adm. Państwowej w trybie instancyjnym,
6.nadzoruje działalność samorządu tylko pod względem zgodności z prawem
7.kieruje pracami urzędu wojewódzkiego

Samorząd terytorialny:
Samorząd wojewódzki Wspólnota osób zamieszkujących województwo
Samorząd powiatowy Wspólnota osób zamieszkujących powiat
Samorząd gminny Wspólnota osób zamieszkujących gminę

Samorząd terytorialny tworzy lokalna wspólnota mieszkańców zamieszkujących dane terytorium.
Cechy:
•Ma osobowość prawną, własny majątek,
•Działa autonomicznie, jego samodzielność podlega kontroli sądowej i prawnej
•Organy samorządu wybierane są w sposób demokratyczny w wyborach bezpośrednich lub pośrednich,
•Ma prawo stanowienia prawa lokalnego
•Ustrój określają przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisy wewnętrzne

Organy samorządu terytorialnego:
Samorząd gminny
Organ stanowiący:
Rada gminy, prezydium
Organ wykonawczy:
Wójt, Burmistrz, Prezydent
Urząd Gminy, Miasta, Miasta na prawach powiatu


Zadania samorządu gminnego:
Własne:
Utrzymanie czystości, wywóz śmieci, utylizacja odpadów
Drogi gminne, opieka nad cmentarzami, stadionami
Szkoły podstawowe, żłobki, przedszkola
Gminne ośrodki zdrowia, kultury
Zlecone:
Akta stanu cywilnego
Rejestracja pojazdów

Organy samorządu terytorialnego:
Organ stanowiący: Rada Powiatu
Organ wykonawczy: Zarząd, Starosta, Urząd Powiatowy


Zadania samorządu powiatowego
Własne
– Szkoły średnie,
– Szpitale powiatowe, poradnie
– Domy opieki społecznej
– Transport i drogi między gminne
– Przeciwdziałanie bezrobociu, PUP
Zlecone
--Koordynacja działalności Komendy Policji, PSP, PIOŚ

Organy samorządu wojewódzkiego:
Organ stanowiący: Sejmik wojewódzki
Organ wykonawczy: Zarząd Marszałek, Urząd Marszałkowski

Zadania samorządu wojewódzkiego:
Realizuje politykę rozwoju regionalnego całego województwa poprzez:
–Projekty regionalne finansowane z UE
– Kontrakty regionalne z funduszy strukturalnych, spójności, rozwoju regionów wiejskich
Nadzoruje wojewódzkie szpitale, WZOZ
Nadzoruje wojewódzkie instytucje kultury (teatr, filharmonia, woj. biblioteka publiczna.
Odpowiada za drogi wojewódzkie
Inicjuje powstawanie państwowych wyższych uczelni zawodowych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty