profil

Pedagogika emancypacyjna

poleca 85% 213 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pedagogika emancypacyjna
Przedstaw przedstawiciela wybranej teorii.
Paulo Freire jest jednym z czołowych ideologów pedagogiki emancypacyjnej pojmowanej jako pedagogika uciśnionych. W latach stworzył program alfabetyzacji DOROSŁYCH. Wg niego nie ma innej pedagogiki niż pedagogika uciśnionych. – która jako jedyna spośród nauk o wychowaniu jest zainteresowana pomoca innym , uważa że należy wyrwac ze stanu niewolenia. Kiedy opracowujemy plany, programy, czy określamy linie postepowania to uczestniczymy w działaniach politycznych. Tylko ten człowiek jest wolny który potrafi mówić własnymi słowami. Wskazuje na dwa aspekty w wychowaniu: subiektywny- opanowanie umiejętności uczenia się poprzez dialog z nauczycielem oraz obiektywny: polegający na podjeciu walki politycznej przeciwko wszelkim formom zbytecznej dominacji. Dialog jego zdaniem jest procesem który nadaje ludzkiemu zyciu wartość huministyczna. Wychowanie wg niego jest z jednej strony narzucanie jakies dominującej kultury a z drugiej nadzieje za emancypacje.
Przesłanki wybranej teorii (założenia) Istota przesłania wybranej teorii ( z instrumentarium) jest : umożliwienie każdemu człowiekowi by wyzwolił się z narzuconej przez tradycje edukacyjna bankowej koncepcji uczenia się; alfabetyzm jest szkoła wolności, chodzi o nauczenie się umiejętności opisywania i odczytywania rzeczywistości by ja lepiej zrozumiec i zmieniac; bycie wolną osobą; wychowanie bez presji; bez lęku; swobodnego człowieka; uczenie się własnego ja; nurt ideowo polityczny stawia na podmiotowość ucznia; wychowanie bez autorytetu
Krytyka wybranej torii: za utopijno – ideologiczny optymizm pedagogiczny; hermeneutyczny jezyk specyficzne słownictwo; upolitycznienie wychowania; błedne jest uczenie tylko tego co wynika z zainteresowań
Nauczyciel powinien: odkrywać problemy ucznia; umieć nawiżać poriozumienie miedzy wychowawca a wychowankiem, usytuować się po stronie podmiotu i przywracać mu wiarę we własne siły
Przedstaw dyskurs wybranej teorii: dyskursie ewaluatywnym II ćwiartka – jest to dyskurs szczegółowo –opisujący. Autor szczegółowo opisuje jak powinna wyglądać działalność wychowawcza. Że poprzez alfabetyzacje można człowiekiem także manipulowac. Ze należy weryfikowac działalność wychowawcza. Im bardziej równi są wychowawca i wychowanek tym bardziej zminiejsza się miedzy nimi dystans i nastepuje wzajemna wymiana ról, Te dzialania muszą wynikać z krytyczngo myślenia. Jeśli chce się być nauczycielem narodu trzeba być jego uczniem.
Ulokuj wybrana teorie na matrycy nurów filozoficznych. III i IV ćwiartka - pragmatyzm indywidualizm prowadzi do przygotowania człowieka kierującego swoim postepowaniem, stworzenie mu warunkow do swiadomej samodzielności , poczucia tożsamości na poziomie indywidualnym, a także wspólnotowym co prowadzi do wykreowania człowieka pragmatycznego.
Przedstaw praktyke wybranych teorii: wprowadzil alfabetyzacje dorosłych; wychowanie bez porazek Gordona.
Przedstaw megatrendy wybranej teori: przechodzenie od centralizacji do decentralizacji decentralizacja to wieksze upodmiotowienie człowieka, koncepcja zmierz do rozwoju czlowieka; od pomocy zinstytualizowanej do samopomocy – jednostka dąży do wyzwolenia się spod władzy społecznej dominacji do samorozwoju i samowychowania; od schematu albo albo do wielokrotnego wyboru – jednostka wolna decyduje o sobie, umie dokonac wyboru rozwiazuje swoje problemy; od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej – sprzeciwia się przemocy i przygotowuje do wolności, demokracji i samostanowienia o sobie.
Umiesc wybrana teorie w typie ładu społecznego. Wybrana teoria w/ g mnie jest w typie ladu policentrycznego gdyz wychowuje człowieka wolnego, wyzwolonego, dążącego do świadomej samodzielności i samorozwoju, U człowieka wystepuje świadomość krytyczna.
Przedstaw wybrana teorie na polu bipolarnym. Cel pedagogiki emancypacyjnej jest rozpoznanie warunkow, które uniemożliwiają jednostkom bycie podmiotem. Zadania edukacji =budzenie i kształtowanie interesu emancypacyjnego grup i jednostek. Zmiana edukacji i istota –umozliwienie wychowankom poznanie swiata na drodze poszukiwan. Istota oddziaływań edukacji – tworzenie warunkow by przygotowac ludzi do przekroczenia wlasnych ograniczen. Metody- Dzialanie oprte na dialogu, partnerstwie tworzenie warunkow do swiadomej samodzielności. Pojmowanie edukacji rozpoznanie swiata na drodze poszukiwan i odnoszenie tresci do realiowi zycia.
Określ typ relacji edukacji i zmiany społecznej specyficznej dla wybranej teorii. Edukacja jako rezultat określonego typu społeczeństwa – edukacja na usługach panstwa. Poprzez edukacje nauczymy jednostki jak funkcjonowac w społeczeństwie. Emancypacja stala się nie tylko nurtem ideowo politycznym ale tez oferta dla pedagogow ze względu na eksponowanie w niej podmiotowości dziecka. . Zniewoleni musze być dopuszczeni do slowa by określić wlasna droge do wolności.

Pedagogika miedzy kulturowa
Przedstaw przedstawiciela wybranej teorii . Powstaje w latach 70 tych Hartmund Kriese, stala się nowym nurtem w wychowaniu.Wychodzi się z założenia że problemy rasizmu nietolerancji, wrogosci miedzy narodami można rozwiązywać także na płaszczyźnie pedagogicznej. Pedagogika miedzylukturowa miał na celu poszerzenie horyzontu problemow o jeszcze inne istniejące w danym społeczeństwie kultury i subkultury, rozpoznanie ich i uswiadomienie roznic miedzy nimi. Wychowawcy musza zdawac sobie sprawe, ze powinni pomoc nie tylko w poznaniu jezyka obcego ale też obcej kultury, sytuacji prawnej. Wychowanie międzykulturowe jest odpowiedzia na rzeczywistośc wielokulturowego społeczeństwa. Odwoluje się do pojecia kultura.
Przesłanki wybranej teorii ( założenie). Trzy poziomy wychowania międzykulturowego: na płaszczyźnie politycznej – celem wychowanie jest tolerancja, wzajemne zrozumienie miedzy narodami; na poziomie centralnym – dążeniem do wychowanie powinna być wspólnota kultur, aby społeczeństwo tworzyło solidarność miedzyludzka; powinna prowadzic do patriotyzmu bez apoteozy wlasnej kultury bez ofiarnosci bez dążenia do dominacji.
Przesłanki wybranej torii (instrumentarium): wychowanie międzykulturowe, wychowanie do poszanowania prawa ludzi o odmiennej kulturze; Międzykulturowe uczenie się – proces zachodzący w kontekście z człowiekiem innej kultury, staramy się zrozumieć jego wartości, sposób myslenia, działania. Pedagogika bikulturowa – nastawia na kształcenie ludzi w zgodzie z własną kulturą. Przyznając priorytey jezykowi naturalnemu i kulturowej tożsamości dzieci imigrantów. Kompetencje międzykulturowego działania – osiągniecie umiejętności współdziałania z przedstawicielami odmiennej kultury. Empatia miedzykulturowa – umiejętność lepszego zrozumienia drugiego człowieka w jego sytuacji kulturowej.
Krytyka wybranej torii: Teoria jest krytykowana za: Swiat nierówności społecznych może prowdzic do stanow agresji; Nie wiadomo czy dzieki kształtowaniu empatii wśród młodzieży będzie można osiągnąc pożądany stan tolerancji ;Na każdym z etapów uczenia się mogą pojawiac się konflikty.
Nauczyciel powinien: Uczyc tolerancji, szacunku. zrozumienia wartości innych kultur; Pomoc w nauce jezyka obcego, gotowości do spotkan bez uprzedzen.
Przedstaw dyskurs wybranej teorii: znajduje się w dyskursie ewaluatywny II ćwiartka. Ten dyskurs opisuje szczegółowo jak powinien pracowac wychowaca z wychowankiem w międzynarodowym społeczeństwie. Jak tworzyc programy dotyczące zrozumienia obcych kultur. Przenikaniea do ich swiata zewnętrznego i wewnetrzengo. Jak zrozumiec stereotypy uprzedzen,
Ulokuj wybrana teorie na matrycy nurów filozoficznych: III ćw. pragmatyczno wspólnotowa. Pragmatyzm uczy tego co potrzebne, wspólnotowość- wszystko co dzieje się w wychowaniu nakierowane jest na wspólnotę, Z założeń wynika, że zadaniem wychowania jest przygotowanie społeczeństwa do krytycznej analizy współczesnej cywilizacji. Wychowanie bogatych duchowo ludzi.
Przedstaw praktyke wybranych teorii nauka jezyka obcego; podróże - dyspozycje uczestnikow podróży dot. praw danego kraju; Jakie sa zwyczaje.
Przedstaw megatrendy wybranej teori: od schematu albo albo do wielokrotnego wyboru – kompetencje jezykowe niezbędne w wychowaniu miedzykluturowym. Wiedza jest nosnikim zmiany, kompetencje społeczne odpowiedzialnośc i gotowośc do uczestnictwa. Roumienie praw społeczeństwa z innej kultury; przechodzenie od hierarchi do sieci – nauczyciel jest organizatorem uczenia się, tolerancji, spotkan bez uprzedzen z ludzmi z innej kultury; przechodzenie od myslenia krótkofalowego do długofalowego
Umiesc wybrana teorie w typie ładu społecznego: w typie ładu policentrycznego jest wiele centrów z którego wychodza wzory, wartości, zamierzenia , plany, Równowaga społeczne jest regulowana przez przestrzeganie norm w różnych kracjach sa różne normy i obyczaje, które musimy uszanowac i tolerować.
Przedstaw wybrana teorie na polu bipolarnym: Cel pedagogiki –rozwój ucznia jako adaptacja do zastanych warunków. Celem ped. Ma na celu poszerzenie horyzontu problemów o inne istniejące w danym spoleczensstwie kultury i subkultury rozpoznanie ich i uswiadomienie istniejacych miedzy nimi różnic. Stworzenie równoprawnych warunków zycia dla różnych kulturowo i etnicznie grup żyjących w ramach danego społeczeństwa. Zadania edukacji – kształtowanie uczniów w/ g społecznie nienaruszonych wzorow osobowych. Kirowanie rozojem, urabianie określonych cech osobowości, osiaganie pułapu rozwoju poszczególnych dyspozycji. Istota oddziaływań wychowawczych – bezpośredni wplyw na ucznia, przekazywanie gotowych wzorów zachowań podporządkowanie sie woli wychowawcy, zasadom wychowawczym. Nagradzanie posłuszeństwa i pokory. Metody srodki i formy edukacji – kary i nagrody, oraz rywalizacja miedzy uczniami jako srodek wychowania. Pojmowanie edukacji – proces społeczny w którym ceni się stabilnośc, i bezpośrednia użytecznośc, realizowany w instytucjach i określonych ramach ( programach). Istota zmian edukacyjnych – udoskonalic ulepszyc świat wg ustalonej definicji.
Praktyka: Wzajemne spotkania z osobami z róznych kultur.
Określ typ relacji edukacji i zmiany społecznej specyficznej dla wybranej teorii . Edukacja jako czynnik zaminy społecznej poszerzenie wiedzy o obcej kulturze, Miedzykuturowe uczenie się, obejmujące umiejetnosc opanowania zasad i regul, które pomagaja zorientowac się w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych.

Pedagogika emancypacyjna
Przedstaw przedstawiciela
Paulo Freire jest jednym z czołowych ideologów pedagogiki emancypacyjnej pojmowanej jako pedagogika uciśnionych. W latach stworzył program alfabetyzacji DOROSŁYCH. Wg niego nie ma innej pedagogiki niż pedagogika uciśnionych. – która jako jedyna spośród nauk o wychowaniu jest zainteresowana pomoca innym , uważa że należy wyrwac ze stanu niewolenia. Kiedy opracowujemy plany, programy, czy określamy linie postepowania to uczestniczymy w działaniach politycznych. Tylko ten człowiek jest wolny który potrafi mówić własnymi słowami. Wskazuje na dwa aspekty w wychowaniu: subiektywny- opanowanie umiejętności uczenia się poprzez dialog z nauczycielem oraz obiektywny: polegający na podjeciu walki politycznej przeciwko wszelkim formom zbytecznej dominacji. Dialog jego zdaniem jest procesem który nadaje ludzkiemu zyciu wartość huministyczna. Wychowanie wg niego jest z jednej strony narzucanie jakies dominującej kultury a z drugiej nadzieje za emancypacje.
Przesłanki (założenia) Istota przesłania wybranej teorii ( z instrumentarium) jest : umożliwienie każdemu człowiekowi by wyzwolił się z narzuconej przez tradycje edukacyjna bankowej koncepcji uczenia się; alfabetyzm jest szkoła wolności, chodzi o nauczenie się umiejętności opisywania i odczytywania rzeczywistości by ja lepiej zrozumiec i zmieniac; bycie wolną osobą; wychowanie bez presji; bez lęku; swobodnego człowieka; uczenie się własnego ja; nurt ideowo polityczny stawia na podmiotowość ucznia; wychowanie bez autorytetu
Krytyka wybranej torii: za utopijno – ideologiczny optymizm pedagogiczny; hermeneutyczny jezyk specyficzne słownictwo; upolitycznienie wychowania; błedne jest uczenie tylko tego co wynika z zainteresowań
Nauczyciel powinien: odkrywać problemy ucznia; umieć nawiżać poriozumienie miedzy wychowawca a wychowankiem, usytuować się po stronie podmiotu i przywracać mu wiarę we własne siły Przedstaw dyskurs wybranej teorii: dyskursie ewaluatywnym II ćwiartka – jest to dyskurs szczegółowo –opisujący. Autor szczegółowo opisuje jak powinna wyglądać działalność wychowawcza. Że poprzez alfabetyzacje można człowiekiem także manipulowac. Ze należy weryfikowac działalność wychowawcza. Im bardziej równi są wychowawca i wychowanek tym bardziej zminiejsza się miedzy nimi dystans i nastepuje wzajemna wymiana ról, Te dzialania muszą wynikać z krytyczngo myślenia. Jeśli chce się być nauczycielem narodu trzeba być jego uczniem. Ulokuj wybrana teorie na matrycy nurów filozoficznych. III i IV ćwiartka - pragmatyzm indywidualizm prowadzi do przygotowania człowieka kierującego swoim postepowaniem, stworzenie mu warunkow do swiadomej samodzielności , poczucia tożsamości na poziomie indywidualnym, a także wspólnotowym co prowadzi do wykreowania człowieka pragmatycznego. Przedstaw praktyke wybranych teorii: wprowadzil alfabetyzacje dorosłych; wychowanie bez porazek Gordona. Przedstaw megatrendy wybranej teori: przechodzenie od centralizacji do decentralizacji decentralizacja to wieksze upodmiotowienie człowieka, koncepcja zmierz do rozwoju czlowieka; od pomocy zinstytualizowanej do samopomocy – jednostka dąży do wyzwolenia się spod władzy społecznej dominacji do samorozwoju i samowychowania; od schematu albo albo do wielokrotnego wyboru – jednostka wolna decyduje o sobie, umie dokonac wyboru rozwiazuje swoje problemy; od demokracji przedstawicielskiej do demokracji uczestniczącej – sprzeciwia się przemocy i przygotowuje do wolności, demokracji i samostanowienia o sobie. Umiesc wybrana teorie w typie ładu społecznego.Wybrana teoria w/ g mnie jest w typie ladu policentrycznego gdyz wychowuje człowieka wolnego, wyzwolonego, dążącego do świadomej samodzielności i samorozwoju, U człowieka wystepuje świadomość krytyczna.
Przedstaw wybrana teorie na polu bipolarnym. Cel PE jest rozpoznanie warunkow, które uniemożliwiają jednostkom bycie podmiotem. Zadania edukacji =budzenie i kształtowanie interesu emancypacyjnego grup i jednostek. Zmiana edukacji i istota –umozliwienie wychowankom poznanie swiata na drodze poszukiwan. Istota oddziaływań edukacji – tworzenie warunkow by przygotowac ludzi do przekroczenia wlasnych ograniczen. Metody- Dzialanie oprte na dialogu, partnerstwie tworzenie warunkow do swiadomej samodzielności. Pojmowanie edukacji rozpoznanie swiata na drodze poszukiwan i odnoszenie tresci do realiowi zycia. Określ typ relacji edukacji i zmiany społecznej specyficznej dla wybranej teorii. Edukacja jako rezultat określonego typu społeczeństwa – edukacja na usługach panstwa. Poprzez edukacje nauczymy jednostki jak funkcjonowac w społeczeństwie. Emancypacja stala się nie tylko nurtem ideowo politycznym ale tez oferta dla pedagogow ze względu na eksponowanie w niej podmiotowości dziecka. Zniewoleni musze być dopuszczeni do slowa by określić wlasna droge do wolności. Pedagogika miedzy kulturowa
Przedstaw przedstawiciela wybranej teorii . Powstaje w latach 70 tych Hartmund Kriese, stala się nowym nurtem w wychowaniu.Wychodzi się z założenia że problemy rasizmu nietolerancji, wrogosci miedzy narodami można rozwiązywać także na płaszczyźnie pedagogicznej. PM miał na celu poszerzenie horyzontu problemow o jeszcze inne istniejące w danym społeczeństwie kultury i subkultury, rozpoznanie ich i uswiadomienie roznic miedzy nimi. Wychowawcy musza zdawac sobie sprawe, ze powinni pomoc nie tylko w poznaniu jezyka obcego ale też obcej kultury, sytuacji prawnej. Wychowanie międzykulturowe jest odpowiedzia na rzeczywistośc wielokulturowego społeczeństwa. Odwoluje się do pojecia kultura.
Przesłanki założenie. Trzy poziomy wychowania międzykulturowego: na płaszczyźnie politycznej – celem wychowanie jest tolerancja, wzajemne zrozumienie miedzy narodami; na poziomie centralnym – dążeniem do wychowanie powinna być wspólnota kultur, aby społeczeństwo tworzyło solidarność miedzyludzka; powinna prowadzic do patriotyzmu bez apoteozy wlasnej kultury bez ofiarnosci bez dążenia do dominacji. Przesłanki instrumentarium : wychowanie międzykulturowe, wychowanie do poszanowania prawa ludzi o odmiennej kulturze; Międzykulturowe uczenie się – proces zachodzący w kontekście z człowiekiem innej kultury, staramy się zrozumieć jego wartości, sposób myslenia, działania. Pedagogika bikulturowa – nastawia na kształcenie ludzi w zgodzie z własną kulturą. Przyznając priorytey jezykowi naturalnemu i kulturowej tożsamości dzieci imigrantów. Kompetencje międzykulturowego działania – osiągniecie umiejętności współdziałania z przedstawicielami odmiennej kultury. Empatia miedzykulturowa – umiejętność lepszego zrozumienia drugiego człowieka w jego sytuacji kulturowej. Krytyka wybranej torii: Teoria jest krytykowana za: Swiat nierówności społecznych może prowdzic do stanow agresji; Nie wiadomo czy dzieki kształtowaniu empatii wśród młodzieży będzie można osiągnąc pożądany stan tolerancji ;Na każdym z etapów uczenia się mogą pojawiac się konflikty.
Nauczyciel powinien: Uczyc tolerancji, szacunku. zrozumienia wartości innych kultur; Pomoc w nauce jezyka obcego, gotowości do spotkan bez uprzedzen.
Przedstaw dyskurs wybranej teorii: znajduje się w dyskursie ewaluatywny II ćwiartka. Ten dyskurs opisuje szczegółowo jak powinien pracowac wychowaca z wychowankiem w międzynarodowym społeczeństwie. Jak tworzyc programy dotyczące zrozumienia obcych kultur. Przenikaniea do ich swiata zewnętrznego i wewnetrzengo. Jak zrozumiec stereotypy uprzedzen,
Ulokuj wybrana teorie na matrycy nurów filozoficznych: III ćw. pragmatyczno wspólnotowa. Pragmatyzm uczy tego co potrzebne, wspólnotowość- wszystko co dzieje się w wychowaniu nakierowane jest na wspólnotę, Z założeń wynika, że zadaniem wychowania jest przygotowanie społeczeństwa do krytycznej analizy współczesnej cywilizacji. Wychowanie bogatych duchowo ludzi.
Przedstaw praktyke wybranych teorii nauka jezyka obcego; podróże - dyspozycje uczestnikow podróży dot. praw danego kraju; Jakie sa zwyczaje.
Przedstaw megatrendy wybranej teori: od schematu albo albo do wielokrotnego wyboru – kompetencje jezykowe niezbędne w wychowaniu miedzykluturowym. Wiedza jest nosnikim zmiany, kompetencje społeczne odpowiedzialnośc i gotowośc do uczestnictwa. Roumienie praw społeczeństwa z innej kultury; przechodzenie od hierarchi do sieci – nauczyciel jest organizatorem uczenia się, tolerancji, spotkan bez uprzedzen z ludzmi z innej kultury; przechodzenie od myslenia krótkofalowego do długofalowego
Umiesc wybrana teorie w typie ładu społecznego: w typie ładu policentrycznego jest wiele centrów z którego wychodza wzory, wartości, zamierzenia , plany, Równowaga społeczne jest regulowana przez przestrzeganie norm w różnych kracjach sa różne normy i obyczaje, które musimy uszanowac i tolerować.
Przedstaw wybrana teorie na polu bipolarnym: Cel pedagogiki –rozwój ucznia jako adaptacja do zastanych warunków. Celem ped. Ma na celu poszerzenie horyzontu problemów o inne istniejące w danym spoleczensstwie kultury i subkultury rozpoznanie ich i uswiadomienie istniejacych miedzy nimi różnic. Stworzenie równoprawnych warunków zycia dla różnych kulturowo i etnicznie grup żyjących w ramach danego społeczeństwa. Zadania edukacji – kształtowanie uczniów w/ g społecznie nienaruszonych wzorow osobowych. Kirowanie rozojem, urabianie określonych cech osobowości, osiaganie pułapu rozwoju poszczególnych dyspozycji. Istota oddziaływań wychowawczych – bezpośredni wplyw na ucznia, przekazywanie gotowych wzorów zachowań podporządkowanie sie woli wychowawcy, zasadom wychowawczym. Nagradzanie posłuszeństwa i pokory. Metody srodki i formy edukacji – kary i nagrody, oraz rywalizacja miedzy uczniami jako srodek wychowania. Pojmowanie edukacji – proces społeczny w którym ceni się stabilnośc, i bezpośrednia użytecznośc, realizowany w instytucjach i określonych ramach ( programach). Istota zmian edukacyjnych – udoskonalic ulepszyc świat wg ustalonej definicji.
Praktyka: Wzajemne spotkania z osobami z róznych kultur.
Określ typ relacji edukacji i zmiany społecznej specyficznej dla wybranej teorii . Edukacja jako czynnik zaminy społecznej poszerzenie wiedzy o obcej kulturze, Miedzykuturowe uczenie się, obejmujące umiejetnosc opanowania zasad i regul, które pomagaja zorientowac się w zróżnicowanych uwarunkowaniach kulturowych

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 15 minut