profil

Dlaczego znaczenie feminizmu, ekologizmu i fundamentalizmu wzrosło?

poleca 85% 295 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Żyjemy w świecie pełnym przemocy, gdzie z dnia na dzień stajemy się bogatsi o informacje, które bywają szokujące. Pracujemy i żyjemy wśród ludzi. Towarzyszą nam na co dzień nasi najbliżsi. Czy tak wygląda XXI wieku? Niejeden obywatel chce tak mówić... Tylko nasi dziadkowie pamiętają takie chwile – tradycje rodzinne i praca, której było dostanie dużo i można było zaspokoić nie tylko potrzeby niższego rzędu, lecz i te wyższego rzędu. Lecz my, pokolenie ‘1200 brutto’ czy pokolenie ‘zero’ żyjemy na świecie, w którym rządzi technologia, w którym powstają nowe doktryny polityczne.
Polityczna mapa świata zmienia się nieustannie, co wynika z rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw i ich politycznej organizacji. Ostatnio coraz częściej mówi się o równych prawach dla mężczyzn i kobiet. Od zakończenia drugiej wojny światowej nastąpiły istotne zmiany w świecie. Proces politycznej dezintegracji, będący następstwem rozpadu wielonarodowych państw i dekolonizacji, trwa nadal. Równocześnie zaznacza się rosnąca tendencja do politycznej i gospodarczej integracji międzynarodowej, potrzeb współczesnej rewolucji naukowo- technicznej. Jednak czasem napięcia wewnętrzne przeradzają się w konflikty zbrojne. W istotny sposób na kształt politycznej mapy świata po II wojnie światowej wpłynęło utworzenie organizacji międzynarodowych o charakterze politycznym, gospodarczym, społecznym i wojskowym. Powstanie ich, zarówno tych o zasięgu ogólnoświatowym, jak i regionalnym, było podyktowane koniecznością współdziałania i ochrony określonych interesów państw, które je tworzą. Powstałe doktryny to między innymi: feminizm, ekologizm, socjaldemokracja czy fundamentalizm. Budzą one w nas mieszane uczucia. Jedni się ni zgadzają, znów drudzy popierają.
Chciałabym głównie skupić się na trzech doktrynach politycznych, które są tematem mojej pracy, czyli: feminizm, ekologizm i fundamentalizm. Na samym początku zajmijmy się feminizmem... Ruch głoszący konieczność wyzwolenia kobiet lub teoria precyzująca miejsce i rolę kobiety w świecie. Ukształtował się w latach 60. XX wieku w USA skąd rozprzestrzenił się do innych wysoko rozwiniętych krajów. Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę: w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ONZ Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Europejskiej Karcie Socjalnej. Czy zasada ta jest jednak przestrzegana? Niestety nie! Dlatego kobiety wciąż kłócą się o to z mężczyznami. Organizują zjazdy i badają różne sytuacje związane z feminizmem. Kiedy w drugiej połowie lat sześćdziesiątych pojawił się feminizm, nikt nie traktował go poważnie”Uważano, że to zabawne zjawisko, które zniknie jeszcze szybciej jak powstało. Feminizm jednak nie przeminął. Feminizmowi zawdzięczamy wiele: prawo do pracy, głosowania, czy edukacji. Jednak mimo postępu jaki narodził się wraz z feminizmem, wśród współczesnych kobiet nadal daje się odczuć przekonanie, że to jeszcze nie to, co należałoby osiągnąć.
Następną doktrynę, którą chciałabym przedstawić to ekologizm, gdzie za podstawowy problem świata uważa degradację środowiska naturalnego, a za zadanie człowieka uznaje ochronę środowiska. W latach 70. i 80. powstały partie polityczne opracowujące strategię odbudowy zniszczonego środowiska: Zieloni czy Greenpeace. Programy polityczne właściwe ekologizmowi wyrażają sprzeciw wobec zbrojeń i militarnej sfery aktywności państwa, nieufność wobec nowoczesnych technologii, zawierają wątki antyindywidualistyczne, propagują styl życia oparty na kontakcie z naturą i edukację ekologiczną. Zastanówmy się czy ekologizm jest dla nas tak groźny, że musiałby zostać usunięty. Ich celem jest czyste środowisko a nie dążenie usunięcia tradycyjnych doktryn...
Trzecim i zarazem ostatnim problem jest fundamentalizm. Czym on tak naprawdę jest? Pod wieloma względami fundamentalizmy prezentują „powrót do politycznej roli religii”, ponownie mówią o Bogu i uwzględniają jego Słowa w świecie, a także przypisują duże znaczenia kwestii politycznej. Postulują przywrócenie religii jej dawnej roli głównego czynnika integracji społecznej. Religia przestaje być sferą relatywnie autonomiczną i oddzieloną od innych dziedzin społecznych, staje się zwornikiem norm, które powinny się kierować działaniem ludzkich istot we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Według szwajcarskiego socjologa Georga Schmida:” Bóg nie może nakłonić fundamentalisty do rzeczy, których nie ma w objawieniu. Fundamentalista sam wie, jaki jest Bóg, jakim chciałby go przeżywać, rozkazuje więc swojej duszy przeżywać jedynie takiego Boga, jakiego rozpoznaje jego wiara”.
Doktryny te nie przeminęły, pomimo tego, że II wojna światowa się skończyła. Ich ideologie przetrwały i z biegiem lat coraz bardziej rosły w siłę. Niestety społeczeństwo w dalszym ciągu tkwi w konserwatywnych przekonaniach. Zarówno w Polsce jak i na świecie mimo istniejących praw. Dlatego też dopóki w społeczeństwie będzie panowała nierówność między kobietą a mężczyzną czy między religiami nurty te będą się rozwijać i nigdy nie wygaśną!

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty