profil

Prawo konstytucyjne -sesja- wshe

poleca 85% 114 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ZWOŁANIE I SESJI RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

Sesja Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim na dzień 27 listopada 2006 roku (poniedziałek) o godz. 14,00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim, Plac Władysława Łokietka 1.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwieranie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie radnych.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Rady miejskiej w Brześciu Kujawskim:
a) przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej,
b) zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej,
c) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),
e) podjecie uchwały stwierdzającej wybór przewodniczącego Rady,

5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Przeprowadzenia sesji od Radnego Seniora.
6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
a) zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c) Przeprowadzenie głosowania,
d) Podjęcie uchwały stwierdzającej wybór,

7. Informacje ustępującego Burmistrza Brześcia Kujawskiego o stanie Gminy.
8. Interpretacje radych Rady Miejskiej.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej.


Protokół
z obrad I Sesji Rady Miejskiej w Brzusiu Kujawskim
odbytych w dniu 27 listopada 2006 roku


Obrada I sesji V kadencji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawski otworzyła radny senior Ryszard Szaeleziński. Złożył gratulacje nowo wybranym radnym.

Poinformowała on wszystkich iż warunkiem nabycia praw radnego jest złożenie ślubowania. Po czym odczytał tekst ślubowania, a kolejno wyczytani radni wypowiedzieli słowo „Ślubuję”

Następnie stwierdził, że w dzisiejszej sesji bierze udział 15 radnych, co stanowi pełen skład rady.

Zaproponowała przyjęcie porządku obrad. Poinformował, że jest to porządek obrad zaproponowany zgodnie ze statutem Gminy i skierował pytanie czy są inne propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Innych propozycji nie było. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 4: Radny Ryszard Szeleziński, że najważniejszym punktem dzisiejszego posiedzenia jest wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej. Radna Gizela Gliszczyńska zgłosiła kandydaturę Radnego Marka Golasińskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.

Do Komisji Skrutacyjnej wybrani zostali radni: Bogumiła Czapska, Marcin Jagodziński i Marek Przybysz. Za przyjęciem takiego składu osobowego Komisji Skrutacyjnej głosowało 15 radnych.

Następnie Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Komisji skrutacyjnej Rady Marek Przybysz odczytał Protokół Komisji Skrutacyjnej. Następnie rada podjęła jednogłośnie uchwałę o wyborze Przewodniczącego.


Ad. 5: Od tego momentu dalsze prowadzenie obrad objął nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Golasiński, który podziękował wszystkim za wybór i zaufanie jakim został obdarzony.


Ad.6: Wybór Wiceprzewodniczących Rady. Zgłoszeni kandydaci to radni: Piotr Pakulski, Grzegorz Ochmański, Ryszard Szeleziński. Wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada jednomyślni wyraziła zgodę na ten sam skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Marek Przybysz odczytał protokół.
Wiceprzewodniczący i zostali wybrani radni: Piotr Pakulski i Grzegorz Ochmański. Rada jednomyślnie podjęła uchwałę o wyborze Wiceprzewodniczących.


Ad. 7: Ustępujący Burmistrz Brześcia Kujawskiego Wojciech Zawidzki złożył informację z realizacji zadań na przestrzeni ostatnich 4 lat. Przedstawiona informacja zawierza dane w sprawozdaniach finansowych i inwestycyjnych. Są one odzwierciedlenie stanu gminy na rok bieżący.


Ad. 8: Piotr Pakulski – Pytanie skierowane do Burmistrza – Czy Pan Piotr Stanny przekazał informację dotyczącą sprawy zatrudnienie 60 osób., o której mówił na spotkaniu przed wyborami.

Burmistrz – Taka informacja nie została jeszcze przekazana.
M. Jagodziński – Czy jest możliwe aby na drogę w Kąkowej Woli (Ładziński, Balcerak , Żywczak) poszła równiarka


Przewodniczący Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim zakończył obrady I Sesji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim.


WNIOSKI

Na początku mojej pracy ukazałam w kilku zdaniach jak wyglądał ogólny całokształt obrad sesji. Po wejściu na salę i zajęciu miejsc wszystkich przybyłych obrady pierwszej sesji rozpoczął radny Ryszard Szeleziński. Obrady rozpoczęły się od założenia ślubowania radnych. Każdy wyczytany radny wstawał i składał uroczysty akt ślubowania. Następnie radny Szeleziński stwierdził, że są obecni wszyscy radni czyli 15 osób.
Nastąpiło przyjęcie porządku obrad zgodnie ze statusem gminy.
Szeleziński przeszedł do punktu 4 obrad czyli do wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej. Radna Gizela zaproponowała pana Marka Golasińskiego. Uważam, że wybór był mało aktywny ponieważ został wysunięty tylko jeden kandydat. Później rozpoczęto powołanie Komisji Skrutacyjnej po przez głosowanie tajne. Po podliczeniu głosów zostali wybrani radni: Bogumiła Czapska, Marcin Jagodziński, Marek Przybysz. Po głosowaniu powyższych trzech radnych przystąpili do odczytania protokołu Komisji Skrutacyjnej przez Radnego Marka Przybysza. Stwierdzam, że to głosowanie przebiegło bez żadnych emocji i jednogłośnie.
W punkcie 5 Marek Golasiński (nowy przewodniczący rady) podziękował za zaufanie w pełnieniu ten funkcji. A następnie przeszedł do prowadzenia obrad. Został przeprowadzony wybór wiceprzewodniczących, kandydowali Piotr Pakulski, Grzegorz Ochmański, Ryszard Szeleziński którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Został odczytany protokół przez marka Przybysza i ogłoszenie, że wygrali Piotr Pakulski i Grzegorz Ochmański.
Burmistrz Wojciech Zawidzki złożył informacje co przeprowadził w mojej gminie w ciągu 4 lat. Między innymi inwestycja naprawienia drogi w Brześciu Kuj. oraz wybudowanie w centrum miasta fontanny.
Piotr Pakulski powstał i zadał pytanie burmistrzowi – czy przekazano informacje na temat zatrudnienia 60 osób, o której to sprawie wspominał burmistrz przed wyborami. Burmistrz odpowiedział że nie została taka informacja przekazana. Na tym dyskusja się zakończyła. Następnie M. Jagodziński przeszedł do tematu zrównania drogi w Kąkowej Woli. Niestety ten temat nie został rozwinięty stwierdzono tylko, że nie długo zostanie tam posłana równiarka.
Podsumowując to spotkanie uważam, że przebyło bez żadnych emocji. Jak co roku zostali wybrani ci sami radni. Co moim zdaniem takie zachowanie nie powinno być, gdyż wiadomo iż nowy „ świeży” kandydat może mieć ciekawsze pomysły które postara się zaproponować na obradach.
Na spotkaniu nie przeprowadzono żadnych ważniejszych dyskusji dotyczących zapytani uczestników obrady. Najważniejsza sprawą która została poruszona było bezrobocie mieszkańców gminy. Jednak nie podjęto większej debaty na ten tema. Tylko przeszło się do następnego zapytania. Uważam ,że takie zachowanie jest niedopuszczalne i każdy problem od razu powinien być rozpatrzony na sesji. Niestety w mojej gminie taki porządek nie obowiązuje, Mozę w przyszłości zmienią się takie zachowania. Mieszkańcy gminy powinni dążyć do tego celu przy następnych wyborach.
Następnie Burmistrz Brześcia Kuj. zakończył obrady I sesji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Nauki
Typ pracy