profil

Organizacja i funkcjonowanie organów władzy publicznej na przykładzie gminy Włoszczowa

drukuj
poleca 85% 320 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

„ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY WŁOSZCZOWA"


Spis treści:

1. położenie gminy
2. samorząd
- władze
- rada miejska
- jednostki organizacyjne
- sołectwa
3. urząd gminy
- organizacje urzędu gminy
4. źródła.
5. załączniki:
nr 1- statut gminy Włoszczowa.
nr 2- regulamin organizacyjny urzędu gminy Włoszczowa.
nr 3- kodeks etyki pracowników samorządowych urzędu.
nr 4- zasady i tryb przygotowania, wydawania i przekazywania do realizacji aktów prawnych.
nr 5- ustawa o samorządzie gminnym.


1. POŁOŻENIE GMINY:


Gmina Włoszczowa znajduje się na terenie województwa Świętokrzyskiego. Sąsiaduje ona:
- od północy z Gminą Kluczewsko,
- od północnego-wschodu w Gminą Krasocin,
- od południa z Gminą Radków,
- od południowego-zachodu z Gminą Secemin,
- od wschodu z Gminą Małogoszcz (Powiat Jędrzejowski),
- od zachodu z Gminą Koniecpol (Powiat Częstochowski - Województwo Śląskie)
od zachodu z Gminą Żytno (Powiat Radomszczański - Województwo Łódzkie)

Gmina Włoszczowa liczy ok 21 000 mieszkańców, z czego na miasto przypada 10 951 osób, a na sołectwa - 9 855 osób (stan na 31.12.2004). Jej powierzchnia obejmuje ponad 25 372 ha, z czego około 39% stanowią obszary leśne. Powierzchnia użytków rolnych to 13 020 ha, z czego 9 169 ha przypada na grunty orne; 170 ha na sady; 2 698 ha na łąki i 983 ha na pastwiska. Samo miasto odznacza się malowniczym usytuowaniem w północnej części Niecki Nidziańskiej (1958\' E - 5051\' N) i jest także siedzibą starostwa.
W skład gminy wchodzą sołectwa: Silpia Duża, Gościencin, Kurzelów, Jeżowice, Międzylesie, Danków Duży, Danków Mały, Łachów, Czarnca, Kąty, Kuzki, Motyczno, Wola Wiśniowa, Nieznanowice, Konieczno, Ludwinów, Bebelno Wieś, Bebelno Kolonia, Rogienice, Boczkowice, Dąbie, Ogarka, Przygradów, Rząbiec, Wymysłów.


2. SAMORZĄD:

WŁADZE:

Józef Franciszek Grabalski
BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA
Lat 56, urodzony w Chlewicach, powiat Włoszczowa. Żonaty, jedno dziecko - córka. Mieszka we Włoszczowie. Od 1980 r. do 2002 r. prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Koniecznie. W 2002 r. kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Włoszczowie. Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w poprzedniej kadencji.

Burmistrz Gminy przyjmuje interesantów (w ramach możliwości czasowych):
w poniedziałki: 730 - 1430
w piątki: 730 - 1430

Stanisław Klapa
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Lat 56, urodzony we Włoszczowie. Żonaty. Do 1987 r. pracownik Urzędu Miasta i Gminy we Włoszczowie, później zastępca dyrektora oddziału włoszczowskiego PKO BP. Od 1991 do 2003 roku kierował Domem Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej, później Prezes Zarządu PGKiM we Włoszczowie.
Zastępca Burmistrza Gminy przyjmuje interesantów:
każdego dnia, w godzinach pracy urzędu
(w ramach możliwości czasowych)


RADA MIEJSKA:Tadeusz Burdziński
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
53 lata, żonaty, 2 synów i córka. Zamieszkały we Włoszczowie. Wykształcenie średnie. W latach 1985 - 1990 dyrektor Domu Kultury we Włoszczowie. Następnie pracował jako specjalista szkolenia kursowego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego we Włoszczowie. Radny Rady Miejskiej w poprzedniej i obecnej kadencji.
Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej jest czynne:
w poniedziałki: 900 - 1200
w czwartki: 1200 - 1500
________________________________________
Skład osobowy Rady Miejskiej kadencji 2002-2006
Bąba Kazimierz
Bąk Antoni
Burdziński Tadeusz
Ciosek Marek
Czaja Józef
Dziubek Grzegorz
Huś Tadeusz
Karpiński Ryszard
Kołaczkowski Bogdan
Lesiak Stefan
Łoszek Tadeusz
Malinowski Krzysztof
Nowak Ewa
Nowak Stanisław
Owczarek Sławomir
Pakosz Antoni
Piwowarczyk Marian
Rak Zdzisław
Rogula Henryk
Trojszczak Tadeusz
Wójcik Stanisław

Stałe komisje Rady Miejskiej we Włoszczowie
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Budżetu i Finansów
- Komisja Rolnictwa, Handlu, Drobnej Wytwórczości Usług i Ochrony Środowiska
- Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej
- Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego

Plan pracy Rady Miejskiej na 2005 rok
Plan pracy Rady Miejskiej we Włoszczowie oraz plany pracy Komisji Rady został przyjęty Uchwałą Nr XIX/147/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady na 2005 r (zmiana: Uchwała Nr XXII/166/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 08 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/147/05 Rady Miejskiej we Włoszczowie w sprawie przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej oraz Komisji Rady na 2005 r)Lp. Termin sesji Tematyka sesji
1 luty  uchwalenie budżetu gminy na 2005 rok
 podjecie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy
 uchwalenie planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Rady na 2005 rok
 sprawy różne
2 marzec  podjecie uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
 informacja o działalności Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa w roku 2004
 informacja Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o o działalności Przedsiębiorstwa
 informacja Komendanta Państwowej Straży Pożarnej
 o działalności Straży na terenie Gminy i Powiatu Włoszczowskiego
 sprawy różne
3 kwiecień przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok
udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy
podjęcie uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
sprawy różne
4 czerwiec podjecie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy
przyjęcie informacji w sprawie przygotowania akcji letniej dla dzieci i młodzieży
przyjęcie informacji z realizacji zadań przez jednostki organizacyjne Gminy
sprawy różne
5 wrzesień sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych
podjecie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy
ocena działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
sprawy różne
6 listopad uchwalanie podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
podjęcie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy
sprawy różne
7 grudzień podjęcie uchwał w sprawach pozostających w zakresie działania gminy
sprawy różne


Komisja Rewizyjna zakres działania:
Kontrola działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych Gminy, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Gminy.
Bąba Kazimierz
Czaja Józef
Huś Tadeusz - Przewodniczący
Karpiński Ryszard
Łoszek Tadeusz
Malinowski Krzysztof
Pakosz Antoni

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005 rok


Lp. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji
1 styczeń omówienie
i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2005 rok
opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok
sprawy różne Skarbnik Gminy
Przewodniczący Komisji Burmistrz
2 luty kontrola dokumentacji związanej z realizacją budowy kanalizacji
w Woli Wiśniowej Naczelnik Wydziału ZPI Burmistrz
3 marzec kontrola wykorzystania funduszu płac w oparciu
o istniejący schemat organizacyjny Urzędu Gminy Pracownik ds. kadrowych Burmistrz
4 kwiecień rozpatrzenie
i zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok
sprawy różne Skarbnik Burmistrz
5 maj kontrola realizacji interpelacji i wniosków składanych przez radnych Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
6 czerwiec kontrola sposobu przeprowadzania przetargów przez Urząd Gminy w 2004 roku Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
7 wrzesień omówienie dowozu dzieci do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie Gminy pod względem bezpieczeństwa Dyrektorzy Szkół
Naczelnik Wydziału Burmistrz
8 listopad ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
sprawy różne Skarbnik Burmistrz
9 grudzień opracowanie planu pracy Komisji na 2006
sprawy różne Przewodniczący Komisji Burmistrz


Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Budżetu i Finansów zakres działania:
Planowanie przestrzenne, budownictwo i inwestycje, budżet, zmiany w podziale terytorialnym, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, łączność i transport.
Bąk Antoni
Ciosek Marek
Dziubek Grzegorz
Huś Tadeusz
Karpiński Ryszard - Przewodniczący
Kołaczkowski Bogdan
Lesiak Stefan
Nowak Ewa
Pakosz Antonii
Rak Zdzisław
Rogula Henryk
Trojszczak Tadeusz
Wójcik Stanisław


Plan Pracy Komisji Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu
i Finansów Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005 rok


Lp Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji
1 styczeń omówienie
i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2005 rok
zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Komisji Burmistrz
2 marzec rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał w sprawach pozostających
w zakresie gminy
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
3 kwiecień rozpatrzenie
i zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania Gminy
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
4 czerwiec omówienie
i zaopiniowanie uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
5 wrzesień informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2005
sprawozdanie
z wykonania inwestycji na terenie Gminy
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających
w zakresie działania gminy
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
6 październik rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania gminy Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
7 listopad ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania Gminy
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
8 grudzień rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2006
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji Burmistrz


Komisja Rolnictwa, Handlu, Drobnej Wytwórczości Usług i Ochrony Środowiska zakres działania:
Intensyfikacja produkcji rolnej, melioracje i budownictwo rolnicze, usługi dla ludności, gospodarowanie nieruchomościami, ochrona gruntów ornych
i leśnych, ochrona roślin, gospodarka wodna, rozwój placówek handlowych, usługowych, rzemiosła i drobnej wytwórczości, ochrona środowiska i przyrody.
Ciosek Marek
Dziubek Grzegorz
Malinowski Krzysztof - Przewodniczący
Nowak Stanisław
Rogula Henryk


Plan Pracy Komisji Rolnictwa, Handlu, Drobnej Wytwórczości, Usług
i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005rok


Lp. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji
1 styczeń zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Komisji Burmistrz
2 marzec rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
3 kwiecień rozpatrzenie
i zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał w sprawach pozostających
w zakresie gminy
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
4 czerwiec rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających w zakresie działania Gminy
informacja o sytuacji w rolnictwie
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rejon Włoszczowa Burmistrz
5 wrzesień ocena wykonania budżetu gminy za
I półrocze roku 2005
sprawozdanie
z wykonania inwestycji na terenie Gminy
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających w zakresie działania gminy
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy poszczególnych Wydziałów Burmistrz
6 październik rozpatrzenie projektów uchwał pozostających w zakresie działania gminy
sprawozdanie
z działalności Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach Naczelnicy Wydziałów
Delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej Burmistrz
7 listopad ustalenie podatków
i opłat lokalnych na 2006 rok
zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania Gminy Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
8 grudzień rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania Gminy
opracowanie planu pracy na 2006 rok Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji Burmistrz

Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej zakres działania:
Szkolnictwo, przedszkola, upowszechnianie oświaty (czytelnictwo, biblioteki), ośrodki kultury, promocja Gminy, kultura fizyczna, turystyka, agroturystyka, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
Bąk Antoni
Lesiak Stefan
Łoszek Tadeusz
Nowak Stanisław
Owczarek Sławomir - Przewodniczący


Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005 rok


Lp. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji
1 styczeń rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektu budżetu na 2005 rok
zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2005
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji Burmistrz
2 marzec rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał
informacja o przebiegu akcji zimowej w szkołach
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Dyrektorzy Szkół Burmistrz
3 kwiecień rozpatrzenie
i zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał w sprawach pozostających w zakresie gminy
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy poszczególnych Wydziałów Burmistrz
4 czerwiec przygotowanie akcji letniej dla dzieci
i młodzieży
informacja o działalności jednostek organizacyjnych Gminy
( OSiR, Biblioteka, Domy Kultury )
wizytacja placówek oświatowych
i kulturalnych
sprawy różne Kierownicy jednostek Burmistrz
5 wrzesień ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze roku 2005
sprawozdanie
z wykonania inwestycji na terenie Gminy
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających w zakresie działania gminy
informacja o działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
informacja o przebiegu akcji letniej dla dzieci
i młodzieży Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
6 listopad rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających w zakresie gminy
ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Skarbnik Gminy Burmistrz
7 grudzień rozpatrzenie projektów uchwał pozostających
w zakresie gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok
przygotowanie akcji zimowej dla dzieci
i młodzieży
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji
Dyrektorzy Szkół Burmistrz


Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego zakres działania:
Działalność placówek służby zdrowia, opieka społeczna, warunki sanitarne, urządzenia socjalne, polityka pro rodzinna, bezpieczeństwo i higiena pracy, ochrona mienia, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, spokój
i bezpieczeństwo publiczne na terenie Gminy, walka z alkoholizmem, rozmieszczanie lokali i punktów sprzedaży alkoholu.
Bąba Kazimierz
Kołaczkowski Bogdan
Nowak Ewa
Piwowarczyk Marian
Rak Zdzisław
Trojszczak Tadeusz - Przewodniczący
Wójcik Stanisław


Plan Pracy Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej we Włoszczowie na 2005 rok


Lp. Miesiąc Tematyka Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów Zaproszeni na posiedzenie komisji
1 styczeń omówienie
i zaopiniowanie projektu budżetu gminy na 2005 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie gminy
opracowanie planu pracy Komisji na 2005 rok Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji Burmistrz
2 marzec rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał w sprawach pozostających
w zakresie gminy
informacja
o działalności Policji dotyczącej bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy
informacja
o działalności Państwowej Straży Pożarnej Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów
Komendant Policji Burmistrz
3 kwiecień rozpatrzenie
i zaopiniowanie sprawozdania
z wykonania budżetu za 2004 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał w sprawach pozostających
w zakresie gminy
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy poszczególnych Wydziałów Burmistrz
4 czerwiec rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających
w zakresie działania Gminy
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
5 wrzesień informacja z wykonania budżetu gminy za
I półrocze roku 2005
sprawozdanie
z wykonania inwestycji na terenie Gminy
rozpatrzenie
i zaopiniowanie uchwał pozostających
w zakresie działania gminy
sprawy różne Skarbnik
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
6 październik rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał pozostających
w zakresie działania gminy Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
7 listopad ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2006 rok
rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwały pozostających
w zakresie działania gminy
sprawy różne Skarbnik Gminy
Naczelnicy Wydziałów Burmistrz
8 grudzień rozpatrzenie
i zaopiniowanie projektów uchwał
opracowanie planu pracy Komisji na 2006 rok
sprawy różne Naczelnicy Wydziałów
Przewodniczący Komisji Burmistrz


JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

1. Dom Kultury we Włoszczowie
Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej
i upowszechniania kultury poprzez programowanie i organizację działalności społeczno - kulturalnej.
Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z potrzebami kulturalnymi społeczności lokalnej.
Do głównych zadań Domu Kultury należy:
- prowadzenie klubów i sekcji zainteresowań.
- organizowanie masowych imprez kulturalnych, widowisk teatralnych, estradowych, wystaw, festynów itp.
- inspirowanie działalności kulturalnej i jej prezentacji.
- udzielanie pomocy merytorycznej i organizacyjnej placówkom
i towarzystwom kulturalnym oraz amatorskiemu ruchowi artystycznemu.
- sprawowanie opieki nad regionalną twórczością ludową.
- prowadzenie działalności informacyjnej w przedmiocie objętym zakresem działalności Domu Kultury.
- doskonalenie zawodowe pracowników Domu Kultury.
2. Dom Kultury w Kurzelowie
Dom Kultury w Kurzelowie realizuje podobne zadania jak DK Włoszczowa.
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie
W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego we Włoszczowie, z filią
w Łachowie,
Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włoszczowie,
Przedszkole Samorządowe w Łachowie.
4. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie
W skład Zespołu wchodzą następujące placówki oświatowe:
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie, z filią w Rząbcu,
Publiczne Gimnazjum Nr 2 we Włoszczowie.
5. Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie
W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:
- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Koniecznie, z filiami
- w Dąbiu, Przygradowie i Rogienicach,
- Publiczne Gimnazjum w Koniecznie,
- Przedszkole Samorządowe w Rogienicach.
6. Zespół Placówek Oświatowych w Kurzelowie
W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brożka w Kurzelowie, z filiami w Motycznie
i Silpii,
- Publiczne Gimnazjum w Kurzelowie.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Bebelnie
W skład Zespołu wchodzą w skład następujące placówki oświatowe:
- Szkoła Podstawowa w Bebelnie,
- Przedszkole Samorządowe w Bebelnie.
8. Przedszkole Samorządowe w Koniecznie
9. Przedszkole Samorządowe w Kurzelowie
10. Przedszkole Samorządowe Nr 1 we Włoszczowie
11. Przedszkole Samorządowe Nr 2 we Włoszczowie
12. Przedszkole Samorządowe Nr 3 we Włoszczowie
13. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy
14. Szkoła Podstawowa w Woli Wiśniowej
15. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie
Zespół obsługuje 5 zespołów placówek oświatowych, 5 przedszkoli, 2 szkoły podstawowe.
Ponadto Zespół prowadzi obsługę finansową jednostek kultury: Domu Kultury we Włoszczowie, Domu Kultury w Kurzelowie i Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.
Do głównych zadań Zespołu należy:
- obsługa finansowa prowadzonych przez Gminę szkół i przedszkoli,
- prowadzenie rachunkowości szkół i przedszkoli,
- prowadzenie spraw kadrowych szkół i przedszkoli,
- zaopatrywanie szkół i przedszkoli w pomoce naukowe, opał i inne materiały zgodnie z zamówieniami dyrektorów i w ramach posiadanych przez nich środków finansowych,
prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej i spraw socjalnych pracowników szkół i przedszkoli,
- współdziałanie z dyrektorami w opracowaniu projektu budżetu szkół
i przedszkoli.
16. Oczyszczalnia Ścieków we Włoszczowie
17. Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie
18. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie
Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie dysponuje infrastrukturą w postaci terenu usytuowanego przy ul. Wiśniowej, gdzie znajdują się m.in.
- dwa boiska do piłki nożnej (pełno wymiarowe) - zakwalifikowane do rozgrywek IV ligi,
- dwa korty tenisowe,
- boisko uniwersalne,
- asfaltowe 60 x 30 (piłka ręczna, siatkowa, koszykówka),
- bieżnia lekkoatletyczna żużlowa 400 m,
- boisko żużlowe do piłki ręcznej,
- widownia na 1000 miejsc,
- pawilon (szatnie, pokoje gościnne - 5 łóżek),
- siłownia,
- nowoczesną halą sportową,
- a także zbiornikiem wodnym \"Klekot\" - zlokalizowanym nieopodal Łachowa.
Parametry hali sportowej:
nawierzchnia - MONDO
wysokość - 9 m
długość - 45 m
szerokość - 30 m
miejsc siedzących - 500
- pełna automatyka klimatyzacji i centralnego ogrzewania
- zabezpieczenie przeciwpożarowe odpowiadające standardom europejskim
- szatnie z natryskami
- sanitariaty
- pomieszczenia dla sędziów
- szatnia dla publiczności
- tablica świetlna
- obiekt jest w pełni przygotowany do przyjęcia osób niepełnosprawnych
19. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. we Włoszczowie
20. Biblioteka Publiczna we Włoszczowie
Biblioteka publiczna we Włoszczowie oferuje:
- Bogaty wybór literatury
- Podstawowe słowniki, encyklopedie i leksykony
- Zbiory regionalne
- Bogaty wachlarz czasopism
- Kasety wideo
- Różne formy działalności informacyjno-popularyzatorskiej.
- Wypożyczalnia dla dorosłych dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 23 000 woluminów. Udostępnia literaturę piękną, popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy. Posiada także podstawowe wydawnictwa informacyjne. Obsługuje około 1 500 czytelników wypożyczając im blisko 20 000 woluminów rocznie.
- Działa także czytelnie komputerowa, w której każdy może skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu.
21. Urząd GminySOŁECTWA:


Gmina tworzy jednostki pomocnicze (sołectwa). O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także o zmianie jej granic, rozstrzyga Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa Rada Miejska uchwałą w sprawie statutu jednostki.

W skład Gminy Włoszczowa wchodzi 25 sołectw które tworzy 28 miejscowości wraz z przysiółkami *.
Wykaz sołectw:

Lp. Sołectwo Obszar działania Sołtys

1. Bebelno Kolonia Bebelno Kolonia LELONEK Jan
Bebelno Kolonia
2. Bebelno Wieś Bebelno Wieś RUTA Jan
Bebelno Wieś
3. Boczkowice Boczkowice KUBICZ Antoni
Boczkowice
4. Czarnca Czarna wieś, Handlarka przys., Klekot gajówka, Knapówka przys., Mościska przys., Wymysłów przys. MAŁEK Adam
Czarnca
5. Danków Duży Danków Duży WITCZYK Andrzej
Danków Duży
6. Danków Mały Danków Mały KONIECZNA Ewa
Danków Mały
7. Dąbie Dąbie wieś, Barycz przys., Podlas przys. LATOSIŃSKI Mirosław
Dąbie
8. Gościencin Gościencin wieś, Dronowe Niwy przys., Zwlecza przys. CISOWSKI Remigiusz
Gościencin
9. Jeżowice Jeżowice wieś, Przeczki przys. OŻAROWSKI Jan
Jeżowice
10. Kąty Kąty MAŁECKI Mirosław
Kąty
11. Konieczno Konieczno wieś, Na Polu przys., PASOŃ Zbigniew
Konieczno
12. Kurzelów Kurzelów wieś, Laski przys., Wymysłów Kurzelowski przys. PAKOSZ Henryk
Kurzelów
13. Kuzki Kuzki wieś, Wygwizdów przys. CYGAN Adam
Kuzki
14. Ludwinów Ludwinów SULIGA Andrzej
Ludwinów
15. Łachów Łachów wieś, Janów przys., Łachowska Piła przys., Młynek przys. BANAŚKIEWICZ Jolanta
Łachów
16. Międzylesie Międzylesie wieś, Mchowie przys. KUSA Dariusz
Międzylesie
17. Motyczno Motyczno wieś, Jamskie wieś, Kotowie przys. BUGAJNIAK Stanisław
Motyczno
18. Nieznanowice Nieznanowice wieś, Martynnik leśn., Prządzów przys. TRELA Tadeusz
Nieznanowice
19. Ogarka Ogarka PYTEL Włodzimierz
Ogarka
20. Przygradów Przygradów wieś, Dołowatka przys., Folwark przys. MICHAŁEK Marian
Przygradów
21. Rogienice Rogienice wieś, Lasek przys. TATAR Teresa
Rogienice
22. Rząbiec Rząbiec ŚLIWIŃSKI Lech
Rząbiec
23. Silpia Duża Silpia Duża wieś, Silpia Mała wieś PAKOSZ Halina
Silpia Duża
24. Wola Wiśniowa Wola Wiśniowa wieś, Podlipie przys. ŻESŁAWSKI Jan
Wola Wiśniowa
25. Wymysłów Wymysłów wieś, Michałów przys. WRONECKI Henryk
Wymysłów
* Przysiółki - to nazwy przy których użyto skrótu \"przys.\"

3. URZAD GMINY:

ORGANIZACJE URZEDU GMINY:


Organizacja Urzędu Gminy Włoszczowa:
• B U R M I S T R Z G M I N Y W Ł O S Z C Z O W A
• Z A S T Ę P C A B U R M I S T R Z A G M I N Y
o WYDZIAŁ FINANSOWY (Fn):
 Skarbnik Gminy - Naczelnik Wydziału
 Zastępca Naczelnika Wydziału
 Stanowisko ds. budżetu Gminy
 Stanowiska ds. księgowości budżetowej
 Stanowiska ds. księgowości podatkowej
 Stanowisko ds. płac
 Stanowiska ds. wymiaru podatków i opłat
 Kasjer
o WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH (SO):
 Naczelnik Wydziału
 Stanowiska ds. ewidencji ludności
 Stanowisko ds. dowodów osobistych
 Stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej
 Stanowisko ds. ochrony zdrowia
 Stanowisko ds. obronności
 Stanowisko ds. promocji, kultury i sportu
o WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (PG):
 Naczelnik Wydziału
 Stanowisko ds. planowania przestrzennego
 Stanowisko ds. gospodarki nieruchomości
 Stanowisko ds. podziałów nieruchomości oraz wspólnot gruntowych
 Stanowisko ds. obrotu nieruchomościami
 Stanowisko ds. mienia i gospodarki lokalami
o WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA (ITROŚ):
 Naczelnik Wydziału
 Stanowisko ds. infrastruktury wodociągów i kanalizacji)
 Stanowisko ds. infrastruktury drogowej
 Stanowisko ds. inwestycji i remontów budowlanych
 Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
 Referat ochrony środowiska i rolnictwa:
 Kierownik referatu
 Stanowisko ds. rolnictwa
 Stanowisko ds. ochrony środowiska
 Stanowisko ds. kontraktowania i monitorowania projektów
o WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (Or):
 Naczelnik Wydziału
 Stanowisko ds. kadr i szkoleń
 Stanowisko ds. gospodarczo -administracyjnych i archiwum
 Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza
 Kierowca samochodu osobowego
 Operator urządzeń powielających
 Sprzątaczki
 Dozorcy (konserwatorzy)
 Goniec
 Punkt Obsługi Interesanta (parter)
o BIURO RADY MIEJSKIEJ (BRM):
 Inspektor
o BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (BZP):
 Stanowisko ds. zamówień publicznych
o BIURO OBSŁUGI PRAWNEJ (BOP):
 Kierownik Biura
o STRAŻ MIEJSKA (SM):
 Komendant
 Starażnicy
o URZĄD STANU CYWILNEGO (USC):
 Kierownik
o PEŁNOMOCNIK ds. KONTROLI I SYSTEMU JAKOŚCI (PBKon):
 Pełnomocnik
o SAMODZIELNE STANOWISKO ds. INFORMATYKI (Inf):
 Informatyk
o PEŁNOMOCNIK ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (PBOin):
 PełnomocnikŹródła:
- www.gmina-wloszczowa.pl
- www.gminy.pl
- źródła własne


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki
Typ pracy