profil

Koncepcja Humanistyczna

poleca 85% 121 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Koncepcja humanistyczna.

Na wstępie mojego referatu wyjaśnię pojęcia takie jak humanizm i koncepcja.

a) Humanizm, kierunek ukształtowany we Włoszech około początku XIV w. przeciwstawiający się średniowieczu, nawiązujący do antyku. Jego hasłem był powiedzenie: ,,Jestem człowiekiem i nic co ludzkie nie jest mi obce” (Terencjusz). Humanizm stał się podstawą epoki odrodzenia (renesansu).
Humanizm wyraża zainteresowanie sprawami człowieka, poszanowania jego godności i wolności.
b) Koncepcja (łc. conceptio ‘objęcie, ułożenie; poczęcie’) pomysł na coś, obmyślony plan realizacji lub rozwiązania czegoś.

1. Gdzie kiedy i po co powstała koncepcja humanistyczna.

Koncepcja humanistyczna powstała na przełomie 50 i 60 lat XX wieku, znana też jako ,,trzecia siła” obok behawioryzmu i psychoanalizy. Psychologia humanistyczna powstała jako wynik reakcji na ograniczenia psychoanalizy i behawioryzmu, które pomijały ludzkie możliwości i zdolności jak: twórczość, miłość, Ja, obiektywność, autonomia, tożsamość, odpowiedzialność, czy zdrowie psychiczne. Jej twórcami byli między innymi Abraham Maslow i Carl Rogers.

2.Co to jest koncepcja humanistyczna?

Koncepcja humanistyczna odrzuca zewnętrzną sterowność człowieka i zakłada wewnętrzny mechanizm sterowania. Każdy człowiek jest wewnątrz sterowny, jeśli nie posiada zewnętrznych blokad hamujących jego zachowanie. Człowiek dąży do samo aktualizacji, do ciągłego rozwoju, wzrostu. Dysponuje do tego takimi narzędziami jak intuicja. W toku rozwoju pojawiają się sprzeczności między wewnętrznymi i zewnętrznymi kryteriami oceny. Wewnętrzne kryteria sprawdzają czy dane zachowanie sprzyja rozwojowi a zewnętrzne czy sprzyja akceptacji otoczenia. Kierowanie się kryteriami zew. Często jest destruktywne i hamuje rozwój. Człowiek wewnątrz sterowny jest podmiotem. Abraham Maslow zaproponował teorię potrzeb (piramida Maslowa) i teorię samo aktualizacji. Samo aktualizacja jest specjalnym procesem stawania się tym, kim się jest. Dążeniem do wewnętrznej spójności, jedności z samym sobą. Koncentruje się na czasie teraźniejszym.


3. Założenie koncepcji humanistycznej.

a) Człowiek jest jedyną w swoim rodzaju całością. Osoba to spójny system złożony z "ja" i z "organizmu".
b) Podstawową właściwością natury ludzkiej jest rozwój. Jest on uwarunkowany przez czynniki wewnętrzne- siły decydujące o przebiegu rozwoju tkwią w człowieku, a nie poza nim.
c) Główna tendencją, która decyduje o działaniu człowieka, jest dążenie do samorealizacji.
d) W organizmie istnieje tylko jedno centralne źródło energii -motywacja-ponieważ jest ona całością.
e) Człowiek z natury jest dobry, a jego dążenia są konstruktywne i pozytywne. (Gdy np. człowiek robi coś złego to działa przeciw własnej naturze).
f) Ludzkie zachowanie warunkowane jest przez teraźniejszość, przez aktualne przeżycia i doświadczenia
g) Człowiek dysponuje wolnym wyborem.
h) Człowiek działa nie tylko świadomie ale i celowo nadając sens własnej egzystencji.

4. Terapia Rogersa.

Rogers stworzył terapie skoncentrowaną na kliencie. Stosując ją, lekarz lub psycholog pozostawiają pacjentowi ogromną samodzielność, nie poddają go zewnętrznym oddziaływaniom korekcyjnym. Sukces w leczeniu zaburzeń zależy w bardzo dużej mierze od postawy terapeuty. Powinna się ona opierać na 3 zasadach:
- zachowanie terapeuty musi być zgodne z jego prawdziwymi przekonaniami.
- terapeuta musi bezwarunkowo akceptować pacjenta i szanować go takim, jakim jest,
- ważne jest empatyczne zrozumienie pacjenta, "wczuwanie się" w jego świat.
Terapeuta nie powinien krytykować i oceniać.
Terapia ta opiera się na założeniu, że możliwości człowieka są tak ogromne, że potrafi on sam rozwiązać konflikty i wszelkie problemy w rozwoju. Terapia ta oddziałuje zarówno na treść pojęcia "Ja" (czyli wszystkie poglądy, oceny o nas samych, o innych ludziach i o świecie), jak i na umiejętność doświadczania rzeczywistości (czyli świadomości tego co się dzieje wokół i jaki to ma na nas wpływ). Terapia ta dąży zatem do wytworzenia umiejętności bezwarunkowej akceptacji siebie, i do nauczenia klienta kontaktu z własnym doświadczeniem. Terapia ma na celu przesunięcie źródła oceny samego siebie z zewnętrznego (czyli oczekiwań innych ludzi) na wewnętrzne (czyli zgodne z tym jacy sami chcemy być).

5. Koncepcja Maslowa.
Maslow koncentrował się na motywach jakie kierują ludźmi. Sądził, iż istnieją dwa rodzaje motywacji: motyw obrony i motyw wzrostu związany z zaspokojeniem takich potrzeb, jak potrzeba bycia kochanym i podziwianym. Badając motywy działające w rozmaitych sytuacjach Maslow zauważył, że tworzą one specyficzny wzór zwany później hierarchią potrzeb. Wierzył on, iż te hierarchiczne potrzeby są wrodzone i obecne na początku u wszystkich ludzi. Potrzeby niższe takie jak zaspokajanie głodu musza być przynajmniej częściowo zaspokojone, by stało się istotne zaspokojenie potrzeb stojących wyżej w hierarchii. Zauważył, że potrzeba samorealizacji czyli ciągłego doskonalenia się pojawia się po zaspokojeniu pozostałych potrzeb i jest szczytem w hierarchii. Warunki jakie sprzyjają rozwojowi to: przyzwolenie, podziw, pochwała, sytuacja bezpieczna dla człowieka, sytuacja podtrzymania emocjonalnego, brak zagrożeń. Maslow pisał : Rozwój następuje wtedy kiedy kolejny krok na przód postrzegany jest jak coś wspaniałego. Tak więc życie człowieka sprowadza się do ciągłego zaspokajania tych 6 potrzeb w przeciwnym razie potrzeby niezaspokojone uniemożliwiają człowiekowi obiektywne widzenie rzeczywistości.
POTRZEBY
SAMOREALIZACJI METAPOTRZEBY
(POTRZEBY WYŻSZE)
POTRZEBY ESTETYCZNE

POTRZEBY POZNAWCZE

POTRZEBY UZNANIA I SZACUNKU

POTRZEBY MIŁOŚCI I PRZYNALEŻNOŚCI POTRZEBY NIŻSZE
(PODSTAWOWE)
POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA

POTRZEBY ORGANICZNIE


6.Wady i zalety koncepcji humanistycznej.

Zalety to między innymi:

-Rozszerzenie wiedzy na temat dążeń człowieka
-Podkreślenie pozytywnych przeżyć
Wady:

-Zastrzeżenia budzi pogląd, że człowiek jest z natury dobry - fakty dowodzą, że dopiero wpływ środowiska i własne przekonania decydują o tym czy człowiek zostanie dobrym czy złym.

-Nieprawdą jest, że jedynym źródłem działania jest dążenie do samorealizacji, gdyż dla wielu ludzi ważniejsze są choćby dobra materialne. Samorealizacja jest jedynie jednym z wielu potencjalnych sposobów życia. Nawet ludzie najbardziej niezależni nie mogą się całkowicie oderwać od świata i jego wpływów.

-Wątpliwe jest to, że najważniejsze dla jednostki jest to, co dzieje się tu i teraz, gdyż niewiele można powiedzieć o człowieku odrywając się od jego przeszłości i przyszłości.

-Humaniści nie odkryli wcale natury ludzkiej; pokazali raczej jaki człowiek powinien być, a nie jaki faktycznie.

-Zastrzeżenia budzą metody poznawania człowieka stosowane przez psychologów humanistycznych. Opieranie się jedynie na wypowiedziach człowieka o sobie samym są niezwykle ryzykowne, gdyż tak naprawdę trudne do zweryfikowania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut