profil

Nauka administracji

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nauka administracji:
Nauka administracji
Nauka prawa administracyjnego
Nauka polityki administracyjnej


Nauka administracji
Zajmuje się administracją rzeczywistą, taką jaką ona jest, a więc bada system administracji publicznej w określonym czasie i miejscu
Bada otoczenie administracji oraz związki zachodzące pomiędzy administracją a otoczeniem; zajmuje się wpływem ustroju państwa na kształt administracji
Bada struktury organów administracyjnych i wzajemnego powiązania aparatu administracyjnego
Zajmuje się kadrami w administracji
Bada funkcjonowanie aparatu administracyjnego
Zajmuje się problematyką kontroli w administracji
Zajmuje się sprawami techniki w administracji
Ma powiązania z takimi gałęziami wiedzy jak: socjologia, statystyka, prakseologia, psychologia, ekonomia, informatyka, teoria organizacji i zarządzania


Administracja publiczna
Zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach
Michał Kulesza
Działalność państwowa, która nie jest ustawodawstwem, ani wymiarem sprawiedliwości
Walter Jellinek
Ma ścisły związek z zasadą trójpodziału władz. Władza wykonawcza odpowiada za sprawy państwa, wykonanie ustaw i zajmuje się rządzeniem.

Nauka prawa administracyjnego
przedmiot: obowiązujące przepisy prawne dot. zadań, struktury i form działania administracji publicznej, treść praw i obowiązków adresatów norm prawa administracyjnego
analityczno-prawna metoda badawcza, czyli co wynika z przepisów
świat norm i ich wykładni, stusunków prawnych

Nauka polityki administracyjnej
Wiedza dot. ustalania dla administracji programów działania
Ocena tych programów
Weryfikacja programów w toku realizacji przez administrację
Program z reguły ustalany poza administracją
PRZYKŁADY: polityka gospodarcza, rolna, oświatowa, zdrowotna

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta