profil

Młodzież w Unii Europejskiej

poleca 88% 103 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Unia Europejska

Młodzież w Unii Europejskiej

Co zyska młodzież dzięki przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej?
Przede wszystkim dodatkowe możliwości edukacyjne, a więc atrakcyjne szanse rozwoju kariery zawodowej:
• kraje Unii wzajemnie uznają świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów, co uczniom i studentom ułatwia podejmowanie nauki w dowolnym państwie UE;
• uproszczona jest procedura uznawania (nostryfikacji) dyplomów przy staraniach o pracę.

Polityka Unii Europejskiej wobec młodzieży zakłada m.in.:
 podnoszenie jakości nauczania
 rozpowszechnianie języków państw członkowskich
 popieranie wymiany studentów, uczniów i nauczycieli
 rozwój współpracy między szkołami i uczelniami
 rozwój edukacji zaocznej.


Podobnie jak wszystkim obywatelom Unii, młodzieży w krajach członkowskich przysługuje:
• prawo swobodnego podróżowania
• prawo osiedlania się i podejmowania pracy na terenie UE
• możliwość wybierania i bycia wybranym do Parlamentu Europejskiego (po osiągnięciu pełnoletności)


Wzrost liczby studentów w UE w wybranych krajach w latach
1980/81-1994/95 (1980/81=100)

średnia UE 175
Belgia 163
Dania 148
Grecja 245
Hiszpania 219
Francja 176
Irlandia 221
Włochy 159
Holandia 138
Austria 171
Portugalia 334
Finlandia 181
Szwecja 145
Wlk. Brytania 219
Źródło Eurostat


Karta Praw Socjalnych
Unia Europejska z jednej strony popiera rozwój wolnego rynku, z drugiej- chroni najsłabsze grupy społeczne, które z różnych powodów nie dają sobie rady w warunkach konkurencji. Uchwalona przez kraje UE w 1989 r. Karta Praw Socjalnych na razie jest ich uroczystą deklaracją.
Karta Praw Socjalnych deklaruje m.in.:
 prawo dzieci i młodzieży do ochrony podczas zatrudnienia (nie wolno zatrudniać młodzieży poniżej 15 lat, a do pracy nocnej-w wieku 15-18 lat)
 prawo do podjęcia pracy w każdym państwie UE na takich samych warunkach, na jakich zatrudnieni są obywatele państwa przyjmującego
 prawo do poprawy warunków pracy i życia
 prawo do informacji, konsultacji i uczestnictwa pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, przede wszystkim międzynarodowymi
 prawo kobiet i mężczyzn do równego traktowania
 prawo osób niepełnosprawnych do integracji zawodowej i społecznej.

Programy Unii Europejskiej dla młodzieży państw członkowskich i stowarzyszonych
Sokrates-program ten jest adresowany do studentów i kadry akademickiej. Promuje współpracę między uczelniami, zwłaszcza w zakresie nauki języków obcych i wykorzystania w nauczaniu akademickim nowych technologii informacyjnych. W latach 1995-99 program dysponuje kwotą 850 mln ECU. Dzięki niemu corocznie w wymianie międzynarodowej może uczestniczyć 127 tys. studentów i 10 tys. naukowców.

Młodzież dla Europy-ma na celu wymianę młodzieży oraz jej udział w działaniach edukacyjnych, kulturalnych, społecznych i ekologicznych. Od 1988r. w ramach programu, młodzi ludzie pomiędzy 15 a 25 rokiem życia (także z Polski) mają możliwość spędzić co najmniej tydzień w innych krajach UE i zapoznanie się z ich gospodarką i kulturą. Po przyjeździe będzie można łatwiej znaleźć pracę ze wzgl. na doświadczenie zdobyte w krajach UE.

Tempus-rozwija współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego pomiędzy państwami UE i Europy Środkowo-Wschodniej. Udziela dotacji finansowych na wymianę kadry pedagogicznej, studentów, stażystów.

Forum młodzieży UE
Powstało w 1978 r. jako porozumienie organizacji i ruchów młodzieżowych działających w Unii Europejskiej, m.in. skautów, Narodowych Komitetów Młodzieżowych, sekcji młodzieżowej działającej w Konfederacji Europejskich Związków Zawodowych. Zajmuje się organizowaniem współpracy młodych ludzi z Europy i świata, szeroko pojętą edukacją i sprawami społecznymi.

Szkolne Kluby Europejskie
Mają za zadanie rozwijać wśród młodzieży wiedzę o Europie. Są tworzone dobrowolnie przez uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy wspólnie określają zasady oraz program pracy. Działają w szkołach w większości krajów europejskich, także w Polsce.

Symbole
Flaga Unii Europejskiej; dwanaście gwiazd w miejscu godzin
na tarczy zegara na lazurowym tle. Liczba gwiazd jest niezmienna. Pomysłodawcami flagi są hiszpański dyplomata Slavadore de Madariaga y Rojo i francuski plastyk Arsen Heitz.

Hymn: muzyczna aranżacja Herberta von Karajana „Ody do
radości” z IV części IX symfonii Ludwiga von Beethovena.
Taki sam hymn ma rada europy.

Paszport europejski: w kolorze burgundzkiego wina, z napisem
„Unia Europejska” pod nazwą państwa wydającego dokument.
Ma taki status prawny jak dokumenty wydawane przez kraje członkowskie i może być używany podczas podróży po całym świecie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty