profil

Unia Europejska

poleca 85% 801 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Integracja – notatki z wykładu


1. Integracja -
-umowne dążenie państw kontynentu do dobrowolnego ograniczania suwerenności na rzecz organów integrujących politycznie i gospodarczo wszelkie sektory. Przykładem integracji jest korzystanie bez ograniczeń ze swobody przepływu usług, osób, towarów i kapitałów

- to powolny proces scalania się dwóch lub więcej podmiotów(uczestników stosunków międzynarodowych) w nową jakość i całość.
- Jest jedna z najlepszych form współpracy państw, miast i wsi przy jednoczesnym zachowaniu ich podmiotowości i niezależności. Proces integracji jest procesem ciągłym

2. Dezintegracja

brak jedności politycznej i gospodarczej (konflikty interesów poszczególnych państw)

3. Instrumenty prawa w UE

- w sensie integrującym ROZPORZĄDZENIA - jako prawo tworzone przez Radę Unii Europejskiej , komisje integracyjne UE, przyjmowane są niezależnie od woli państw członkowskich
- w sensie koordynacji DYREKTYWY – przechodzą przez system ustawodawczy poszczególnych państw w celu dostosowania lokalnego prawa do tego aby cel wskazany w dyrektywie osiągnąć

4.Globalizacja
jest procesem społecznym, wyrażającym pewną ideę, którą jest stale pogłębiający się proces poszerzania związków i zależności pomiędzy ludźmi na świecie]

Atrybuty globalizacji:
1.prawo własności i wynikające z tego konsekwencje
2. wolna konkurencja
3. liberalizacja przepływu kapitału, usług, pracy
4. przedsiębiorczość, etos pracy, efektywność pracy

5.UNIA EUROPEJSKA
Jest oparta na zasadzie solidarności, porozumienia państw, które postanowiły wspólnie sprostać międzynarodowej konkurencji i razem pracować dla rozwoju społecznego i gospodarczego

Organizacja składa się z trzech filarów;

1. gospodarczy
2. wspólna polityka bezpieczeństwa
3. współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości(policja, sady)
6.Subsydialnosc i pomocniczość

każda decyzja musi być podejmowane na możliwie najniższym szczeblu, w efekcie każda decyzja musi być podejmowana na możliwie najniższym szczeblu

7. Wyzwania dla UNII Europejskiej

1. stać się jednym z mocarstw państwowych
2. wzmocnić poczucie wolności, sprawiedliwości bezpieczeństwa
3. sprawić by bez przeszkód rozwijał się europejski model społeczno ekonomiczny


8. Problemy i priorytety UE
1. jak wspomóc gospodarkę państw UE
2. konieczność weryfikacji wspólnej polityki gospodarczej
3. obawa o absorpcję powierzonych funduszy
4. wdrożyć , poprawić skuteczność zaleceń strategii Lizbońskiej
5. znaleźć najlepsze narzędzia dla wyrównania szans dla najsłabszych

9. Priorytety dla POLSKI
1.ciągle doskonalić przygotowania do integracji
2.poprawić wizerunek państwa
3.lansować politykę poprawy współpracy euro- atlantyckiej

10.Interesy wspólnej Europy

1. rozszerzenie rynku zbytu
2. przeciwdziałanie globalizacji
3. zatrzymywanie na swoim rejonie małych i średnich firm

11.Instytucje Unii Europejskiej
unia Europejska zbudowała pięć instytucji zarządzających jej działaniem i rozwojem. Nie sa one oparte na tradycyjnym modelu trójpodziału władzy.

11.a RADA EUROPEJSKA

wytycza strategiczne cele rozwoju Unii, należą do niej prezydenci i premierzy poszczególnych państw członkowskich.
Dwa razy w roku spotykają się na tzw. „prezydencjach”

11.b.RADA UNII EUROPEJSKIEJ – RADA MINISTRÓW

reprezentanci ministerstw poszczególnych państw spotykają się w celu rozwiązywania problemów poszczególnych resortów. Jest to głos państw członkowskich reprezentowanych przez ministrów

11.c. PARLAMENT EUROPEJSKI
wybierany w drodze bezpośrednich wyborów przez społeczeństwo Unii. Jest to głos narodu. Parlament wybiera Komisje Europejską , zatwierdza składy desygnowane przez poszczególne państwa

11.d. KOMISJA EUROPEJSKA

organ wykonawczy posiada inicjatywę legislacyjna (z siedziba w Brukseli) – rzecznik interesu ogólnoeuropejskiego

11.e. EUROPEJSKI TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI
potwierdzający zdolność nowych aktów z istniejącym prawem


12. ORGANY WSPIERAJĄCE :

12.a KOMITET REGIONÓW
222 przedstawicieli, organ doradczy z którym rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska konsultują się w sprawach regionalnych i lokalnych

12.b. KOMITET SPOŁECZNO -EKONOMICZNY
222 reprezentantów środowisk gospodarczych i społecznych , wypracowuje stanowiska w sprawach gospodarczych i społecznych

12.c. KOMISJE STAŁYCH PRZEDSTAWICIELI K O R E P E R
jest instytucja pomocniczą trzech wspólnot europejskich, przygotowuje prace dla :
- Rady unii europejskiej
W skład tego komitetu wchodzą ambasadorowie państw członkowskich, ich zadaniem jest przygotowanie prac komisji

12.d EUROPEJKI BANK INWESTYCYJNY
odpowiada za politykę monetarną i wspólną walutę euro


13. REGION
- samodzielny obszar wyodrębniony w oparciu o kryteria gospodarcze, geograficzne , kulturowe i historyczne
- regiony to wizja integracji europejskiej uwzględniającą samodzielność niższych szczebli politycznych a także przybliżeniu procesu decyzyjnego do obywateli

14. EUROREGIONY

to obszary współpracy przygranicznej np. Euroregion Nysa – Bóbr
Nysa, Euroregion Bałtyk, POMERANIA,


15. INSTYTUCJA OMBUTSMANA
współcześnie na świecie poza Europą niewiele jest krajów gdzie taka instytucja funkcjonuje
w Europie jest to :
- samodzielny organ państwowy, konstytucyjny, powiązany strukturalnie z parlamentem, w pełni niezależny od innych organów sadowniczych i administracyjnych
- stanowisko obsadzane jest mocą decyzji parlamentu
- wypełnia dwa podstawowe zadania :
1.chroni prawa i wolności obywatelskie
2. informuje parlament o praworządności w danym państwie
- główna inspiracja działań rzecznika są skargi i wnioski obywateli
- jest łatwo dostępny

1809 r – wprowadzony w Szwecji
1919 r – wprowadzony w Finlandii
w latach 50 –tych Norwedzy, Holendrzy
lata 60, 70 – te reszta europy,
stanowisko to w różnych państwach przybiera inna nazwę np. Komisarz Śledczy, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Sprawiedliwości

16.DROGA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

1989 R – ROK PRZEŁOMU
19.09.89 r - Polska podpisała umowę ze wspólnotami europejskimi o współpracy gospodarczej i handlu
16.XII. 1991 r - podpisanie umowy o stowarzyszeniu polski ze wspólnotami europejskimi i państwami członkowskimi
1991 r – wejście Polski do Rady Europy
1994r – wchodzi w życie traktat europejski traktat o Zjednoczeniu
1996 r – Polska staje się członkiem OECD
31.03. 1998 r - rozpoczęte są negocjacje o członkostwo w unii europejskiej
1999 r – dokonana jest ocena Polski jako potencjalnego państwa członkowskiego unii
2000 r – strategia Lizbońska - koncepcja rozwoju i zastoju państw Europy ( opracowana podczas pierwszego półrocza prezydencji Portugalii
II półrocze 2000 r – TRAKTAT NICEJSKI o rozszerzeniu UNII ( ratyfikowany w 2004 r)
13.XII . 2002 r zakończenie negocjacji o poszerzenie Unii
16.04.2003 r – traktat akcesyjny o przystąpieniu do Unii
01.05.2004 r – wstąpienie do unii]
13.06.2004 r – pierwsze wybory do Europarlamentu

17. Korzyści i zagrożenia wynikające z faktu wstąpienia Polski do UE

a. POLITYCZNE – średnie
b. Gospodarcze - udział wewnętrzny w rynku przepływu towarów, usług kapitałów i osób
- gwarancja dostępu do funduszy strukturalnych
- napływ inwestycji i nowych technologii

c. Społeczne -
- swoboda podróżowania
- bezkontrolnik na granicach
- możliwość swobodnego osiedlania się
- zmiana spojrzenia Europejczyków na Polskę
- możliwość swobodnego podejmowania pracy
- poprawa wzorców wydajności pracy
- wyższa jakość życia
- lepsza ochrona konsumentów
- udział w dziedzictwie kulturalnym Europy

18.Cztery swobody

1. swoboda przepływu towarów
dotyczy i obejmuje uregulowania prawne tworzące podstawy swobodnego obrotu towarami miedzy państwami członkowskimi, w tym uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa towarów, normalizacji nadzoru rynku, zasad niedyskryminacji, znoszenia barier w handlu i zamówieniach publicznych

2. swoboda przepływu osób
wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych , swobodny przepływ pracowników, zachowanie przez pracowników migrujących praw do emerytur
zachowanie systemu zabezpieczenia społecznego – świadczeń i ryzyk

3.swoboda przepływu usług
oznacza, że każdy, kto chce świadczyć usługi na terenie innego państwa członkowskiego - innego niż to na którego terenie znajduje się siedziba jego przedsiębiorstwa ma do tego prawo i nie mogą być wobec niego wprowadzane ograniczenia wynikające z wymogu posiadania obywatelstwa , członkostwa w organizacji zawodowej

4. swoboda przepływu kapitału

swoboda dokonywania inwestycji we wszelkich dziedzinach jak tez swobodę dokonywania płatności pomiędzy państwami członkowskimi obszar tzn. dotyczy również zapobieganiu prania brudnych pieniędzy oraz płatności elektronicznych

19.Integracja oświatowa Unii Europejskiej i w Polsce
- Stworzono cztery priorytety, które mają zintegrować system oświaty.

1.równośc szans edukacyjnych
- ułatwiać dostęp do szkół na każdym poziomie
- asymilować uczniów zdrowych z niepełnosprawnymi
- Walczyć ze stereotypami
- Indywidualizować procesy dydaktyczne
- Wykorzystywać wizyty nauczycieli w domach uczniów
- Objąć ochrona zdrowie i życie uczniów
- Objąć kontrola tzw. gorące dzielnice i subkultury młodzieżowe

2 .poprawa jakości kształcenia z wykorzystaniem techniki
1. reformować programy nauczania
2. redukować drugoroczność
3. rozszerzać wiedze i kulturze o innych krajach europejskich
4. eliminacja materiału o charakterze encyklopedycznym
5. wprowadzać kształcenie permanentne

3.nowy model nauczyciela
1. kształcenia akademickie
2. uczyć innowacyjnie
3. winien spełniać wiele funkcji : opiekuńczą, selekcyjną , koordynującą
4. winien posiadać zamiłowanie do swojej pracy
5. winien ustawicznie doskonalić swoje umiejętności zawodowe
6. winien posiadać co najmniej kilka specjalizacji

4. europejski ideał wychowania

1.szacunek do demokracji
2. tolerancja religijna i rasowa
3. nauka co najmniej trzech języków
4. budowa europejskiej sieci informacyjnej między szkołami
5. wymiana młodzieży
6. uzupełnienie programów nauczania z podkreśleniem miejsca unii Europejskiej w Europie i Świecie


20 . PLANY REFORMY SZKOLNICTWA

Wyrażają się poprzez trzy programy ;

- SOKRATES
- LEONARDO da VINCI
- MŁODZIEŻ DLA EUROPY

21. SOKRATES

program wspierający współpracę w zakresie polepszenia jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych przy zachowaniu koncepcji uczenia się przez całe życie
W dziedzinie edukacji program ten dąży do utworzenia bez granic i barier
Sokrates Comenius – na poziomie szkół podstawowych i średnich
Sokrates erasmus - wymiana studentów i nauczycieli
Sokrates .............. - kształcenie dorosłych w trybie kształcenia ustawicznego
Sokrates Minerva - kształcenie otwarte i na odległość
Sokrates Lingua – nauka języków obcych
Sokrates Orion - obejmuje wizyty studyjne dla osób odpowiedzialnych za organizację edukacji

22.LEONARDO da VINCI
to stworzenie europejskiego wymiaru edukacji w kształceniu zawodowym polegającym na wymianach , stażach, badaniach i analizach

23.MŁODZIEŻ 2000

Zajmuje się pozaszkolna nieformalna edukacja młodych ludzi, adresowany jest do osób od 15 do 25 roku życia , głównym jego celem jest promowanie aktywności młodych ludzi

24.PARADYGMAT

zespół twierdzeń naukowych na bazie których formułuje się przesłanki dla rozwoju praktyki społecznej

25. EUROPA RUSTYKALNA – KONCEPCJE ODNOWY
UE zakłada średni wzrost gospodarczy na poziomie 3 % do 2010 r
- stopa zatrudnienia ma wzrosnąć do 70%
- Unia ma stać się najbardziej konkurencyjna gospodarka na świecie
- Unia musi uporać się z problemami dotyczącymi z zaostrzona konkurencja globalna USA i CHIN, oraz zmianą struktury wiekowej społeczeństw
- Konieczność sprostania wyzwaniom socjalnym i emerytalno – rentowym

26. Sześć przykazań dla silnej Europy
1. deregulacja i uproszczenie prawa
2. faktyczna realizacja idei wolnego rynku
3. zwiększenie roli państw peryferyjnych i małych
4. ograniczenie państwa socjalnego
5. wykorzystanie potencjału wszystkich obszarów
6. wyjście z pułapki mentalnej i powrót do wartości

27. Modernizacja
Rozwój przez uprzemysłowienie

28.Industrializacja rolnictwa

wprowadzenie racjonalności przemysłu do rolnictwa - wypierając jego formy tradycyjne
29.Urbanizacja

umiastowienie wsi, wprowadzenie racjonalności życia miasta na tereny wiejskie

30. Obszary rustykalne

obszary, które obejmują 85% powierzchni Europy, zamieszkiwane przez około 50% mieszkańców Europy, gęstość zaludnienia od 10 do 100 os/km2
poziom PKB – mniejszy niż 75 % przeciętnej kraju

31. Ludność obszarów wiejskich

Irlandia 41 %
Polska 38,3 %
Grecja 34,3%
Belgia 3%
Niemcy 14%

Średnia Unii Europejskiej 21%

32.ECOVAST
europejska rada do spraw rozwoju wsi i małych miast

33.TRZY Zasady zmierzające do poprawy obecnej sytuacji na terenach rustykalnych

1. Związek ludzi ze środowiskiem
Traktowania na równi spraw ludzi i ich otoczenia, środowiska naturalnego i kulturowego

2. konsultacji i zaangażowania
ludność miejscowa najczęściej wie lepiej niż władza administracyjna co należy zmienić a co zachować na danym terenie

3.Zasada zintegrowanej działalności

34.Propozycje i koncepcje działania
opracowane w oparciu o trzy wyżej wymienione zasady

a. ożywienie gospodarki wiejskiej przez ;
- Decentralizację działalności gospodarczej w miastach
- Wzmacnianie struktur przemysłowo – handlowych

b. innego rozłożenia akcentów w rolnictwie przez:

- ekonomiczne dowartościowanie gospodarstw chłopskich
- położenie nacisku na poprawę jakości żywności
- uznanie rolników za zarządców dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz materialne rekompensowanie tych obowiązków
- dywersyfikacja (zróżnicowanie) źródeł dochodów rodzin rolniczych

c. Zmiana polityki wobec rolnictwa
-
-

d. rozważny rozwój turystyki wiejskiej
- ekoturystyka
- agroturystyka

e. teleinformatyka

35. Jak Polska może ustrzec się przed zablokowaniem rozwoju rolnictwa ?

- nie powielać błędów starej europy
- nie dopuszczać do rozwoju przemysłowych metod produkcji żywności
- zachować istniejące bogactwo natury i krajobrazu
- zachować żywność tradycji i kultury przemysłowej
- tworzyć warunki dla istnienia jak największej liczby rolników

36. Etapy aktywizacji społeczności lokalnych

a. diagnoza sytuacji
- jakie mamy źródła finansowania
- jakie mamy zasoby na lokalnym rynku pracy

b. etap stymulacji
- co wspólnymi siłami możemy zmienić

c . inicjacja
- poszukiwanie alternatywnych sposobów zmiany sytuacji

c. legitymizacja
d. publiczna decyzja
- akceptacja planu rozwoju przez możliwie najszersze gremium
e . realizacja

37. Jakie warunki winien spełniać region aby móc skutecznie skorzystać z pomocy unii?

- edukować i doskonalić swoje zasoby ludzkie
- rozwijać rolnictwo i obszary wiejskie a szczególnie jego formy ekologiczne
- chronić środowisko budując oczyszczalnie ścieków oraz nowa strukturę transportowa
- rozwijać przedsiębiorczość, innowacyjnośc, konkurencyjność za pomocą min tworzenia infrastruktury wspomagającej( np. światłowodowej, telefonizacja, powołania inkubatorów przedsiębiorczości)
- tworzenia centrów innowacyjnych , centr transferu technologii i finansowego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw


38. Charakterystyka polskiego społeczeństwa
- słabo wykształcone(10%)
- 5 ml ludzi żyje na poziomie dużo niższym niż średnim - znaczny proces rozwarstwienia
- zwiększenie dystansu miedzy klasami społecznymi (o starcie decyduje urodzenie)
- dziedziczenie biedy

39. Religijność Polaków
- nie jesteśmy ani zbyt religijni ani zbyt rodzinni
- religijność jest fasadowa , okazjonalnie łączoną tylko ze świętami i obchodami obrzędowymi
- źródłem wsparcia zaczynają coraz bardziej być ludzie obcy niż krewni i najbliższa rodzina
- zmienia się tradycyjny model rodziny
- rozwody

40. Samopoczucie Polaków w „nowej rzeczywistości”

- Polacy maja poczucie, ze ukradziono im zwycięstwo przemian, zyskali najwięcej Ci, którzy w ogóle nie walczyli tylko dali porwać się wirowi przemian
- Niska samoocena własnych możliwości w stosunku do innych nacji
- Zanika duma narodowa z bycia Polakiem
- Nie potrafimy manifestować grzeczności na co dzień i uprzejmości wobec siebie
- Zanikają autorytety moralne a skłócone elity polityczne jeszcze to utrwalają
- Następuje proces odreligijnienia a narasta proces chęci posiadania dóbr materialnych
- Polacy sami jako nacja raczej się nie lubią , mało szanują pogłębiając proces zbiorowej nienawiści
- Słabo wykształceni, słabo znający języki
- Brak poszanowania prawa
- Mała zdolność do kompromisów

41. Niezbędne zmiany w strategii na lata 2007 – 2013

- jeżeli chodzi o zmiany w rolnictwie – utrzymania parytetów dochodów
- dojść do samowystarczalności w zakresie produkcji żywności
- powrót do defensywnych metod produkcji żywności42. Wspólna polityka rolna

- zasada jedności rynkowej (jednolite ceny i wspólna regulacja rynku dla wszystkich producentów)
- preferencje dla produktów rolnych Unii(świadome faworyzowanie towarów z unii w stosunku do towarów pochodzących z innych obszarów)
- Solidarność finansowa (wspólna odpowiedzialność wszystkich państw członkowskich za ponoszenie kosztów regulacji rynku rolnego i dostosowań strukturalnych)

43. Do czego wspólna polityka rolna doprowadziła i doprowadza?

- interwencyjne zakupy nadprodukcji
- ograniczenie importu z krajów trzecich
- ustanowienie dla produkcji eksportowej

Koszt wspólnej polityki rolnej wynosi ok. 45 5 całego budżetu

44. Fundusze strukturalne

- rozwoju regionalnego
- orientacji i gwarancji rolnej]
- społeczny
- instrument wspierania rybołówstwa45.PROGRAMY PRZEDAKCESYJNE

1. PHARE - miał służyć przygotowaniu administracji – podniesieniu umiejętności tych ludzi
2. SAPARD – program dla rolników dla gmin, które wykorzystują infrastrukturę
3. ISPAR - na modernizacje , rozbudowę dróg i ochronę środowiska

Miały służyć nauce jak w przyszłości kiedy już wejdą w struktury Unijne maja pozyskiwać i wykorzystywać środki unijne

46. Europejski fundusz rozwoju regionalnego
- inwestycje do tworzenia i utrzymywania stałych miejsc pracy
- inwestycje związane z odradzaniem obszarów dotkniętych upadkiem przemysłu
- działa od 1975 roku

47. Europejski Fundusz Społeczny
- zwalczanie bezrobocia młodzieży ( 35% budżetu funduszu)
- ułatwianie dostępu do rynku pracy
- promować równe szanse dla kobiet i mężczyzn na rynku pracy
- zachęcać do podejmowania pracy

48. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- pomoc adaptacyjna dla młodych rolników
- wsparcie dla tworzenia grup producenckich
- propagowanie inwestycji w rozwój agroturystyki i rzemiosła
- odnowa wsi i zachowania dziedzictwa kulturowego

49. Instrument finansowy wspierania rybołówstwa
- odnowa floty oraz modernizacja kutrów rybackich
- odnowa zasobów morskich w wodach przybrzeżnych
- przetwórstwo i marketing producencki rybołówstwa

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 16 minut

Ciekawostki ze świata