profil

Karnoprawne instrumenty administrowania gospodarka

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

. Publiczną ujmuje się w trzech ujęciach
Funkcje
Na aparat adm. Państwowej składają się
Gosp. Narodowa
PRAWO
NORMA prawna
Prawo karne – zadaniem prawa karnego jest
Kodeks Karny składa się z:
Czyn zabroniony
Temat:2
Zasady odpowiedzialności karn
ZADADY odpowiedzialności karnej
Czyn zabroniony
Czyn zawiniony
KODEKS Karny dzieli przestępstwa na:
Formy popełnienia przestępstwa STADIALNE
Formy popełnienia przestępstwa ZJAWISKOWE art.8:
NADZWYCZAJNE obostrzenia kar
ŚRODKI karne:
Temat 3. Środki reakcji karnej
Kodeks karny wyróżnia następujące rodzaje kar:
Środki karne:
Środki zabezpieczające czyli związane z poddaniem sprawcy próbom:
OBOWIĄZKI skazanego
Środki zabezpieczające, zaliczamy
Przedawnienie:KK wyróżnia;
Zatarcie skazania
ZASADY wymiaru kary i środków karnych:
Do najważniejszych zasad kodeksu kształtujących sądowy wymiar kar należą:
Dyrektywy wymierzania kary:
Okoliczności które powinien uwzględnić sąd wymierzając karę:
Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia
zasada PREFERENCJI
Korzyścią majątkową
Mienie wielkiej wartości
Młodocianym jest-
Dokumentem
Funkcjonariusz publiczn
Rozdz36 KK Przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu:Ż art296
Nadużycie zaufania:
pojęcia: -szkoda majątkowa
Art297 oszustwa kredytowe inaczej gospodarcze: Przedmiotem ochrony są
Art298 oszustwo ubezpieczeniowe
Art299 przestępstwa dotyczące środków płatniczych np.; pranie brudnych pieniędzy
Art300-303 przestępstwa na szkodę wierzycieli
art304 przestępstwo lichwy
Art305udaremnienie przetargu publicznego
Art306 fałszowanie znaków ident.
Art307 i309 to odstępstwa od ustawowego wymiaru kary za przestępstwa
sprzedajność
-przekupstwo
-Korupcja gospodarcza
przestępstwa bezskutkowe
Przepisy karne chroniące prawidłowe funkcjonowanie gosp.; zawarte: KSH< ustawa o swobodzie działalności gospodarczej>ustawa o nieuczciwej konkurencjiŻ
KSH:
Art585 przestępstwo działanie na szkodę spółki –nadużycie zaufania
Art586 przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłości spółki
art587ogłaszanie lub podawanie nieprawdziwych danych dobro chronione to
Przestępstwa łagodniejsze:art588 dopuszczenie do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub akcji.-
art589 dopuszczenie do wydania przez spółkę niektórych dokumentów
Przestępstwa drobniejsze: art590.umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeni
Art591posługiwanie się przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu zakazanymi dokumentam
Art592 dopuszczenie do przedwczesnego wydania akcji.(dotyczy S.A)
Art593 orzekanie i skutki skazani
Art594 i595 dopuszczenie do zaniechania wymaganych od spółki czynności
Różnice zakresu zastosowań norm art585KSH i art296KK:
Czynem nieuczciwej konkurencji jes
Czynem nieuczciwej konkurencji wg art3 jest
Przestępstwa z tej ustawy:
Wykroczenia tej ustawy
Przestępstwa art23 tajemnica przeds
Art23ust.2 ujawnienie tajemnicy uzyska
zewnętrznej postaci produktu za pomocą środków technicznych
Art24a. Organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej
ZNAMIONA:
WINA
UMYŚLNOŚĆ
NIEUMYŚLNOŚĆ
INNE USTAWYŻ
1. O OBLIGACJACH: ustawa określa
2.ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych
3.ustawa prawo bankowe określa
4.ustawa o działalności ubezpieczeniowej
5.ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym
6.ustawa o publicznym obrocie papierów wartościowych
. KK rozdz. XXIX przepisy przeciw działaniom instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (przestępstwa korupcji). Art228
FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY
8ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne:
9. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych
10.ustawa o pracownikach samorządowych
11.ustawa o służbie cywilnej
12.ustawa ordynacji podatkowej . odpowiedzialność karna osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy skarbowej.

Adm. Publiczną ujmuje się w trzech ujęciach:
-ujęcie przedmiotowe- działalność przedmiotowa
-ujęcie funkcjonalne-adm.publ.należy rozumieć jako zespół działań, przedsięwzięć organizatorskich oraz wykonawczych odbywających się w określonych prawem formach.
-ujęcie podmiotowe-to różne podmioty, organy, instytucje.
Funkcje, które pełni adm.na rzecz interesu publicznego:
-policyjna-związana z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwem zbiorowym
-dot. odpowiedzialności za rosnący zakres usług publicznych
-regulatora rozwoju ekonomicznego- poprzez stosowanie instrumentów policyjnych i reglamentacyjnych np. Zezwolenia kontyngenty, koncesje oraz instrumenty umożliwiające państwu udział w gospodarce.
Zadania adm. Publicznej mogą być realizowane w formach zleconych.
Na aparat adm. Państwowej składają się:
Org. Adm państwowej:
- jeżeli stanowi wyodrębnioną część adm. Państwowej
-jest uprawniony do korzystania ze środków władczych(np. decyzja)
- działa w zakresie przyznanych mu na mocy prawa kompetencjach
Gosp. narodowa- odruch działań w obrębie państwa realizowanych w interesie wszystkich obywateli związanych z tworzeniem wartości komercyjnych i ich podziałem.
PRAWO- jest wyrazem woli państwa, które przez swe organy bądź tworzy prawo bądź uznaje pewne reguły stosowane w społeczeństwie za obowiązkowe i zabezpiecza ich stosowanie siłą swojego przymusu.
NORMA prawna- wskazuje sposób zadawania i jej przestrzegania zabezpieczenia, jest przymusem państwa skierowanym do abstrakcyjnego adresata określającą jego postępowanie w przewidzianej ta normą sytuacji. Jest ogólną formą postępowania. Adresat normy i okoliczności określony jest rodzajowo.
Norma prawna może być określona w kilku przepisach.
*Hipoteza- określa krąg adresatów do których norma się odnosi jak również okoliczności w jakich ma zastosowanie.
*Dyspozycja wyznacza sposób postępowania w sytuacji w której spełnione zostały warunki przewidziane w hipotezie.
*Sankcja określa następstwa zachowania się w sposób niezgodny ze wskazaniami określonymi w dyspozycji.
NORMY prawa publicznego- mają na celu interesy państwa. To np. prawo pracy, karne., bezpieczeństwa
NORMY prawa prywatnego-mają na celu interesy indywidualne
Prawo karne – zadaniem prawa karnego jest:
- prawo karne materialne
-prawo procesowe- określa porządek postępowania które zmierza do ustalenia winy lub niewinności oskarżonego, określa porządek postępowania źródłem tego prawa jest Kodeks Postępowania Karnego
-prawo karne wykonawcze określa sposób realizacji orzeczeń
Kodeks Karny składa się z:
-części ogólnej regulującej zasady odpowiedzialności karnej, formy popełnienia przestępstwa, system kar i zasady ich wymierzania
-część szczególna- określa poszczególne typy przestępstw i kar za ich popełnienie
Odpowiedzialności karnej podlega ten kto popełnia czyn zabroniony pod groźba kary przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia.
Czyn zabroniony-to zachowanie o znamionach zamieszczonych w kodeksie
Okoliczności wpływające na stopień społeczny szkodliwości czynu:
- rodzaj i charakter naruszonego dobra
-rozmiary wyrządzone lub grożącej szkody
-sposób i okoliczności popełnienia czynu
-waga naruszonych przez sprawcę obowiązków
-postać zamiaru, motywacja sprawcy
-rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia
Temat:2
Zasady odpowiedzialności karnej
Prawo karne gospodarcze- to przepisy karne których zadaniem jest ochrona podindywidualnych interesów równoprawnych uczestników obrotu gospodarczego, interesów wyrażonych głownie w prawidłowym funkcjonowaniu instytucji i reguł tego obrotu.
Obszary szczególnej ochrony:
- wierzyciel, kredytodawca, podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym(jako podmiot)
-prawidłowość obrotu pieniężnego, kredyt, dotacja, pożyczka i subwencja(jako przedmiot)
Przedsiębiorstwo:
- jako podmiot- osoba prawna synonim przedsiębiorcy art..4 o swobodzie działali. Gosp
- jako przedmiot- zespół składników materialnych i niematerialnych art. 55 KC
Prawno- karna ochrona interesów przedsiębiorstwa:KK
1)rozdz XXXV przestępstwa przeciwko mieniu
2)rozdz XXXVI przestępstwa przeciwko obrotowi gosp.:
-nadużycie zaufania
-oszustwo gospodarcze
-pranie brudnych pieniędzy
- przestępstwo za szkodę wierzycieli
ZADADY odpowiedzialności karnej:- podlega ten kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia o większej niż znikoma szkodliwości społecznej, czyn zawiniony
Niektóre zasady:
-źródła prawa karnego(ustawa i traktat)
-zakaz wstecznego prawa
-zakaz stosowania analogii
-zasady humanitaryzmu
-zmiana ustawy nie działa na niekorzyść
-zasada terytorialności (ustawę karną stosuje się do sprawcy który popełnił czyn zabroniony na teryt, RP w powietrzu i wodach RP)
Czyn zabroniony – to zachowanie (działanie lub zaniechanie) o znamionach określonych w ustawie karnej, czyn musi być bezprawny szkodliwy w stopniu większym niż znikomy,
Czyn zawiniony- jeżeli czyn spełnia wszystkie te przesłanki to jest przestępstwem w rozumieniu Kodeksu Karnego i wszystkich ustawa zawierających przepisy karne ale nie zawierają innego przestępstwa.
KODEKS Karny dzieli przestępstwa na:
1)zbrodnie to czyn zagrożony kara pozbawienia wolności
2)występki to czyn zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności w wymiarze miesiąca.
Działanie umyślne-chce popełnić czyn albo się n to godzi (działanie umyślne bezpośrednie)przewiduje możliwość popełnienia i godzi się z tym.
Działanie nieumyślne- sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego ale go popełnia bo nie zachował wymaganej ostrożności.
SPRAWCA może zostać pociągnięty do odpowiedz. Karnej od lat 17(do 18 roku życia sąd może zastosować środki wychowawcze)
Formy popełnienia przestępstwa STADIALNE:
1)przygotowanie art.16KK- jest to karalne tylko gdy tak stanowi kodeks. Sprawca przygotowuje się do dokonania przestępstwa np. przygotowuje narzędzia i transport.
2)usiłowanie art.13 KK-sprawca zmierza bezpośrednio do dokonania przestępstwa, czynu ale to dokonanie nie następuje (jest to usiłowanie nieudolne)
3)dokonanie- jest realizacją poszczególnych etapów planu i dokonania czynu zabronionego
Formy popełnienia przestępstwa ZJAWISKOWE art.8:
1.Sprawstwo pojedyncze(1 osoba popełnia czyn )
2. Współsprawstwo- czyn popełniają 2 osoby i obie zostaną pociągnięte do odpowiedz. Karnej
3.Sprawstwo kierownicze- sprawca sam nie dokonuje czynu zabronionego zabronionego nakłania do tego inną osobę
4. Sprawstwo polecające- osoba polecająca wykorzystuje uzależnienie osoby która wykona czyn zabroniony
5. Podżeganie-nakłanianie do przestępstwa
6. Pomocnictwo- gdy pomocnik ułatwia popełnienie czynu zabronionego czy przestępstwa
Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności karnej:
*Okoliczności wyłączające przestępczość czynu wyłączające bezprawność:
-obrona konieczna art.. 25 KK
- stan wyższej koniecznośći 26
- ryzyko związane z eksperymentem 27
-dozwolona krytyka 213
- kontratypy pozakodeksowe
*Okoliczności wyłączające karalność czynu
-błąd co do faktu
-błąd co do okoliczności wyłączającej bezprawność
-błąd co do prawa
-niepoczytalność
-nieletniość(do lat 17)
OKOLICZNOŚCI wyłączające społeczną szkodliwość czynu to kategoria ocenia wg kryteriów. Ocena stopnia społecznej szkodliwości:
-rodzaj i charakter naruszonego dobra
-rozmiar wyrządzonej lub grożącej szkody
-sposób i okoliczności popełnienia czynu
-waga naruszonych przez sprawcę obowiązków
- postać zamiaru, motywacja sprawcy
- rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia
Znikoma społeczna szkodliwość czynu oznacza że czyn nie jest przestępstwem.
OKOLICZNOŚCI wyłączające karalność czynu:
- to okolicznośći które zaszły już po popełnieniu przestępstwa(„nie podlega karze, sąd może odstąpić od wymierzenia kary”)
-niewykrycie sprawcy
-przedawnienie lub warunkowe umorzenie.
-grzywna- 10-360 stawek dziennych
-ograniczenie wolności (1 do 12 miesięcy)
-pozbawienie wolności (1 miesiąc do lat 15)
-25 lat pozbawienia wolności
-dożywotnie pozbawienie wolności
GRZYWNA- wymiar kary w dwóch etapach. Są d ustala zagrożenie liczba stawek dziennych i określa max. Wys. Stawek. Potem określa kwotową wysokość stawek dziennych od 10 do 2000zł. Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, warunki rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe(max 720 tyś zł)
OGRANICZENIE wolności skazany nie może zmieniać miejsca zamieszkania, musi wykonywać prace społecznie zleconą przez sąd, składać wyjaśnienia
NADZWYCZAJNE obostrzenia kar:
-grzywna 540 stawek dziennych (wyjątek stanowi art. 309KK 2000 stawek dziennych)
-ograniczenia wolności od 1 do 18 miesięcy
-pozbawienie wolności powyżej 15 lat
WARTOŚĆ mienia przekraczająca:
-200krotną wysokość NMW to znaczna wartość co równa się znacznej szkodzie
-1000krotna NMW to wielka wartość i szkoda ogromnych rozmiarów
-NMW to najniższe miesięczne wynagrodzenie jest ustalone na podstawie kodeksu pracy wynosi 760zł.
ŚRODKI karne:
-pozbawienie wolności i praw publicznych
-zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej
- zakaz prowadzenia pojazdów
-przepadek (sąd orzeka przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa lub które służyły do przestępstwa)
-obowiązek naprawienia szkody
-nawiązka nawet do 100tyś zł
-świadczenie pieniężne
-podanie wyroku do publicznej wiadomości
Temat 3. Środki reakcji karnej
Środki reakcji karnej dzielą się na:
-kary
-środki karne
-środki zabezpieczające
Kodeks karny wyróżnia następujące rodzaje kar:
1)Grzywna- jest wymierzana w dwóch etapach;
-1 etap- sąd określa liczbę stawek dziennych za dane przestępstwo od 10 do 360 stawek dziennych, sąd określa wagę popełnionego przestępstwa
-2 etap- sąd ustala wartość 1 stawki dziennej od 10 zł do 2000 zł brane są pod uwaę warunki sprawcy świadczące o zdolności do uiszczenia grzywny. Rozpiętość kar grzywny stanowi od 100zł do 720 tyś zł.
2)Ograniczenie wolności od 1 do 12 miesięcy;
-skazany nie może zmienić bez zgody sądu miejsca stałego pobytu
-jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd (na cele charytatywne lub społeczne)
-ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary, sąd może oddać skazanego pod dozór kuratora.
3)Pozbawienie wolności od 1 miesiąca do 15 lat, karę wymierza się w miesiącach i latach
4)25 lat pozbawienia wolności
5)dożywotnia kara pozbawienia wolności
Środki karne:
-obowiązek zakazu przebywania w określonych miejscach z określonymi osobami
-pozbawienie praw publicznych
-utrata czynnego i biernego prawa wyborczego
-przepadek
-obowiązek naprawienia szkody
-zakaz zajmowania określonego stanowiska
-nawiązka, świadczenia pieniężne, podanie wyroku do publicznej wiadomości ze względu na społeczne oddziaływanie skazania
Środki zabezpieczające czyli związane z poddaniem sprawcy próbom:
- warunkowe umorzenia postępowania karnego, sąd może orzec (umorzenie) jeżeli wina i szkodliwość społeczna nie jest znacząca szkodliwość okoliczności tego przestępstwa nie budzą wątpliwości, jest stwierdzone domniemanie że przestępca nie popełni kolejnego przestępstwa. Okres tego warunkowego umorzenia wynosi od 1 do 2 lat i liczy się od uprawomocnienia wyroku.
- warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności, sąd może wnieść zawieszenie kary takiej która nie przekracza 2 lat, może orzec zawieszenie kary: ograniczenia wolności, pozbawienia wolności lub kary grzywny.
Zawieszenie pozbawienia wolności biegnie od daty uprawomocnienia się wyroku i wynosi od 2 do 5 lat. Zawieszenia kary grzywny i ograniczenia wolności wynosi od 1 do 3 lat.
OBOWIĄZKI skazanego ustanowione przez sąd w okresie zawieszenia wykonania kary:
-bieżące informowanie sądu lub kuratora
-zobowiązanie do przeproszenia poszkodowanego
-obowiązek wykonania pracy zarobkowej
-obowiązek nauki
-powstrzymanie się od nadużywania alkoholu
- poddanie się leczeniu odwykowemu
-powstrzymanie się od kontaktów z najbliższymi
-sąd może nadać też inne obowiązki skazanemu
Jeżeli w okresie próby- skazany popełnił przestępstwo umyślnie to są zarządza wykonanie kary.
Środki zabezpieczające, zaliczamy:
-umieszczenie w zakładzie zamkniętym, może być to orzeczone wtedy gdy jest niezbędne aby zapobiec ponownemu zabezpieczeniu przed popełnieniem przestępstwa
-umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym jeżeli sprawca popełnił czyn w stanie niepoczytalności i zachodzi prawdopodobieństwo że popełni je ponownie to sąd orzeka umieszczenie go w tym zakładzie, orzekane jest to na czas nieokreślony
-leczenie odwykowe ma na celu uniemożliwienie ponownego przestępstwa aż do momentu wyleczenia
Środki zabezpieczające uchylane są wówczas gdy uchyliły się ich przyczyny, orzekane są one bezterminowo
Przedawnienie:KK wyróżnia;
-Przedawnienie karalności przestępstwa 20, 10, 5, 3 lat
-5 lat w wypadku występków. Jeżeli zostało wszczęte postępowanie przeciwko osobie o wyższych karach, to okres przedawnienia przedłuża się o lat 5
-przedawnienie wykonania kary. Sprawca został ukarany ale kara nie jest wykonywana z różnych względów pomimo że został skazany może tej kary nie wykonać.
Zatarcie skazania – polega na usunięciu wpisu z rejestru skazanych
- w razie skazania najdłuższy wyrok to 25 lat z upływem lat 10 zatarcie skazania (po wykonaniu po przedawnieniu)
-sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania po 5 latach
-w razie odstąpienia od wymierzenia kary sąd wydaje wyrok o odstąpieniu kary i zatarcie to następuje z mocy prawa z upływem roku
-zatarcie środka karnego nie może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem lub przedawnieniem
Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą: Warunkiem uznania za przestępstwo czynu przez ustawę obowiązującą w kraju za granicą jest to warunek odpowiedzialności za ten czyn. Poza ustawami karnymi maja też znaczenie umowy międzynarodowe.
ZASADY wymiaru kary i środków karnych:
Sąd wymierza karę wg uznania w granicach przewidzianych ustawą bacząc by:
-dolegliwość nie przekraczała stopnia winy
-uwzględniając stopień społ. Szkodliwości czynu
-biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze które ma osiągnąć w stosunku do skazanego a takie potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.
Sądowy wymiar kar opiera się na konstytucyjnej zasadzie swobody sędziowskiej zgodnie z nią sędziowie sa niezawiśli i podlegają tylko konstytucji i ustawom.
Do najważniejszych zasad kodeksu kształtujących sądowy wymiar kar należą:
1)Zasada humanitaryzmu
2)Zasada indywidualizacji kary i środków karnych
3) zasada preferencji kar i środków nieizolacyjnych
4)Zasada zaliczania tymczasowego pozb. Wolności na poczet kary
Dyrektywy wymierzania kary:
-współmierność kary do stopnia społ. Szkodliwości czynu
-dostosowanie kary do zapobiegawczego i wychowawczego oddziaływania na sprawcę
-kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa
Wymierzając karę sąd uwzględnia w szczególności:
-motywację i sposób zachowania się sprawcy
-popełnienie przestępstwa z nieletnim
-rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawy obowiązków
-rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa
-właściwości i warunki osobiste sprawcy
-sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie po
-naprawienie szkody czy zadośćuczynienie w innej formie społecznego poczucia sprawiedliwości oraz zachowanie się pokrzywdzonego
Okoliczności które powinien uwzględnić sąd wymierzając karę:
Dotyczą one przedmiotowej i podmiotowej charakterystyki przestępstwa osoby sprawcy i jego stosunki do pokrzywdzonego
Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co od osoby której dotyczą:art. 55 jest konsekwencją przyjętej w KK zasady indywidualizacji odpowiedzialności osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa(współsprawców, sprawcy kierowniczego i wydającego polecenia, podżegaczy i pomocników)
W art. Tym znajduje wyraz przyjęta w założeniach KK zasada PREFERENCJI kar nieizolacyjnych we wszystkich wypadkach w których sąd ma możliwość wyboru rodzaju kary.art. 58- Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy gdy inna kara lub środek kary nie może spełnić celów kary.
Art. 60.Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w stosunku do młodocianego jeżeli przemawiają za tym względy wychowania sprawcy:ART. Ten mówi że nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej danej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszej rodzajowo od przewidzianej za przypisane przestępstwo(zasada jest czasami rozszerzana o orzeczenia środka karnego).
Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary a może nawet warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego i innymi osobami w popełnienie przestępstwa jeśli ujawni wobec organu.
Art.61 Sąd może odstąpić od wymierzenia kary w wypadkach przewidzianych ustawą. Odstąpienie od wymiaru kary tak jak i nadzwyczajne złagodzenie kary jest instytucją sądowego wymiaru kary i następuje w wyroku skazującym.
Art. 63 Na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie zaokrąglając do pełnego dnia.
Ustala się regułę zaliczania 1 dzień pozbawienia wolności:
1 dzień kary pozbawienia wolności; 2 dni kary ograniczenia wolności; 2 stawki dzienne grzywny.
Korzyścią majątkową jest korzyść dla siebie, innej osoby fizycznej lub prawnej, jedn. organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, grupy osób prowadzącej zorganizowaną działalność przestępczą.
Mienie wielkiej wartości: to mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza tysiąckrotną wartość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. (przy mieniu znacznej wartości przekracza dwukrotna wartość najniższego miesięcznego wynagrodzenia)
Młodocianym jest- sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat a w czasie orzekania I instancji 24 lat.
Dokumentem jest przedmiot, zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo albo, który ze względu na zawartą treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.
Funkcjonariusz publiczny- to osoba pełniąca funkcję publiczną (prezydent RP poseł senator radny) członek organu adm. Rządowej czy samorządowej dysponująca środkami publicznymi chyba że wykonuje wyłącznie czynności urzędowe. Osoba zajmująca stanowisko kierownicze w innej instytucji państwowej czy osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
Rozdz36 KK Przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu:Ż art296
Nadużycie zaufania: nadużycie przysługujących uprawnień lub niedopełnienie ciążących na sprawcy obowiązków wobec podmiotu który powierzył swoje interesy ekonomiczne do prowadzenia wyrządzając tym interesom szkodę majątkową.(pokrewne art230KK i585KK)Przestępstwo indywidualne ; zakres podmiotu wytyczają w nich podstawy prawne i treść kompetencji powierzonych sprawcy przez jakikolwiek podmiot posiadający interesy majątkowe lub prowadzące dział. gospod. Sprawy majątkowe: to wszystko co związane jest z majątkiem i sytuacją majątkową (np. zarządzanie mieniem, zawieranie umów przenoszących własność obciążanie majątku i zawarcie ugody sądowej). Działalność gosp. Zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywanych w sposób zorganizowany i ciągły. Nadużycie uprawnień: zachowanie niezgodnie z celami, dla których przekazano je sprawcy(nie musi wiązać się z ich przekroczeniem) niedopełnienie obowiązków: zachowanie niezgodnie z celami dla których przekazano je sprawcy (nie musi wiązać się z ich przekroczeniem) niedopełnienie obowiązków tj. zarówno całkowita bezczynność jak też częściowa realizacja lub niestaranne wykonanie.Skutek znaczna szkoda majątkowa(pow.200*NMW)
pojęcia: -szkoda majątkowa to uszczerbek w majątku który obejmuje rzeczywistą stratę która polega na zmniejszeniu aktywów majątku przez ubytek utratę lub zniszczenie jego poszczególnych składników
-szkoda majątkowa wielkich rozmiarów wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza 1000*wysokość NMW (najniższe miesięczne wynagrodzenie).
Art297 oszustwa kredytowe inaczej gospodarcze: Przedmiotem ochrony są:kredyty, pożyczki bankowe, gwarancje kredytowe, subwencje i dotacje zamówienia publ. Zachowanie sprawcy: posługuje się fałszywym dokumentem, podrobionym czy przerobionym. Podlega karze pozbawienia wolności od3mscy do 5lat.
Art298 oszustwo ubezpieczeniowe: przedmiotem ochrony są ponadindywidualne interesy ubezpieczycieli, prawidłowe funkcjonowanie instytucji ubezpieczeń. Kara pozbawienia wolności od 3mscy do 5lat. Klauzula niekaralności ; nie podlega karze ten kto dobrowolnie zapobiegł wypłacie odszkodowania.
Art299 przestępstwa dotyczące środków płatniczych np.; pranie brudnych pieniędzy. Przestępstwo w którym ukrywa się istnienie i nielegalne użytkowanie dochodów nadając im pozory legalności.Przedmiot ochrony; obrót gospodarczy, bezpieczeństwo powszechne, życie zdrowie wolność i budżety państw i org. wspólnotowych.typy przestępstw z tego art.: -bezpośrednie uczestniczenie w procederze prania(jest to przestępstwo powszechne może je popełnić każdy)przestępstwo bezskutkowe (jego dokonanie następuje przez podjęcie czynności sprawczych).-uczestnictwo przy okazji prania w instytucjach finansowych oraz brak przeciwdziałania poprzez pomoc w przekazywaniu na własność , przestępstwo indywidualne(osoby pełniące określone obowiązki w banku)
-typem kwalifikowanym jest tu osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej
-podlega karze pozbawienia wolności od6mscy do 8lat
-nie podlega karze kto dobrowolnie wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa i okoliczności jego popełnienia, pod warunkiem że zapobiegnie to popełnieniu innego przestępstw. gdy podjęte przez sprawce starania nie przyniosły efektu przewidziane jest dla niego obligatoryjne nadzwyczajne złagodzenie kary. Art300-303 przestępstwa na szkodę wierzycieli dłużnik jest przeważnie sprawcą a wierzyciel to pokrzywdzony.art300 obniżenie wartości majątku (kara pozbawienia wolności do lat3)-wierzyciel jest sprawcą tylko w art. 302 (przekupstwo wierzyciela).
-znamiona opisane w tych art.: usuwanie udaremnianie, uszczuplanie zaspokojenia wierzyciela, zbywanie, niszczenie, doprowadzanie itp.;
art. 303 odmiana przestępstwa skutkowego –szkoda majątkowa dotyczy osób fizycznych, prawnych, jednostek nie mających osobowości prawnej
art304 przestępstwo lichwy: Jest to przestępstwo bezskutkowe dokonane z chwilą zawarcia umowy.Sprawca zawiera lichwiarską umowę najczęściej o pożyczkę .dobro chronione: interesy majątkowe indywid, osób znajdujących się w przymusowym położeniu i reguły uczciwego obrotu gospodarczego.
Art305udaremnienie przetargu publicznego (dobro chronione to reguły prawidłowego funkcjonowania instytucji przetargu publicznego)znamiona czynnościowe;udaremnienie utrudnienie lub wejście w poroz. Z inna osobą. Nie wymaga ustalenia że wyrządzono szkodę wystarczy że podmiot doznał uszczerbku w jakichkolwiek prawem chronionych interesach. Art306 fałszowanie znaków ident. Obejmuje bezpośrednio interesy konsumenta a obok nich zasady uczciwego obrotu gosp. Sprawca deformuje obrót towarami lub urządzenia oznaczonego znakiem ident. Data produkcji czy przydatności. Znamiona czynnościowe: usuwa, podrabia przerabia. Przedmiotem takich czynności są informacje odnoszące się do towaru lub urządzenia w postaci znaków ident. Przestępstwo bezskutkowe.
Art307 i309 to odstępstwa od ustawowego wymiaru kary za przestępstwa przeciwko obrotowi gospod. Klauzule niepodlegania karze ;możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary a nawet odstąpienia od wymierzenia. Z tej instytucji mogą korzystać sprawcy w większości przestępstw ujętych w rozdz36KK z wyjątkiem oszustw art297 298 i306 zagrożonych niską karą (1msc do3lat pozbawienia wolności)w art. 309 ustawodawca podniósł karę grzywny górnych stawek dziennych z 360 do 2000(kara ta może być wymierzana sprawcom najcięższych a zarazem najbardziej zyskownych tj.; nadużycie zaufania, oszustwo kredytowe, pranie brudnych pieniędzy. dodatkowo:
- sprzedajność to przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej (kara pozbawienia wolności do lat6)
-przekupstwo kto udziela lub zamierza udzielić informacji czy wyjdzie z taką inicjatywą(kara pozbawienia wolności do8 lat)
-Korupcja gospodarcza to akty przekupstwa i sprzedajności zmierzające do wywarcia wpływu na wydarzenia gospodarcze w prawidłowym funkcjonowaniu inst.publ; oraz wpływ na zasady uczciwej konkurencji na wolnym rynku. Celem tej korupcji jest(pozyskiwanie kontraktów publ; zdobywanie tajemnic gospod; usuwanie reklamacji.
-przestępstwa bezskutkowe nie wymagają nawet nastąpienia szkody wystarczy już samo zagrożenie(przestępstwo lichwy i pranie brudnych pieniędzy).
Przepisy karne chroniące prawidłowe funkcjonowanie gosp.; zawarte: KSH< ustawa o swobodzie działalności gospodarczej>ustawa o nieuczciwej konkurencjiŻ
KSH: przedmiot ochrony to prawidłowość obrotu gospodarczego i prawidłowość funkcj; w tym obrocie spółek prawa handlowego.Chroni też interesy wspólników i wierzycieli spółek. Art585 przestępstwo działanie na szkodę spółki –nadużycie zaufania. –przestępstwo indywidualne
-zachowanie sprawcy może być działaniem i zaniechaniem
-jest to przest; bezskutkowe wystarczy że zachowanie sprawcy zagrażało spółce szkodą
-strona podmiotowa obejmuje obie postacie umyślności(zamiar bezpośredni i ewentualny)
-działanie na szkodę spółki może nastąpić po lub przed rejestracją
-kara pozbawienia wolności do lat5 i grzywna dla tych którzy nakłaniają lub pomagają w popełnieniu przestępstwa.
Art586 przestępstwo niezgłoszenia wniosku o upadłości spółki;-dobro chronione to interesy spółki i wierzycieli. Krąg podmiotów ograniczony jest do członków zarządu i likwidatorów.
-zachowanie sprawcy może polegać na działaniu i zaniechaniu
-jest to przestępstwo bezskutkowe , umyślne(specjalnie nie zgłaszamy) można je zaliczyć do przestępstw drobniejszych.
-kary wg przepisów o upadłości spółki(grzywna kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku).art587ogłaszanie lub podawanie nieprawdziwych danych dobro chronione to:intersy które mają wspólnicy aktualni przyszli wierzyciele kontrahenci,
sprawcami są;(członkowie zarządu organów nadzoru likwidator i biegły rewident)
dane nieprawdziwe dotyczą: bilansu i rachunków zysków is trat, zawiązania spółki zmian w umowie.
-zachowanie może przybierać postać działania lub zaniechania
-przestępstwo bezskutkowe
-kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2lat(przy umyslności do roku).
Przestępstwa łagodniejsze:art588 dopuszczenie do nabycia przez spółkę własnych udziałów lub akcji.-dobro chronione to interesy wierzycieli spółki oraz samej spółki-przestępstwo indywidualne-sprawcą może być likwidator lub członkowie zarządu.-przestepstwo skutkowe skutkiem jest sam fakt nabycia lub wzięcia w zastaw takiej transakcji.-przestępstwo umyślne w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym.art589 dopuszczenie do wydania przez spółkę niektórych dokumentów: dobrem chronionym są wyłącznie interesy spółek z.o.o i prawidłowe funkcjonowanie tej spółki.-jest to przestępstwo indywidualne popełnia je członek zarządu lub likwidator.-zachowanie polega na dopuszczaniu do wydania przez spółkę dokumentów-strona podmiotowa obejmuje obie umyślności(zamiar bezpośredni i ewentualny).-przestępstwo skutkowe wystarczy wydanie1dokumentu-kary grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.
Przestępstwa drobniejsze: art590.umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu.-chroni zgodność z prawem głosowania i prawidłowość wykonywania praw mniejszości w sp. akcyjnej. przestępstwem jest; wydanie fałszywego zaświadczenia o złożeniu akcji uprawniającej do głosowania, użyczenie innemu akcji umożliwiającej wykonywanie praw mniejszości.-przestępstwo w obu formach bezskutkowe(dokonane z realizacją znamion tj. użyczenie wystawienie). Art591posługiwanie się przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu zakazanymi dokumentami(fałszywe zaświadczenie czy cudze akcje): -chroni interesy sp. Akcyjnej i jej akcjonariuszy w zakresie prawidłowego głosowania na walnym zgromadzeniu i prawidłowość wykonania praw mniejszości.-przestępstwo powszechne sprawcą może być każdy oprócz akcjonariusza.-przestępstwo bezskutkowe jego dokonanie następuje wraz z podjęciem czynności wchodzącej w zakres posługiwania się.-strona podmiotowa obejmuje obie umyślności(zamiar bezpośredni i ewentualny). Art592 dopuszczenie do przedwczesnego wydania akcji.(dotyczy S.A) –chroni interesy spółki i jej wierzycieli nabywców akcji niedostatecznie opłaconych lub nabywanych przed rejestracją spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego.-sprawca członek zarządu przestępstwo jest indywidualne-skutkiem jest pozbawienie spółki władztwa nad akcją, -strona podmiotowa obejmuje obie odmiany umyślności(zamiar bezp. I ewentualny). Przestępstwo polega na: dopuszczeniu do wydania akcji, czyli działanie i zaniechanie poprzez tolerowanie takiego przedsięwzięcia. Art593 orzekanie i skutki skazania:wszystkie w/w przestępstwa należą do ściganych z oskarżenia publicznego czyli z urzędu, wszczęcie postęp, nie wymaga wniosku pokrzywdzonego. Dla skazania za niektóre z nich ma zastosowanie przepis art18 KSH.
Art594 i595 dopuszczenie do zaniechania wymaganych od spółki czynności. zachowania sprawców: członek zarządu, likwidator lub wyłącznie członków zarządu. Ochroną jest prawidłowe funkcjonowanie spółek. Jest to przestępstwo formalne podlega karze grzywny nałożonej przez sąd rejestrowy do 20000zł.
Różnice zakresu zastosowań norm art585KSH i art296KK:
-brak znamienia skutku w postaci wyrządzenia znacznej szkody majątkowej
-brak wymogu działania na szkodę stanowiącego rezultat nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku
-nadmiernie wyznaczono krąg podmiotów mogących być sprawcami tych przestępstw
-inny szczegółowy przedmiot ochrony art585 KSH interesy majątkowe spółki a art. 296KK obejmuje interesy osób fizycznych prawnych –jest też inny wymiar kary art296 kary pozbawienia wolności od6mscy do8lat,od roku do 10lat,i do lat3 art585KSH kara pozbawienia wolności do lat5 i grzywna.
Ustawa o swobodzie dział. Gosp. ŻArt9 przedsiębiorca jest obowiązany spełnić określone przepisami prawa warunki wykonywania dział;gosp. Dotyczące szczególnie; ochrony przed zagrożeniem życia zdrowia ludzkiego , moralności publicznej i ochrony środowiska. Ustawa ta nie zawiera kar, są one zawarte w kodeksie wykroczeń i są to: -areszt 5do30dni, ograniczenie wolności msc, grzywna od 20do5000zł.-nagany.Środkami karnymi wg KW są: -zakaz prowadzenia pojazdów mech.-przepadek przedmiotów-nawiązka-obowiązek naprawienia szkody-podanie do publi.wiadomości-inne środki karne określone ustawą
Ustawa ta reguluje wszystkie zagadnienia związane z prowadzeniem dział. Gosp.
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:Ż reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w dział;gosp. Czynem nieuczciwej konkurencji jest: działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynem nieuczciwej konkurencji wg art3 jest: wprowadzanie w błąd poprzez oznaczanie przeds. Fałszywe czy oszukańcze pochodzenie geogr. Towarów, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub zachwalanie.
Przestępstwa z tej ustawy:1 naruszenie tajemnicy przeds; 2 ujawnienie lub wykorzystanie we własnej działalności gosp; tajemnicy przeds; 3 kopiowanie zewnętrznej postaci produktów 4organizowanie lub kierowanie sprzedażą lawinową
Wykroczenia tej ustawy:1 wprowadzenie klienta w błąd poprzez fałszywe oznaczenie towarów lub usług lub ich nieoznaczenie 2wykroczenia z zakresu reklamy, loterii sprzedaży promocyjnej 3pomawianie w celu szkodzenia przedsiębiorcy 4rozpowszechnianie nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy celem przysporzenia sobie korzyści swemu przeds; czy osobom trzecim.
Przestępstwa art23 tajemnica przeds; to nieujawnione publicznie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przeds; czy inne informacje mające wartość gosp.; co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności, sprawca ujawnia tajemnicę, lub wykorzystuje ją we własnej działalności, wyrządza tym poważną szkodę przedsiębiorcy.-przestępstwo indywidualne, obejmuje obie postaci umyślności(zamiar ewentualny i bezpośredni).
Art23ust.2 ujawnienie tajemnicy uzyskanej bezprawnie, jest to przestępstwo powszechne może być dokonane przez tylko pracownika) spełniającego warunki odpow. Karnej. Art24 kopiowanie zewnętrznej postaci produktu za pomocą środków technicznych, wprowadza klienta w błąd co do tożsamości producenta lub produktu, wyrządza poważną szkodę przedsiębiorcy, podlega grzywnie karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2lat. –dobro chronione to interesy przedsiębiorstwa. Art24a. Organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej –przestępstwo powszechne, i umyślne w obu wymiarach, -dobro chronione to interes konsumentów nabywców wynikiem czego mogą być narażeni na straty. System sprzedaży lawinowej polega na
Proponowaniu nabywania towarów lub usług przez składanie nabywcom obietnicy uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie do dokonania takich samych transakcji poprzez inne osoby.
Wykroczenia: art25ust.1 fałszywe oznaczenie lub nieoznaczenie towarów i usług: -dobro chronione to interes klientów –strona przedmiotowa oznaczenie, nieoznaczenie, nieinformowanie o ryzyku. Znamiona: wprowadzenie klienta w błąd, narażenie klientów na szkodę. Wykroczenie jest popełnione umyślnie(zamiar bezpośredni i ewentualny). Art25ust.2 czyny nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy, loterii promocyjnej czy sprzedaży lawinowej wykroczenie powszechne może być popełnione umyślnie i nieumyślnie. Art26ust.1 pomawianie celem szkodzenia przedsiębiorcy(negatywny obraz przedsiębiorstwa). Krąg podmiotów: właściciel, udziałowiec, osoba którą łączą z przedsiębiorstwem interesy. Przedmiot ochrony: interes przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa strona przedmiotowa to rozpowszechnianie, wykroczenie jest bezskutkowe formalne. Sprawca musi działać w celu szkodzenia przedsiębiorstwu., szczególna postać zamiaru bezpośredniego czyli zamiar o szczególnym zabarwieniu dolus coloratus .
Art26ust.2 rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim przed; lub przedsiębiorcy celem przysporzenia sobie korzyści swemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim. Przedmiot ochrony; interes przedsiębiorcy, i przed; Strona przedmiotowa: rozpowszechnianie wykroczenie ma charakter formalny bezskutkowe. Ściganie przewidzianych w tej ustawie przestępstw następuje na wniosek pokrzywdzonego a wykroczeń na żądanie pokrzywdzonego.
ZNAMIONA:
1.podmiot dotyczy osoby sprawcy kto?
2.strona podmiotowa zawiera opis działań dotyczy podmiotu kto? w celu? Jakie czynności?
3.przedmiot to dobro chronione
4. strona przedmiotowa zawiera szczegóły dobra chronionego
5.skutek znamiona zawiera znamię skutku ale nie musi wystarczy zachowanie sprawcy czasem by pociągnąć go do odpowiedzialności karnej.
WINA to wadliwość procesu decyzyjnego w warunkach gdzie było możliwe podjęcie prawidłowej decyzji.
UMYŚLNOŚĆ gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego i chce go popełnić lub przewiduje możliwość popełnienia i na to się godzi.
NIEUMYŚLNOŚĆ to działanie gdy sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego popełnia go jednak wskutek niezachowania ostrożności pomimo że popełnienie czynu zabronionego mógł przewidzieć.
INNE USTAWYŻ
1. O OBLIGACJACH: ustawa określa zasady: emisji, zbywania i wykupu obligacji. Przepisów ustawy nie stosuje się do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i NBP. Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii w którym emitent stwierdza że jest dłużnikiem wierzyciela obligacji i zobowiązuje się wzgl. Niego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych lub nie pieniężnych. Obligacja ma formę dokumentu. Prawa : powstają z chwilą dokonania zapisu w specjalnej ewidencji którą może prowadzić wyłącznie dom maklerski, bank Krajowy depozyt papierów wartościowych. I przysługują prawa osobie wskazanej jako posiadacz obligacji. Emitent to: podmiot prowadzący dział; gosp., posiadające osobowość prawną spółki komandytowo-akcyjne, gminy powiaty województwa, i inne podmioty posiadające osobowość prawną upoważnione na podst., ustaw instytucji finansowej.
Przepisy karne przestępstwa z art.38-43 dotyczą:
-bezprawnej emisji obligacji-przekazania nierzetelnych informacji przy emisji- nie udostępnianie sprawozdań finansowych obligatorjuszom –nie przechowywanie środków na rachunków dla innych celów,-nie dopełnia obowiązków banku-reprezentanta-proponowania nabycia własnych obligacji w celu ich umorzenia. –wszystkie przestępstwa mają charakter publicznoskargowych ściganych z urzędu, Zagrożenia karne:-grzywna do 5mln zł – kara pozbawienia wolności od 6miesięcy do lat5.
2.ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych określa zasady emisji zbywania i nabywania wykupu i zabezpieczenia listów zastawnych i zasady szczególnego nadzoru nad bankami hipotecznymi. List zastawny jest to papier wartościowy imienny lub na okaziciela w którym bank hipoteczny zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych(wypłaty odsetek i wykupu listu w sposób i terminie określonym w emisji). –podst. Emisji hipotecznych listów zastawnych stanowią wierzytelność banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami. –podst. Emisji listów zastawnych stanowią wierzytelność tego banku tytułem kredytu wraz z należnymi odsetkami gwarancją lub poręczenia SP JST NBP itp. –listy zastawne mogą być emitowane w formie dokumentu lub w formie zdematerializowanej , 1zobligatoryjnych elementów listu zastawnego jako papier wartościowy jest nazwa ”hipoteczny list zastawny” „publiczny list zastawny” –przepisy karne tej ustawy wprowadzają karalność czynów polegających na bezprawnym emitowaniu listów zastawnych w tym też popełnionych nieumyślnie. Art37 kto dokonuje emisji listów zastawnych nie będąc uprawnionym lub przy emisji narusza obowiązki określone poszczególnymi art17,19,22,24.lub nie będąc uprawnionym do emitowania listów zastawnych emitowane papiery wartościowe określi nazwą ”list zastawny” podlega grzywnie do50000 zł i karze pozbawienia wolności od6mscy do lat5. tej samej karze podlegają osoby które dopuszczą się takiego czynu działając w imieniu osoby prawnej, jeśli sprawca nieumyślnie dopuści się takiego czynu podlega grzywnie karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do lat2.
3.ustawa prawo bankowe określa :zasady prowadzenia dział., bankowej tworzenia i org.; banków oddziałów i przedstawicielstw oraz zasady sprawowania nadzoru bankowego postępowania naprawczego , likwidacji i upadłości.
BANK to osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustawy działające na podst., zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. CZYNNOŚĆI BANKOWE to przyjmowanie W odpowiedzi wkładów pieniężnych płatnych na żądanie, prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów, udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych otwieranie akredytyw, emisja bankowych papierów wart., wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, , prowadzenie rozliczeń pieniężnych, inne czynności przewidziane ustawą. BANKI MOGĄ być:
-spółdzielcze, państwowe, w formie spółek akcyjnych . Przestępstwa: -prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia, bezprawne użycie wyrazu „bank” w nazwie lub „kasa”, sprzeniewierzenie się tajemnicy bankowej, przekazanie fałszywych informacji o banku lub klientach. Odpowiedzialność cywilna i karna : art170 kto otrzyma oprocentowanie prowizję, opłatę lub inne wynagrodzenia za wykonywanie bez zezwolenia czynności bankowych jest obowiązany do ich zwrotu. Przepisy karne: art171: dotyczą następstw zachowań: -prowadzenie bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielenia kredytów pożyczek lub obciążenia ryzykiem środków w inny sposób , używanie wyrazów „bank, kasa” w nazwie jednostki która nie jest bankiem( jest to przestępstwo o charakterze bezskutkowym łączy się z prowadzeniem działalności zarobkowej, może je popełnić osoba prowadząca agencję reklamową ,jest to powszechne przestępstwo może je popełnić każdy. czyn ma charakter umyślny w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym), podanie uprawnionym organom nieprawdziwych informacji lub zatajenie prawdziwych, ujawnienie lub korzystanie z informacji , ujawnienie czy korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę bankową niezgodnie z upoważnieniem , nie wykonywanie obowiązku zapewnienia właściwego funkcjonowania wewnętrznej kontroli danych i informacji . przepisy mają służyć ochronie indywidualnych interesów i zbiorowych interesów członków społeczeństwa, zagrożonych przedsięwzięciami podmiotów uprawniających dział. ,bankową nielegalnie poza kontrolą i zabezpieczeniami przewidzianymi prawem. Jest to przestępstwo powszechne może je popełnić każdy. Zagrożenia karne: grzywna do 5.000.000 zł i kara pozbawienia wolności do lat3.
4.ustawa o działalności ubezpieczeniowej Określa warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
Działalność ubezpieczeniowa: to wykonywanie czynności ubezpieczeń związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Czynnościami ubezpieczeniowymi jest: zawieranie umów ubezpieczeń i reasekuracji, gwarancji ubezpieczeń lub zlecenie ich zawierania pośrednikom. Składanie oświadczeń woli w sprawach roszczeń o odszkodowania , ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu zawieranych umów, ustanowienie w drodze czynności cywilno-prawnej zabezpieczeń rzeczowych i osobistych. Oraz: ocena ryzyka w ubezpieczeniach osobowych i majątkowych, wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów, przejmowanie i zbywanie przedmiotów lub praw nabytych przez zakład ubezpieczeń w związku z wykonywaniem umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej, prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych obowiązków i zasad bezpieczeństwa odnoszących się do wierzytelności ubezpieczającego mających bezpośredni wpływ na zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umów, czynności ubezpieczeniowe to również: ustalanie przyczyn i zdarzeń losowych, ustalanie wysokości szkód i rozmiaru odszkodowań, ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia, czynności zapobiegania powstawaniu albo zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych lub finansowanie tych działań z funduszu prewencyjnego. Przepisy karne art224 –232 : dotyczą: -działania na szkodę zakładu ubezpieczeń przez biorącego udział w jego tworzeniu (to najpoważniejsze przestępstwo kary: grzywna i pozbawienia wolności do 5lat)). –wykonywanie czynności ubezpieczeniowych bez wymaganego zezwolenia podlega grzywnie i karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat2. –zawieranie w imieniu zakładu umów przez osobę nieuprawnioną podlega grzywnie karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat2. – ogłaszanie lub przedstawianie nieprawdziwych danych czy podaje informacje niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat2. – niezgłoszenie wniosku o upadłość , kto zdradzi tajemnicę przez osobę obowiązaną do jej zachowania podlega karze grzywny karze ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku.
5.ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym: Określa zasady wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na: wykonywane przez pośrednika (agenta czy brokera) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem czy wykonywaniem umów. Pośrednik wykonuje: -czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń polegające np. na pozyskiwaniu klientów- czynności w imieniu lub na rzecz podmiotu szukającego ochrony ubezpieczeniowej polegające na ;zawieraniu lub doprowadzaniu do zawarcia umów ubezpieczenia .
Agentem ubezpieczeniowym : jest przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podst. ,umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych , agent ubezpieczeniowy nie może wykonywać działalności brokerskiej czy czynności brokerskiej.
Brokerem jest :osoba fizyczna i prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie wykonywania działalności i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
Pośrednik ubezpieczeniowy podlega wpisowi do rejestru pośredników ubezpieczeniowych , rejestr pośredników ubezpieczeniowych jest jawny i dostępny dla osób trzecich, składa się z: rejestru agentów ubezpieczeniowych i brokerów.
Przepisy karne: art47-48: -wykonanie działalności agencyjnej brokerskiej lub agenta , czynności brokerskich bez upoważnienia kary: podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat2. –kto nie będąc agentem ubezpieczeniowym albo brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym używa w określeniach własnych lub reklamie oznaczeń wskazujących na wykonywanie działalności agencyjnej brokerskiej w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji. Podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
6.ustawa o publicznym obrocie papierów wartościowych: ustawa normuje publicznym obrotem PW określa zasady ich tworzenia, organizacji i nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie .
publiczny obrót PW to proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów wartościowych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób jeżeli propozycja skierowana jest do więcej niż 300osób albo do nieoznaczonego adresata ,
papierami wartościowymi są: akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne papiery emitowane na podst., prawa polskiego czy obcego.
Emitent czy wprowadzający odpowiadają za szkodę wyrządzoną w skutek wady PW . podania nieprawdziwej informacji lub przemilczenia informacji która powinna być zawarta w dokumentach związanych z prowadzeniem PW (odpow., cywilna) wystawca świadectwa depozytowego odpowiada za szkodę wyrządzoną w skutek wady świadectwa albo użycia go przez osobę nieuprawnioną.
Przepisy karne dotyczą: -proponowania nabycia PW bez wymaganej zgody, -prowadzenie działalności bez zezwolenia -nabywanie akcji domu maklerskiego bez wymaganej zgody- nabywania akcji bez zachowania wymaganych warunków- podawanie nieprawdziwych informacji w prospekcie lub innych związanych z prowadzeniem PW do obrotu
Zagrożenia karne:
Grzywna 1mln zł kara pozbawienia wolności do lat2
7. KK rozdz. XXIX przepisy przeciw działaniom instytucji państwowych i samorządu terytorialnego (przestępstwa korupcji). Art228 sprzedajność: kto pełniąc funkcje publiczne przyjmuje korzyść majątkową czy osobistą albo jej obietnicę podlega karze pozbawienia wolności od6mscy do 8lat(w wypadku mniejszej wagi kary: grzywna , ograniczenie i pozbawienie wolności do roku
art229 przekupstwo: kto udziela czy obiecuje udzielić korzyści majątkowe czy osobiste osobie pełniącej funkcję publiczne (kary pozbawienia wolności czy ograniczenia wolności od 6mscydo 8lat) art230 płatna protekcja: powołanie się na wpływ instytucji państwowej samorządowej międzynarodowej krajowej czy zagranicznej czy w załatwieniu sprawy proponuje korzyść majątkową lub osobista czy jej obietnicę(kary pozbawienia wolności od 6mscy do 8lat). Art230a. Niski stopień społecznej szkodliwości przestępstwa osoba winna która może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej podlega karze niższej nie podlega karze gdy korzyść majątkowa czy osobista została przyjęta zawiadomi o tym fakcie organ ścigania przestępstw i ujawni okoliczności przestępstwa nim dowie się o tym organ. Art231 przy działaniu nieumyślnym funkcjonariusz przekroczy swoje uprawnienia lub nie dopełni obowiązku działa na szkodę interesu publicznego, i prywatnego podlega karze pozbawienia wolności do lat3. –gdy sprawca czyni to w celu korzyści majątkowej czy osobistej podlega karze pozbawienia wolności od roku do10lat, -gdy sprawca działa nieumyślnie i wyrządza istotną szkodę podlega grzywnie karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat2.
FUNKCJONARIUSZ PUBLICZNY: -prezydent poseł senator, radny, poseł parlamentu europejskiego, -sędzia, ławnik, prokurator, notariusz, komornik, komornik sądowy, osoba orzekająca w sprawach o wykroczenia lub org., dyscyplinarne działające na podst., ustaw -osoba będąca pracownikiem adm., rządowej innego organu państwowego samorządu terytorialnego chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, osoba uprawniona do podejmowania decyzji adm., -osoba będąca pracownikiem organu kontroli skarbowej czy organu kontroli samorządu terytorialnego, -osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej, - funkcjonariusz powołanego organu do ochrony bezpieczeństwa publicznego czy funkcjonariusz służb więziennych lub osoby pełniące służbę wojskową.
Osoby pełniące funkcje publiczne:
-funkcjonariusz publiczny
-członek organu samorządowego
-osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe
-inna osoba której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę czy wiążącą RP umowę międzynarodową.
8ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne: ustawa określa ograniczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe i przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą być:
-członkami zarządu rad nadzorczych, komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego
-zatrudnione lub wykonywać zajęcia w spółce prawa handlowego co może wywołać podejrzenie o stronniczość interesowność
-członkami spółdzielni komisji rewizyjnej czy rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej
-być członkami zarządu fundacji prowadzących działalność gospodarczą
-posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10%akcji lub udziały w wysokości więcej niż10%kapitału zakładowego w każdej z tych spółek
-prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
Naruszenie zakazów w zależności od zajmowanego stanowiska czy funkcji:
-stanowi przewinienie służbowe które podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej lub stanowi podst., rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winny pracownika
-stanowi podst., do odwołania ze stanowiska i dotyczy to min.; pracowników organów samorządowych, banków, przedsiębiorstw państwowych i agencji państwowych.
-powoduje wygaśnięcie mandatu (dotyczy wójta burmistrza prezydenta miasta).
Obowiązki złożenia oświadczenia o stanie majątkowym:
-niezłożenie albo podanie w nim nieprawdy powoduje odpowiedzialność służbową
-kto obowiązany do złożenia podaje w nim nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat5.
Chodzi tu o zasoby pieniężne nieruchomości, akcje, o mieniu nabytym od Skarbu państwa które było na zbyciu.
Rejestr korzyści: prowadzi go Państwowa Komisja wyborcza Należy zgłaszać tam informacje o:
-wszystkich stanowiskach i zajęciach wykonywanych w administracji publicznej czy instytucjach prywatnych z których pobiera się wynagrodzenie oraz pracy zawodowej wykonywanej na własny rachunek.
-faktach materialnego wspierania działalności publicznej prowadzonej przez zgłaszającego,
-darowiźnie otrzymanej od podmiotów krajowych lub zagranicznych
-wyjazdach krajowych lub zagranicznych nie związanych z pełnieniem funkcji publicznej
-innych uzyskanych korzyściach.
9. Ustawa o pracownikach urzędów państwowych : określa ona zasady obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w biurach i urzędach.
Rozdz. III Obowiązki i prawa urzędnika państwowego
-obowiązany jest chronić interesy państwa i słuszne interesy obywateli
-obowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonego
-nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody kierownika urzędu w którym jest zatrudniony
-nie może wykonywać zajęć które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłoby wywołać podejrzenie o stronniczość czy interesowność
-nie może uczestniczyć w strajkach luba akcjach zakłócających normalne funkcjonowanie urzędu.
Rozdz. V odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego (nie ma odpowiedzialności karnej).
-art34urzędnicy państwowi mianowani ponoszą odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych (chodzi o odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną),
karą porządkową jest za przewinienia mniejszej wagi upomnienie od kierownika urzędu(w ciągu3dni może się odwołać do kierownika Jedn., nadrzędnej).
Kary dyscyplinarne:
-nagana
-nagana z ostrzeżeniem
-nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres 2lat do wyższej grupy wynagrodzeń lub na wyższe stanowiska
-przeniesienie na niższe stanowisko
-wydalenie z pracy w urzędzie.
(w sprawach dyscyplinarnych orzekają Komisje Dyscyplinarne I i II instancji . Oprócz komisji w każdym urzędzie funkcjonuje Rzecznik dyscyplinarny, realizujący polecenia kierownika zakładu pracy, komisja rozpatruje zarzuty wobec Urzędnika rzecznika dyscyplinarnego rolą komisji jest wydanie orzeczenia albo o uniewinnieniu albo ukaraniu. Od orzeczenia I instancji można się odwołać do II instancji).
10.ustawa o pracownikach samorządowych określa status prawny pracowników zatrudnionych w urzędach biurach jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego.
Rozdz. III obowiązki i prawa pracowników samorządowych : dbałość o wykonanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesów państwa i indywidualnych interesów obywateli, sumienne i staranne wykonanie poleceń przełożonego.
Rozdz. IV odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników samorządowych mianowanych :
-w sprawach odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych art34 ust1i3, art36ust6, art37.
-obowiązkiem jest złożenie oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej (jest na to termin30dni kto tego nie zrobi podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej).
-podanie nieprawdy bądź zatajenie w oświadczeniu powoduje kary porządkowe czyli upomnienia.
Odpowiedzialność dyscyplinarna ; są powołane Komisje dyscyplinarne I i II instancji z tym że komisje II instancji składa się z członków wybranych przez Radę Gminy spośród radnych.
-pozostałe zagadnienia reguluje ustawa o pracownikach urzędów państwowych pracownicy samorządowi to funkcjonariusze publiczni,
-ustawa wylicza jednostki organizacyjne które zatrudniają pracowników jako pracownicy samorządowi i mianowani katalog kar jest taki sam jak przy urzędnikach państwowych , prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w urzędach reguluje Kodeks Pracy.
11.ustawa o służbie cywilnej określa zasady dostępu do tej służby zasady org., funkcjonowania i rozwoju.
Cel: zapewnienie zawodowego rzetelnego i bezstronnego politycznie -neutralnego wykonywania zadań państwa.
Korpus służby cywilnej:
1-pracownik służby cywilnej osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
2-urzędnik służby cywilnej osoba zatrudniona na podstawie
mianowania.
Organizacja służby cywilnej:
1-centralny organ adm., rządowej podległy prezesowi RM jest szef służby cywilnej (wybrany spośród służby cywilnej).
2-w urzędach: dyrektor generalny urzędu(podlega bezpośrednio właściwemu ministrowi kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie).
Obowiązki członka korpusu służby cywilnej:
-przestrzegać konstytucji RP i innych przepisów prawa
-chronić interesy państwa prawa człowieka i obywatela
-racjonalnie gospodarowanie środkami publiczne
-rzetelnie i bezstronnie sprawnie i terminowo wykonywać zadania powierzone
-dochowywać tajemnicy ustawowo chronionej
-rozwijać wiedzę zawodową
-godnie zachowywać się w służbie i poza nią.
Rada służby cywilnej jest organem opiniodawczo doradczym Prezesa RM, składa się z 16 członków powołanych przez prezesa RM. Powołuje też przewodniczącego rady służby cywilnej.
Członek korpusu służby cywilnej jest obowiązany : wykonywać polecenia służbowe przełożonych , członek korpusu służby cywilnej przy wykonywaniu swoich obowiązków służby nie może :
- kierować się interesem jednostki lub grupowym
-publicznie manifestować poglądy polityczne
-uczestniczyć w strajku lub akcji protestacyjnej
Urzędnik służby cywilnej: -nie może pełnić funkcji w związku zawodowym nie ma prawa tworzenia ni uczestnictwa w partiach politycznych
-nie może łączyć pracy w służbie cywilnej z mandatem radnego .
Rozdz. IX odpowiedzialność dyscyplinarna członka korpusu służby cywilnej :
-odpowiada za naruszenie obowiązków.
Kary dyscyplinarne wobec urzędników służby cywilnej:
-upomnienie udzielone przez dyrektora generalnego urzędu
-nagana
-pozbawienie możliwości awansu przez okres 2lat na wyższe stanowisko
-obniżenie stopnia służbowego
-zakaz przystępowania do konkursu na wyższe stanowisko w służbie cywilnej przez okres2lat
-zakaz zajmowania wyższego stanowiska na służbie cywilnej przez okres od2do5lat
-wydalenie
Kary dyscyplinarne wobec pracowników służby cywilnej:
-upomnienie (pisemne)
-nagana
-nagana z ostrzeżeniem
-nagana z pozbawieniem możliwości awansu przez okres2lat na wyższy stopień zaszeregowania
-obniżenie kategorii zaszeregowania
-wydalenie z pracy w urzędzie.
Sprawy dyscyplinarne rozstrzygają:
-I instancja Komisja dyscyplinarna urzędu (powołana na 3lata skład 10członków).
-II instancja Wyższa Komisja Dyscyplinarna służby cywilnej (powołuje ją prezes RM na 6Lat, rozpatruje odwołania i obsługuje urząd służby cywilnej).
Rzecznik dyscyplinarny urzędu: powołany przez dyrektora generalnego urzędu, spośród podległych mu członków korpusu, rzecznik pełni rolę prokuratora, wszczyna postępowanie wyjaśniające na wniosek Dyrektora Gener., urzędu.
Zatarcie kar dyscyplinarnych:
-następuje po upływie lat 3 od dnia doręczenia prawomocnego orzeczenia (poza zakazem zajmowania wyższych stanowisk, wydalenie ze służby cywilnej i z pracy w urzędzie.)
Sposoby zatrudnienia:
-pracownik służby cywilnej to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nie określony.
12.ustawa ordynacji podatkowej . odpowiedzialność karna osób zobowiązanych do zachowania tajemnicy skarbowej.
Tajemnica skarbowa: objęte są nią indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników płatników inkasentów.
Do tajemnicy skarbowej obowiązani są:
-pracownicy urzędów skarbowych izb skarbowych
-funkcjonariusze celni i pracownicy urzędów celnych i izb celnych
-wójt burmistrz prezydent miasta starosta marszałek województwa i pracownicy samorządowych służb finansowych
-członkowie SKO pracownicy biur tych kolegiów
-minister wł., do spraw finansów publicznych i pracownicy ministerstwa finansów
-osoby odbywające praktykę zawodową.
Udostępnienie :
-akt zawierających inf., bankowe
-akt nie zawierających inf., bankowych, informacji zawartych w aktach i dokumentach
-klauzula „tajemnica skarbowa „ ogranicza dostęp do takich informacji.
Przepisy karne: art306. kto będąc obowiązany do zachowania tajemnicy skarbowej ujawnia informacje objęte tajemnica podlega karze pozbawienia wolności do lat 5( a kto ujawni inf., określone w art.182 podlega karze pozbawienia wolności od 6mscy do lat5).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 52 minuty

Ciekawostki ze świata