profil

Okres przedwojenny

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Totalitaryzm - system sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społecznego. Militaryzm - polityka zbrojeń i przygotowań do wojny zaborczej przez podporządkowanie temu celowi całego życia gosp. i kulturalnego. Autorytaryzm to doktryna polityczna i oparty na niej system rządów, kładący nacisk na konieczność podporządkowania się jednostek władzy jednego przywódcy. Autorytaryzm propaguje zasady rządzenia oparte na zasługach elit wobec państwa. Władza autorytatywna porządek społeczno-polityczny uzależnia od niedopuszczenia do powstania opozycji. Faszyzm włoski - ma skrajnie nacjonalistyczny charakter. Jest ustrojem totalitarnym. Hiszpańska wojna domowa to wojna domowa pomiędzy lewicowym rządem hiszpańskim i wspierającymi go siłami a prawicową opozycją, jaka toczyła się w latach 1936-1939. Konstytucja marcowa (Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 III 1921), pierwsza konstytucja uchwalona po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po okresie zaborów;. Sanacja - potoczna nazwa rządzącego obozu piłsudczykowskiego 1926-39, powstała w związku z głoszonym przez Józefa Piłsudskiego hasłem „sanacji moralnej” życia publicznego w Polsce, wysuwanym w toku przygotowań i w okresie przewrotu majowego 1926. Centralny Okręg Przemysłowy (COP), ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej, Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku polityka równowagi była kontynuowana przez Józefa Becka. Nastąpiło ożywienie kontaktów polsko-francuskich, w wyniku czego Polska otrzymała pokaźną pożyczkę wojskową a w 1937 roku podpisała z nią układ handlowy. Appeasement - polityka prowadzona przez rząd brytyjski. Polityka ta polegała na serii ustępstw politycznych, wojskowych i terytorialnych, z których każde miało zaspokoić żądania Hitlera i zapobiec dalszym, a przede wszystkim nie dopuścić do wybuchu wojny. Oś Berlin-Rzym-Tokio, nazwa przyjęta na określenie sojuszu łączącego faszystowskie Niemcy, Włochy i Japonię. Podstawą zawiązania sojuszu był podpisany 25 X 1936 w Berlinie układ między III Rzeszą a Włochami, który popierał generała B. Franco i deklarował pomoc obu krajów dla hiszpańskich nacjonalistów. Pakt Ribbentrop-Mołotow, niemiecko-radziecki układ zawarty 23 VIII 1939 w Moskwie, podpisany przez ministrów spraw zagranicznych obu państw (Niemiec ZSRR) Faszyzm włoski powstał na podstawie ogólnego kryzysu kapitalizmu, gdy wzrost fali rewolucyjnej zagroził bezpośrednio panowaniu burżuazji, wśród której zarysowała się tendencja do przejścia od forum ustrojowych demokracji parlamentarnej do jawnej dyktatury terrorystycznej. Przybierał specyficzne formy, które wynikały ze społeczno-gospodarczej struktury kraju. We Włoszech związany był głównie z kapitałem finansowym. Początkowo faszyzmem określano wyłącznie ruch, który rozwijał się we Włoszech pod przywództwem Mussoliniego. Hitleryzm - niemiecka odmiana faszyzmu, masowy ruch polityczny i ideologia o skrajnie nacjonalistycznym, charakterze, zmierzający do zbudowania totalitarnego państwa; korzystał z patriotycznej i socjalistycznej frazeologii, próbował budowy systemu korporacyjnego, polegającego na zgodzie klasowej w imię dążeń do wyniszczenia i podboju innych narodów; oparty o rasizm i antysemityzm, przekonanie o wyższości narodowej i rasowej. Stalinizm to system polityczno-ekonomiczny, jaki powstał w ZSRR pod władzą Stalina. Początkiem tego systemu był komunizm wojenny wprowadzony jeszcze przez Lenina, opierający się na całkowitym scentralizowaniu wszelkich decyzji polityczno-ekonomicznych i "prawie rewolucyjnym", czyli ostrym terrorze wprowadzanym metodą ogłaszania "ukazów" i bezwzględnego ich egzekwowania bez pośrednictwa normalnego systemu prawnego. Konstytucja kwietniowa uchwalona 23 III 1935 przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów opozycyjnych, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej. Konstytucja kwietniowa uchwalona 23 III 1935 przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego quorum, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 23 IV 1935.Hiszpańska wojna domowa to wojna domowa pomiędzy lewicowym rządem hiszpańskim i wspierającymi go siłami a prawicową opozycją, jaka toczyła się w latach 1936-1939. Obie strony wojny miały wsparcie z zagranicy, przy czym nacjonalistów wspierały bezpośrednio oddziały wojskowe przysłane przez Włochy i III Rzeszę, siły rządowe mogły liczyć na mniejsze wsparcie zagranicznych ochotników (w tym tzw. Brygad Międzynarodowych) oraz ZSRR. Ustrój 2 Rzeczpospolitej 17.III.1921r. Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucje zwaną marcową. Autorzy ustawy zasadniczej nadali państwu ustrój republikański i jako naczelne zasady przyleli: 1. przyznanie narodowi najwyższej władzy zwierzchniej 2. wprowadzenie demokracji reprezentacyjnej i systemu rządów parlamentarnych 3. trój podział władzy (ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, 4. wprowadzenia liberalnych praw obywateli. Władzę Ustawodawczą oddano w ręce dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego, składającego się z Sejmu i Senatu. Prezydent Rzeczpospolitej miał być wybierany przez Zgromadzenia Narodowe co 7 lat.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Przeczytaj podobne teksty

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata