profil

Młodopolskie fascynacje przyrodą w poezji Kazimierza Przerwy - Tetmajera

poleca 85% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat lekcji: MŁODOPOLSKIE FASCYNACJE PRZYRODĄ W POEZJI KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA.

Data:
Klasa:
Liczba grup: 4 Liczba osób w grupie: 7 Czas trwania: 45 minut
Cele:
Wiedza: - zna pojęcie IMPRESJONIZM, określa jego cechy w literaturze i malar-stwie
- poznaje wiersz Kazimierza Przerwy - Tetmajera „Melodia mgieł noc-nych”
- zna termin synestezja

Umiejętności: -potrafi określić funkcję i wydzielić z tekstu:
wyrazy określające (epitety)
wyrazy o zmienionym znaczeniu (metafory )
wyrazy dźwiękonaśladowcze
porównania
-kształci umiejętność obserwacji i opisywania obrazu
-kształci umiejętność posługiwania się Słownikiem języka polskiego
Postawy: - potrafi współpracować w grupie
- obserwuje różnorodność i bogactwo sposobów przedstawiania urody świata w literaturze i malarstwie

Środki dydaktyczne:
- seria „Wielkich malarzy”, obrazy Moneta, Maneta, Degasa
- Słownik języka polskiego
- podręcznik do trzeciej klasy szkoły średniej: A. Z. Mako-wiecki: Literatura Młodej Polski
Czas Przebieg Metoda Materiały-pomoce
5 min. 1. Uczniowie słuchają muzyki Debus-sy’ego, oglądają obrazy impresjonistów zawieszone na tablicy magnesami (mini-galeria). Rozmawiają swobodnie między sobą i z nauczycielem o wrażeniach, jakie budzą oglądane obrazy. Metoda gier dydaktycz-nych Nauczyciel korzy-sta z serii „Wiel-kich malarzy”, przygotowane zostają obrazy Moneta, Maneta, Degasa
10 min. 2. Nauczyciel czyta wiersz K. Przerwy-Tetmajera, potem uczniowie czytają po cichu. Wspólnie określają motywy przewodnie wiersza
Metoda heu-rezy
10 min. 3. Praca w 4 grupach. Uczniowie wy-pełniają tabelę.
a) określenia kolorystyczne (oko)
b) określenia zapachów (nos)
c) określenia dźwięków (ucho)
d) określenia wrażeń dotykowych (do-tyk)
Każda grupa referuje jedną z części tabeli, pozostali ewentualnie uzupełniają. Nauczyciel zwraca tu uwagę, że poeta zastosował zabieg poetycki zwany sy-nestezją. Metoda pracy z tekstem Wiersz
K. Przerwa-Tetmajer: „Melo-dia mgieł noc-nych”
10 min. 4. Uczniowie przypominają sobie (znany im już) termin impresjonizm (ewen-tualnie korzystają ze Słownika języka polskiego) i wyjaśniają go, posługując się przykładami zawieszonych na tablicy obrazów. Próbują wyjaśniać, dlaczego wiersz można nazwać impresjoni-stycznym - każdy pracuje samodzielnie. W 3-4 zdaniach odpowiada na powyższe pytanie w zeszycie. Następnie nauczy-ciel wybiera kilkoro uczniów, którzy odczytują swoje wnioski. Prowadzący weryfikuje, poprawia. Metoda pracy ze słownikiem Słownik języka polskiego, pod-ręcznik do trze-ciej klasy liceum
5 min. 5. Podsumowanie i zebranie wiadomości zdobytych na lekcji. Swobodna rozmo-wa nt. wrażeń, jakie rodzi w uczniach czytana poezja pejzażowa. Metoda heu-rezy
5 min.
6. Nauczyciel zadaje pracę domową: Stwórz poetycki, artystyczny opis kra-jobrazu, który robi na tobie największe wrażenie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty