profil

Scharakteryzuj na jakich zasadach funkcjonuje Unia Europejska

poleca 85% 227 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Unia Europejska jest to gospodarczo-polityczny związek dwudziestu siedmiu państw krajów europejskich w tym również Polski(od 1maja 2004roku), będącym efektem wieloletniego zbliżania się krajów Europy zachodniej.
Jest kilka przyczyn integracji Unii Europejskiej. Niektóre przyczyny wymienia Winston Churchill(materiał pomocniczy nr1 część2) w swoim wystąpieniu. mówi on o stworzeniu Unii Europejskiej ze względów pokojowych, bezpieczeństwa a także wolności. Po to aby każda osoba czuła się bezpiecznie w swoim państwie. Byłoby to możliwe gdyby państwa Europy wyglądałyby jak Stany Zjednoczone, czyli jak jedno wielkie państwo. Wtedy żaden z krajów nie byłby spragniony potęgi, ludzie wszystkich narodów byliby ochronieni przed wojną i niewolnictwem. Jednocześnie wspólnota narodów mogłaby umocnić organizację światową. Następnym powodem do stworzenia Unii Europejskiej jest fakt iż druga wojna światowa spowodowała duże zniszczenia a zwłaszcza w gospodarce krajów zachodnioeuropejskich. Większość tych krajów zadłużyła się w USA a bilans ekonomiczny tych krajów był stale ujemny. Natomiast w Stanach Zjednoczonych rozkwitła produkcja i handel w skali światowej (głównie na rynki zachodniej europy). To spowodowało utracenie pozycji gospodarczej krajów europy na rzecz USA. Europa chciała zmniejszyć wpływ Stanów zjednoczonych i w ten sposób także doprowadzić do odbudowy gospodarczej krajów. Trzecim powodem integracji była obawa przed Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, który podjął ekspansję na kraje Europy środkowej i Wschodniej. Obawiano się, że strefa wpływów ZSRR przesunie się bardziej na Zachód i państwa Europy zachodniej również staną się "marionetkami" Moskwy. Trzeba dodać, że we Francji i we Włoszech partie komunistyczne liczyły ok. 2 milionów członków tak więc zagrożenie wydawało się realne. Obawiano się również ( szczególnie Francja) odbudowy gospodarczej RFN poprzez przyjęcie jej do NATO a przez to zniesienie sankcji jakie nałożono na to państwo po zakończeniu II wojny światowej.
Unia Europejska opiera się na trzech filarach(według podpisanego 7lutego1992r. Traktatu z Maastricht ). Pierwszy filar mówi o wspólnocie Europejskiej powstałej w wyniku połączenia ze sobą trzech wspólnot europejskich (euratom, WE i do 2002 EWWiS-obecnie jej kompetencje przeszły na Wspólnotę Europejską). Obejmuje głównie sprawy gospodarcze i społeczne, dominuje ustawodawstwo unijne. W drugim filarze jest mowa o wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa natomiast w trzecim o współpracy w zakresie spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości., w 1992roku zmienionej na współpracę sądową i policyjną w sprawach karnych. W ostatnich dwóch filarach największą rolę odgrywają uzgodnienia międzynarodowe Wprowadzona w traktacie amsterdamskim Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony jako część drugiego filaru czasem uważana jest za nowy, czwarty filar. Oprócz wymienionych filarów Unia Europejska opiera się na czterech wolnościach zawartych w Karcie Podstawowych Praw Unii Europejskiej(materiał pomocniczy nr1 część1). Są to wolności przepływu osób, dóbr, kapitału i usług, oraz przedsiębiorstw.
Instytucje i kraje unijne kierują się trzema zasadami: pomocniczości, solidarności, zrównoważonego rozwoju i wspólnych interesów politycznych. Zgodnie z założeniami zasady solidarności, UE i jej instytucje zaczynają działać dopiero wtedy, gdy działanie na poziomie wspólnotowym jest bardziej dostosowane i skuteczne niż działanie na poziomie krajowym lub lokalnym. Dzięki tej zasadzie, unika się sytuacji, w której UE wpływałaby niepotrzebnie na codzienne życie swoich obywateli. Przykładem jest np. obecna sytuacja Polsko-Rosyjska dotycząca przewozu mięsa. Zasada solidarności polega na zniszczeniu nierówności, walki z biedotą i bezrobociem, dbanie o rozwój miast i regionów a także pomoc państwom(nie tylko członkowskim) w sytuacjach kryzysowych takich jak katastrofy naturalne. Solidarność polega także na przyjęciu wspólnej odpowiedzialności za problemy na przykład wspólne stawienie czoła zagrożeniom, które wiążą się z międzynarodowym terroryzmem. Ale największym przykładem funkcjonowaniem tej zasady jest pomoc dla krajów rozwijających się. Strategia zrównoważonego rozwoju UE ma na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, spójności i sprawiedliwości społecznej i dobrobytu gospodarczego, a także aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju na całym świecie.
Uważam że Unia Europejska jest bardzo potrzebna. Na co dzień można się spotkać z wieloma przykładami jej działalności. Myślę iż najważniejszy jest to że UE szanuje kulturę, religię, tradycje każdej jednostki i stara się nie narzucać swych praw. Prawa ustanawia tak aby osoby z krajów zjednoczonych czuły się wolne a jednocześnie bezpiecznie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata