profil

Mapa, skala, rodzaje odwzorowań, metody odwzorowań

poleca 84% 2479 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Mapa jest to obraz powierzchni Ziemii lub innego ciała niebieskiego przedstawiony na płaszczyźnie według zasad przyjętego odwzorowania, za pomocą znaków umownych w zmniejszeniu czyli skali

2. Elementy mapy:
- obraz kartograficzny (inf. o obiektach i zjawiskach)
- składniki geograficzne (skala, rodzaj odwzorowania)
- elementy pomocnicze (legenda)
- opis pozaramkowy

3. Skala – stosunek odległości na mapie do odległości w rzeczywistości

4. Klasyfikacja map:
- treść ogólnograficzna – przedstawia ukształtowanie, sieć wodną i komunikacyjną miasta (fizyczne, polityczna)
tematyczna – wybrane cechy środowiska (klimatyczne, ludnościowe)
- skala topograficzna szczegółowe
przeglądowe większe obszary
- przeznaczenie

5. Siatka geograficzna – układ południków południków równoleżników na globusie, jest wolna od zniekształceń

6. Siatka kartograficzna – mapa, układ równoleżników i południków przedstawiony na mapie

7. Odwzorowanie – sposób przeniesienia siatki geograficznej na płaszczyznę w jej wyniku otrzymujemy mapę
a) azymutalne – powstaje w wyniku rzutowania siatki geograficznej na płaszczyznę styczną do bieguna. W wyniku tego odwzorowania otrzymujemy siatkę której południki są liniami prostymi wychodzącymi z punktu styczności a równoleżniki okręgami współśrodkowymi
b) walcowe normalne – powstaje w wyniku rzutowania siatki geografii. Na powierzchnie boczną walca stycznego do globusa wzdłuż równika. Otrzymujemy siatkę w której południki i równoleżniki SĄ liniami prostymi przecinającymi się pod kątem 90 stopnii
c) stożkowe – powstaje przez rzutowanie siatki geograficznej na powierzchnie boczną stożka stycznego do globusa wzdłuż równoleżnika. Otrzymujemy równoleżniki są liniami prostymi a południki łukami okręgów współśrodkowych

8. Odwzorowanie umowne – modyfikacja odwzorowań powstała na podstawie matematycznych wyliczeń elementów konstrukcji np. odwzorowanie Molweidego

9. Metody przedstawiania cech jakościowych
1) metoda sygnaturowa – polega na pokryciu mapy znakami
a) punktowe - figury geometryczne (surowce)
- obrazkowe – wyglądem nawiązują do występujących zjawisk
- literowe - symbole chemiczne
b) liniowe rzęki granice, linie kolejowe, nie są w skali mapy!

2) Metoda zasięgów – zasięg występowania danego zjawiska np. obszary upraw
3) metody ilościowe
a) metoda izoliniowa – przestawia się zjawiska z zakresu geografii fizycznej (mapy klimatyczne)
izolinie - linie na mapie łączące punkty o takich samych wartościach (izobar, izohiety, poziomice)
b) kropkowa - polega na pokryciu mapy kropkami (znakami punktowymi) rozmieszcza się je w miejscu występowania, każda kropka oznacza określoną liczbę jednostek jednostek zagęszczenie ilustruje natężenie danego zjawiska (ludnościowe)

c) kartodiagramu - polega na przedstawieniu danego zjawiska na diagramach kołowych i wykresach
wykresach) kartogramu - przedstawienie za pomocą barwnego wykresu lub szafru (deseń) zjawiska na danym terenie . obowiązuje dwie zasady: logiczności, zraz ze wzrostem natężenia wzrasta intensywność szafru oraz jednorodności, jednorodne środki graficzne

10. Poziomice – linie łączące punkty o takiej samej wysokości bezwzględnej

11. Profil terenu – przedstawia ukształtowanie terenu wzdłuż linii prostej lub łamanej

12. Przewyższenie terenu – stosunek skali pionowej do poziomej

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata