profil

Komitet Regionów

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Komitet Regionów

Jaka jest rola Komitetu Regionów?
v Pełnienie funkcji rzecznika samorządów lokalnych i regionalnych w procesie opracowywania prawodawstwa unijnego (70% przepisów wdrażanych jest na szczeblu lokalnym i regionalnym)
v Przybliżanie Unii obywatelom i rozpowszechnianie kultury pomocniczości
v Odgrywanie roli forum, na którym regiony i miasta mogą dzielić się wzorcowymi rozwiązaniami i uczestniczyć w dialogu z instytucjami europejskimi

Trochę historii
v 1992 Traktat z Maastricht: utworzenie KR-u
v 1994 1. sesja plenarna w Brukseli
v 1995 Wzrost liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE
do 15 państw)
v 1997 Traktat amsterdamski: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego)
v 2003 Traktat nicejski: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialni przed obieralnym zgromadzeniem
v 2004 Wzrost liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw)
v 2004 Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy: umocnienie politycznej roli KR-u i jego pozycji wśród unijnych instytucji
v 2007 Wzrost liczby członków KR-u z 317 do 344 (po rozszerzeniu UE do 27 państw)

KR w skrócie
v 344 członków – przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych + 344 zastępców
v 27 delegacji krajowych
v 4 grupy polityczne
v 6 komisji tematycznych

Członkowie KR-u
v Przedstawiciele samorządów lokalnych
i regionalnych
v Oficjalnie mianowani przez Radę na
wniosek państw członkowskich
v Czteroletnia kadencja, odnawialny mandat

Struktura organizacyjna
Przewodniczący
v Na czele Komitetu stoi przewodniczący; kieruje on sesjami plenarnymi i reprezentuje Komitet na zewnątrz
v Obecny przewodniczący (2006-2008):
Michel DELEBARRE (PSE, FR),
mer Dunkierki i deputowany do parlamentu francuskiego
v Obecny pierwszy wiceprzewodniczący (2006-2008):
Luc VAN den BRANDE (PPE, BE),
członek Senatu Belgii i Parlamentu Flamandzkiego
v Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący są wybierani przez członków Komitetu na okres dwóch lat
v Ponadto wybierany jest jeden wiceprzewodniczący
z każdego państwa członkowskiego

Prezydium
v Skład: 60 członków (liczba przedstawicieli poszczególnych państw odzwierciedla ich demografię i układ sił politycznych)
v Przewodniczący i pierwszy wiceprzewodniczący
v Jeden wiceprzewodniczący z każdego państwa członkowskiego
v Czterech przewodniczących grup politycznych
v 27 innych członków
v Prezydium organizuje prace KR-u
v Zbiera się siedem razy w roku
v Ustala porządek obrad sesji plenarnych
v Określa program polityczny KR-u
v Przydziela opinie komisjom
v Podejmuje decyzje o przygotowaniu opinii z inicjatywy własnej

Grupy polityczne

Komisje
v COTER – Komisja Polityki Spójności Terytorialnej
v ECOS – Komisja Polityki Gospodarczej i Społecznej
v DEVE – Komisja Rozwoju Zrównoważonego
v EDUC – Komisja Kultury, Edukacji i Badań Naukowych
v CONST- Komisja Spraw Konstytucyjnych, Sprawowania Rządów
w Europie oraz Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa
i Sprawiedliwości
v RELEX – Komisja Stosunków Zewnętrznych i Współpracy Zdecentralizowanej
v oraz Komisja Spraw Finansowych i Administracyjnych (CAFA)

Sesje plenarne
v Posiedzenie pełnego składu KR-u
v Pięć razy w roku
v Przyjmowanie opinii oraz debaty polityczne

Konsultacja obowiązkowa
v Spójność gospodarcza
i społeczna
v Edukacja i młodzież
v Kultura
v Zdrowie publiczne
v Sieci transeuropejskie
v Transport
v Zatrudnienie
v Sprawy socjalne
v Ochrona środowiska
v Europejski Fundusz Społeczny
v Kształcenie zawodowe

Konsultacja fakultatywna
v Rada, Komisja lub Parlament mogą zasięgać opinii KR-u, ilekroć uznają to za stosowne
v KR może wydawać opinie z inicjatywy własnej, ilekroć uzna to za stosowne
v KR może postanowić o wydaniu opinii, jeśli zwrócono się o nią również do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i jeśli uzna, że kwestia dotyczy szczególnych interesów lokalnych i regionalnych

Powstawanie opinii

Rodzaje konsultacji
v Opinie o charakterze doradczym
v Rezolucje – deklaracje przyjmowane w trybie przyspieszonym
v Opinie perspektywiczne – sporządzane przez KR, zanim Komisja Europejska opracuje zieloną lub białą księgę w danej sprawie
v Raporty perspektywiczne – sporządzane przed publikacją wniosku Komisji Europejskiej
v Analizy oddziaływania – służące ocenie wpływu realizowanej polityki na szczeblu lokalnym i regionalnym
v Opracowania – w sprawie różnych aspektów lokalnego i regionalnego wymiaru UE

KR a rozszerzenie UE
KR w Traktacie ustanawiającym konstytucję dla Europy
v KR może wnieść do Trybunału Sprawiedliwości sprawę w obronie swych prerogatyw
v KR może wnieść sprawę o niezgodność aktu prawnego z zasadą pomocniczości
v Kadencja członków wydłuża się z 4 do 5 lat
v W porządku protokolarnym KR z racji swego politycznego charakteru znajduje się przed EKES-em.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Więcej informacji