profil

Rewizjoniści - Nowa Organizacja Syjonistyczna ( NOS )

poleca 85% 157 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Powstanie partii

Ruch rewizjonistyczny zapoczątkował Włodzimierz Żabotyński w r. 1923 prze założenie tzw. grupy aktywistów wysuwającej w stosunku do Anglii postulaty żydowskiej akcji kolonizacyjnej w Palestynie. Większe skupisko rewizjonistów znajdowało się w Krakowie wywodzili się ze środowiska studenckiego ich wzrost wiąże się ściśle z załamaniem fali emigracyjnej do Palestyny oraz gospodarczym kryzysem w kraju . Uwaga społeczeństwa żydowskiego była skupiona na sprawie złagodzenia kryzysu gospodarczego, chodziło przede wszystkim o nowelizacje ustawy o państwowym podatku przemysłowym. Gdy Minister Skarbu wycofał się z ustępstw społeczność żydowska rozpoczęła bierny strajk tzn. zamykanie sklepów i manifestowanie niezadowolenia na wiecach protestacyjnych2. Rewizjonisci ta sytuacja oskarżali dotychczasowe władze syjonistyczne czym zyskali sobie znaczne poparcie.
W czerwcu 1926r. podczas III konferencji syjonistów warszawskich rewizjoniści po raz pierwszy stworzyli program który zakładał :

· Rozwój planowanej imigracji do Palestyny
· Zmiana polityki władz mandatowych
· Zmiana zasad regulacji imigracji
· Reformę prawodawstwa palestyńskiego min prawa celnego i podatkowego
· Zmian zasad regulacji imigracji do Palestyny 3

Od 1931 r. rozpoczyna się konflikt miedzy syjonistami a rewizjonistami, głównym powodem była polityka syjonistów prowadząca do podporządkowanie wszystkich organizacji syjonistycznych biorących udział w kongresie jednemu kierownictwu mianowicie wybieranej Egzekutywy Światowej Organizacji Syjonistycznej bez której zgody żadna partia nie mogła prowadzić samodzielnej polityki w sprawach palestyńskich. Tej polityce sprzeciwił się Włodzimierz Żabotyński i na IV konferencji Światowej Rewizjonistów w Krakowie odmówił uznania dyscypliny wobec Egzekutywy i wymówił posłuszeństwo Światowej Organizacji Syjonistycznej. Przeprowadził plebiscyt wewnątrzpartyjny w wyniku którego za utworzeniem nowej organizacji było 170.000 tys. członków natomiast przeciwko 3.500 tys4.


Przywódca Rewizjonistów

Ruch rewizjonistyczny jest ściśle związany z osobą Włodzimierza Żabotyńskiego, urodzonego w Odessie w 1880 r. Wywodzi się z biednej rosyjskiej rodzinie żydowskiej. Nie odebrał typowego wykształcenia żydowskiego z zawodu był literatem, politykiem i dziennikarzem. Już w wieku 16 lat opublikował po raz pierwszy artykuł w gazetach odesskich, następnie został wysłany jako korespondent do Szwajcarii a później do Włoch tam pisał pod pseudonimem Altalena i również podjął studia prawnicze.Działalność publicystyczna rozpoczął w wieku 37 lat natomiast polityczna już w wieku 30.Po raz pierwszy swoimi zdolnościami politycznymi błysnął w 1906 r. na konferencji helsingforskiej syjonistów rosyjskich gdzie brał udział w redagowaniu programu helsingforskiego. Drugim znamiennym etapem działalności było utworzenie podczas I wojny światowej pierwszego legionu żydowskiego w Aleksandrii a później następnego na frocncie palestyńskim tam również odznaczył się jako dobry dowódca zdobywając przejście prze Jordan5. Potem wojska żydowskie zostały zdemobilizowane, ponieważ Anglia obawiała się konfliktów z Arabami. Rola jaką odegrał w tym okresie uczyniła z niego jednego z najbardziej znanych działaczy syjonistycznych. To on sformułował szereg haseł rewizjonistycznych które stanowia credo aż do dzisiaj.W roku 1921 został wybrany do rady wykonawczej obecnie Światowa Organizacja Syjonistyczna. W roku 1923 na skutek konfliktu z jej przewodniczącym Chaimem Weizmannem Żabotyński ustąpił z tej funkcji. W 1923 r. doprowadził do powstania paramilitarnej organizacji „ Brith Trumpeldor” ( Betar) nastepnie w kwietniu w Paryżu utworzył Związek Syjonistów Rewizjonistów będący częścią Światowej Organizacji Syjonistycznej której w 1935 r. nie podporządkował się i wypowiedział posłuszeństwo tworząc Nową Organizację Syjonistyczną. Partia w konsekwencji podzieliła się na 3 części, najbardziej znacząca była organizacja Irgun, założona przez Davida Raziela, w której znajdowali się również tacy syjoniści jak Uri Zvi Greenberg i Abba Ahimeir. Opowiadali się oni za niezależnymi działaniami na terenie mandatu brytyjskiego w Palestynie i walką przeciwko żydowskim ruchom lewicowym, Brytyjczykom i Arabom (podczas gdy Żabotyński chciał współpracować z Brytyjczykami). Kiedy niemieckie wojska ruszyły na podbój Europy, Żabotyński znalazł się w USA, gdzie zmarł na zawał serca w roku 1940. Młodzi Żydzi z założonej przez niego organizacji Betar stali się cztery lata później członkami Żydowskiego Związku Wojskowego, który stawił opór podczas powstania w getcie. Żabotyńskiemu często zarzucano fanatyzm i otwarte nawiązywanie do metod faszystowskich. Opinie te powszechne były wśród wielu syjonistów, m.in. sam Chaim Weizmann oskarżał go o sympatię do totalitaryzmu. Była to m.in. konsekwencji jego stosunku do kwestii rasowej (Żabotyński pisał: "zachowanie integralności naszego narodu jest możliwe tylko poprzez utrzymanie czystości rasy").


Program Partii

Pierwszy raz do sformułowania programu partii doszło w 1926r. podczas III konferencji syjonistów warszawskich zakładał on :

· Rozwój planowanej imigracji do Palestyny ( wyboru materiału ludzkiego miała by należeć do organizacji syjonistycznej)
· Zmiana polityki władz mandatowych
· Zmiana zasad regulacji imigracji
· Reformę prawodawstwa palestyńskiego min prawa celnego i podatkowego które w znacznym stopniu doprowadzają do ruiny gospodarczej średnio zamożnych żydów.
· Zmian zasad regulacji imigracji do Palestyny 6


We wrześniu 1935 r. odbywa się w Wiedniu Kongres Nowej Organizacji Syjonistycznej na którym doszło do rozszerzenia programu partii, ustalono tam miedzy innymi :


· Nieograniczona imigracja Żydów do Palestyny i Transjordanii
· Utworzenie żydowskiej siły zbrojnej na terenie Palestyny
· Uznanie zasady solidarności klas i rozstrzyganie sporów na zasadzie arbitrażu
· Utworzenie państwa żydowskiego obejmującego Palestynę w granicach historycznych
· Oskarżanie Anglii o nie wywiązywanie się z Deklaracji Balfoura
· Przeciwstawienie się udziału nie syjonistów w dziele odbudowy Żydowskiej Siedziby Narodowej
· Finansowanie odbudowy państwa przy pomocy pożyczek udzielonych przez światowe żydostwo
· Opracowanie 10 letniego planu utworzenia większości żydowskiej w Palestynie mającego na celu przesiedlenie 1,5 mln emigrantów ( z Polski miałoby wyjechać 750.000 Żydów)
· Objęcie w ramach NOS wszystkich warstw społeczeństwa żydowskiego dla objęcia planu 10 letniego
· Zebranie około 3 mil. zł na utworzenie banku robotniczego dla robotników niesocjalistycznych w Palestynie.
· „ kultywowanie tradycji religijnej bez ograniczenia indywidualnej wolności sumienia i myśli „ miało to na celu zdobycie zwolenników wśród ortodoksji żydowskiej7

Dn. 9. IX 1936 r. w wyniku kampanii prowadzonej przez Żabotyńskiego doszło do rozwoju założeń programowych w których zostało ujęte :

· Pojednanie z Arabami zaraz po utworzeniu większości żydowskiej w Palestynie
· Przeprowadzenie Żydowskiej Pożyczki Narodowej
· Zorganizowanie żydowskiego garnizonu wojskowego w Palestynie
· Wprowadzenie do Palestyny w ciągu 1 roku 0,5 mln Żydów 8

Na początku 1939 r. doszło do modyfikacji programu partii przyjętego przez konwent w Pradze w myśl wskazówek Maksa Nordaua, wynikało to z katastrof, jakie spadały na skupienia żydowskie w centralnej i wschodniej europie. Plan składał się z następujących części:

· Okres wstępny
· Okres 1
· Okres 2
· Okres 3
· Zatrudnienie 100.000 sił roboczych w przemyśle palestyńskim
· Sfinansowanie uprzemysłowienia
· Rozwój innych gałęzi przemysłu
· Narodowa służba pracy
· Służba bezpieczeństwa
· Pożyczka międzynarodowa
· Palestyński bank emisyjny
· Rozmiary i funkcje kapitału prywatnego
· Transfer kapitałów
· Transport
· Kolonizacja Negewu
· Transjordania9

Celem ostatecznym było utworzenie państwa narodu żydowskiego po obu stronach Jordanu, w programie można się doszukać często elementów liberalizmu, wiąże się to zapewne z samą osobą Żabotyńskiego, który był reprezentantem klas średnich a zarazem przeciwnikiem lewicowych syjonistów.10

Działalność Partii

Po wystąpieniu ze Światowej Organizacji Syjonistycznej i utworzeniu N. O. S. w styczniu odbywa się w Krakowie II Światowa konferencja organizacji młodzieży rewizjonistycznej Brith Trumpeldor posiadającej już około 70 tys. członków, był to tylko wstęp do VI Światowej Konferencji Syjonistów-Rewizjonistów gdzie dominującą role odegrał przywódca czyli Włodzimierz Żabotyński który stał na czele nowo wybranej egzekutywy. Tam ustalono szereg rezolucji min :

· Przeciw polityce Rządu Palestyńskiego w sprawie nielegalnych emigrantów
· Za udziałem w Światowym Kongresie Żydowskim
· Przeciw postulatowi dyscypliny wobec Egzekutywy
· Za potwierdzeniem układów pokojowych zawartych z lewicą syjonistyczną11


Następnie Żabotyńksi rozpoczyna akcję propagandowa , w tym celu ściąga do kraju jednego z przywódców Jakoba de Haasa który w szereg wypowiedziach prasowych usprawiedliwia powstanie organizacji koniecznością energicznych działań w sprawie rozwiązania kwestii żydowskiej. Cele nowej organizacji to :

· Przesiedlenie w ciągu 10 lat 1,5 mln
· Zebranie 3 mln złotych i utworzenie banku robotniczego12


W 1936 r. nowa organizacja przeżywa kryzys finansowy, zajmuję się tym VII krajowa konferencja syjonistów – rewizjonistów od 10 do 11 maja w Warszawie. Ponadto konferencja zajęła się sprawami ogólno partyjnymi, w szczególności zwróciła uwagę na zorganizowanie nowych szkół hebrajskich oraz zajęła się wyborem nowych władz lecz na tej płaszczyźnie doszło do sporów i wybrano jedynie władze tymczasowe w następującym składzie: red. Klarman, adw. Szofman i Samule Kac13. 7,8 i 9 czerwca odbył się IV zjazd krajowy „Betaru” gdzie Żabotyński wygłosił referat na temat Legionu Żydowskiego którego istnienie nie doprowadziłoby do ostatnich wydarzeń palestyńskich. Zjazd zajął się przede wszystkim sprawą przysposobienia emigracyjnego ustalił zasady współpracy miedzy organizacjami rewizjonistycznym oraz uchwalono że każdy członek „Betaru” w wieku 18 lat zostaje automatycznie członkiem Organizacji rewizjonistycznej. Do kierownictwa N. O. S NOSu zostali wybrani : J.Klarman, Z. Lerner i S. Kac. Do komisji finansowej : adw. Szofman, adw. Mowszowicz i adw. Fajgenberg. Od września 1935 r. do października 1936 Egzekutywa nowej organizacji Syjonistycznej chciał wprowadzić hasła kongresu a wiec dążono do powołania nowej organizacji mającej na celu wyrażanie opinii większości społeczeństwa żydowskiego miło się to dokonać poprzez zwołanie „ Powszechnego Zgromadzania Narodowego „. Pierwszym zadaniem Zgromadzenia miałoby uzyskanie poparcie narodu żydowskiego następnie miało się zając rozwiązaniem kwestii żydowskiej poprzez ewakuacje wszystkich gett czyli przesiedlenia Żydów do Palestyny. Kongres Wiedeński zażądał od Egzekutywy NOS przedłożyć Powszechnemu Zgromadzeniu Narodowemu szczegółowy plan przesiedlenia do Palestyny w ciągu 10 lat 1,5 ml Żydów. Kolejnym zadaniem N.O. S było opracowanie projektu reform w dziedzinie państwowości dla Palestyny. Dn. 9. IX. 1936 r. Żabotyński rozpoczyna akcję propagandową w Warszawie i na łamach prasy oświadcza o głównych celach syjonizmu,a wiec stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie14. Żabotyński aby zrealizować następujący cel żądał wykonania następującego planu :

· Przeprowadzić Żydowską pożyczkę Narodową
· Zorganizować żydowski garnizon wojskowy w Palestynie
· Wprowadzić w ciągu 10 lat do Palestyny 1,5 mln Żydów


To wystąpienie Żąbotyńskiego doprowadziło do fali krytyki jego osobę ze strony prasy która dowodziła iż jego polityka jest tylko fikcją. Pod koniec roku 1936 na pierwszy plan wysuwa się światowa konferencja Nowej Organizacji Syjonistycznej która odbyła się w Wiedniu w dniach 14-15 listopada. Oprócz Żąbotyńskiego i kierownictwa partii wzieły również udzial inne organizacje podległe NOS a wiec „Brith Trumppeldor”, „ Brith Hachajał”, Związek kobiet Narodowy, Za. Akademików Rewizjonistów, członkowie Naczelnej rady Finansowej oraz kierownictwa organizacji z całej Europy. Konferencja wypowiedziała się przeciwko wszelkim próbom uszczuplenia praw i interesów żydowskich w odniesieniu do Palestyny15 Warszawa stała się oficjalna główna siedziba N.O.S. Następnie dziłalnośc syjonistów –rewizjonistów skupiła się na zwoływaniu okręgów zjazdów działaczy oraz organizowaniu kampanii zbiórkowej na rzecz Keren Tel Chaj.

NOS na początku 1937 roku dalej prowadzi akcję protestacyjną mającą na celu zmiane polityki palestyńskiej rządy angielskiego, min pod przewodnictwem Żabotyńskiego NOS opracowuje memoriał do Ligi Narodów domagając się zwołania nadzwyczajnej sesji komisji Mandatowej dla rozwiązania kwestii żydowskiej, równocześnie NOS wysyła depesze do angielskiego ministra koloni z żądaniem zmian w palestyńskiej administracji oraz usunięcia Wysokiego komisarza i aresztowania wielkiego muftiego Jerozolimy. Dla zwrócenia uwagi rządu brytyjskiego 31 marca przed ambasadą brytyjską w Warszawie maja miejsca demonstracje protestacyjne. 16W propagowaniu akcji Żabotyńskiego pomagał mu przywódca austriackiej NOS dra Wolfgang von Weisla. Prasa polska z aprobatą przyjęła cele Żabotyńskiego natomiast prasa żydowska zaatakowała program emigracyjny NOSu. Betar również walczył o zmobilizowanie opinii żydowskiej dla postulatów ale po zdemolowaniu lokalu Centralnego Urzędu Palestyńskiego w Warszawie jej działanie pozostały głuche....17,mimo to Nos nie ustawał w swych działaniach i Żabotyński wraz z dr Wolfgangiem von Wesil podróżowali po całej Europie usilnie starając się zyskać jak największe poparcie dla swojego programu partyjnego. Ukazanie się książki Żabotyńskiego „ Państwo Żydowskie „ wyjaśniająca program rewizjonistów wpłynął pozytywnie na prasę polską która stała się przychylna, dodatkowo Nos zawarł układ z socjalistyczna organizacją robotniczą w Palestynie dziki czemu powołano wspólne biuro pośrednictwa pracy18. W miesiącach lipiec –październik 1937 roku NOS w dalszym ciągu prowadzi akcję propagandową w państwach europejskich. Podjęto kroki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie aby polska poparła na terenie Ligi Narodów stronę NOS w sprawie podziały Palestyny.W konsekwencji następuje sprecyzowanie przez Żabotyńskiego skutków nie powołania państwa żydowskiego :

· Bark możliwości ekspansji dla narodu żydowskiego
· Państwo żydowskie w granicach proponowanych przez rząd angielski będzie miejscem ciągłych niepokojów
· Państwo żydowskie zostanie wchłonięte przez państwa arabskie


Rewizjoniści w Warszawie zorganizowali akcję protestacyjna dnia 18 lipca zakończoną wiecem na którym uchwalono szereg rezolucji przesłanych następnie do Rady Ligi Narodów, Ambasady Angielskiej i Prezydium rady Ministrów w Warszawie żądając spełnienia warunków mandatu oraz poparcia sprawy budowy państwa żydowskiego prze państwo polskie. Najważniejszym wydarzeniem była VIII krajowa konferencja Organizacji Syjonistów-Rewizjonistów 3-5 października z udziałem czołowych działaczy i 427 delegatów na której Żabotyński wyraził zadowolenie z postawy rządy polskiego jak i również potępił dziłalnośc rządu brytyjskiego oraz XX Kongres Syjonistyczny.19 Również omówiono sprawy organizacyjne jak i te dotyczące młodzieży. Konferencja zajmuje stanowisko stwierdzające błędną taktykę administracji palestyńskiej jak i również uważa ze podział Palestyny jeszcze bardziej doprowadzi do zaognienia sytuacji. Do ważniejszych postanowień konferencji należy zaliczyć wydanie polecenia krajowej egzekutywie przeprowadzenie referendum którego celem byłoby wypowiedzenie się szerokich mas w sprawach ważnych dla życia organizacyjnego, ponadto doszło do przeprowadzenia unifikacji terytorialnej całego ruchu. Na końcu doszło do wybrania władz naczelnych.20 Pod koniec 1937 r. N.O.S wezwał wszystkie oddziały do zwołania zgromadzeń protestacyjnych, wiązało się to z zalecanym prze Komisję Królewską podziałowi Palestyny oraz uwięzieniu tam rewizjonistów. Kierownictwo oskarżyło Organizację Syjonistyczna o bierna postawę w stosunku do Anglii i nawoływało do samoobrony i powołania Legionu Żydowskiego który miałby ochraniać ludność żydowską w Palestynie. W tej akcji również wziął udział Żabotyński publikując oświadczenia w których oskarża Agencję Żydowską i lewicę syjonistyczną o zadenuncjowanie rewizjonistów przed władzą mandatową21.


W maju 1938 roku rewizjoniści w dalszym ciągu protestowali przeciwko władzy angielskiej, w czerwcu protest wzmógł na sile w związku z wykonaniem wyrok śmierci na członku Betaru Szomo Ben Josefie pochodzącego z Polski. Po wykonaniu wyroku doszło do licznych marszów żałobnych...22 Ważnym wydarzeniem było przybycie do polski trzech kierowników organizacji palestyńskiej : Akiba brum, Eliezera Szostak i Jehuda Lejb Szneursona , na zebraniu powitalnym przeprowadzono zbiórkę pieniędzy mającej na celu wspomożenie bezrobotnych robotników w Palestynie. W maju 1938 roku z inicjatywy Sz. Pekera odbyła się konferencja organizacji rewizjonistycznych dotycząca wychowania i kultury w wyniku tego powołano do życia narodowe stowarzyszenie do wychowawczo-oświatowe „Synaj” której celem miało być zakładanie nowych szkół. NOS w związku z zaostrzeniem sytuacji w Palestynie wzmógł swą intensywność i w dalszym ciągu zwalczał plan podziału Palestyny proponując w zamian plan 10 letni rewizjonistów w dodatku w dalszym ciągu NOS zwalczał politykę Agencji Żydowskiej i Światowej Organizacji Syjonistycznej. Od 17 do 20 września 1938 roku w Warszawie odbyła się poufna sesja rewizjonistów pod przewodnictwem Żabotyńskiego wraz z delegacją z różnych krajów. Obradujący zdecydowali ze należy zmodyfikować plan kolonialny 23. W związku z pogłoskami o rozwiązaniu kwestii żydowskiej dr Józef Schechtman złożył imieniem Żabotyńskiego oświadczenie w którym na wypadek powstanie rządu arabskiego w Palestynie walka w Palestynie przybierze formę wojny, dlatego kolejnym celem była militaryzacja żydostwa, NOS uważała ze ośrodkami walki o Palestynę powinna być nie Anglia lecz Europa Wschodnia dlatego NOS uchwaliła zwołać kongres 6 mln masy żydowskiej pod nazwą „ Syjonistyczny Parlament Żydostwa Wschodnia-Europejskiego” Zadaniem kongresu miało być zwołanie międzynarodowej konferencji w celu powołanie państwa żydowskiego. NOS także borykała się z innymi stronnictwami syjonistycznymi z którymi toczyła zaciętą walkę, 30 października 1938 roku zorganizowano wiec na którym dr Schechtman i inni występowali przeciwko propagowanie przez Agencję Żydowska polityce samo opanowania przeciwstawiając jej politykę samoobrony Żydów Palestyńskich. W dniach 2 i 3 października 1938 roku odbył się we Lwowie I Konwent krajowy NOS Małopolski i Śląska z udziałem Żabotyńskiego. Uchwały kongresu dotyczą zainicjowania Kongresu Żydostwa Wschodniej Europy,, wypowiadają się przeciwko tworzeniu komitetów okręgowych powołano natomiast do życia radę partyjną . konwent wybrał również nową centrale NOS dla Małopolski i Ślaska z drem Janem Baderem na czele24

W 1939 roku kierownictwo organizacji doszło do wniosku że plan 10 letni jest niedostateczny i zmodyfikowano go według wskazówek Maksa Nardaua . Plan Nardaua jest następujący:

· Okres wstępny
· Okres 1
· Okres 2
· Okres 3
· Sfinansowanie uprzemysłowienia
· Zatrudnienie 100.000 sił roboczych w przemyśle palestyńskim
· Rozwój innych gałęzi przemysłu
· Narodowa służba pracy
· Służba bezpieczeństwa
· Pożyczka międzynarodowa
· Palestyński bank emisyjny
· Rozmiary i funkcje kapitału prywatnego
· Transfer kapitałów
· Transport
· Kolonizacja Negewu
· Transjordania25


Okres wstępny poświecony ma być zwołaniu międzynarodowego kongresu mającego zając się kwestią emigracji żydowskiej, okres pierwszy omawia plan transferu ludności żydowskiej, dalsze rozdziały zajmują się szczegółami owej emigracji. NOS w Polsce nawołuje młodzież do przygotowania się do walki o zdobycie Palestyny siła domaga się zlikwidowania obecnej Światowej Egzekutywy Syjonistycznej i utworzenia nowej na czele której miałby stać Żabotyński który w dalszym ciągu wygłasza wiele przemówień w których krytykuje kierownictwo syjonistyczne. Organizacje syjonistyczne próbowały w jakiś sposób doprowadzić do połączenia z rewizjonistami ale żądania jakie wysuwał Żabotyński byłe nie do przyjęcia....

Organizację współpracujące z NOS

NOS miało pod swoimi skrzydłami wiele organizacji min należały do nich :
Brith Trumpeldor ( Betar), studencką Jawne-We-Jodefet, Achdut Israe, kobiecą Brit Naszim Leumijot oraz własny fundusz palestyski Keren Tel-Chaj

Brith Trumpeldor ( Betar)

Jest to paramilitarna organizacja młodzieżowa nawiązująca do skautingu. Jej głównym celem było wychowywanie „ nowego typu Żyda” obywatela własnego państwa pozbawionego wszystkich negatywnych cech charakterystycznych, oraz budowanie państwa żydowskiego26. Organizacja powstała w grudniu 1923 roku w Łotwie pod przewodnictwem Arona Propesa. Druga konferencja Światowego Związku Syonistów Rewizjonistów w Paryżu uchwaliła stworzenie „Brith Trumpeldor” i powierzono jej łotewskie kierownictwo całego ruchu. Dzięki tej uchwale do Betaru dołączono poszczególne gniazda młodzieży syjonistycznej min Ceirejnu, Haszacharu itd. W dniach 1-3 stycznia 1929 roku doszło do I-szego Zlotu Komendantów gniazd , na którym ustalono regulaminowe i ideologiczne wytyczne Betaru. W 1931 r. zebrał się w Gdańsku I-szy Światowy Zlot Betaru w którym uczestniczyło już 87 delegatów z 21 oddziałów krajowych. W tym okresie Betar miał 556 gniazd z łączną liczbą członków 22,342. Na Zlocie komendantem został wybrany W. Żabotyński a dr. Jakub Haffman naczelnym sędzią Betaru. Rozwój partii następował bardzo szybko w 1925 roku założono 4 oddziały a już w 1935 było ich aż 78327. W 1930 w zlocie członków całej polski wzięło udział 4 tys. Osób, była to potężna manifestacja mająca na celu pokazać ile już partia osiągnęła ale również ukazała braki należytego poziomu sportowego i ćwiczebnego.

Brith Hachajał

W 1939 roku w związku z zakończeniem I kursu wyszkoleniowego w Łodzi odbyła się uroczystość, na której przedstawiono cele i zadania kursów Brith Hachajał. Ideologie organizacji sformułował Zygmunt Krecicer, Brith Hachajał miała się zająć wychowywaniem młodych żydów na przyszłych żołnierzy Palestyny. Kursy organizacji szkoliły przyszłych instruktorów. Organizacja w związku z sytuacją w Palestynie wydała odezwę w której nawoływała do walki o własny kraj27.

Brith Tel-Chaj

Była to organizacja rezerwistów żydowskich pod wpływami rewizjonistów. Rozwineła się z funduszu sportowego Tel Chaj mającego kształcic instruktorów sportowych. W 1929 roku przekształcono ja w organizacje mającą na celu wychowywanie młodzieży zdolnej do samoobrony28.

Brith Haszomer

Organizacja harcerska , powstała z działającego w 20 latach organizacji Haszachar29

Keren Tel-Chaj

Był to fundusz zbierający środki na wychowanie fizyczne młodzieży żydowskiej i tworzenia paramilitarnych organizacji w Palestynie. Pierwsza akcja zbiórkowa została zorganizowana w styczniu1930 pod patronatem dawnego dowódcy Legionu Żydowskiego płk Petersona. Kolejna z akcji odbyła się w rocznice rozruchów arabskich w Palestynie. W tym czasie organizacja ta nie była jeszcze pod bezpośrednim wpływem rewizjonistów30.
W 1938 roku centrala została przeniesiona z Łodzi do Warszawy gdzie wszelkie akcje funduszu miały być już prowadzone w współpracy z NOS. Centrala mieściła się w llokalu przy ul. Twardej 36 m 2.31. W 1939 roku Tel-Chaj prowadziło akcje której celem było :


· Militaryzacja żydostwa palestyńskiego
· Utworzenie rezerw wojskowych i legionu żydowskich w Palestynie
· Finansowanie polityki Żabotyńskiego
· Pomoc dla więźniów w Akko

W dniach 12 i 13 kwietnia w Warszawie odbyła się narada Tel –Chaj gdzie doszło do zmiany założeń organizacji, następnymi celami były:

· Zebranie 0,5 mln złotych w b. Roku
· Przeprowadzenie w kraju tzw. „ Akcję deklaracyjną dla Keren Tel-Chaj”


BIBLIOGRAFIA

Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1929
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1930
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1931
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1932
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1933
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1935
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1936
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1937
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1938
Sprawy Narodowościowe, Nr 1-6, Warszawa 1939
J. Walicki,Ruch Syjonistów w Polsce w latach 1926-1930, Łódź 2005,s.300-313

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 20 minut