profil

Urząd miejski w Nowej Rudzie

drukuj
poleca 90% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Urząd Miejski w Nowej Rudzie powstał w wyniku reformy samorządowej 1990r. W wyniku przekształcenia struktury podległej poprzednio terenowemu organowi administracji państwowej, jakim był Naczelnik Miasta Nowa Ruda, w jednostkę organizacyjną Gminy Miejskiej Nowa Ruda, podległą Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. Historycznie rzecz biorąc można by powiedzieć, że przy zmiennych uwarunkowaniach prawnych i formie organizacyjnej, samorząd miejski Nowej Rudzie i służąca mu jednostka wykonawcza, jaką jest współczesny Urząd, ma swoje początki w XIV w. I przez lata zmian organizacyjno-polityczno-prawnych stale realizuje swoja podstawowa funkcję administracji, służebnej w stosunku do wspólnoty do prowadzenia w wyniku porozumień z innymi jednostkami administracji rządowej lub samorzlokalnej Nowej Rudy. Zgodnie z obowiązującymi unormowaniami prawnymi Urząd Miejski w Nowej Rudzie służy Burmistrzowi do wykonywania zadań własnych i zleconych gminy, zadań Burmistrza (zadań publicznych o znaczeniu lokalnym)oraz zadań, przejętych ądowej. Podstawowe zadania, o których mowa powyżej są tożsame z katalogiem, ustalonym w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym. Organizacje i zasady funkcjonowania Urzędu określa Burmistrz, w zarządzeniu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie. Zadania realizowane przez Urząd, wynikające z obowiązujących unormowań prawnych, służą wspólnocie samorządowej Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zaspokojeniu jej potrzeb w granicach prawem ustalonych oraz zaspokojeniu indywidualnych potrzeb klientów Urzędu, wynikających z ich indywidualnych interesów prawnych, również w granicach obowiązującego prawa. Mając powyższe na względzie systematycznie podejmowane są działania, mające na celu podniesienie jakości świadczonych przez Urząd usług i podniesienie zadowolenia klientów. Urząd działa w oparciu o zasady: praworządności, służebności wobec społeczności lokalnej, racjonalnego gospodarowania mieniem, jednoosobowego kierownictwa, podziału kompetencji, wzajemnego współdziałania, zadaniowości, rozliczania stanu realizacji zadań, racjonalności doboru kadry pracowniczej oraz jawności, z wyjątkami prawem określonymi. Celem poprawy relacji Urząd - Klient uruchomiono Biuro Obsługi Klienta, o wydłużonym czasie pracy, opracowano i udostępniono informacje o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie, poprawiono czytelność tablic informacyjnych ,wprowadzono szereg uregulowań wewnętrznych, mających na celu poprawę terminowości i jakości świadczonych usług. Wprowadzona ankieta ma na celu badanie poziomu zadowolenia Klientów Urzędu i pozyskanie informacji o propozycjach zmian, służących dalszemu doskonaleniu i podniesieniu jakości usług, a przez to poziomu zadowolenia ich odbiorów. Niezależnie od tego w wyznaczonych miejscach publicznych w mieście są skrzynki, do których klienci mogą wrzucać pisma w sprawach skarg, wniosków itp. Wreszcie, postanowieniem w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością, Burmistrz Miasta zdecydował o podjęciu działań, które w efekcie finalnym mają wprowadzić w Urzędzie system zarządzania jakością, a w następnie, po pomyślnym przejściu przez procedury certyfikacyjne, mają w sposób ciągły systematycznie ten system doskonalić, przy zachowaniu już osiągniętych standardów, co z kolei przełożyć się powinno na stały wzrost zadowolenia Klientów, tak, aby Urząd Miejski w Nowej Rudzie stał się urzędem dla nich przyjaznym.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy