profil

Rachunkowość w pytaniach i odpowiedziach

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Czy bilans zamknięcia musi być obligatoryjnie sporządzony na koniec każdego roku obrotowego: TAK
2. Maszyna produkcyjna wymagająca: montażu to: środki trwałe w budowie
3. Wartości niematerialne i prawne to: aktywa trwałe.
4. Majątek finansowy dzielimy według: kryterium wzrastającej wymagalności.
5. Akcje długoterminowe to: inwestycje długoterminowe.
6. W jakiej pozycji w aktywach bilansu należy ująć maszyny do szycia w firmie świadczącej usługi krawieckie: środki trwałe.
7. Firma zakupiła za gotówkę samochód osobowy. Zaliczymy go w bilansie do: środków trwałych w aktywach.
8. Pod pojęciem bilansu rozumiemy: zestawienie majątku firmy w ujęciu rzeczowym i finansowym na ściśle określony dzień i w określonej formie.
9. Zasada równowagi bilansowej mówi o tym, że suma aktywów zawsze musi być równa sumie pasywów.
10. Podstawą obliczania składek na ubezpieczenie społeczne jest: wynagrodzenie brutto
11. Podstawą naliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne jest: wynagrodzenie brutto pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne.
12. Które z poniższych składek na ubezpieczenie społeczne nie są finansowane przez pracodawcę: składka na ubezpieczenie chorobowe.
13. Naliczanie składki na Fundusz Pracy od każdego zatrudnionego jest: obligatoryjne
14. Składka na ubezpieczenie społeczne jest odsyłana do: ZUS
15. W umowach o dzieło z prawami autorskimi koszty uzyskania przychodu wynoszą: 50%
16. Operacje gospodarcze to wszystkie zdarzenia, które wywołują zmiany w aktywach i/lub pasywach przedsiębiorstwa i podlegają ścisłej ewidencji.
17. Operacje gospodarcze, które wywołują zmiany tylko w składnikach bilansu to: operacje bilansowe.
18. Ile rozróżniamy typów operacji bilansowych: 4
19. Podjęto czekiem własnym gotówkę z banku do kasy na wypłatę wynagrodzeń – jest to typ operacji: aktywnej.
20. Przeznaczono cześć zysku na kapitał zapasowy – jest to typ operacji: pasywnej.
21. Zakupiono akcje, zapłata nastąpi później – jest to typ operacji: aktywno-pasywnej zwiększającej.
22. Uregulowano przelewem zobowiązanie wobec Urzędu Skarbowego – jest to typ operacji: aktywno-pasywnej zmniejszającej.
23. Zakup gotówkowy materiałów – jest to typ operacji: aktywnej.
24. Spłacono zobowiązanie wobec dostawcy z zaciągniętego na ten cel kredytu – jest to typ operacji: pasywnej.
25. Zwrócono dostawcy uszkodzone towary, za które zapłata miała nastąpic w terminie późniejszym – jest to typ operacji: aktywno – pasywnej zmniejszającej.
26. Przyjęcie środków trwałych do ewidencji poparte jest dokumentem księgowym: OT
27. Planowy odpis amortyzacyjny księgowany jest na kontach: amortyzacja i Umorzenie środków trwałych.
28. Do środków trwałych nie zalicza się: akcji i obligacji.
29. Wartość początkowa środków trwałych jest ustalana na poziomie: ceny nabycia.
30. Metoda liniowa dokonywania odpisów amortyzacyjnych polega na: równomiernym rozłożeniu wartości początkowej środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania.
31. Konto środki trwałe w budowie służy do księgowania: kosztów nabycia gruntów i przygotowania terenu pod budowę, koszt opracowania dok.projektowej, koszt robót montażowych.
32. Pracownikowi zatrudnionemu poza swoim stałym miejscem zamieszkania przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu: TAK
33. Zaliczka na podatek dochodowy jest odprowadzana do: Urzędu Skarbowego.
34. Zaliczka na podatek dochodowy od umów zlecenia wynosi: 20%
35. W liście płac nie uwzględnia się: zużycia materiałów przez pracowników.
36. Umorzenie środków trwałych to: zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych na skutek upływu czasu.
37. Nieplanowy odpis amortyzacyjny obciąża konto: pozostałe koszty operacyjne.
38. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości do środków trwałych zalicza się: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
39. Konto umorzenie środków trwałych powstało w wyniku podziału pionowego konta Środki trwałe: tak
40. Wartość bieżąca środka trwałego określana jest również jako: wartość zaktualizowana.
41. Konto Umorzenie środków trwałych stan początkowy wykazuje po stronie: MA
42. Odpisy amortyzacyjne ewidencjonowane są w księgach rachunkowych: co miesiąc
43. Wartość bieżąca środka trwałego to: wartość początkowa pomniejszona o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.
44. Dokument LT dotyczy: likwidacja środka trwałego.
45.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Typ pracy