profil

Politologia - "Terminologia nauk politycznych"

poleca 85% 113 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TERMINOLOGIA NAUK POLITYCZNYCH


Współcześnie termin "polityka" jest wieloznaczny, używany conajmniej w 2 znaczeniach, tzn. w najwęższym konwencjonalnym słownikowym używciu, polityka oznacza działanie władz mające na wpływ na naszą prywatność. W szerokim sensie to sprawowanie władzy nad innymi jako element wszelkiego rodzaju relacji połecznej.

"Państwo" jest terminem niejednoznacznym. Starożytni grecy swoje miasta - państwa nazywali "polis". Następnie starożytni rzymianie najpierw dla określenia tego co nazywamy państwem używali teraminu "civitas", a następnie "res publica". A gdy cesarstwo zastąpiło republikę używano nazwy "imperium". W wiekach średnich dla państ rządzących przez monarchę używano teraminu "regrum" ale jednocześnie pojawiło się inne, nowe pojęcie "terra"., czyli ziemia. Pojęcie państawo znane w języku polskim już od XII wieku oznaczało władanie ziemią, a także władzę, panowanie. W znaczeniu dzisiejszym termin "państwo" zaczęto przyjmować na ziemiach polskich na przełomie XVIII i XIX wieku.PAŃSTWO

Istnieje wiele definicji państwa. Ważniejsze w dziejach myśli politycznej, próby definiowania to m.in.

a) definicja państwa wg. Arystotelesa;
b) trójelementowa definicja Jelineka;
c) def. państwa na podstawie społecznej nauki kościoła;
d) marksistowaska koncepcja państwa;


Ad. a.

Arystoteles określał państwo jako pewną wspólnotę, organizację różnych grup społecznych, które są niezbędne dla jego istnienia.

Ad. b.

Jelinek nazywał państwem 3 elementy; terytorium, społeczeństwo, władza. Trójelementowa definicja państwa ma szczególne znaczenie w prawie międzynarodowym publicznym, gdyż pozwala odróżnić państwa od innych ogranizacji występujących w stosunkach międzyludzkich.

Ad. c.

Katolicka nauka społeczna czerpiąc z poglądów św. Tomasza z Akwinu traktuje państwo jako społeczność doskonałą. Istnienie państwa wiąże się według św. Tomasza, który żyjąc w okresie średniowiecza czerpał swoje poglądy z teokratycznego ujęcia państwa, którego źródłem jest Bóg, tzn. pewnego porządku prawnego oraz władzy. Według św. Tomasza celem państwa jest dobro wspólne.

Ad. d.

Zakłada, że państwo jest organizacją przymusową, która służy klasie panującej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy