profil

Nauka społeczna Kościoła katolickiego

poleca 85% 546 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Nauka społeczna Kościoła katolickiego


>> Pius IX (1846-1878) << 32 lata !!!

co wyżej + przeciw suwerenności ludu, prawom człowieka, umowom społecznym, zwolennik centralizmu ULTRAMONTANIN
29 czerwca 1868- I Vaticanum przerwany wojna francusko-pruska i likwidacja Państwa Kościelnego więzień Watykanu
1864 - Syllabus – 80 tez
1870 – dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności
KONCYLIARYZM –zwierzchność soboru nad papieżem

>>Leon XIII (1878-1903)<<
Neotomista
• pierwszy papież nie będący głową Państwa Kościelnego, zapoczątkował Nauczanie Społeczne Kościoła
>Diuturnum illud 1881<
• papież akceptuje nierówności społeczne jako wyraz woli Boga(zróżnicowanie ludzi) i jego planu stworzenia świata,
• jest przeciw rozdziałowi kościoła od państwa,

Obywatel winien posłuszeństwo państwu dopóty, dopóki wydawane prawa są zgodne z p. natury. W innym przypadku, ponieważ władza pochodzi od Boga p. natury jest odbiciem prawa bożego,to jest się zwolnionym z obowiązku posłuszeństwa
• sprzeciw wobec ultramontanizmu Piusa IX
• krytyka liberalizmu

>Rerum Novarum „O kwestii robotniczej” 15 maja 1891
Państwo
• zadaniem państwa utrzymanie PAX i ORDO
• państwo „biczem bożym”
• subsydiaryzm organicyzm + solidaryzm
• gwarant bezpieczeństwa
Własność
• upowszechnienie własności, pozbawienie w. = zburzenie spokoju w państwie, w. nie jest nagroda, a prawem. Wynika z pracy, bo jej celem jest zapłata. Koncepcja odkładania środków.
• krytyka socjalizmu
• akceptacja nierówności  wynika ona ze zróżnicowania jednostek. Rownosc jest niezgodna z natura, ale elementarne prawa są te same.
• sprzeciw walce klas
• apel o płace rodzinna do pracodawców
• jałmużna miłosierdziem, a nie obowiązkiem
• patriarchat

>>Pius X (1903-1914)<<

W 1904 roku, pod groźbą ekskomuniki, zabronil ingerencji państw w wybór papieża. Walka z modernizmem  obowiązek dla duchownych ślubów antymodernistycznych w latach 1907-1968

>>Benedykt XV (1914-1922)<<
• Kodeks Prawa Kanonicznego
• aprobował działalność partii politycznych, ale sprzeciwił się związkowi z nimi kleru

>>Pius XI (1922-1939)<<
Neotomista
poparcie korporacjonizmu, sprzeciw gospodarce wolnorynkowej
1925 - konkordat z Polska
1929 – Pakty Lateranskie  Citta del Vaticano  papież głową państwa, odszkodowanie od Włoch dla Watykanu za likwidacje Państwa Kościelnego, konkordat
• prawo stanowione zgodne z kanonicznym
• kat. religia państwową
• Kościół wycofa się z wszelkiej działalności politycznej
>Quadrogensimo Anno (1931)<
• pierwsza do wszystkich wiernych, a nie do kleru
• tradycja wydawania co dekadę(rocznica RN) dokumentów Nauczania Społecznego Kościoła
• krytyka liberalizmu  liberalizm ma mentalność protestancka
• subsydiaryzm przeciw koncepcji stróża nocnego
• krytyka socjalizmu (wg PXI powstal przez liberalizm)
STATOLATRIA – totalna wszechwładza państwa, absolutyzacja, neopoganizm(omówiono w „Non abiomi bisogno”)
>Mit brennender sorge (1937)<  reakcja na pogwałcenie konkordatu przez III Rzesze, krytyka faszyzmu  neopoganizm

KORPORACJONIZM - doktryna społ. głosząca, że podstawą państwa powinny być korporacje zaw. zrzeszające pracodawców i pracobiorców

>>Pius XII (1939-1958)<<
>Human generis (1950)<
• wezwanie do tolerancji dla innowierców, koniec krytyki
• rozszerzono krąg nauczania na społeczność międzynarodową(„Rodzina ludzka”)
 prawa socjalne człowieka
 PERSONALIZM

>>Jan XXIII (1958-1963)<<
Aggiornamento  uwspółcześnienie
>Mater et magistra (1961)<
• wezwanie do odnowy społecznej
• państwo ma role arbitra i strażnika sprawiedliwości
>Pacem in terris (1963)<
• zaadresowany do wszystkich ludzi dobrej woli
• synteza wszystkich wątków nauczania społecznego Kościoła
• nie analizuje negatywnie, lecz próbuje dostrzec wskazówki w znakach czasu dla dalszego rozwoju społecznego

>>>II Vaticanum 1961-1965<<<

 Pierwsza sesja 11 października 1962
>Gaudium et spes – Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym<
• deklaracja współpracy z każdym wierzącym i niewierzącym, chrze i niechrześcijaninem, każdym, ważne by przyczyniał się do rozwoju wspólnoty ludzkiej
• analiza ateizmu i jego przyczyn  współwina Kościoła za szerzenie się ateizmu
• sprzeciw WSZELKIM formom dyskryminacji
• konserwatywne podejście do rodziny i rozwodów
odwołanie klątwy z 1054 nałożonej na Bizancjum

>>Paweł VI (1963-1978)<<
• likwidacja dworu papieskiego i rozdętego ceremoniału itp.
• rozwiązał Św. Officium
• potrzeba dialogu miedzy Kosciołem, a światem
• uznanie celibatu za korzystny
• akcentowanie pomocy ubogim
• przestroga przed neokolonializmem
• powtarza tezę Piusa XI, ze nie można być jednoczesnie dobrym chrześcijaninem i prawdziwym socjalista
• 1971 list rocznicowy(80RN)  problematyka dzisiejszego świata  nędza, upadek moralny


>>Jan Paweł I ( IX-X 1978  33 dni!!! )<<
>>Jan Pawel II ( 16 X 1978 - ?) <<
Pierwszy nie-Wloch od 450 lat (ostatni Hadrian VI 1522)
• tolerancja TAK, lecz nie bezgraniczna, upomina się o miejsce religii we współczesnym świecie
• hierarchia  Człowiek
 Rodzina
 Praca
• szukać pomocy u ludzi, a nie organizacji
„Człowiek jest partnerem Boga, bowiem łącza go z Nim więzi miłości, a w miłości strony są równe”
• człowiek zawdzięcza swa pozycje temu jaki jest (łącznikiem miedzy Bogiem a człowiekiem jest Bóg-Człowiek  Chrystus), a nie ile dóbr posiada. Problem być albo mieć.
• związki zawodowe nie powinny walczyć o władze, lecz o sprawiedliwość  solidaryzm
• patriarchalny model rodziny jedna J P II podkreśla prawo kobiety do wyboru!!!
• ostrzeżenie przed traktowaniem N.S.K jako doktrynę trzeciej drogi
>Centesimus Annus (1991)<  (100RN)
• analiza przyczyn i skutków upadku komunizmu
• krytyka konsumizmu będącego źródłem narkomanii, który jest zagrożeniem współczesnego świata i rodziny
• krytyka kapitalizmu
• krytyka welfare state – państwa dobrobytu jako powód utraty ludzkiej energii i przesadny rozrost publicznych struktur

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata
Typ pracy