profil

Przykładowy test z wosu dział prawo

poleca 82% 1679 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

TEST Z WOSu
PRAWO

W pytaniach zamkniętych jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Czytaj uważnie pytania. Powodzenia!

1. Wyjaśnij pojęcie prawa:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Normy autonomiczne to normy:
a) ustanowione przez kościół
b) ustanowione przez samego siebie
c) opierające sie na prawie karnym
d) ustanowione przez państwo

3. Norma moralna:
a) nakazuje rozmaite zachowania lub ich zakazuje, określając przy tym, które są np.przestępstwem
b) określa jak należy się zachowywać w określonym środowisku
c) określa jakie zachowanie jest dobre , słuszne, sprawiedliwe
d) wymaga przestrzegania aktualnej konwencji

4. Krótko opisz źródła pochodzenia prawa:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5. Prawo kontynentalne wywodzi sie z:
a) prawa rzymskiego
b) prawa UE
c) ustaw utworzonych w czasie zgromadzenia NATO
d) prawa ONZ

6. Prawo publiczne to prawo:
a) dotyczące tylko stosunków zawieranych poza organami państwowymi
b) obowiązujące tylko w ramach organizacji społecznych
c) oparte na kościele katolickim
d) regulujące stosunki między organami władzy państwowej i samorządowej

7. Wybierz prawa dotyczące rozumienia prawa jako ogółu norm:
a) prawo do nauki, prawo UE
b) prawo pracy, prawo do dochodzenia swoich racji przed sądem
c) prawo cywilne, prawo internetowe
d) prawo o dochodzenia swoich racji przed organem administracji państwowej

8. Podaj przykład normy:
religijnej.....................................................................
zwyczajowej...............................................................
obyczajowej................................................................
9. Uzupełnij zdania:
Normy prawne różnią się od innych norm tym, że dotyczą tylko…………………, są spisane i ………………………., dotyczą ……………….. oraz korzystają z .................... państwa.
W prawie anglosaskim prawo powstaje w wyniku..........................................................., w prawie kontynentalnym w wyniku ................................................................. .

10. Zespół zasad i wartości, które mają zapewnić prawidłowe, jednakowe zastosowanie prawa to:
a) praworządność
b) sprawiedliwość
c) normatywność
d) formalność

11. Wyjaśnij na czym polegają najważniejsze różnice między prawem Boskim, a prawami człowieka.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................


12. Uruchamianie państwowego aparatu przymusu to funkcja prawa:
a) resocjalizacyjna
b) prewencyjna
c) ochronna
d) represyjna

13. Połącz funkcje z opisem
A. Komunikacyjna
B. Rynkowa
C. Organizacyjna A....... B....... C......

I. tworzenie instytucji życia społecznego i państwowego
II. wzmacnianie możliwości utrzymywania kontaktów społecznych
III. poszerzenie działań rynkowych

14. Podaj po 2 przykłady funkcji:
ochronnej..........................................................................................................................
prewencyjnej.....................................................................................................................
rozstrzygania konfliktów...................................................................................................

15. Prawo międzynarodowe publiczne zalicza się do podziału prawa ze względu na:
a) zakres podmiotowy
b) przynależność państwową
c) treść prawa
d) zakres merytoryczny

16. Wyjaśnij pojęcia:
Prawo karne..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Prawo UE.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Prawo kanoniczne....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata