profil

Polska Akcja Humanitarna (PAH)

poleca 85% 858 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POLSKA AKCJA HUMANITARNA Polska Akcja Humanitarna (PAH) Janiny Ochojskiej

Celem działalności Polskiej Akcji Humanitarnej jest dostarczanie pomocy ofiarom wojen i kataklizmów w Polsce i za granicą, a także uchodźcom trafiającym do naszego kraju.

Ważnym obszarem działalności PAH jest również szeroko rozumiana pomoc najuboższym środowiskom ludzi w Polsce.

Fundacja działa od listopada 1992 roku, od momentu wyjazdu pierwszego konwoju do Sarajewa. Od tego czasu udziela w sposób stały pomocy humanitarnej w krajach byłej Jugosławii, Czeczenii, Kazachstanie, Afganistanie i na Litwie. W Warszawie prowadzi Centrum Pomocy Uchodźcom, jedyną tego rodzaju placówkę pozarządową w Polsce.

W maju 1998 PAH rozpoczęła akcję "Pajacyk" – początkowo mającą na celu dożywanie dzieci w szkołach w regionie północno-wschodniej Polski a obecnie rozszerzoną na teren całego kraju.

Biura Regionalne Polskiej Akcji Humanitarnej w Krakowie, w Toruniu i w Łodzi stale udzielają wsparcia w postaci odzieży, żywności, środków czystości najuboższym mieszkańcom tych miast. W Biurach Regionalnych prowadzone są także świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin patologicznych.

Polska Akcja Humanitarna (PAH) (oficjalna nazwa w j.ang. Polish Humanitarian Organisation - PHO) to organizacja humanitarna założona i prowadzona przez Janinę Ochojską. Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie.

Program Pajacyk


Pajacyk to nazwa, a zarazem symbol, prowadzonego od 1998 r. przez Polską Akcję Humanitarną programu dożywiania dzieci w szkołach i świetlicach. Na terenach o wysokim stopniu bezrobocia liczne rodziny pozostają bez środków do życia. Rządowe i gminne działania, z powodu niewystarczającego budżetu i sztywnych kryteriów, pozostawiają wiele dzieci bez pomocy.

Fundacja stara się, w miarę swoich możliwości, zapełnić tę lukę, poprawić sytuację bytową dzieci, ich warunki życia i nauki. Pomoc polega na finansowaniu obiadów dla dzieci, które nie są objęte pomocą gmin. Często dzięki dożywianiu dzieci regularniej chodzą do szkoły, co poprawia ich wyniki w nauce. W ciągu 7 lat prowadzenia programu Fundacja zapewniła prawie 30 tys. dzieci przeszło 3 900 tys. posiłków.

Kampania Wodna


Celem Kampanii Wodnej jest zebranie funduszy na pomoc ludziom nie mającym dostępu do wody pitnej. Na całym świecie jest ich ponad miliard! Dramatyczny brak wody pitnej sprawia, że Sudan, Sri Lanka, Afganistan i Czeczenia są dla setek tysięcy ludzi prawdziwym obozem przetrwania. A wystarczy 5 zł, by zaspokoić pragnienie jednego człowieka przez cały miesiąc!

To już druga edycja akcji. Po raz kolejny w jej tworzeniu pomagali nasi stali partnerzy – firmy Saatchi & Saatchi, Zenithmedia. Pomysłodawcą opaski wodnej jest agencja Martis.

Partnerami "opaski wodnej" są: BP, Empik, Cropp Town i Inmedio. Zapraszamy na oficjalną stronę kampanii: www.wodapitna.pl Sprzedaż opasek prowadzi Stowarzyszenie Przyjaciół Polskiej Akcji Humanitarnej, które zgodnie ze statutem, przekazuje cały dochód na rzecz PAH.

Misja PAH w Afganistanie


Misja PAH w Afganistanie działa od czerwca 2002 r. Biuro Misji mieści się w Kabulu i zatrudnia pracowników polskich oraz lokalnych.

Pracownicy Misji zrealizowali projekt odbudowy i częściowego wyposażenia Średniej Szkoły Muzyczno-Plastycznej oraz Średniej Zawodowej Szkoły Rolniczej w Kabulu. Aktualnie Polska Akcja Humanitarna realizuje projekty budowy toalet w kabulskim kompleksie szkół Maulana Abdulqader Bidel oraz budowy szkoły w miejscowości Koko Kheil w prowincji Kapisa. Ponadto prowadzone są projekty kulturalne oraz szkolenia zawodowe dla dzieci i młodzieży w dwóch kabulskich sierocińcach.

Misja PAH w Czeczenii


W Misji PAH w Czeczenii i Inguszetii pracują 3 osoby delegowane z Polski i ponad 50 osób personelu lokalnego, rekrutującego się spośród mieszkańców Czeczenii. Dla nich praca w PAH jest jedynym źródłem utrzymania siebie i rodziny.
Pracownicy z Polski koordynują pracę personelu lokalnego; piszą projekty, realizują je i rozliczają; zmieniają się co 9 miesięcy.

Misja na Sri Lance


Sri Lanka
Rankiem 26 grudnia 2004 w wyniku potężnego trzęsienia ziemi na Oceanie Indyjskim powstrząsowa fala tsunami zaatakowała brzegi ośmiu państw azjatyckich oraz Afryki Wschodniej. W wyniku uderzenia zginęło 225 tys. ludzi. Polska Akcja Humanitarna zdecydowała, że skupi swą pomoc na Sri Lance.
Obecnie PAH realizuje na Sri Lance następujące projekty:

Program wodny
Program wodny ma na celu zapewnienie ludności wiejskiej oraz osobom mieszkającym w obozach dostępu do wody pitnej. Program obejmuje produkcje i dystrybucję wody oraz budowę nowych studni głębinowych. WIĘCEJ

Program szkolny
Kataklizm tsunami zniszczył wiele budynków szkolnych. Polska Akcja Humanitarna w wybranych szkołach realizuje projekt składający się z dwóch części: odbudowy i remontu szkół oraz instalowania nowych toalet. WIĘCEJ

Projekt „Aktywizacja zawodowa wdów i ubogich kobiet samotnie utrzymujących rodziny”
Realizowany z lankijską organizacją CELSS. Ma na celu zapewnienie kobietom stałego źródła dochodu, a tym samym na poprawę sytuacji społeczno-ekonomicznej 221 rodzin. Polegać będzie na udzielaniu drobnych kredytów. WIĘCEJ

Irak


Od połowy lipca 2003 roku w Iraku działała stała Misja Polskiej Akcji Humanitarnej, jej biuro mieściło się w mieście Al Hillah w prowincji Babil. Na Misji przebywało od 2 do 3 pracowników PAH, projekty realizowali także pracownicy lokalni. Przez dziewięć miesięcy działalności zrealizowali projekty o łącznej wartości przekraczającej 1.700 tys. USD – wyremontowano 26 obiektów edukacyjnych (16 szkół, 10 Centrów Młodzieży), 6 ujęć wodnych, wybudowano 8 szkół, wyposażono plac zabaw i zorganizowano półkolonie dla dzieci z Al Hillah. Większość funduszy Fundacja pozyskała samodzielnie od międzynarodowych instytucji i organizacji. Ze względu na sytuację w Iraku, 7 maja 2004 roku Misja została zawieszona. Projekty nadal są realizowane, jednak ze względów bezpieczeństwa, koordynowane są z Polski i Jordanii.

GLEN (Global Education Network of Young Europeans) jest wspólnym programem Polskiej Akcji Humanitarnej, niemieckiego programu ASA oraz 6 organizacji pozarządowych z krajów Europy Środkowo-Wschodniej: INEX-SDA z Czech, Tabita ze Słowacji, Apicentras z Litwy, NGO „Strategy” z Łotwy, AK z Estonii oraz HUN-IDA z Węgier. W tym roku po raz pierwszy polscy wolontariusze mają również możliwość uczestniczenia w trzech projektach pilotażowych we francuskojęzycznej Afryce, realizowanych we współpracy z francuskimi sieciami Educagri. Polscy uczestnicy GLEN są wolontariuszami Programu Edukacji Humanitarnej PAH.

Edukacja Humanitarna
Istotą programu Edukacji Humanitarnej jest wychowanie prospołeczne, którego celem jest przekazywanie młodzieży wartości humanitarnych oraz kształtowanie postawy otwartości i solidarności z człowiekiem.

Wskazówka: Prosimy najpierw zapoznać się z informacjami, czym jest edukacja humanitarna. Dzięki temu łatwiej będzie czytać inne artykuły

Pomoc Uchodźcom
Pomoc Repatriantom
ECCO Walkathon
REFUGEE.PL

Polska Akcja Humanitarna od 19 marca 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 136833 (patrz strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Oznacza to, że zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy z Państwa może zadecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego za rok 2005 na wsparcie działań PAH.

Linki:
www.pajacyk.pl
www.refuge.pl
www.wodapitna.pl
www.pah.org.pl/
http://www.pomagamy.pl/
www.pah.ngo.pl/

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut