profil

Postępowanie administracyjne

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego.
Zakres stosowania KPA:
1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowej(wojewoda)terenowe organy adm. sam. organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy i podmioty (powołane w sprawie konkretnej)
2-podmiotowy KPA normuje ogólne postępowanie adm. W dziale kodeksu 1-4,9 postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami adm. rządowej samorządu terytorialnego i organami i podmiotami postęp. W sprawach wydawania zaświadczeń przez organy adm. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków.
Wyłączenie KPA: nie stosuje się do niektórych postępowań (sprawy postęp. karnego czy podatkowego, sprawy podległości służbowej).
ZASADY OGÓLNE;1-praworządności art6 organ musi dopilnować by prawo to było przestrzegane przepisy prawa są rozumiane jako źródła prawa(konstytucja ustawy)
2-prawdy obiektywnej art7 organy mogą dopuszczać dowody i wszystkie czynności przeprowadzać celem wyjaśnienia sprawy
3-uwzględnienia interesu społecznego zasada ta nakłada na organ obowiązek wyważania tych interesów z interesem obywatela art7
4-zasada oficjalności art7 postępowanie jest jawne
5-pogłębiania zaufania obywateli art8obywatel powinien mieć zaufanie do organu
6-czuwania nad interesem stron art9organ ma obowiązek informować stronę o przepisach prawa i różnych okolicznościach
7-czynnego udziału stron organ ma obowiązek powiadomić stronę o przebiegu postęp. Strona ma prawo udziału w postęp.art10
8-przekonywania art11 decyzja musi być tak sformułowana by przekonać stronę
9-szybkości art12 organy maja obowiązek załatwić sprawy niezwłocznie mają określone terminy dla załatwienia sprawy
10-zasada nakłonienia do ugody art13 ugoda =załatwieniu sprawy
11-pisemności art14 generalnie sprawy należy załatwiać pisemnie gdy przemawia za tym interes strony i nic nie stoi na przeszkodzie (przepis prawa)załatwia sprawę ustnie jednak odnotowuje to w protokole.
12-dwuinstancyjności art15 postęp.adm.jest dwuinstancyjne czyli jest możliwość odwołania
13-trwałości decyzji art16 decyzje od których nie służy odwołanie są ostateczne
14-sądowej kontroli decyzji art16 polega na mo9żności zaskarżenia decyzji adm. Do NSA z powodu niezgodności z prawem.
Zasady ogólne to najważniejsze reguły wynikłe z istoty procesu adm. Determinują jego budowę .ADMINISTRACJĘ PUBLICZNĄ DZIELIMY NA:
1-SAMORZĄDOWĄ(gmina powiat województwo)
2-adminstracja rządowa organy powołane przez Premiera i podległe RM(prezes RM Wice ministrowie, przewodniczący komitetów, wojewodowie,centralne organy adm. rządowej.
3-inne organy państwowe i inne podmioty powołane przez państwo które częściowo je finansuje, org. społ. nie są finansowane przez państwo (org. zwykłe-stowarzyszenia. Org. pożytku publicznego)inne podmioty mogą wykonywać zadania na podst. porozumień i z mocy ustawy organy te zawierają porozumienia z organami adm. publicznej z1strony zobowiązuje to org. do wykonania określonych zadań.
Spory o właściwość między org. adm. publ i innymi organami a sądami mogą powstać spory: 1-pozytywne gdy 2lub więcej organów uważa się za właściwe dla załatwienia sprawy
2-negatywne gdy żaden organ nie jest właściwy dla załatwienia danej sprawy
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu może wystąpić: strona, uczestnicy na prawach strony, organy toczące spór, minister sprawiedliwości, minister do spraw adm.publ.
z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu między organem a sądem wystąpi:strona przy sporze negatywnym, sąd lub organ przy sporze pozytywnym, i minister zainteresowany (sprawiedliwości ).
Rozstrzygnięcia sporu: -między org. sam terytorialnych w tym samym województwie –SKO
-między org. sam teryt w innych województwach-minister właściwy dla sprawy
-między wojewodami-minister do spraw adm., -między ministrem i wojewodą Premier
-między terenowymi organami adm. rządowej a org. sam teryt –NSA
-między organami a sądami –Kolegium kompetencyjne przy sądzie najwyższym
-dla decyzji wydanej przez wojewodę czy org. adm. rządowej adm. specjalnej –właściwi ministrowie
-dla decyzji wydanych przez Prezydenta miasta-SKO
-dla decyzji wydanych przez Starostę związek Powiatu marszałka województwa w sp. adm. publ-SKO
-dla decyzji wydanej przez wójta z zakresu adm. rządowej-wojewoda
-dla decyzji wydanej przez wójta z zakresu dział adm. –sko
Właściwość organów:
1-rzeczowa ustalona w oparciu o zakres działania organu (w sprawach nieruchomości w miejscu gdzie się ona znajduje)
2-miejscowa dla danej sprawy dla osób fizycznych wg miejsca zamieszkania dla osób prawnych wg siedziby.
3-instancyjna zdolność dla załatwienia określonej sprawy w danej instancji
wyłączenie pracownika organu:
1-z mocy prawa art24 –w sprawie w której pracownik był stroną –w której pozostaje ze strona w stosunku prawnym np. jako pełnomocnik,-w sprawie małżonka krewnych i powinowatych do2stopnia oraz osób z tytułu opieki przysposobienia i kurateli,-świadek biegły przedstawiciel strony,- gdy wydał decyzję w 1instancji-gdy wszczęto przeciw niemu postępowanie dyscyplinarne
2-postanowiniem przełożonego te 3sytuacje uprawdopodobnią bezstronność pracownika –na żądanie strony –na żądanie pracownika –z urzędu
!jeżeli chodzi o sędziów to obowiązuje ich wyłączenie do powinowatych do4stopnia, członka organu kolegialnego też można wyłączyć z mocy prawa w drodze postanowienia przewodniczącego (związek gmin jest org. kolegialnym)Skutki wyłączenia pracownika :wyznacza się innego pracownika a ten wyłączony może dokonać tylko czynności nie cierpiących zwłoki(ze względu na ważny interes stron i interes społeczny-powódź).
Wyłączenie organu:następuje gdy sprawa dotyczy kierownika tego organu lub kierownika organu stopnia wyższego lub osób mu najbliższych. Skutki tego wyłączenia: -sprawę załatwia inny organ lub organ stopnia wyższego, organ wyłączony może dokonać tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na ważny interes stron czy interes społeczny np.; gdy org. jest minister to org. stopnia wyższego jest SKO>
Strona; wg KPA jest to każdy czyjego interesu dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu uwzględniając swój interes prawny,-strona czynna kto wnosi żądanie –strona bierna czyjego interesu dotyczy postępowanie o którym zawiadamia organ. stroną mogą być :osoby fizyczne, osoby prawne, podst. I sam. jednostki org., jednostki nieposiadające osobowości prawnej. Spółka akcyjna i kapitałowa to osy prawne, spółka jawna partnerska komandytowa mają ograniczoną osobowość prawną są tzw. Ułomną osobą prawna nie mogą być stroną, spółka cywilna nie ma żadnych uprawnień ale jej wspólnicy mogą być stroną.
Podmioty na prawach strony:1-organizacja społeczna gdy postępowanie dotyczy osoby trzeciej jej udział jest uzasadniony celami statutowymi i interesem społecznym,Uprawnienia-może wszczynać postępowanie może też się włączyć do postępowania odwołać od decyzji ma prawo skargi do Sądu Adm. Może żądać wzruszenia decyzji ostatecznej.
2-prokurator art188 włącza się do postępowania celem zapewnienia by było one zgodne z prawem prokurator posiada uprawnienia strony-może wnieść sprzeciw do decyzji ostatecznej, ma prawo wglądu do akt sprawy, prawo składania skarg i wniosków, prawo udziału w każdym stadium postępowania.
3-RPO art14 bierze udział w postępowaniu gdy stwierdzi że naruszono prawa obywateli, bierze udział w postępowaniu na takich samych uprawnieniach co prokurator.
4-inne podmioty jak biegli którzy ustalają stan faktyczny lub prawny nie wypowiadają się co do istoty sprawy powołani są bo posiadają wiadomości specjalne w sprawie. Osoba fizyczna to każdy człowiek od momentu urodzenia do chwili śmierci do uczestnictwa w postępowaniu musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba prawna to podmiot stosunku prawnego to rodzaj organizacji, instytucji, wyposażonej w przymiot osobowości prawnej może występować jako samodzielny podmiot praw i obowiązków.
Zdolność prawna- to właściwość podmiotów prawa objawia się tym że może być podmiotem praw i obowiązków ma ją każdy od chwili urodzenia do chwili śmierci a nawet poczęte dziecko pod warunkiem że narodzi się żywe. Zdolność do czynności prawnej – to możliwość podmiotów prawa do zaciągania zobowiązań wyróżniamy: -pełną mają osoby pełnoletnie – ograniczoną maja osoby które ukończyły lat 13ale nie18 oraz częściowo ubezwłasnowolnieni –brak zdolności do czynności prawnej mają osoby do lat 13 i całkowicie ubezwłasnowolnione orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej czy niedorozwoju umysłowego. Ubezwłasnowolnienie- gdy w postępowaniu adm. Osoba jest niezdolna do czynności prawnych (niepełnoletni działa przez przedstawiciela ustawowego przydzielonego przez sąd opiekuńczy) –całkowite w wypadku choroby psychicznej pijaństwa –częściowe osoby te mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych które wymagają zgody przedstawiciela ustawowego. Pełnomocnik- wg art33 może to być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych pełnomocnictwo ustanawia się na piśmie w sprawach mniejszej wagi organ może nie żądać pełnomocnictwa na piśmie gdy jest to osoba z najbliższej rodziny(małżonek).
DORĘCZENIA to czynności procesowe od momentu doręczenia biegną wszystkie terminy. sposoby doręczeń; 1-właściwe do rąk adresata (strony lub jej pełnomocnika)
2-zastępcze gdy nie można doręczyć pisma osobiście do rąk adresata – w wypadku nieobecności w domu doręcza się dorosłemu domownikowi, sąsiadowi dozorcy (doręczenie jest skuteczne gdy podmioty te wyrażą zgodę podpisem na doręczenie pisma do adresata, gdy pismo zostawia się dozorcy to zostawia się zawiadomienie w skrzynce)- niemożność doręczenia zostawia się pismo na poczcie lub w UG i zawiadomienie .
3-konkludentne sytuacje gdy zostajemy w domu osobę która odmawia przyjęcia czy podpisu osoba doręczająca umieszcza adnotację w tym piśmie i dołącza do akt sprawy
4-przez obwieszczenie w wyjątkowych wypadkach miejsce doręczeń to miejsce zamieszkania pracy czy lokalu adm. I każde inne jednostkom prawnym doręcza się w urzędzie do rąk osób upoważnionych. Podmioty doręczeń: -strona-przedstawiciel ustawowy-pełnomocnik-biegli i świadkowie.
WEZWANIA: organ wzywa do udziału w postępowaniu lub przez pełnomocnika albo na piśmie, obowiązek stawiennictwa w obrębie gminy czy miasta. Sposoby wezwania:-pisemnie telefonicznie telegraficznie Zawiera: nazwę, adres organu, imię nazwisko wezwanego, określenie sprawy, termin godzina i miejsce , skutki niedostosowania się, określenie czy trzeba się stawić osobiście czy przez pełnomocnika, opatrzone podpisem pracownika organu wzywającego jego imię i nazwisko stanowisko służbowe. W przypadku niestawienia się organ może ukarać grzywną 50zł jeżeli ponownie się nie stawi200.
Załatwienie sprawy; generalnie sprawy należy załatwić niezwłocznie wymagające wyjaśnienia w ciągu msca, sprawy skomplikowane w ciągu2m-scy . Jeżeli termin nie zostanie zachowany to organ musi wyjaśnić przyczynę zwłoki albo organ składa zażalenie do organu stopnia wyższego który bada sprawę i wyznacza nowy termin. TERMINY: to określony czas na dokonanie określonej czynności dzielone są wg wielu kryteriów:
1-ze względu na podmiot (ustawowe wyznaczone z góry w KPA odwołanie14dni zażalenie 7dni) urzędowe(wyznaczony przez organ jak np. termin rozprawy)
2-ze względu na skutki prawne uchybienia terminu: zawite(czynność prawna po upływie terminu jest nieważna) prekuzyjne(czynność prawna po upłynięciu terminu jest nie ważna i nie można jej przywrócić)porządkowe(czynność prawna po upłynięciu terminu jest ważna i skuteczna).
3-oznaczone: bezwzględnie( w dniach tygodniach) względnie oznaczone(niezwłocznie)
Zachowanie terminów :uważa się za zachowane gdy pismo wniesiono przed upływem terminu w polskiej placówce pocztowej lub konsulacie za granicą –terminy liczone są od dnia zdarzenia nie wlicza się dnia otrzymania decyzji –upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu o godzinie24 –gdy organ nie zachowa terminu można złożyć skargę na bezczynność organu lub złożyć zażalenie do organu stopnia wyższego – zwłoka w terminach organ ma obowiązek powiadomić stronę o nie załatwieniu sprawy w terminie na podstawie postanowienia z uzasadnieniem zwłoki(służy zażalenie). Przywrócenie terminów:art58 –na wniosek złożony przez stronę gdy uprawdopodobni że uchybienie nastąpiło bez jej winy –prośbę o przywrócenie wnosimy w ciągu7dni od ustania przyczyn uchybienia terminu(choroby) –o przywróceniu postanawia właściwy organ w sprawie –na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu służy zażalenie przed rozpatrzeniem prośby organ na żądanie strony może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA: muszą zostać spełnione 2warunki (należy zbadać czy żądanie strony dotyczy konkretnej osoby i sytuacji; czy jest dopuszczalne rozstrzygnięcie sprawy w drodze decyzji i czy organ jest właściwy dla sprawy) Formy wszczęcia postępowania: -z urzędu –na żądanie strony Daty wszczęcia postępowania: -z urzędu to dokonanie 1czynności w sprawie -na żądanie strony w momencie doręczenia żądania. !organ wszczynając postęp. z urzędu musi uzyskać w trakcie zgodę strony jeśli jej nie uzyska to musi umorzyć postęp. !organ może wszcząć i prowadzić1postęp;dotyczące więcej niż1strony.!wszczęcie nie wymaga postanowienia jedyny wyjątek gdy żądanie wnosi org.społ. Sytuacje gdy żądanie o wszczęcie nie powoduje wszczęcia: -gdy nie wskazano adresu w podaniu i nie można go ustalić – gdy właściwy w sprawie jest sąd nie organ lub gdy organu właściwego nie można ustalić –z podania wynika że wnoszący podanie nie żąda załatwienia swojej sprawy. Podanie zawiera: wskazanie osoby od której pochodzi jej adres i żądanie, musi być opatrzone podpisem wnoszącego. Podanie wnosi się ustnie do protokołu.
PROTOKOŁY I ADNOTACJE; wywodzi się to z zasady pisemności. Protokół sporządzony z każdej czynności istotnej dla sprawy , obowiązkowo z: przyjęcia wniesionego ustnie podania, przesłuchania strony świadka biegłego, rozprawy oględzin, ekspertyz ustnego ogłoszenia decyzji postanowienia. Wymogi formalne protokołu: kto sporządza, kiedy gdzie, jakiej dotyczy czynności, kto był obecny, odczytanie go obecnym osobom które go podpisują lub odmawiają podpisu, gdy jest to cudzoziemiec należy podać nazwisko i adres tłumacza który przekłada na język polski tłumacz też podpisuje protokół. Wymogi materialne: co ustalona i w jaki sposób, uwagi osób obecnych. Protokół może zawierać załączniki np.;oględziny opisy zdjęcia. Adnotacje: sporządzane w ważnych sprawach przy adnotacjach obowiązują te same zasady co przy sporządzaniu protokołu. Wgląd do akt: organ ma obowiązek w każdym stadium postępowania udostępnić stronie akta z których może robić notatki i odpisy. Dostęp do informacji publicznej ma każdy obywatel który może pójść do organu administracji i dokonać wglądu do dokumentów. Przeglądanie akt obejmuje wszystkie załączniki i dokumenty dotyczące sprawy. Odbywa się to w obecności pracownika organu. Ograniczenia wglądu do akt: czasem są sprawy objęte tajemnicą państwową organ może wyłączyć akta ze względu na ważny interes sprawy, nie udostępnia się akt o danych osobowych. odmowa dostępu do akt następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie. DOWODY postępowanie dowodowe to zasadniczy element postępowania wyjaśniającego którego celem jest ustalenie stanu faktycznego. Mamy dwa podstawowe pojęcia; -środek dowodowy to