profil

"Zostałeś/aś Posłem do Parlamentu Europejskiego. W jakich komisjach i jak zamierzasz działać z korzyścią dla Polski i Śląska?".

poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

"Europarlamentarzysta", "eurodeputowany", "poseł do Parlamentu Europejskiego” – być kimś takim to wielki zaszczyt dla naszego kraju – Polski, gdyż takie oficjalne określenia nie chodzą na drodze i nikt nie może go sobie ‘od tak’ przywłaszczyć. Gdy już mamy ten ‘przydomek’ to musimy godnie reprezentować naszą ojczyznę i pokazać się z jak najlepszej strony. Jak wiadomo to tych ‘wybrańców’ należą m.in.: Jerzy Buzek, Piskowski Paweł, Giertych Maciej czy także Genowefa Grabowska.
Gdybym została posłanką do Parlamentu Europejskiego najlepiej widziałabym się w komisjach ds. ochrony środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności a także w komisji ds. kultury i edukacji. Dlaczego? Otóż ludność Aglomeracji Śląskiej cieszy się dobrą obsługą, którą zapewniają systemy po reformach samorządowych. W znaczeniu stopniowym we władaniu samorządów lokalnych pozostają m.in.: edukacja, rekreacja czy służba zdrowia. Samorządy lokalne zapewniają finansowanie, współfinansowanie lub dofinansowanie działalności wielu placówek z zakresu edukacji, utrzymanie obiektów rekreacji, kultury. Ale jak wiadomo każda rzecz ulega zniszczeniu. Dobrym przykładem jest Sfinks w Egipcie czy wspaniały złoty pałac – Domus Aurea w Rzymie. Dlaczego uważam, że powinno się dbać o zabytki Śląska, aby nasi wnukowie mogli znać historię nie tylko z książek. Nie powinniśmy zapomnieć o zasobach środowiskowych: powietrzu, wodzie, terenie surowców mineralnych i ekosystemie o szczególnym znaczeniu.
Na terenie Śląska z uwagi na fakt dużego zagęszczenia ludności, liczba ludności obsługiwana przez pojedyncze placówki ochrony zdrowia jest bardzo wysoka. Równie wysoka jest liczba ludności przypadająca na jednego lekarza: Katowice – 154, Mysłowice – 602 a także na jedno łóżko w szpitalu przypada 72-112 osób. Miernikiem jakości obsługi ludności w zakresie ochrony jest gęstość punktów aptecznych, np.: w Knurowie na jedną aptekę przypada blisko 9000 mieszkańców. Dużym plusem dla Śląska jest to że posiada on zaplecze wykwalifikowanych kadr w różnych specjalnościach, duża różnorodność usług medycznych i systemów ratowania życia. Została także wprowadzania reforma systemu opieki medycznej, która ma na celu zwiększenie efektywności obsługi ludności w tym zakresie. Istotą zmian jest założenie Kas Chorych, które finansują usługi świadczone przez służbę zdrowia objęte ubezpieczeniem. W Polsce istniejąca infrastruktura szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego jest wystarczająca dla spełnienia potrzeb społeczeństwa. Plusem jest to, że ostatnich latach obserwuje się zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, który staje się bardziej elastyczne, dając większe możliwości wyboru kierunków studiów, adekwatnych do potrzeb rozwojowych rejonu oraz form edukacji wyższych. Obok systemu edukacji fundamentalne znaczenie ma system doskonalenia zawodowego pozwalający na przekwalifikowanie się pracowników, poszukiwanie nowych kierunków i form pracy zarobkowej. W aglomeracji Śląska znajduje się wiele obiektów sportowych, w tym obiektów dużej rangi – Stadion Śląski w Chorzowie. Działa wiele klubów sportowych osiągających wysoki poziom. Rozwija się szereg nowych na tym terenie dyscyplin sportowych, które spotykają się z zainteresowaniem mieszkańców. Rekreacja związana z kultura elitarna rozwija się głównie w większych miastach stanowiących centra kulturowe na obszarze aglomeracji. W miastach skupia się działalność teatrów, instytucji muzycznych i przedsiębiorstw estradowych. Dużym minusem jest sprawa, iż ciągle brakuje pieniędzy dla młodzieży uczącej się a także dla dzieci i ludzi w różnym wieku aby mogli pogłębiać dyscypliny sportowe.
Poważnym problemem na Śląsku a także w Polsce są warunki środowiskowe a przede wszystkim zagrożenia środowiskowe. W wyniku rozwoju przemysłu, w szczególności wydobywczego, pojawiły się zagrożenia w postaci zasolenia wód, nadmiernego obciążenia wód powierzchniowych ładunkami zanieczyszczeń, eutrofizacji wód w zbiornikach wodnych. Działalność górnictwa i kopalnictwa spowodowała zniekształcenia powierzchni ziemi. Nastąpiły zmiany w stosunkach wodnych, straty materialne i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. Niemal wszystkie branże przemysłu zlokalizowane na Śląsku są źródłem zanieczyszczenia powietrza, takimi związkami jak: dwutlenek węgla, nawozy azotowe, pyły, węglowodory aromatyczne, tlenki azotu i związki pochodne, fluor, ołów, kadm, pestycydy i tlenek węgla. Ze źródeł pozaprzemysłowych najistotniejszą rolę odgrywają źródła niskiej emisji. Zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wody, będące skutkiem nadmiernej antropopresji związanej z procesami industrializacji, są przyczynami powstawania zagrożeń dla ekosystemów, a także w konsekwencji dla zdrowia mieszkańców. Teren Śląska od lat narażony jest na szkody górnicze, wywołane m.in.: zajęciem dużej powierzchni terenu wykorzystywanych pod budowę zakładów górniczych i przeróbki węgla, szkody na powierzchni ziemi, w budynkach. Szkody w ciekach wodnych, zwiększenie zagrożenia powodziowego, generowanie i składowanie w środowisku znacznej ilości odpadów. Na Śląsku zanotowaniu największa zachorowalność na choroby układu krążenia, nowotworowego oraz oddechowego. Wyniki badań środowiskowych wykazują, że w kontekście potencjalnych zagrożeń zdrowotnych podstawowe znaczenie posiadają zanieczyszczenia pyłkowe i gazowe powietrza. Badania prowadzone przez IMP u dzieci zamieszkałych w bliskim otoczeniu zakładów hutniczych wykazały dużą częstotliwość podwyższonego stężenia ołowiu w krwi. Wiąże się to z przedwczesną śmiercią.
Dlatego będę się starała jak posłanka do Parlamentu Europejskiego o to, iż powinniśmy zakładać filtry w zakładach przemysłowych, zmienić ogrzewanie z węglowego na gazowe, olejowe czy elektryczne, budować ulepszone i niezawodne oczyszczalnie ścieków, co wiąże się z oczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych a także wykorzystywać odpady technologiczne i surowce wtórne w przemyśle, czyli recykling a także sukcesję biocenoz, czyli zmiana wysypisk śmieci na lasy. Dla ludzi będę starała się zwiększenie i ulepszenie profilaktyki lekarskiej.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy