profil

Ustrój administracji rządowej i samorządowej WSSM - S-ki

poleca 85% 658 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ustrój administracji rządowej i samorządowej.

1. Cechy współczesnej administracji:
- pełni wiele funkcji społecznych, jest zobowiązana do realizowania zasady partnerstwa, wzajemne informowanie się (BIP), społeczna akceptacja ich działań (włączenie środowiska lokalnego do działań)
- rozstrzyganie konfliktów społecznych (różnice interesów)
- potrzeba systematycznej analizy otoczenia (umiejętność dostosowania się do niego)
- potrzeba stałego reformowania adm. (zmiany jakie powstają wymuszają reformę adm.)
- współpraca z różnymi instytucjami, nauką a zwłaszcza partnerstwo społeczne
- stałe doskonalenie form i metod
- wchodzi w coraz większym stopniu w proces zarządzania rozwojem
- zabieganie o konkurencyjność i atrakcyjność (np. dla inwestorów)
- przyjmowanie wielu cech przedsiębiorstw na grunt adm.(tworzy się menadżerski model adm.)
- zobligowanie adm. do budowania swojego wizerunku (public relations)
- poszukiwanie coraz bardziej skutecznych narzędzi zarządzania
2. Kompetencje.
Kompetencja :
- jest określoną konstrukcją prawną, która służy ustaleniu zakresu i środków działania każdego organu.
- to uprawnienie z zarazem obowiązek podjęcia pewnych działań
- powinna być określona przez prawo w sposób jednoznaczny (sztywno określone)
1. umożliwia najlepszy podział pracy
2. ochrona interesu obywateli
3. zapewnia obywatelom maksimum informacji
Podział i rodzaje kompetencji z punktu kwalifikacji:
a. wg. źródła
b. wg. przedmiotu (rzeczowe, miejscowe)
c. wg. zakresu (generalne, ograniczone)
d. wg. upoważnienia (wyraźnie określone lub wywodzone z domniemania)
e. czasu obowiązywania (stałe, czasowe)
Przydzielanie kompetencji ma charakter zaplanowany.
Podstawowe kryteria podziały kompetencji :
- rodzaj zadań adm. : co adm. robi jakie w danych warunkach ma zadania i co w danych warunkach robi.
- rodzaje podmiotu : kto z nami się kontaktuje, charakter podmiotu, z którym kontaktuje się adm.
Kryteria te wyznaczyły mapę kompetencji , czyli podział zadań i odpowiedzialności na poszczególne szczeble.
3. Ogólna charakterystyka organu.
Organ adm. – to wyodrębniona część aparatu administracji, która jest upoważniona do podejmowania rozstrzygnięć władczych .
Organ adm.:
- stanowi wyraźnie wyodrębnioną część aparatu adm.
- działa w imieniu i na rachunek państwa
- jest upoważniony do korzystania ze środków władczych
- działa w ramach przyznanych mu kompetencji (zakres kompetencji określa ustawa)
- właściwość terytorialna, instancyjna, rzeczowa
Podział organów adm. :
- lokalne (wieloosobowe)-uchwały: forma wyrażania woli
- monokratyczne (jednoosobowe)-rozporządzenia, zarządzenia, wyrażanie woli Prezesa RM.
4. Ogólny problem reformy.
Cele przemian i reformy administracji:
1. dostosowanie struktury adm. do wymogów współczesnego państwie
2. uspołecznienie funkcji adm.,
3. stwarzanie prawnych i organizacyjnych podstaw do rozwoju regionalnego
4. wzrost efektywności i sprawności w realizacji zad. Publicznych
5. kształtowanie racjonalnych struktur przestrzennych
PROBLEM REFORMOWANIA.
Przemiany jakie zaszły w związku z reformą z 1998r.:
- zmiana podziały terytorialnego
- zmiana systemu zarządzania
- przegrupowanie systemu kompetencyjnego
- reforma majątkowa
- reforma finansów publicznych
- reforma centrum przekształcenia i nowe reguły zarządzania rozwojem regionalnym
5. Uwarunkowania funkcjonowania administracji.
Administracja :
1. Pracownicy adm.
- wiedza ogólna i zawodowa
- doświadczenie
- poglądy na świat

2. - ustrój społeczno-ekonomiczny
- system polityczny
- polityka administracyjna

3. - warunki materialno - techniczne
- wymogi organizacji
pracy
- istniejące normy prawne
4. - środowisko społeczne
- teren działania
- świadomość oprawna obywateli
- kultura polityczna społeczeństwa
6. Podstawy funkcjonowania samorządu.
Samorząd – stanowi wyodrębniony w strukturze państwa, powstały z mocy prawa, związek lokalnego społeczeństwa, powołany do samodzielnego wykonywania adm. publicznej wyposażony w materialne środki umożliwiające realizacje nałożonych na niego zadań.
Samorząd :
- realizuje zadania i funkcje adm.
- usytuowany jest najbliżej obywateli
- jest podmiotem władzy publicznej
- jest częścią władzy wykonawczej
- realizuje określony katalog zadań państwa
- ma sfery autonomiczne (np. finansów) oraz samodzielny
sposób ustalania kierunków i celów zadań
- działa na zasadzie subsydialności (w konstytucji), posiada
maksimum kompetencji na poziomie lokalnym
- posiada własną organizację ustaloną w przepisach prawa
- organizacja samorządu budowana jest na zasadzie decentralizacji
- pozostaje pod kontrolą państwa (nadzór w zakresie zgodności z prawem
sprawuje wojewoda i premiera w zakresie finansów RIO)
Ustawa o samorządzie gminnym, wojewódzkim…, to ustawa prawa ustrojowego,
które określa zadania i kompetencje samorządu.
7. Kierunki rozwoju administracji.

8. Administracja a Unia europejska.
Model europejskiej adm.(uwarunkowania europejskie) :
1. Europejski standard adm. : założenia polityczne, dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego
(aspekt organizacyjny)
2. Europeizacja adm.
- faza publicznoprawna
- faza regulacji na poziomie wspólnot
- faza instytucjonalności pracy adm.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Nauki