wszelkie źródła informacji po które sięgamy by coś udowodnić –dowody rezultaty dochodzenia uzyskane na podstawie środków dowodowych. Rodzaje środków dowodowych:1;-bezpośrednie(oględziny) pośrednie(przesłuchanie świadków) 2-rzeczowe(wszystkie rzeczy) osobowe( pochodzące od osób) 3-podstawowe(wynikłe z przepisów prawa) posiłkowe(gdy brak innych dowodów a są jeszcze niewyjaśnione okoliczności. Dowody w myśl art75 to wszystko co przyczynia się do wyjaśnienia sprawy i jest zgodne z prawem. Zasady postępowania dowodowego : 1-swobodnej oceny dowodów organ musi zbadać cały materiał dowodowy pracownik musi przy ocenie dowodów brać pod uwagę ( opierać się tylko na zebranym materiale, i całokształcie materiału dowodowego, musi dokonać oceny znaczenia i wartości dowodowych dla toczącej się sprawy. 2-ciężar dowodowy spoczywa na organie 3-równej mocy środków dowodowych zgodnie z zasadą prawdy obiektywnej czyli należy dopuścić wszystkie dowody mogące sprawę wyjaśnić. 4-jawności strona ma zapewniony czynny udział w postępowaniu 5-bezpośredniości przedstawiamy dowód przed organem. Charakterystyka dowodów: 1-dokumenty –urzędowe wg art76 stanowią dowód tego co tam zawarto w odpowiedniej formie i przez odpowiednie organy –prywatne sporządzane przez inne podmioty (listy są dowodem tego co zawarła tam osoba je podpisująca). !kiedy strona odmawia wydania dokumentu organ adm. Wydaje zaświadczenie i odbiera od strony na jej wniosek oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.! Kiedy dokument jest prawdziwy? Gdy posiada niezmienną treść i wystawiono go przez kompetentny organ. Moc dowodowa dokumentu: art76 daje wyższość nie można obalić jego prawidłowości –moc formalna dotyczy faktu kto go faktycznie wystawił –moc materialna dotyczy znaczenia treści dokumentu. Przy dokumentach urzędowych istnieje domniemanie formalne ich zgodności z prawem chodzi o prawdziwość dokumentu który się sprawdza (można też go obalić).
2- zeznania świadków wyróżnimy3grupy świadków: -osoby które nie mogą być świadkami (upośledzone, zobowiązane do zachowania tajemnicy służbowej lub państ5wowej i duchowni co do fakt ów objętych tajemnicą spowiedzi.-osoby które mogą odmówić zeznań (małżonek, zstępni czyli dzieci, wstępni czyli rodzice, powinowaci2stopnia(szwagier) osoby przysposobione na podstawie opieki i kurateli. –osoby mogące odmówić odpowiedzi na pytania gdy może to narazić stronę lub jej bliskich na hańbę szkodę majątkową czy odpowiedzialność karną. Przed przesłuchaniem organ uprzedza świadka o prawie odmowy odpowiedzi na pytanie.
3-biegli powołani gdy ż posiadają w sprawie wiadomości specjalne (lekarze) dowód z opinii biegłego jest dowodem podstawowym i pośrednim. Organ przeprowadza go dla wyjaśnienia spraw które wymagają wiadomości specjalnej.4-oględziny bezpośrednie badanie przedmiotu przez organ celem dokonania spostrzeżeń, można dokonać oględzin miejsca rzeczy czy nieruchomości(gdy przedmiot oględzin jest u osób trzecich to są obowiązane na wezwanie organu go okazać) 5-przesłuchanie stron to dowód posiłkowy przeprowadzony gdy brak innych dowodów lub zostały przeprowadzone a mimo to pozostały nie wyjaśnione okoliczności. !strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu czy oględzin 7dni przed. Stron ma prawo brać udział w przeprowadzaniu dowodu może zadawać pytania świadkom i biegłym. ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA: zawiesza się postępowanie gdy zachodzą zdarzenia które przejściowo umożliwiają wszczęcie postępowania. Formy zawieszenia : 1-obligatoryjne czyli obowiązkowe –śmierć strony lub1ze stron muszą wystąpić łącznie3przesłanki(śmierć miała miejsce po wszczęciu postępowania lub w toku, nie można wezwać spadkobiercy strony , śmierć strony nie czyni postępowania bezprzedmiotowym nie umarza postępowania(wyjątek gdy ktoś ubiega się o broń).).
-śmierć przedstawiciela ustawowego strony(nie pełnomocnika)-w razie utraty przez stronę lub jej przedstawiciela ustawowego zdolności do czynności prawnych –gdy rozpatrzenie sprawy zależy od uprzednio rozstrzygniętego zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd w sytuacji tej muszą wystąpić łącznie 3przesłanki:postępowanie jest w toku , rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia przez sąd lub inny organ , zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygniecie. Można zawiesić postępowanie też na mocy innych artykułów czy przepisów szczególnych. Skutki ustania przyczyn zawieszenia: organ ma obowiązek wszczęcia postępowania i wydania decyzji. Jedyny skutek prawny to wstrzymanie biegu terminów. 2-fakultatywny organ może zawiesić ale nie musi muszą łącznie wystąpić przesłanki: -postępowanie jest w toku, wszczęto je na wniosek strony, nie sprzeciwią się temu inne strony, nie zagraża to interesowi społecznemu. Skutki tego zawieszenia: postępowanie organu jest do dyspozycji strony i strona może złożyć wniosek o wszczęcie ma na to3lata jeśli tego nie zrobi żądanie uważa się za wycofane. Obowiązki organu po zawieszeniu postępowania: zależą od tego czy postępowanie wszczęto z urzędu (organ wszczyna postępowanie i bada przyczyny zawieszenia) na wniosek strony chodzi tu o interes społeczny. Tryb zawieszenia: -podstawowy organ ma obowiązek zawiesić postępowanie albo wezwać stronę do wystąpienia w określonym terminie –nadzwyczajny organ występuje do innego organu o rozstrzygnięcie bo nie jest kompetentny w sprawie tryb ten stosuje się gdy mogłoby to zagrażać zdrowiu czy życiu ludzkiemu, i mogłoby być niepowetowaną szkodą dla strony. Formy zawieszenia: postanowieniem na które służy zażalenie organ musi też zbadać czy nastąpiło ustanie przyczyn zawieszenia.
Decyzja procesowa powinna rozstrzygać o istocie sprawy i kończyć dane postępowanie. W pojęciu materialnym decyzja to kwalifikowany akt adm. Stanowiący przejaw woli organu wydany na podstawie prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego lub finansowego o władczym charakterze rozstrzygające sprawę konkretnej osoby fizycznej lub prawnej. Cechy decyzji: rozstrzyga konkretną sprawę, wskazuje podstawę prawną i przejawia wolę organu. Formy załatwienia sprawy: decyzja ,ugoda, umorzenie, zawieszenie. Współdziałanie przy wydawaniu decyzji: może się tak zdarzyć że organ nakłada (art106) obowiązek by to 2podmioty wydały decyzję wtedy organ załatwia sprawę w granicach swoich kompetencji. Elementy decyzji:1-oznaczenie organu nazwa i adres
2-data wydania numer decyzji i sprawy 3-oznaczenie strony lub stron 4-osnowa-rozstrzygnięcie 5-podstawa prawna 6-uzasadnienie faktyczne i prawne 7-pouczenie o środkach prawnych możliwości odwołania 8-podpisy osoby upoważnionej 9-inne elementy. Decyzja incydentalna to postanowienie jest to akt który nie kończy postępowania ale dotyczy poszczególnych kwestii w jego toku ma te same elementy co decyzja służy na nie zażalenie. Decyzja organu I instancji nie podlega wykonaniu jest wykonalna wyjątki : podlega wykonaniu z mocy ustawy, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (nie zbędne ze względu na ochronę zdrowia życia ludzkiego).Rygor natychmiastowej wykonalności: służy wcześniejszemu wykonaniu decyzji nadaje się w sytuacjach gdy wiąże się to z ochroną życia i zdrowia ludzkiego.
UGODA przesłanki muszą wystąpić łącznie :-sprawa załatwiona w formie decyzji jest zawisła (postępowanie wszczęto i nie zakończono) –przemawia za tym charakter sprawy – przyczyni się to do uproszczenia postępowania i jego przyśpieszenia- nie sprzeciwiają się temu przepisy prawa bo są ustawy gdzie jest zapis że nie można zawrzeć ugody- zgodne oświadczenie stron o zawarciu ugody. Skutki oświadczenia stron o zawarciu ugody: -organ powinien nakłaniać do ugody i to organ wyznacza termin do jej zawarcia –gdy dojdzie do ugody wzywa się strony do złożenia oświadczenia przed organem sporządza się protokół- ugodę sporządza się w formie pisemnej oświadczenie o jej zawarciu może być w każdej chwili cofnięte przed wydaniem decyzji przez organ. Elementy ugody: oznaczenie organu, oznaczenie strony, treść ugody, wzmianka o odczytaniu stronom i przyjęciu ugody, podpisy stron. Skutki zawarcia ugody: ma te same skutki co decyzja kończy ostatecznie sprawę. Wykonanie ugody: w dniu gdy postanowienie stało się ostateczne gdy nie wpłynęło zażalenie organ na egzemplarzu ugody przystawia pieczęć że jest ona wykonalna wykonalność ta jest poto by można było wszcząć postępowanie egzekucyjne. Forma zatwierdzenia ugody: następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie. Łącznie z tym postanowieniem strony otrzymują odpisy ugody.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 20 minut