profil

Ściąga na mature

poleca 89% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Funkcje parlamentu, skład rządu, kompetencje prezydenta
FUNKCJE PARLAMENTU:
© ustrojodawcza (zmiany w konstytucji)
© ustawodawcza (powstawanie prawa)
© kreacyjna (powoływanie ważnych urzędników)
© kontrolna (np. NIK)

SKŁAD RADY MINISTRÓW:
© PREMIER (szef rządu, prezes rady ministrów)
© WICEPREMIERZY (nie ma konkretnej liczby)
© MINISTROWIE
skarbu
rolnictwa
edukacji narodowej i sportu
zdrowia
spraw zagranicznych
infrastruktury i transportu
spraw wewnętrznych i administracji
sprawiedliwości
finansów
kultury
obrony narodowej

KOMPETENCJE I FUNKCJE RADY MINISTRÓW:
© wydawanie rozporzadzeń
© zapewnienie realizacji ustaw
© zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państw oraz porządku publicznego
© koordynacja, kontrola i nadzór pracy organów administracji rządowej
© przygotowanie projektu budżetu państwa (prezydent musi to podpisać)
© kierowanie wykonaniem ustawy budżetowej oraz sprawozdania budżetowego
© ochrona interesu skarbu państwa
© zawieranie umów międzynarodowych wymagających ratyfikacji
© zatwierdzanie i wypowiadanie innych umów międzynarodowych
© sprawozdanie ogólnego kierownictwa z zakresu stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi
© sprawozdanie kierownictwa w dziedzinie obronności oraz coroczne określenie liczby poborowych
© określenie organizacji pracy i trybu swojej pracy

UPRAWNIENIA I FUNKCJE PREMIERA:
© reprezentacja rządu na zewnątrz
© zwoływanie i przewodniczenie posiedzenia Rady Ministrów
© zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów i określa sposób jej realizacji
© wydawanie rozporządzeń
© koordynacja i kontrola nad poszczególnymi ministerstwami
© sprawozdanie nadzoru nad samorządem terytorialnym w granicach określonych prawem
© funkcja zwierzchnika pracowników administracji rządowej i korpusu służby cywilnej

UPRAWNIENIA PREZYDENTA – GŁOWA PAŃSTWA
© występuje z wnioskiem do sejmu o powołanie PREZESA NBP i PIERWSZEGO PREZESA SĄDU NAJWYŻSZEGO
© powołuje PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO i na wniosek KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA mianuje wszystkich sędziów w Polsce (nominacje z rąk samego prezydenta)
© powołuje członków KRAJOWEJ RADY I RADIOFONII I TELEWIZJI (3 osoby)
© nadaje najwyższe ordery i odznaczenia w Polsce
Order Orła Białego
Virtuti militari
Odznaczenie za 50 lat pożycia małżeńskiego
Odznaczenie za ofiarność i odwagę
© Nadaje obywatelstwo (można dostać po 5 latach zamieszkiwania w tym państwie)
© Nadaje tytuły naukowe (profesorskie)
© Mianuje generałów i admirałów i marszałka Polskie (najwyższy generał * * * * )
© Korzysta z prawa łaski

UPRAWNIENIA PREZYDENTA – WOBEC SEJMU I SENATU
© zarządza wybory i zwołuje pierwsze posiedzenie sejmu i senatu
© ma inicjatywę ustawodawczą
© może rozwiązać parlament w ściśle określonych przez konstytucję sytuacjach (jeżeli parlament nie może powołać sejmu, gdy nie uchwali ustawy budżetowej)
© prezydent podpisuje uchwalone wszystkie ustawy

UPRAWNIENIA PREZYDENTA WOBEC – RADY MINISTRÓW (RZĄDU)
© desygnuje kandydata na premiera
© rząd składa przed prezydentem przysięgę
© w sprawach ważnych dla kraju może zwołać posiedzenie rządu (RADA GABINETOWA = Rząd + Prezydent)

UPRAWNIENIA PREZYDENTA – W SPRAWIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
© jest zwierzchnikiem sił zbrojnych
© powołuje SZEFA SZTABU GENERALNEGO
© na czas wojny mianuje NACZELNEGO DOWÓDCĘ SIŁ ZBROJNYCH
© w razie zagrożenia zewnętrznego ma prawo wprowadzić STAN WOJENNY i ogłosić MOBILIZACJĘ
© może wprowadzić na czas określony w konstytucji (3 miesiące) STAN WYJĄTKOWY (jeśli jest zagrożenie wewnętrzne np. zamieszki, klęski żywiołowe)

UPRAWNIENIA PREZYDENTA – STOSUNKI ZGRANICZNE
© czuwa nad polityką zagraniczną państwa polskiego
© mianuje i odwołuje przedstawicieli Polski za granicą (AMBASADORZY)
© przyjmuje LISTY UWIERZYTELNIAJĄCE od przedstawicieli dyplomatycznych innych państw
© ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, które rząd Pl podpisuje z innymi państwami

Gdy NIE PRZESTRZEGA PREZYDENT tych uprawnień i funkcji może być postawiony przed TRYBUNAŁ STANU przez ZGROMADZENIE NARODOWE

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty