profil

Zadania wybranej organizjacji, stowarzyszenia, Fundacji, działającej w środowisku lokalnym.

poleca 84% 1170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wstęp

Długo myślałam o czym mogę napisać. Było to spowodowane w dużej mierze tym, że mieszkam w małym miasteczku Nowa Ruda i z tego powodu nie ma u nas żadnej fundacji, ani stowarzyszenia mającego swoją siedzibę do której mogła bym się udać po potrzebne informacje do mojej pracy. Owszem wiem o stowarzyszeniu "Teraz" oraz "Juwenalis" ,ale jak wcześniej wspomnialam nie posiadają one biura i nie mogłam się z nimi się skontaktować . Niepozostało mi nic innego jak przedstawienie jakiejś organizacji. Na pierwszy plan wysuneła się organizacja Caritas. Udałam się do jej siedziby w Ludwikowicach Kłodzkich niedaleko mojego misteczka w celu wywiadu lecz okazało się, że został on zlikwidowany i przekształcony w Dom Pomocy Społecznej. W moim środowisku lokalnym pozostała jednak Jadłodajnia Caritas diecezji Świdnickiej mieszcząca się przy ulicy Fredry w Nowej Rudzie. Postanowiłam więc przybliżyć jej zadania oraz zadania Caritas Diecezji Świdnickiej.

Zanim jednak przejde do tematu przybliżę po krótce pojęcie środowiska lokalnego i jego cechy.
A więc środowisko lokalne to gromada ludzi zajmująca ograniczone, względnie izolowane terytorium, posiadających wspólną tradycje, wartości, symbole, instytucje usługowe i kulturowe, świadomych jedności i odrębności, gotowości do wspólnego działania, żyjących w poczuciu przynależności i wewnętrznego bezpieczeństwa. Cechuje je tożsamość etniczna, religijna, kulturowa, poczucie odrębności i względnej izolacji. Poczucie przynależności, więzi, względna jednolitość ekonomiczna i zawodowa.

Jadłodajnia Caritas Diecezji Świdnickiej
ul. Fredry 6 w Nowej Rudzie

Jadlodajnia ma za zadanie przygotowywanie posiłków dla osób, które nie są w stanie z powodu zbyt niskiego dochodu lub jego braku zapewnić sobie wyżywienia.

Prawo do korzystania z usług jadłodajni mają osoby, które spełniają określone warunki:
- sytuacja materialna i rodzinna nie pozwala na zapewnienie posiłku;
- osoba nie korzysta z pomocy w formie posiłku lub środków finansowych na jego zakup z innych instytucji państwowych lub samorządowych;

Jadłodajnia oferuje jeden gorący posiłek dziennie (od poniedziałku do soboty w godzinach
12.00-13.00) oraz paczki żywnościowe (suchy prowiant) na soboty, niedziele i święta. Osoby korzystające ze stołówki mogą także uczestniczyć w imprezach okolicznościowych z okazji świąt (Wigilia).
Udało mi się również dowiedzieć, iż obecnie z jadłodajni kożysta 250 osób.Co musze przyznać, bardzo mnie zaskoczyło. Niesądziłam bowiem, że w naszym małym mieście jest tyle osób potrzebujacych. Nasuneła mi się również refleksja : Co by było gdyby taka jadłodajnia nie istniała lub przestała istnieć? Napewno wielu z tych ludzi niedojadałoby a między nimi dzieci. Wyobraziłam sobie przy tym smutny obraz brutalnej rzeczywistości.
Myslę, że jadłodajnia ta pełni bardzo ważna funkcje. Utwierdza mnie w tym widok jaki zastaje przechodząc ulicą Fredry w godzinach popołudniowych. Codziennie stoi tam długa kolejka ludzi oczekujących na ciepły posiłek.

CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ
z siedzibą w Świdnicy przy pl. Jana Pawła II

Działalność tej organizacji polecona jest opiece św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, Patrona Diecezji Świdnickiej, a także św. Jadwidze Śląskiej.Caritas Diecezji Świdnickiej zwana dalej Caritas, jest organizacją charytatywną diecezji Świdnickiej, nawiązującą do swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950.Siedzibą Caritas jest Świdnica. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, statutowych z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.
Caritas używa okrągłej pieczęci z napisem: Caritas Diecezji Świdnickiej oraz symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca.Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.Patronem Caritas jest św. Faustyna.


CELE I ZADANIA CARITAS

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka , wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na wyznanie , światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Do zadań Caritas należy:
a) krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna,
b) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych , zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania,
c) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej ,systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów,
Pomoc osobom bezdomnym
Wśród licznych kategorii osób, którym Caritas świadczy pomoc w sposób stały, są bezdomni. Co prawda wiele osób nie posiadających stałego miejsca zamieszkania świadomie wybrało taki styl życia, ale istnieje również duża grupa bezdomnych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji nie z własnej woli. Te osoby najczęściej podejmują próbę wyjścia z bezdomności. Część z nich znajduje pomoc w placówkach Caritas. Schroniska całodobowe: Oferują stałe schronienie, jednak na pewien określony okres czasu. Celem pomocy jest wyprowadzenie osób z bezdomności a nierzadko również z chorób i nałogów. Dlatego pracownicy Caritas proponują bezdomnym terapię (m.in. przeciwuzależnieniową) a niejednokrotnie również uczestniczą w znalezieniu dla nich pracy. Pobyt w schronisku bywa w symbolicznym zakresie odpłatny. Caritas prowadzi w Polsce 15 schronisk całodobowych. Noclegownie: Oferują bezdomnym schronienie na noc. Poza tym starają się zaspokoić potrzeby osób bezdomnych w zakresie zapewnienia im pożywienia, środków higienicznych i odzieży. Caritas prowadzi w Polsce 20 tego typu placówek.

Pomoc osobom bezrobotnym
Brak pracy to obecnie problem ponad 20% zdolnych do wykonywania zawodu Polaków. Katolicka nauka społeczna głosi, że praca jest nie tylko powołaniem a nawet obowiązkiem, ale przede wszystkim niezbywalnym prawem każdego człowieka. Cały kraj stoi dzisiaj przed problemem bezrobocia próbując zaradzić biedzie materialnej i psychicznej osób, które utraciły swoje miejsca pracy. Caritas, starając się pomagać wszystkim kategoriom osób potrzebujących, kieruje swoje wysiłki także w stronę ludzi bezrobotnych. W wielu parafi świdnickiej powstał Kluby Osób Bezrobotnych, gdzie można nauczyć się sposobów aktywnego poszukiwania pracy. Parafialne zespoły Caritas i Caritas diecezjalne udzielają bezrobotnym pomocy doraźnej darowując im żywność, odzież, obuwie, pościel, sprzęt gospodarstwa domowego. Caritas uruchamia również projekty autorskie i pilotażowe, które mają sprawdzić różne sposoby pomagania bezrobotnym. Przeszkolone osoby obejmują opieką grupę bezrobotnych, którym towarzyszą w poszukiwaniu pracy udzielając potrzebnych informacji, motywując i wspierając duchowo.. Zadaniem projektu realizowanego przez Caritas jest pomoc osobie wykluczonej w odnalezieniu zaufania do samej siebie i wydobycie tego wszystkiego, co w danej osobie, ze względu na brak pracy, zostało stłumione, zagłuszone przez poczucie własnej bezużyteczności. Człowiek wykluczony jest daleko od innych, nie jest w stanie uczestniczyć w życiu społeczności, odnaleźć sens i cel swojej drogi. Czuje się poza nawiasem społeczeństwa, a jedynymi osobami, z którymi się kontaktuje są albo osoby także pozbawione pracy albo pracownicy instytucji pomocowych. Pamiętając o tej szczególnej wrażliwości środowisk dotkniętych bezrobociem nie można jednak traktować ich tak, jakby się miało do czynienia z ludźmi upośledzonymi. Wręcz przeciwnie - niezmiernie ważne wydaje się podtrzymanie, a czasem nawet rozbudzenie, poczucia odpowiedzialności za siebie i za innych. Trzeba jednak umieć zachować odpowiedni dystans, by odróżnić „prowadzenie za rękę” od realnej pomocy.

Pomoc samotnym matkom
Caritas pomaga - na miarę możliwości - wszystkim grupom osób potrzebujących. Do takich zapewne należą samotne matki, które spotkały się z odrzuceniem najbliższego środowiska lub matki - ofiary przemocy w rodzinie. Placówki dla matek z dziećmi prowadzone przez Caritas mają charakter domów stałego pobytu i oferują podopiecznym na okres kilku miesięcy bezpieczne schronienie z dala od destrukcyjnych wpływów otoczenia. Można wyróżnić tutaj: * domy samotnej matki dla kobiet w okresie okołoporodowym. Zadaniem tych placówek jest otoczenie opieką kobiet spotykających się z powodu ciąży z odrzuceniem we własnym środowisku. . * domy dla matek z dziećmi cierpiących z powodu przemocy domowej.. Niektóre placówki łączą obie funkcje. Domy dla ofiar przemocy często oferują poza schronieniem usługi psychologa, pracowników socjalnych i pedagogów.
Pomoc osobom niepełnosprawnym
Grupą, która w sposób szczególny wymaga opieki, są ludzie niepełnosprawni. Caritas proponuje im różne formy rehabilitacji i terapii. Jeden z głównych nurtów pomocy Caritas dla ludzi niepełnosprawnych stanowią, prowadzone przez Caritas diecezjalne, stałe placówki. Wynika to ze specyfiki problemu - opieka nad niepełnosprawnym powinna być profesjonalna i systematyczna. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych odbywa się w turnusach lub podczas pobytu jednodniowego, dziennego. Warsztaty Terapii Zajęciowej: Są metodą rehabilitacji polegającej na włączaniu osoby niepełnosprawnej w praktyczne, twórcze zajęcia. W pracowniach prowadzonych przez Caritas niepełnosprawni, pod opieką fachowców, mają szansę brać udział w zajęciach stolarskich, wikliniarskich, krawieckich, malarskich i in. Sposób funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej określają przepisy państwowe. Dzięki temu placówki te mogą korzystać ze wsparcia Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

d) pomoc społeczna,
e) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
f) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
g) ochrona i promocja zdrowia;
h) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
i) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem pracy;
j) upowszechnianie i ochrona praw kobiet, oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
k) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
l) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
m) działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji oświaty i wychowania;
n) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
o) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
p) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
q) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt, oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
r) przeciwdziałanie patologiom społecznym;
s) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, oraz swobód obywatelskich , obywatelskich także działania wspomagające rozwój demokracji;
t) ratownictwo i ochrona ludności;
u) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
v) działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
w) promocja i organizacja wolontariatu;
x) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność sferze pożytku publicznego.
2. Caritas Diecezji Świdnickiej, jako organizacja , prowadzi działalność:
a) odpłatną w zakresie pomocy społecznej przez prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych bez zakwaterowania i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
b) nieodpłatną w zakresie edukacji, w tym prowadzenie szkół podstawowych oraz prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej przez niesienie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej, a także prowadzenie kuchni dla ubogich oraz punktów pomocy doraźnej.
Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:
a) systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
b) spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
c) organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
d) grupy wolontariatu Caritas;
e) prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
f) różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

Caritas rozszeża również swoją działalność o róznego typu szkoły ,ośrodki i świetlice.

Świetlica Socjoterapeutyczna
ul. Wałbrzyska 41a
Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas Diecezji Świdnickiej działa od lipca 2001 roku. Siedziba jej znajduje się przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli na ulicy Wałbrzyskiej 41a. W chwili obecnej na świetlicę uczęszcza 30 dzieci. Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne. Celem podejmowanych działań w świetlicy jest zmniejszanie i eliminacja niekorzystnych zachowań społecznych i kulturowych wśród dzieci i młodzieży (wczesna profilaktyka) oraz wychowanie prowadzące do usamodzielnienia poprzez: twórcze zagospodarowanie czasu wolnego, edukacje, wypracowanie pozytywnych wzorców zachowań, zmniejszenie przestępczości, zwiększenie współpracy w rodzinie (integracja rodziny) promocję zdrowego stylu życia, nabywanie umiejętności współpracy dzieci i młodzieży z dorosłymi. Projekt adresowany jest do dzieci, którym brak właściwej opieki: z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich, niepełnych, zaniedbanych emocjonalnie. W miarę wolnych miejsc także dzieci rodziców pracujących na zmiany, którzy nie SA w stanie zapewnić im opieki w godzinach popołudniowych. Do świetlicy dzieci kierowane są w stanie przez pedagogów szkolnych, MOPS, parafie i kuratorów sądowych. Przyjmowane są również z wolnego naboru. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 10.30 do 19.00. Planowane są również cykliczne wyjazdy plenerowe 1-2 dniowe w dni wolne od zajęć szkolnych (raz na kwartał), w świetlicy podejmowane są następujące zadania: korepetycje i praca własna, zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty muzyczno- taneczne, indywidualna praca z dzieckiem, praca z rodzicami, zajęcia komputerowe.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 12 minuty

Typ pracy